Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Studiów Międzynarodowych

Znajdujesz się w: Strona główna > Kandydaci > Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

Harmonogramy rekrutacji

Ogólne warunki rekrutacji

 

Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest dokonanie w określonym terminie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa) dostępnym na stronie internetowej www.irka.uni.wroc.pl. Procedury rejestracji w systemie IRKa oraz organizacja procesu rekrutacji na I rok studiów zostały określone Uchwałą Senatu UWr nr 78/2015 z 27 maja 2015 roku oraz Zarządzeniem Rektora nr 24/2016 z 30 marca 2016 roku.

Wykaz olimpiad uprawniających do zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego na poszczególnych kierunkach/specjalnościach studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich reguluje odrębna uchwała Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego. Prawo do skorzystania z uprawnień laureata, finalisty lub uczestnika przysługuje kandydatowi na studia pierwszego stopnia oraz studia jednolite magisterskie tylko jeden raz, w roku uzyskania świadectwa dojrzałości, niezależnie od tego, kiedy uzyskał tytuł laureata, finalisty lub uczestnika. Podstawą zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego jest opatrzony numerem porządkowym oryginał dokumentu wydanego przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu.

Kandydaci posiadający dyplom IB przyjmowani są na studia w ramach postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów legitymujących się tzw. „nową maturą”. Dla potrzeb rankingu kandydaci, o których mowa w ust. 1, otrzymują  rekrutacyjne w liczbie równej maksymalnej ilości punktów przewidzianych w rekrutacji na dany kierunek studiów (N) pomnożonej przez względną liczbę punktów uzyskanych na dyplomie IB i podzielonej przez 45. Punkty rekrutacyjne = (N x liczba punktów na dyplomie IB)/45.

Kandydaci cudzoziemcy, którzy mają prawo do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich oraz obywatele polscy, legitymujący się świadectwem maturalnym lub dyplomem studiów wyższych uzyskanym w Polsce, mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim według ogólnych kryteriów postępowania rekrutacyjnego.

Kandydaci cudzoziemcy, legitymujący się świadectwem maturalnym lub dyplomem studiów wyższych uzyskanym poza granicami Polski, mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim według kryteriów postępowania rekrutacyjnego zawartych w odrębnej uchwale Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego. Warunkiem przyjęcia kandydatów na stacjonarne studia licencjackie (bezpieczeństwo narodowe i stosunki międzynarodowe) jest przystąpienie do egzaminu ustnego. Kandydat musi legitymować się świadectwem maturalnym/świadectwem dojrzałości. Wstępny egzamin ustny odbywa się przed komisją rekrutacyjną właściwą dla danego kierunku studiów. W toku egzaminu kandydat losuje dwa pytania przygotowane w oparciu o listę zagadnień egzaminacyjnych uprzednio ogłoszoną przez Instytut Studiów Międzynarodowych. Liczba zagadnień egzaminacyjnych wynosi 30. Odpowiedź na każde z pytań punktowana jest w skali 0-10 punktów. Egzamin uważa się za zdany jeśli kandydat uzyskał z każdej odpowiedzi minimum 6 punktów. Punkty uzyskane z odpowiedzi na każde pytanie sumują się i stanowią podstawę przygotowania przez komisję rekrutacyjną listy rankingowej. Przyjęcie następuje w ramach ustalonego limitu miejsc. O przyjęcie na studia magisterskie mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich legitymujący się dyplomem licencjata w zakresie stosunków międzynarodowych lub dyplomem licencjata/magistra nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych lub nauk o bezpieczeństwie. Przyjęcie nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.

Kandydat, który zdał maturę dwujęzyczną z języka obcego otrzymuje w celu obliczenia punktów rekrutacyjnych maksymalną liczbę punktów za poziom podstawowy z języka obcego (100%), pomnożoną przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji. Wynik egzaminu z języka obcego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest
przeliczany na wynik egzaminu z języka obcego na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie przez 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, a następnie mnożony przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji.

Kandydaci legitymujący się tzw. starą maturą przechodzą odrębną procedurę rekrutacyjną.

Kandydatowi kwestionującemu ocenę pracy pisemnej umożliwia się wgląd do pracy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników. Osoba przyjęta na studia otrzymuje pisemną decyzję o przyjęciu na studia po ogłoszeniu ostatecznych wyników postępowania rekrutacyjnego. Osoba przyjęta na studia, która nie została immatrykulowana i nie złożyła ślubowania w wyznaczonym terminie zostaje skreślona z listy przyjętych na studia. O skreśleniu z listy zawiadamia dziekan.

Jeżeli orzeczona niepełnosprawność kandydata uniemożliwia mu udział w postępowaniu rekrutacyjnym, przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na wniosek osoby niepełnosprawnej stosuje zmieniony tryb postępowania.

Zasady odpłatności za studia zostaną określone odrębnym zarządzeniem Rektora i zostaną podane do wiadomości kandydatom na studia na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Szczegółowe warunki odpłatności za studia będą uregulowane w umowie podpisywanej pomiędzy studentem i Uniwersytetem Wrocławskim.

Uszczegółowienie zasad rekrutacji


Warunkiem przyjęcia kandydatów na stacjonarne studia licencjackie jest przystąpienie do
egzaminu ustnego. Kandydat musi legitymować się świadectwem maturalnym/świadectwem
dojrzałości. Wstępny egzamin ustny odbywa się przed komisją rekrutacyjną właściwą dla
danego kierunku studiów. W toku egzaminu kandydat losuje dwa pytania przygotowane w
oparciu o listę zagadnień egzaminacyjnych uprzednio ogłoszoną przez Instytut Studiów
Międzynarodowych. Liczba zagadnień egzaminacyjnych wynosi 30. Odpowiedź na każde z
pytań punktowana jest w skali 0-10 punktów. Egzamin uważa się za zdany jeśli kandydat
uzyskał z każdej odpowiedzi minimum 6 punktów. Punkty uzyskane z odpowiedzi na każde
pytanie sumują się i stanowią podstawę przygotowania przez komisję rekrutacyjną listy
rankingowej. Przyjęcie następuje w ramach ustalonego limitu miejsc.
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich legitymujący się
dyplomem licencjata w zakresie stosunków międzynarodowych lub dyplomem
licencjata/magistra nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych lub nauk
o bezpieczeństwie. Przyjęcie nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.

data utworzenia/modyfikacji: 21 marzec 2017 o 17:17:48 autor:  dr Justyna Arendarska