Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Kandydaci > Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

Ogólne warunki rekrutacji na studia w języku polskim i angielskim


Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest dokonanie w określonym terminie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa) dostępnym na stronie internetowej www.irka.uni.wroc.pl. Procedury rejestracji w systemie IRKa, IRC oraz organizacja procesu rekrutacji na I rok studiów zostały określone Zarządzeniem Rektora UWr w sprawie rejestracji w Internetowym Serwisie Kandydatów, Internetowej Rekrutacji Cudzoziemców oraz organizacji procesu rekturacji (PDF / 938.07 kb) . Zarządzenie precyzuje również, jakie dokumenty są wymagane w procesie rekrutacji od kandydatów na studia.

Wykaz olimpiad uprawniających do zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego na poszczególnych kierunkach/specjalnościach studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich reguluje odrębna uchwała Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego (PDF / 93.51 kb) . Prawo do skorzystania z uprawnień laureata, finalisty lub uczestnika przysługuje kandydatowi na studia pierwszego stopnia oraz studia jednolite magisterskie tylko jeden raz, w roku uzyskania świadectwa dojrzałości, niezależnie od tego, kiedy uzyskał tytuł laureata, finalisty lub uczestnika. Podstawą zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego jest opatrzony numerem porządkowym oryginał dokumentu wydanego przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu.

Kandydaci posiadający dyplom IB przyjmowani są na studia w ramach postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów legitymujących się tzw. „nową maturą”.  Dla potrzeb rankingu kandydaci otrzymują punkty rekrutacyjne w liczbie równej maksymalnej ilości punktów przewidzianych w rekrutacji na dany kierunek studiów (N) pomnożonej przez względną liczbę punktów uzyskanych na dyplomie IB i podzielonej przez 45. Punkty rekrutacyjne = (N x liczba punktów na dyplomie IB)/45.

Kandydaci będący obywatelami polskimi oraz cudzoziemcy, którzy mają prawo do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich legitymujący się świadectwem maturalnym lub dyplomem studiów wyższych uzyskanym w Polsce lub poza granicami Polski mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim według odrębnych kryteriów postępowania rekrutacyjnego zawartych w szczegółowych zasadach rekrutacji (poniżej). 

Kandydat, który zdał maturę dwujęzyczną z języka obcego otrzymuje w celu obliczenia punktów rekrutacyjnych maksymalną liczbę punktów za poziom podstawowy z języka obcego (100%), pomnożoną przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji. Wynik egzaminu z języka obcego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu z języka obcego na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie przez 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, a następnie mnożony przez odpowiedni współczynnik określony w zasadachrekrutacji.

Kandydaci legitymujący się tzw. starą maturą przechodzą odrębną procedurę rekrutacyjną.

Kandydatowi kwestionującemu ocenę pracy pisemnej umożliwia się wgląd do pracy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników. Osoba przyjęta na studia otrzymuje pisemną decyzję o przyjęciu na studia po
ogłoszeniu ostatecznych wyników postępowania rekrutacyjnego.

Jeżeli orzeczona niepełnosprawność kandydata uniemożliwia mu udział w postępowaniu rekrutacyjnym przewidzianym w załączniku nr 1 do uchwały, przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej na wniosek osoby niepełnosprawnej stosuje zmieniony tryb postępowania.

Zasady odpłatności za studia są określone odrębnym zarządzeniem Rektora UWr (PDF / 154.97 kb)  i zostaną podane do wiadomości kandydatom na studia na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Szczegółowe warunki odpłatności za studia będą uregulowane w umowie podpisywanej pomiędzy studentem i Uniwersytetem Wrocławskim.

Potwierdzanie efektów uczenia się w Uniwersytecie Wrocławskim następuje na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Potwierdzanie efektów uczenia się powinno być zakończone co najmniej 30 dni przed datą wskazaną jako ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej, o której mowa w zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wprowadzenia Procedury Rejestracji Kandydatów (IRK), Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019. Kandydaci na studia, którym potwierdzono efekty uczenia się na zasadach określonych w odrębnych przepisach, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia w ramach określonego limitu miejsc dla danego kierunku, formy i poziomu studiów. Podstawą przyjęcia na studia będzie miejsce na liście rankingowej w ramach określonego limitu miejsc. O miejscu na liście rankingowej decyduje liczba punktów ECTS uzyskanych w wyniku potwierdzania efektów
uczenia się przypisanych przedmiotom (modułom) realizowanym na kierunku studiów, na którym o przyjęcie ubiega się kandydat na studia. Do ubiegania się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się uprawnione są tylko osoby, spełniające kryteria, o których mowa w odrębnych przepisach i które uzyskały – w wyniku procedury potwierdzania efektów uczenia się – co najmniej 10 punktów ECTS przypisanych przedmiotom (modułom) realizowanym na kierunku studiów, na którym o przyjęcie ubiega się kandydat na studia. Dziekan, najpóźniej w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w danym roku akademickim (semestrze), informuje pisemnie kandydata przyjętego na studia w trybie potwierdzania efektów uczenia się o roku (semestrze), na który został przyjęty na studia.

Uszczegółowienie zasad rekrutacji

Harmonogramy rekrutacji

stosunki_miedzynarodowe.png

stosunki międzynarodowe


zasady rekrutacji -  II stopnia niestacjonarne