Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Kandydaci > Zasady rekrutacji

Ogólne warunki rekrutacji na studia w języku polskim i angielskim


Przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego. Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest dokonanie w określonym terminie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa) dostępnym na stronie internetowej www.irka.uni.wroc.pl oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej. Procedury rejestracji w systemie IRKa, IRC oraz organizacja procesu rekrutacji na I rok studiów są określone w zarządzeniach Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa), Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim. Zarządzenia precyzują również, jakie dokumenty są wymagane w procesie rekrutacji od kandydatów na studia.

Procedura rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia prowadzonych w języku angielskim w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022 (PDF / 840.77 kb)


1.  WARUNKI REKRUTACJI DLA OBYWATELI POLSKI

Uchwala-nr-92_2020-senatu-uwr-z-dnia-2020-06-24-w-sprawie-zasad-i-trybu-rekrutacji-obywateli-polskich-na-studia-w-roku-akademickim-2021-2022 (PDF / 649.06 kb)

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne powołane przez dziekana, a w przypadku rekrutacji na studia międzywydziałowe powołane przez Rektora.
Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) zawiadomienie kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminów wstępnych, w przypadku gdy jest on elementem postępowania kwalifikacyjnego;
2) przekazywania przez komisję rekrutacyjną informacji dotyczących kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności:
a) wyników tych etapów,
b) terminu i miejsca składania dokumentów,
c) wszystkich innych wiadomości niezbędnych do komunikacji komisji rekrutacyjnej z kandydatem;
3) opiniowanie odwołań składanych przez kandydatów w związku z postępowaniem rekrutacyjnym;
4) sporządzenie protokołu z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego wraz z listą rankingową;
5) sporządzanie listy osób zakwalifikowanych do wpisania na listę studentów oraz wpisywanie na listę studentów;
6) podejmowanie decyzji o nieprzyjęciu na studia oraz ich wysyłanie;
7) nadzór nad procesem przyjmowania dokumentów od kandydatów.
Decyzje administracyjne w imieniu komisji rekrutacyjnej podpisuje jej przewodniczący.

W przypadku, gdy wynik egzaminu maturalnego kandydata na studia – po weryfikacji przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub po uwzględnieniu odwołania przez Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego – został podwyższony, kandydat na studia składa wniosek o uwzględnienie podwyższonego wyniku przy kwalifikacji na studia w danym roku akademickim. Wniosek należy złożyć osobiście w Dziale Nauczania lub wysłać pocztą wraz z kopią nowego świadectwa dojrzałości, uwzględniającego podwyższony wynik egzaminu maturalnego.
Dział Nauczania kieruje wnioski do rozpatrzenia przez odpowiednią komisję rekrutacyjną, o których mowa w § 3 ust. 1, lub Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. Rozpatrywane będą wnioski złożone w terminie do 30 września 2021 roku (decyduje data wpływu na uczelnię).

Kryteria postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na I rok studiów jednolitych magisterskich, studiów pierwszego stopnia legitymujących się nową maturą zawarte są w załączniku do uchwały nr 92/2020.

Kandydaci na studia jednolite magisterskie i studia pierwszego stopnia legitymujący się starą maturą (matura do roku 2004) będą przyjmowani na studia na podstawie rankingu sumy ocen z dwóch dowolnych pisemnych przedmiotów zdawanych na egzaminie
dojrzałości w ramach ustalonego limitu przyjęć, chyba, że zasady określone w załączniku do niniejszej uchwały, stanowią inaczej.
Oceny przeliczane będą na punkty rekrutacyjne:
Skala 2-5
ocena dostateczna – 3 pkt.
ocena dobra – 4 pkt.
ocena bardzo dobra – 5 pkt.
Skala 1 – 6
ocena mierna – 2, 6 pkt.
ocena dostateczna – 3,2 pkt.
ocena dobra – 3,8 pkt.
ocena bardzo dobra – 4,4 pkt.
ocena celująca – 5 pkt.


Kandydaci na studia jednolite magisterskie i studia pierwszego stopnia legitymujący się maturą zagraniczną będą przyjmowani na studia na podstawie załączonego w systemie IRK dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów w kraju wydania, chyba, że zasady określone w załączniku do niniejszej uchwały, stanowią inaczej.

Kryteria postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na I rok studiów na studia drugiego stopnia legitymujących się polskim lub zagranicznym dyplomem zawarte są w załączniku do uchwały 92/2020. Jeżeli zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia określone w załączniku przewidują przyjmowanie w pierwszej kolejności absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego, na liście rankingowej umieszcza się ich dodając 1000 punktów.

Rekrutacja na studia odbywa się w terminie od 1 czerwca do 30 września 2021 r. oraz od 4 stycznia do 26 lutego 2022 r., zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronie internetowej www.rekrutacja.uni.wroc.pl. Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest dokonanie w określonym terminie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa) dostępnym na stronie internetowej www.irka.uni.wroc.pl oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej. Procedury rejestracji w systemie IRKa oraz organizacja procesu rekrutacji na I rok studiów zostaną określone odrębnym zarządzeniem Rektora.


Wykaz olimpiad uprawniających do zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego na poszczególnych kierunkach/specjalnościach studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich regulują uchwały nr 42/2019  i nr 80/2019. Laureaci i finaliści centralnych olimpiad przedmiotowych oraz laureaci i finaliści konkursów ogólnopolskich, których wykaz zamieszczono poniżej, przyjmowani są na określone kierunki studiów na podstawie oryginału dokumentu wydanego przez komitet organizacyjny danej
olimpiady lub konkursu ogólnopolskiego oraz złożonych dokumentów, zgodnie z warunkami formalnymi i terminarzem obowiązującym w danym roku. Uprawnienia laureata i finalisty przyznawane są kandydatowi w roku zdania matury. 

bezpieczeństwo narodowe

Tytuł olimpiady lub konkursuuprawnienia przysługujące laureatomuprawnienia przysługujące finalistom
Olimpiada Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwietaktak
Olimpiada Policyjnataknie
Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiejtaknie
Olimpiada Wiedzy o Polsce i świecie Współczesnymtaktak
Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiejtak tak
Konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeńtaknie

stosunki międzynarodowe

Tytuł olimpiady lub konkursuuprawnienie przysługujące laureatomuprawnienie przysługujące finalistom
Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronnościtaktak
Olimpiada Cyfrowatak tak
Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiejtaknie
Olimpiada Wiedzy o Polsce i świecie Współczesnymtaktak
Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnymtaknie
Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiejtaktak
Konkurs Bliżej Europy, organizowany przez ISMtaknieKandydaci posiadający dyplom IB przyjmowani są na studia w ramach postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów legitymujących się tzw. „nową maturą”. Dla potrzeb rankingu kandydaci, o których mowa w ust. 1, otrzymują punkty rekrutacyjne w liczbie równej maksymalnej liczbie punktów przewidzianych w rekrutacji na dany kierunek studiów (N) pomnożonej przez względną liczbę punktów uzyskanych na dyplomie IB i podzielonej przez 45. Punkty rekrutacyjne = (N x liczba punktów na dyplomie IB)/45.

Kandydat, który zdał maturę dwujęzyczną z języka obcego, otrzymuje w celu obliczenia punktów rekrutacyjnych maksymalną liczbę punktów za poziom podstawowy z języka obcego (100%), pomnożoną przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji. Wynik egzaminu z języka obcego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu z języka obcego na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie przez 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, a następnie mnożony przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji.

Kandydatowi na studia drugiego stopnia kwestionującemu ocenę pracy pisemnej umożliwia się wgląd do pracy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników.

Osoba przyjęta na studia otrzymuje informację o wpisie na listę studentów po ogłoszeniu ostatecznych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK. Osoba nieprzyjęta na studia otrzymuje pisemną decyzję administracyjną o nieprzyjęciu na studia.
Osoba wpisana na listę studentów, która nie złożyła ślubowania w wyznaczonym terminie, zostaje z niej skreślona. Decyzje w tym zakresie, z upoważnienia Rektora, podejmuje dziekan/dyrektor jednostki międzywydziałowej.

Jeżeli orzeczona niepełnosprawność kandydata uniemożliwia mu udział w postępowaniu rekrutacyjnym przewidzianym w załączniku do uchwały, przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej na wniosek osoby niepełnosprawnej stosuje zmieniony tryb postępowania.

Stawki opłat za studia: Zarządzenie Rektora UWr nr-22-2021-oplaty-za-studia (PDF / 757.19 kb) 2. WARUNKI RERUTACJI DLA OBCOKRAJOWCÓW
Uchwala-nr-93_2020-senatu-uwr-z-dnia-2020-06-24-w-sprawie-zasad-i-trybu-rekrutacji-cudzoziemcow-na-studia-w-roku-akademickim-2021-2022 (PDF / 388.28 kb)


Przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne powołane przez dziekana, a w przypadku rekrutacji na studia międzywydziałowe powołane przez Rektora.
Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) zawiadomienie kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminów wstępnych, w przypadku gdy jest on elementem postępowania kwalifikacyjnego;
2) przekazywania przez komisję rekrutacyjną informacji dotyczących kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności:
a) wyników tych etapów,
b) terminu i miejsca składania dokumentów,
c) wszystkich innych wiadomości niezbędnych do komunikacji komisji rekrutacyjnej
z kandydatem;
3) opiniowanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy składanych przez kandydatów w
związku z postępowaniem rekrutacyjnym;
4) sporządzenie protokołu z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego wraz z listą rankingową;
5) sporządzanie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia;
6) nadzór nad procesem przyjmowania dokumentów od kandydatów;
7) przekazywanie dokumentów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia Rektorowi.


Przyjęcie na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej Rektora. Od decyzji Rektora odmawiającej przyjęcia na studia przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.


Kandydaci na studia prowadzone w języku polskim zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie minimum B1.
Potwierdzeniem znajomości języka polskiego, o którym mowa w ust. 1 jest:
1) zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
2) certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
3) zaświadczenie wydane przez Szkołę Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego.
3. Zwolnieni z konieczności przedstawienia zaświadczenia o którym mowa w ust. 1 są stypendyści Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz kandydaci posiadający:
1) zezwolenie na pobyt stały;
2) Kartę Polaka;
3) świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty;
4) dyplom ukończenia studiów wyższych w polskim języku wykładowym.

Kandydaci na programy studiów prowadzone w języku angielskim zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 w skali Rady Europy.
Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego, o którym mowa w ust. 1 jest:
1) zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku angielskim wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego na poziomie B2;
2) zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego;
3) certyfikat językowy (np. FCE , IELTS 5,5-6,5, TOEFL, BEC Vantage) lub inne równoważne międzynarodowe certyfikaty, honorowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego, wymienione w linku: http://spnjo.uni.wroc.pl/uploads/Zwolnienie-z-lektoratu/cert_zwaln_en.pdf 
Zwolnieni z konieczności przedstawienia zaświadczenia o którym mowa w ust. 1 są kandydaci:
1) dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach, co potwierdza transkrypt ocen lub dyplom studiów;
2) dla których język angielski jest językiem ojczystym;
3) którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%;
4) którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu.

Kryteria postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na I rok studiów jednolitych magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia zawarte są w załączniku do uchwały 93/2020.

Rekrutacja na studia w języku polskim odbywa się w terminie od 1 czerwca do 30 września 2021 r. oraz od 4 stycznia do 26 lutego 2022 r., zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej www.rekrutacja.uni.wroc.pl. Rekrutacja na studia w języku angielskim odbywa się w terminie od 1 lutego 2021 r. do 15 sierpnia 2021 r. dla obywateli spoza UE oraz do 15 września 2021 r. dla obywateli UE, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej
international.uni.wroc.pl/en/study-english .
Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest dokonanie w określonym terminie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa) dostępnym na stronie internetowej www.irka.uni.wroc.pl lub Internetowej Rejestracji
Cudzoziemców (IRC) dostępnym na stronie internetowej https://international-applications.uni.wroc.pl/login oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej.
Procedury rejestracji w systemie IRKa i IRC oraz organizacja procesu rekrutacji na I rok studiów zostaną określone zarządzeniem Rektora do końca kwietnia 2021 r. Limity przyjęć na studia w roku akademickim 2021/2022 zostaną określone odrębnym  
zarządzeniem Rektora.

Kandydatowi kwestionującemu ocenę pracy pisemnej umożliwia się wgląd do pracy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników.
Osoba przyjęta na studia, która nie złożyła ślubowania w wyznaczonym terminie, zostaje skreślona z listy przyjętych na studia. O skreśleniu z listy przyjętych zawiadamia dziekan.

Jeżeli orzeczona niepełnosprawność kandydata uniemożliwia mu udział w postępowaniu rekrutacyjnym przewidzianym w załączniku do uchwały, wydziałowa komisja rekrutacyjna na wniosek osoby niepełnosprawnej stosuje zmieniony tryb postępowania.
Stawki opłat:  Zarządzenie nr-22-2021-oplaty-za-studia (PDF / 757.19 kb) 

Uszczegółowienie zasad rekrutacji

Harmonogramy rekrutacji 2020/2021

stosunki_miedzynarodowe.png

stosunki międzynarodowe


zasady rekrutacji -  II stopnia niestacjonarne