Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Studiów Międzynarodowych

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Praktyki studenckie > Procedura dotycząca odbywania praktyk studenckich obowiązująca studentów studiów licencjackich SM i BN

Procedura dotycząca odbywania praktyk studenckich obowiązująca studentów studiów licencjackich SM i BN

Student znajduje miejsce odbywania praktyki (przede wszystkim w instytucji związanej z kierunkiem studiów), kontaktuje się z pracodawcą i ustala warunki jej odbywania we własnym zakresie. Uczelnia poprzez Koordynatora Praktyk Studenckich jedynie wspomaga Studenta, informując o potencjalnych miejscach odbywania praktyk czy przedstawiając napływające do Instytutu oferty praktyk.

 

Moment odbywania praktyki nie może kolidować z obowiązkami Studenta, tzn. nie stanowi podstawy do zwolnienia z uczestnictwa w zajęciach w trakcie roku akademickiego. Praktyki powinny być odbywane w czasie wolnym od zajęć akademickich.

 

Praktyka trwa minimum 3 tygodnie (minimum 90 godzin zegarowych).

 

Na czas trwania praktyki Student musi być ubezpieczony od dwóch ryzyk - od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC).

 

Student najpierw przechodzi procedurę dokumentową, a dopiero później udaje się fizycznie na odbycie praktyk. W innym (odwrotnym) przypadku praktyka nie zostanie zaliczona.

 

W ISM Student przychodzi do Koordynatora Praktyk Studenckich z wypełnionym (w miarę możliwości) kompletem dokumentów (w dwóch egzemplarzach), a następnie komplet dokumentów Koordynator składa w Dziekanacie.

 

Studentów obowiązują dwa Zarządzenia Rektora UWr:

  1. Zarządzenie Nr 115/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie organizacji praktyk przewidzianych w programach kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim (plik do pobrania: Nr-115_2013-z-dnia-25072013-r-w-sprawie-organizacji-praktyk-przewidzianych-w-programach-ksztalcenia-w-UWr.pdf),
  2. Zarządzenie Nr 100/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 115/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie organizacji praktyk przewidzianych w programach kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim (plik do pobrania: Nr-100_2015-z-dnia-06082015-r-zmieniajace-zarzadzenie-Nr-115_2013-Rektora-UWr-z-dnia-25072013-r-w-spr-organizacji-praktyk-przewidzianych-w-programach-ksztalcenia-w-UWr.pdf).

 

Na komplet dokumentów składają się:

 

  1. skierowanie na odbycie praktyki (załącznik nr 4 Zarządzenia Rektora 115/2013) - dwa egzemplarze, wydrukowane i wypełnione (plik do pobrania: Skierowanie-na-praktyke--zalacznik-nr-4--zarzadzenie-115_2013.pdf),
  2. dokumenty świadczące o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas odbywania praktyki - dwie kserokopie oraz oryginał polisy do wglądu ("Student przed rozpoczęciem praktyki zobowiązany jest ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej na czas trwania praktyki." - paragraf 9 punkt 2 Zarządzenia Rektora 115/2013),
  3. deklaracja Studenta dotycząca odbywania praktyki (załącznik nr 5 Zarządzenia Rektora 115/2013) - dwa egzemplarze, wydrukowane, wypełnione i podpisane przez Studenta (plik do pobrania: Deklaracja--zalacznik-nr-5--zarzadzenie-115_2013.pdf),
  4. umowa o organizacji praktyk (zawierana pomiędzy UWr a zakładem pracy) (załącznik do Zarządzenia Rektora nr 100/2015) - dwa egzemplarze, wydrukowane i wypełnione (plik do pobrania: Umowa--zalacznik-do-zarzadzenia-100_2015.pdf),
  5. program praktyk (załącznik nr 1 do powyższej umowy) - dwa egzemplarze, wydrukowane i wypełnione (plik do pobrania: Program-praktyk--Zalacznik-Nr-1-do-Umowy.pdf).

Program praktyk ustalany jest przez Studenta i zakład pracy, przy czym powinien spełniać minimalne wymogi dotyczące praktyk studenckich w ISM, odpowiednie dla danego kierunku studiów.
Program jest zatwierdzany przez Koordynatora Praktyk Studenckich.
W przygotowaniu programu praktyk pomocne Studentowi mogą być cele szczegółowe praktyk studenckich dla właściwego kierunku studiów SM lub BN (SM - plik do pobrania: Cele-szczegolowe-praktyk-studenckich-SM.pdf, BN - plik do pobrania: Cele-szczegolowe-praktyk-studenckich-BN.pdf).

 

Umowa (załącznik do Zarządzenia Rektora nr 100/2015) podpisywana jest z ramienia ISM przez Panią Prodziekan ds. Studenckich i Rozwoju - Panią dr hab. Patrycję Matusz-Protasiewicz.

 

UWAGA!!!

Komplet dokumentów Studenta dotyczących praktyki studenckiej musi znaleźć się u Koordynatora Praktyk Studenckich przed rozpoczęciem praktyki.

W innym wypadku (odbycie praktyki bez wcześniejszego złożenia dokumentów u Koordynatora Praktyk Studenckich, odbycie praktyki bez wcześniejszej umowy, czyli bez przejścia procedury zgodnej z obowiązującymi regulacjami prawnymi, tj. Zarządzeniem Rektora nr 115/2013 oraz Zarządzeniem Rektora nr 100/2015) praktyki nie zostaną zaliczone.

 

Po odbyciu praktyki Student odbiera u pracodawcy zaświadczenie o odbyciu praktyki. Jego treść powinna być zgodna z załącznikiem nr 6 Zarządzenia Rektora 115/2013 (najlepiej, aby było to na tym właśnie druku) (plik do pobrania: Zaswiadczenie-o-odbyciu-praktyki--zalacznik-nr-6--zarzadzenie-115_2013.pdf).

 

Po zakończeniu praktyki Student zgłasza się najpierw do Dziekanatu po stosowne potwierdzenie na zaświadczeniu o odbyciu praktyki. Następnie Student udaje się do Koordynatora Praktyk Studenckich w celu uzyskania wpisu z praktyki z zaświadczeniem wydanym przez pracodawcę o odbyciu praktyki studenckiej oraz indeksem (w przypadku wydania przez Dziekanat dziennika praktyk, również z wypełnionym dziennikiem praktyk).

 

UWAGA!

Jeżeli byłoby tak, że zakład pracy najpierw żąda skierowania z uczelni, wtedy należy wydrukować dwa razy, wypełnić i z wypełnionym skierowaniem na odbycie praktyki (załącznik nr 4 Zarządzenia Rektora 115/2013) podejść do Koordynatora Praktyk Studenckich.

 

data utworzenia/modyfikacji: 03 grudzień 2016 o 17:43:42 autor:  dr Dominika Brzęczek-Nester

słowa kluczowe: bezpieczenstwonarodowe, stosunkimiedzynarodowe, praktykistudenckie