Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Kandydaci > Zasady rekrutacji

Ogólne warunki rekrutacji na studia w języku polskim i angielskim


Przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego. Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest dokonanie w określonym terminie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa) dostępnym na stronie internetowej www.irka.uni.wroc.pl oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej. Procedury rejestracji w systemie IRKa, IRC oraz organizacja procesu rekrutacji na I rok studiów są określone w zarządzeniach Rektora Uniwersytetetu Wrocławskiego w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa), Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021. Zarządzenia precyzują również, jakie dokumenty są wymagane w procesie rekrutacji od kandydatów na studia.

IRKA-2020 (PDF / 410.85 kb)

IRKA-2020-harmonogramy (PDF / 178.14 kb)


1.  WARUNKI REKRUTACJI DLA OBYWATELI POLSKI


Kandydaci na studia pierwszego stopnia legitymujący się starą maturą (matura do roku 2004) będą przyjmowani na studia na podstawie rankingu sumy ocen z dwóch dowolnych pisemnych przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości w ramach ustalonego limitu przyjęć. Oceny przeliczane będą na punkty rekrutacyjne:
Skala 2-5
ocena dostateczna – 3 pkt.
ocena dobra – 4 pkt.
ocena bardzo dobra – 5 pkt.
Skala 1 – 6
ocena mierna – 2, 6 pkt.
ocena dostateczna – 3,2 pkt.
ocena dobra – 3,8 pkt.
ocena bardzo dobra – 4,4 pkt.
ocena celująca – 5 pkt.


Kandydaci na studia jednlite magisterskie i studia pierwszego stopnia legitymujący się maturą zagraniczną będą przyjmowani na studia na podstawie załączonego w systemie IRK dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów w kraju wydania, chyba że zasady szczegółowe dla poszczególnych kierunków studiów stanowią inaczej.

 Kryteria postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na I rok studiów na studia drugiego stopnia legitymujących się polskim lub zagranicznym dyplomem zawarte są w szczegółowych zasadach rekrutacji odrębnych dla każdego kierunku. Jeżeli zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia określone w załączniku przewidują przyjmowanie w pierwszej kolejności absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego, na liście rankingowej umieszcza się ich dodając 1000 punktów.

Wykaz olimpiad uprawniających do zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego na poszczególnych kierunkach/specjalnościach studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich regulują uchwały nr 42/2019  i nr 80/2019. Laureaci i finaliści centralnych olimpiad przedmiotowych oraz laureaci i finaliści konkursów ogólnopolskich, których wykaz zamieszczono poniżej, przyjmowani są na określone kierunki studiów na podstawie oryginału dokumentu wydanego przez komitet organizacyjny danej
olimpiady lub konkursu ogólnopolskiego oraz złożonych dokumentów, zgodnie z warunkami formalnymi i terminarzem obowiązującym w danym roku. Uprawnienia laureata i finalisty przyznawane są kandydatowi w roku zdania matury. 

bezpieczeństwo narodowe

Tytuł olimpiady lub konkursuuprawnienia przysługujące laureatomuprawnienia przysługujące finalistom
Olimpiada Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwietaktak
Olimpiada Policyjnataknie
Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiejtaknie
Olimpiada Wiedzy o Polsce i świecie Współczesnymtaktak
Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiejtak tak
Konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeńtaknie

stosunki międzynarodowe

Tytuł olimpiady lub konkursuuprawnienie przysługujące laureatomuprawnienie przysługujące finalistom
Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronnościtaktak
Olimpiada Cyfrowatak tak
Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiejtaknie
Olimpiada Wiedzy o Polsce i świecie Współczesnymtaktak
Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnymtaknie
Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiejtaktak
Konkurs Bliżej Europy, organizowany przez ISMtaknie

Kandydaci posiadający dyplom IB przyjmowani są na studia w ramach postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów legitymujących się tzw. „nową maturą”. Dla potrzeb rankingu kandydaci, o których mowa w ust. 1, otrzymują punkty rekrutacyjne w liczbie równej maksymalnej liczbie punktów przewidzianych w rekrutacji na dany kierunek studiów (N) pomnożonej przez względną liczbę punktów uzyskanych na dyplomie IB i podzielonej przez 45. Punkty rekrutacyjne = (N x liczba punktów na dyplomie IB)/45.

Kandydat, który zdał maturę dwujęzyczną z języka obcego, otrzymuje w celu obliczenia punktów rekrutacyjnych maksymalną liczbę punktów za poziom podstawowy z języka obcego (100%), pomnożoną przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji. Wynik egzaminu z języka obcego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu z języka obcego na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie przez 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, a następnie mnożony przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji.

Kandydatowi na studia drugiego stopnia kwestionującemu ocenę pracy pisemnej umożliwia się wgląd do pracy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników.

Osoba przyjęta na studia otrzymuje informację o wpisie na listę studentów po ogłoszeniu ostatecznych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK albo pisemną decyzję administracyjną o nieprzyjęciu na studia.

Jeżeli orzeczona niepełnosprawność kandydata uniemożliwia mu udział w postępowaniu rekrutacyjnym przewidzianym w załączniku do uchwały, przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej na wniosek osoby niepełnosprawnej stosuje zmieniony tryb postępowania.

Limity przyjęć oraz opłaty za studia niestacjonarne w języku polskim i opłaty za studia w języku angielskim są podane w szczegółowych zasadach rekrutacji (patrz odpowiednia zakładka).


2. WARUNKI RERUTACJI DLA OBCOKRAJOWCÓW


Przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego. Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest dokonanie w określonym terminie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa) dostępnym na stronie internetowej www.irka.uni.wroc.pl lub Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) dostępnym na stronie internetowej international-applications.uni.wroc.pl oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej. Limity przyjęć a także opłaty za studia niestacjonarne w języku polskimopłaty za studia anglojęzyczne są określone odrębnymi zarządzeniami Rektora (szczegółowe zasady rekrutacji, patrz odpowiednia zakładka).

Kandydatowi kwestionującemu ocenę pracy pisemnej umożliwia się wgląd do pracy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników.

Jeżeli orzeczona niepełnosprawność kandydata uniemożliwia mu udział w postępowaniu rekrutacyjnym przewidzianym w załączniku do uchwały, wydziałowa komisja rekrutacyjna na wniosek osoby niepełnosprawnej stosuje zmieniony tryb postępowania.


Uszczegółowienie zasad rekrutacji

Harmonogramy rekrutacji 2020/2021

stosunki_miedzynarodowe.png

stosunki międzynarodowe


zasady rekrutacji -  II stopnia niestacjonarne