Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Studiów Międzynarodowych

Znajdujesz się w: Strona główna > Aktualności > Zakończony projekt NCN

image: Magdalena Ratajczak

 dr hab. prof. nadzw. UWr Magdalena Ratajczak

Zakład Komunikowania Międzynarodowego

adres e-mail: magdalena.ratajczak@uwr.edu.pl

Zakończony projekt NCN

W Instytucie Studiów Międzynarodowych zakończyła się realizacja projektu badawczego pt. „Parki technologiczne jako kluczowy element regionalnej polityki wsparcia internacjonalizacji innowacyjnych firm sektora MSP” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w latach 2014-2017 (2013/11/B/HS5/03491). Projekt ten realizowany był przez pracowników ISM - Prof. Marka Wróblewskiego oraz Prof. Leszka Kwiecińskiego przy współpracy z pracownikami naukowymi Instytutu Socjologii UWr. oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

W ramach projektu przeprowadzono pionierskie ogólnopolskie badania empiryczne poświęcone internacjonalizacji i innowacyjności firm-lokatorów parków technologicznych w Polsce oraz badania funkcjonowania samych parków technologicznych. W projekcie przeprowadzono badania ilościowe na losowej próbie przedsiębiorstw działających w parkach technologicznych oraz badania jakościowe w formie indywidualnych wywiadów pogłębionych z osobami zarządzającymi parkami technologicznymi tj. głównie prezesami i dyrektorami generalnymi. Na tej podstawie przeprowadzono następnie szereg zaawansowanych analiz statystycznych umożliwiających opracowanie diagnozy badanych procesów, formułowanie wniosków oraz weryfikację postawionych hipotez na początku procesu badawczego. Efektem podjętych działań jest przygotowanie na tym etapie siedmiu publikacji naukowych, w tym monografii. 

Wybrane wyniki projektu były prezentowane zarówno na konferencjach krajowych, jak i zagranicznych, w tym przede wszystkim na dedykowanym tematycznie seminarium w Instytucie Fraunhofera w Lipsku (Fraunhofer Center for International Management and Knowledge Economy).

Uzyskane w projekcie wyniki badań wpisują się w ważny dyskurs naukowy  i publiczny dotyczący powiązań pomiędzy internacjonalizacją, innowacyjnością oraz wsparciem publicznym (którego emanacją w tym przypadku są parki technologiczne). Przeprowadzone badania są pierwszym tak kompleksowym w skali kraju podejściem do tego problemu. Wyniki wskazują również na przyszłe kierunki rozwoju dyskursu naukowego oraz publicznego związanego z internacjonalizacją i innowacyjnością przedsiębiorstw lokatorów parków technologicznych w Polsce oraz związanego z funkcjonowaniem parków technologicznych w Polsce. Warto dodać, iż uzyskane rezultaty projektu cechują się także znaczącymi walorami utylitarnymi tj. wnioski płynące z przeprowadzonych analiz mogą i powinny być brane pod uwagę zarówno przez kreatorów polityki gospodarczej w Polsce, jak i podmioty zarządzające parkami technologicznymi czy instytucjami otoczenia biznesu.

 

X

data utworzenia/modyfikacji: 10 listopad 2017 o 21:18:55