Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Studiów Międzynarodowych

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Zasady dyplomowania na kierunku stosunki międzynarodowe - studia magisterskie

Zasady dyplomowania na kierunku stosunki międzynarodowe - studia magisterskie

Studia magisterskie (drugiego stopnia) – dotyczy studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych

Obowiązuje studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2012/2013

 

 

 1. Na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach II stopnia (magisterskich) na kierunku stosunki międzynarodowe w ramach seminarium magisterskiego prowadzone są prace dyplomowe magisterskie. Mają one formę prac pisemnych. Prace magisterskie przygotowywane są w języku polskim lub innym obcym (za zgodą właściwego Dziekana Wydziału Nauk Społecznych) na zasadach określonych w Regulaminie studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.
 2. Praca magisterska powinna mieć charakter badawczy, z elementami teoretycznymi. Jej struktura oraz treść winny potwierdzać, iż student opanował w stopniu wymaganym cele przedmiotowe zdefiniowane przez prowadzącego seminarium magisterskie w karcie opisu seminarium magisterskiego.
 3. Praca magisterska jest jednym z najważniejszych sposobów potwierdzenia realizacji przez studenta wybranych elementów w obrębie Kierunkowych Efektów Kształcenia dla kierunku stosunki międzynarodowe. Praca magisterska winna zostać poprawnie przygotowana zarówno pod względem merytorycznym, jak i językowo – edytorskim. Praca dyplomowa stanowi dowód na to, że dyplomant w stopniu wymaganym Kierunkowymi Efektami Kształcenia posiadł wiedzę dotyczącą problematyki stosunków międzynarodowych zawartą w kanonie kierunku (zdefiniowanym przez program studiów) oraz specjalistyczną wiedzę wynikającą ze specjalności realizowanej przez studenta, a co najważniejsze – potrafi ją wykorzystać  rozwiązując konkretne, zaawansowane problemy i zadania badawcze, potwierdzając opanowanie umiejętności kierunkowych zdefiniowanych w Kierunkowych Efektach Kształcenia.
 4. Praca magisterska nie może być powtórzeniem pracy licencjackiej.
 5. Praca magisterska powinna być autorskim dziełem dyplomanta. Wszelkie próby wykorzystania prac innych oraz dopuszczenie się plagiatu są zakazane.
 6. Temat pracy magisterskiej oraz obszar badań w niej zawartych powinny być zgodne z dotychczasowymi osiągnięciami naukowo – badawczymi oraz dydaktycznymi promotora, a także wchodzić w zakres tematyki aktywności badawczej i zajęć dydaktycznych prowadzonych przez zakład naukowy, którego promotor jest członkiem.
 7. Student ma prawo do wyboru dowolnego promotora w ramach oferty przedstawionej przez Instytut Studiów Międzynarodowych. Szczegółowe zasady wyboru seminarium magisterskiego określają następujące dokumenty: Program studiów II stopnia kierunku Stosunki międzynarodowe oraz Zasady wyboru specjalności oraz seminarium magisterskiego w Instytucie Studiów Międzynarodowych na studiach magisterskich (studia stacjonarne i niestacjonarne) na kierunku stosunki międzynarodowe.
 8. Promotorem pracy magisterskiej może być profesor lub doktor habilitowany.
 9. Wybór promotora pracy magisterskiej w określonym Zasadami wyboru specjalności… terminie uważa się za wiążący dla studenta. Za zgodą właściwego Dziekana Wydziału Nauk Społecznych, po zasięgnięciu opinii właściwego zastępcy Dyrektora Instytutu Studiów Międzynarodowych oraz przy zgodzie aktualnego i przyszłego promotora, student może zmienić promotora pracy magisterskiej. Może to jednak nastąpić dopiero po drugim semestrze studiów. Zmiana promotora nie może spowodować przesunięcia momentu złożenia pracy magisterskiej poza termin regulaminowy zdefiniowany w Regulaminie studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.
 10. Wybór seminarium magisterskiego, a tym samym promotora, nastąpić powinien w terminach wyznaczonych przez Instytut Studiów Międzynarodowych. Szczegółowe informacje o zapisach podane zostają studentowi na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Instytutu Studiów Międzynarodowych.
 11. Student nie może dokonać wyboru równocześnie dwóch promotorów. W sytuacji, kiedy student świadomie zadeklaruje udział w dwóch seminariach, Instytut Studiów Międzynarodowych zastrzega sobie prawo dokonania korekty, przypisując studentowi jednego promotora.
 12. Ostateczne wyniki zapisów na seminaria, po przekazaniu list zapisowych przez promotorów właściwemu zastępcy Dyrektora Instytutu, niezwłocznie ogłoszone powinny zostać na stronie internetowej Instytutu oraz na instytutowych tablicach ogłoszeniowych.
 13. Maksymalna liczba prac magisterskich prowadzonych przez jednego promotora dla danego roku studiów oraz trybu studiów nie może przekroczyć górnego i dolnego limitu miejsc w grupie seminaryjnej określonej przez właściwego Dziekana Wydziału Nauk Społecznych. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach Dyrektor Instytutu może wystąpić do właściwego Dziekana o wyrażenie zgody na odstępstwo od ustalonych górnych i dolnych limitów liczby studentów w grupie seminaryjnej.
 14. Tematy prac magisterskich formułują – po uzgodnieniu i konsultacji z dyplomantami – nauczyciele akademicki pełniący rolę promotora. Zbiorczą listę uzgodnionych tematów pracy magisterskiej, promotor – firmując swym podpisem – przedkłada do końca drugiego semestru studiów Dyrektorowi Instytutu Studiów Międzynarodowych (lub upoważnionemu przez niego zastępcy dyrektora). Złożenie przez promotora zbioru ostatecznych tematów prac magisterskich stanowi potwierdzenie ich akceptacji.
 15. Zgłoszenie zbioru ostatecznych tematów powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko promotora, temat pracy, imię i nazwisko studenta, numer indeksu, nazwę specjalności realizowanej przez dyplomanta.
 16. Nie później niż dwa miesiące po otrzymaniu od promotorów zbiorczych list tematów prac magisterskich Dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych przedstawia kompletny wykaz tematów prac magisterskich na posiedzeniu Rady Instytutu Studiów Międzynarodowych. Rada Instytutu Studiów Międzynarodowych zatwierdza zgłoszoną listę. W przypadku niezatwierdzenia danego tematu pracy, dyrektor instytutu (lub upoważniony przez niego zastępca dyrektora) informuje o tym fakcie promotora, którego ta odmowa dotyczy. Promotor – po uzgodnieniu nowego tematu ze studentem – powinien zgłosić nowy temat pracy magisterskiej w terminie dwóch miesięcy następujących po uzyskaniu informacji o odmowie akceptacji.
 17. Zmiana zatwierdzonego tematu pracy jest możliwa na wniosek promotora. Musi ona zostać przeprowadzona z zachowaniem procedury zgłaszania zbioru tematów prac w podstawowym terminie. Zmiany nie powinny być zgłaszane w ostatnim semestrze studiów drugiego stopnia.
 18. Wykaz tematów prac dyplomowych przedstawiany jest do wiadomości właściwego Dziekana Wydziału Nauk Społecznych.
 19. Procedura wyboru tematyki praca magisterskich oraz harmonogram jej przygotowania wyglądać winny w następujący sposób:

  Semestr I – wybór promotora, określenie ostatecznego tematu pracy, zdefiniowanie zakresu przedmiotowego i podmiotowego pracy, identyfikacja założeń badawczych;

  Semestry II-IV – prace nad przygotowaniem pracy magisterskiej zgodnie z wymogami określonymi przez prowadzącego seminarium. Każdy semestr seminarium oceniany jest indywidualnie na podstawie postępów czynionych przez magistranta. Niewywiązywanie się przez studenta z wyznaczonych przez promotora terminów realizacji poszczególnych etapów opracowania pracy magisterskiej stanowi dla promotora podstawę do niezaliczenia studentowi seminarium w danym semestrze.

 20. Pracę dyplomową student powinien przedłożyć w uzgodnionym z promotorem terminie, nie później niż do końca ostatniego semestru studiów.
 21. Karta opisu seminarium magisterskiego (przygotowana odrębnie dla każdego semestru studiów) powinna zawierać przede wszystkim: szczegółowe informacje dotyczące potencjalnych tematów prac magisterskich promowanych przez danego wykładowcę, charakterystykę preferowanej metodyki jej przygotowania, zasady zaliczania poszczególnych semestrów seminarium.
 22. Praca magisterska w swej istocie jest pracą własną studenta. Za jej terminowe przygotowanie oraz za jej końcową postać formalną odpowiada jednak promotor. Opieka nad pracą magisterską odbywa się poprzez regularne konsultacje dyplomanta z promotorem, do których zobowiązany jest zarówno promotor, jak i student. Konsultacje takie odbywają się przede wszystkim w ramach seminarium magisterskiego.
 23. Pracę dyplomową recenzuje promotor oraz wyznaczony przez właściwego Dziekana Wydziału Nauk Społecznych pracownik naukowo – dydaktyczny lub dydaktyczny, który posiada co najmniej stopień naukowy doktora. Recenzja zawierać musi ocenę pracy sporządzoną na odpowiednim formularzu oceny przedłożonym przez właściwego Dziekana Wydziału Nauk Społecznych.
 24. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją dyplomującą. W jej skład wchodzi promotor, recenzent (recenzenci – jeśli zachodzi taka potrzeba) oraz przewodniczący komisji. Przewodniczącym komisji dyplomującej jest wyznaczony przez właściwego dziekana nauczyciel akademicki mający stopień co najmniej doktora habilitowanego.
 25. Nauczyciele akademiccy wypełniający rolę recenzentów powinni odznaczać się wiedzą umożliwiającą obiektywną oraz rzetelną merytorycznie ocenę przedłożonej pracy.
 26. Egzamin dyplomowy odbywa się w języku polskim lub obcym (jeśli przewiduje taką możliwość program studiów dla danego kierunku studiów). W szczególnych przypadkach właściwy Dziekan Wydziału Nauk Społecznych może zarządzić przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w innym języku, niż przewiduje to program studiów.
 27. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest:
  1. rozliczenie toku studiów - uzyskanie odpowiedniej liczby punktów ECTS z całego toku studiów (zgodnie z programem studiów) oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów ujętych w programie i planie studiów dla danego dla danego roku – semestru studiów;
  2. złożenie pracy dyplomowej do Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych wraz z wymaganymi dokumentami w regulaminowym terminie;
  3. uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej;
  4. złożenie w Ddziekanacie wydziału wszystkich wymaganych dokumentów w regulaminowym terminie.
 28. Egzamin dyplomowy na studiach magisterskich jest egzaminem ustnym. Jego celem jest weryfikacja stopnia realizacji przez studenta Kierunkowych Efektów Kształcenia dla magisterskich studiów II stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe, szczególnie w obrębie wiedzy oraz umiejętności. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części:
  1. w części pierwszej:
   1. magistrant może za zgodą przewodniczącego komisji dokonać krótkiej (trwającej około 10-15 minut) prezentacji pracy, z omówieniem w szczególności części badawczej i wkładu własnego w jej przygotowanie);
   2. po prezentacji pracy przez magistranta (jeśli taka prezentacja ma miejsce) lub bezpośrednio po rozpoczęciu egzaminu recenzenci przedstawiają treść recenzji;
   3. magistrant ma pełne prawo odniesienia się do przedstawionych recenzji;
   4. w trakcie lub bezpośrednio po prezentacji pracy członkowie komisji dyplomującej mogą zadawać pytania dotyczące treści pracy oraz metodyki badań.
  2. w części drugiej – egzaminacyjnej – student odpowiada na co najmniej trzy pytania odnoszące się do problematyki realizowanej w trakcie zajęć.
 29. Termin egzaminu dyplomowego wyznacza właściwy Dziekan Wydziału Nauk Społecznych. Na Instytucie Studiów Międzynarodowych ciąży obowiązek skutecznego poinformowania studenta o terminie egzaminu.
 30. Treść pytań powinna odpowiadać programowi studiów kierunku stosunki międzynarodowe. Nie może dotyczyć problematyki, której zdający nie zrealizował na zajęciach. Co najmniej jedno z pytań egzaminacyjnych wiązać się powinno z realizowaną przez studenta specjalnością.
 31. Zakłady naukowe Instytutu Studiów Międzynarodowych, których członkowie występują jako promotorzy prac magisterskich, zobowiązane są do przedstawienia studentom do końca marca każdego ostatniego semestru studiów listy zagadnień egzaminacyjnych zawierających 25 pozycji. Powinny one uwzględniać tematykę zajęć ujętych w programie studiów oraz przedmiotów specjalnościowych zrealizowanych w toku studiów przez magistranta. Lista zagadnień egzaminacyjnych w sposób skuteczny powinna zostać dostarczona studentom w trakcie seminarium dyplomowego. Wykaz zagadnień egzaminacyjnych powinien zostać ponadto zamieszczony na tablicach ogłoszeń oraz na witrynie internetowej Instytutu Studiów Międzynarodowych, także w miarę możliwości – na internetowych stronach domowych poszczególnych zakładów naukowych.
 32. Pytania do części egzaminacyjnej student losuje ze zbioru pytań przygotowanych dla danego egzaminu magisterskiego w oparciu o wcześniej przedstawiony do wiadomości dyplomantów zestaw zagadnień. Za zawartość tego zbioru pytań odpowiada przewodniczący komisji egzaminacyjnej.
 33. Wszelkie szczegółowe, nie ujęte w tym dokumencie uregulowania dotyczące sposobu oceniania, warunków wydania dyplomu, warunków ukończenia studiów definiuje Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.
 34. Wszelkie kwestie sporne dotyczące zapisów tego dokumentu rozstrzyga Dziekan Wydziału Nauk Społecznych.

 

data utworzenia/modyfikacji: 18 maj 2017 o 09:33:51 autor:  mgr inż. Łukasz Stachowski

słowa kluczowe: stosunki-miedzynarodowe, zasady-dyplomowania