Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Kandydaci > Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

Ogólne warunki rekrutacji na studia w języku polskim i angielskim


Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest dokonanie w określonym terminie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa) dostępnym na stronie internetowej www.irka.uni.wroc.pl. Procedury rejestracji w systemie IRKa, IRC oraz organizacja procesu rekrutacji na I rok studiów zostały określone w Zarządzeniem nr 65/2019 Rektora Uniwersytetetu Wrocławskiego (PDF) w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa), Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020 . Zarządzenie precyzuje również, jakie dokumenty są wymagane w procesie rekrutacji od kandydatów na studia.


1. WARUNKI REKRUTACJI DLA OBYWATELI POLSKI


Wykaz olimpiad uprawniających do zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego na poszczególnych kierunkach/specjalnościach studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich regulują uchwały nr 42/2019  i nr 80/2019. Laureaci i finaliści centralnych olimpiad przedmiotowych oraz laureaci i finaliści konkursów ogólnopolskich, których wykaz zamieszczono poniżej, przyjmowani są na określone kierunki studiów na podstawie oryginału dokumentu wydanego przez komitet organizacyjny danej
olimpiady lub konkursu ogólnopolskiego oraz złożonych dokumentów, zgodnie z warunkami formalnymi i terminarzem obowiązującym w danym roku. Uprawnienia laureata i finalisty przyznawane są kandydatowi w roku zdania matury. 

bezpieczeństwo narodowe

Tytuł olimpiady lub konkursuuprawnienia przysługujące laureatomuprawnienia przysługujące finalistom
Olimpiada Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwietaktak
Olimpiada Policyjnataknie
Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiejtaknie
Olimpiada Wiedzy o Polsce i świecie Współczesnymtaktak
Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiejtak tak
Konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeńtaknie

stosunki międzynarodowe

Tytuł olimpiady lub konkursuuprawnienie przysługujące laureatomuprawnienie przysługujące finalistom
Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronnościtaktak
Olimpiada Cyfrowatak tak
Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiejtaknie
Olimpiada Wiedzy o Polsce i świecie Współczesnymtaktak
Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnymtaknie
Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiejtaktak
Konkurs Bliżej Europy, organizowany przez ISMtaknie

Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym w roku 2004 r. i wcześniej (w trybie tzw. starej matury),  świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie nowej matury w roku 2002 oraz 2005, lub dyplomem matury międzynarodowej (IB) uzyskanym w roku 2018 i wcześniej, wprowadza wyniki egzaminu maturalnego i inne oceny brane pod uwagę w procesie rekrutacji na wybranych kierunkach studiów. Kandydaci posiadający dyplom IB przyjmowani są na studia w ramach postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów legitymujących się tzw. „nową maturą”. Dla potrzeb rankingu kandydaci ci otrzymują punkty rekrutacyjne w liczbie równej maksymalnej liczbie punktów przewidzianych w rekrutacji na dany kierunek studiów (N) pomnożonej przez względną liczbę punktów uzyskanych na dyplomie IB i podzielonej przez 45. Punkty rekrutacyjne = (N x liczba punktów na dyplomie IB)/45.

Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości wydanym w latach 2006–2019 (tzw. nowa matura) zaznacza wszystkie przedmioty zdawane na maturze oraz ich poziomy, bez podawania wyników egzaminów, ponieważ będą one pobrane z Krajowego Rejestru Matur. 

Kandydat, który zdał maturę dwujęzyczną z języka obcego, otrzymuje w celu obliczenia punktów rekrutacyjnych maksymalną liczbę punktów za poziom podstawowy z języka obcego (100%), pomnożoną przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji. Wynik egzaminu z języka obcego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu z języka obcego na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie przez 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, a następnie mnożony przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji.

Kandydat legitymujący się świadectwem ukończenia szkoły średniej wydanym za granicą lub innym dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów wydanym za granicą, uznanym za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości, wybiera pole „matura zagraniczna” i wprowadza dane dotyczące tego dokumentu oraz załącza na swoim indywidualnym koncie rejestracyjnym elektroniczne kopie (skany) dokumentów potwierdzających osiągnięte wyniki oraz uprawnienia do studiowania. 

Kandydat legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wydanym w Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadza dane dotyczące tego dokumentu. Jeżeli szczegółowe zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia (patrz uchwała) przewidują przyjmowanie w pierwszej kolejności absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego, na liście rankingowej umieszcza się ich dodając 1000 punktów.

Kandydat legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wydanym za granicą, wprowadza dane dotyczące tego dokumentu oraz załącza na swoim indywidualnym koncie rejestracyjnym elektroniczne kopie (skany) dokumentów potwierdzających osiągnięte wyniki oraz uprawnienia do studiowania.

Kandydaci na studia pierwszego stopnia legitymujący się starą maturą (matura do roku 2004) będą przyjmowani na studia na podstawie rankingu sumy ocen z dwóch dowolnych pisemnych przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości w ramach ustalonego limitu przyjęć. Oceny przeliczane będą na punkty rekrutacyjne:
Skala 2-5
ocena dostateczna – 3 pkt.
ocena dobra – 4 pkt.
ocena bardzo dobra – 5 pkt.
Skala 1 – 6
ocena mierna – 2, 6 pkt.
ocena dostateczna – 3,2 pkt.
ocena dobra – 3,8 pkt.
ocena bardzo dobra – 4,4 pkt.
ocena celująca – 5 pkt.


Potwierdzanie efektów uczenia się w Uniwersytecie Wrocławskim następuje na zasadach określonych w odrębnym dokumencie  (PDF).

Kandydatowi na studia drugiego stopnia kwestionującemu ocenę pracy pisemnej umożliwia się wgląd do pracy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników. Osoba przyjęta na studia otrzymuje informację o wpisie na listę studentów po ogłoszeniu ostatecznych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK albo pisemną decyzję administracyjną o nieprzyjęciu na studia.

Jeżeli orzeczona niepełnosprawność kandydata uniemożliwia mu udział w postępowaniu rekrutacyjnym przewidzianym w załączniku do uchwały, przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej na wniosek osoby niepełnosprawnej stosuje zmieniony tryb postępowania.

Stawki opłat za usługi edukacyjne są określone odrębnym zarządzeniem Rektora UWr.


2. WARUNKI REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW


Przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego. Kandydaci na studia prowadzone w języku polskim zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1. Kandydaci na programy kształcenia prowadzone w języku angielskim zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy. 
2. Potwierdzeniem znajomości języka polskiego, o którym mowa w ust. 1 jest:
1) zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
2) certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
3) zaświadczenie wydane przez Szkołę Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego.
3. Zwolnieni z konieczności przedstawienia zaświadczenia o którym mowa w ust. 1 są stypendyści Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz kandydaci posiadający:
1) zezwolenie na pobyt stały;
2) Kartę Polaka;
3) świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty;
4) dyplom ukończenia studiów wyższych w polskim języku wykładowym.


Uszczegółowienie zasad rekrutacji

Harmonogramy rekrutacji 2018/2019

stosunki_miedzynarodowe.png

stosunki międzynarodowe


zasady rekrutacji -  II stopnia niestacjonarne