Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > Elżbieta Stadtmüller > Kariera

Wykształcenie

Uniwersytet Wrocławski, politologia, 1982 – magisterium, 1986- doktorat, 1994 – habilitacja, 1996 – stanowisko prof. nadzw. UWr., 1999 – tytuł profesora , 2004 – stanowisko profesora zwyczajnego UWr.

Stypendia i granty

Granty naukowe British Council/KBN, NATO, London School of Economic, 5 grantow promotorskich KBN/Ministerstwa ( w latach 1996-2010). Koordynator projektu badawczego w ramach Sieci Doskonałości UE, “Garnet” (2005-2010); kierownik projektu ‘Fatal Transaction’ finansowanego przez UE dot. Afryki (2007-2009). Grant NCN ,,Opus 3”,  2012/05/B/HS5/00359, ,,Nagroda Nobla jako symbol globalnych norm i idei społecznych”  na lata 2013-2015. Ekspert Komisji UE: ewaluacja programów badawczych, od 1999 roku. Ostatnie stypendia jako visiting professor: University of Minnesota, USA (2008); University of California,USA (2010), University of Warwick, UK (2010); Dalhouse University, Canada (2012).  

Promotor 32 doktoratów i 3 w trakcie pisania (przewody otwarte).

Najważniejsze publikacje ( z pośród ok. 110)

I. Monografie , książki:

 1. Prasa polskich ugrupowań politycznych wobec koncepcji rozbrojenia moralnego, Acta Universitatis Wratislaviensis, Wrocław 1990, s.203;
 2. O wychowaniu dla pokoju. Idea i praktyka w edukacji i świadomości polskiej młodzieży, Warszawa-Gdańsk 1991, Instytut Badań Problemów Młodzieży w Warszawie, s.233;
 3. Polskie nurty polityczne wobec Niemiec w latach 1987-1918, Wrocław 1994, Acta Universitatis Wratislaviensis, s. 357;
 4. Problemy polityczne współczesnego świata, (współaut. Z.Cesarz), Wyd. Uniw. Wrocławskiego, Wrocław 1996, s.368.( wyd I.) , 1998 (II wyd. uzupełnione i poprawione); 2000 (wyd. III), s. 391; 2002 (wyd. IV), s.411.
 5. Granica lęku i nadziei. Polacy wobec Niemiec w latach dziewięćdziesiątych, Wyd. Uniw. Wrocławskiego ,Wrocław 1998, s. 195
 6. Słownik Encyklopedyczny. Edukacja Obywatelska - Polska i świat współczesny (współaut. M.Smolski, R.Smolski), Wydawnictwo Europa, Wrocław 1999, s. 523 (wyd.2 –2000, wyd. 3 uzupełnione –2001)
 7. Pożegnanie z nieufnością? Rozszerzenie NATO i UE a stosunki polsko-rosyjskie w kontekście bezpieczeństwa europejskiego, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego: Wrocław 2003 , s. 242.
 8. Słownik Unii Europejskiej ( współ. R.Duda, I.Wróbel, M.Wróblewski, M i V. Niemiec), red. E.Stadtmuller, Europa: Wrocław 2003, s. 443.
 9. Nagroda Nobla jako symbol globalnych norm i idei społecznych (współaut. Maria Głowacka, Marcin Różycki, Jarosław Sadłocha), Acta   Universitatis Wratislaviensis No 3701, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego: Wrocław 2016 , s. 340.

II Wybrane książki pod redakcją:

 1. Współpraca i konflikty we współczesnej Europie, red. E.Stadtmuller, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2000, s. 250;
 2. Wkraczając w XXI w. – między globalizacją a zróżnicowaniem, red. E.Stadtmuller, Arboretum: Wrocław 2003, s. 332.
 3. Europe on the Move. The Impact of Eastern Enlargement on the EU, T.Lane, E.Stadtmuller (ed.), LIT Verlag, Muenster, Hamburg, London 2005, s.206.
 4. Stadtmuller E. (współredakcja z P.Matusz-Protasiewicz), Europa - ziemia obiecana? : doświadczenia krajów europejskich w integracji imigrantów ,Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. - 202 s., (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2973), s. 7-10 : Wstep / Redaktorki.
 5. Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych. Aspekty polityczno-gospodarcze, współred. K.Jędrzejczyk-Kuliniak, L.Kwieciński, B.Michalski, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s.709.
 6.  The European Union′s Neighborhood Challenge. Transborder cooperation, migration and Europeanization,  Bachmann K., Stadtmuller E. (eds.),Wrocław University Press, Wroclaw 2011,  p.275.
 7.  The EU′s Shifting Borders – Theoretical Approaches and Policy Implications in the New Neighbourhood, Stadtmuller E,  Bachmann K. (eds), Routledge, London-New York 2012, p. 257.
 8. Nagroda Nobla a kontrowersje związane z wyborem jej laureatów, współred.  J.Sadłocha, M.Różycki, M.Głowacka,  Arboretum, Wrocław 2015,  s. 203.
 9. Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych/pod red. Łukasza Fijałkowskiego i Elżbiety Stadtmuller, Warszawa: Wydawnictwo Rambler, 2015. Vol. 1, s. 428 i  vol 2. s. 513.

Wybrane artykuły:

 1. Future Paths to European Security, w: M.Farell, S.Fella, M.Newman (red.), European Integration in the 21st century, Sage Publications: London 2002, s. 50-68; jęz.ang.
 2. Demokracja a polityka zagraniczna. Doświadczenia Polski w latach 90., w: Polityka Polski wobec organizacji i państw europejskich 1990-2001. Wybrane problemy, M.Wolański (red.), Arboretum: Wrocław 2003, s.8- 33.
 3. Wyzwania dla demokracji we współczesnych stosunkach międzynarodowych ( współ. D.Armstrong), w: E.Stadtmuller (red.), Wkraczając w XXI wiek – między globalizacją a zróżnicowaniem, Arboretum: Wrocław 2003, s. 29-54
 4. Regional Stabilisation and Security: The European Union as a Model, w: S.Wojciechowski (red.) Współczesna Europa, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych I Dziennikarstwa, Poznań 2004, s. 73-102. Jez. Ang.
 5. Die Deutschen und die europäische Integration in der Sicht der polnischen Politik und Öffentlichkeit, w: A.Wolff-Powęska, D.Bingen (red.), Nachbarn auf Distanz. Polen und Deutsche 1998-2004, Otto Harrassowitz,Wiesbaden 2005, s.59-94 ; jez niem.
 6. Regional Dimensions of Security, in: M. Farrell, B.Hettne, L.Van Langenhove (ed.), Global Politics of Regionalism. Theory and Practice, Pluto Press, London 2005, s.104-119. jęz. Ang.
 7. The EU’s Future and Democracy in the Context of Enlargement, in: T.Lane, E.Stadtmuller (ed.), Europe on the Move. The Impact of Eastern Enlargement on the EU, LIT Verlag, Muenster, Hamburg, London 2005, s.15-34; jęz. Ang.
 8. Towards regional governance of the EU through "Eastern policy w: Reflecting on a Wider Europe and beyond: norms, rights, and interests, Konstantin Khudoley and Thomas J. Volgy (eds), St. Petersburg State University Press 2007, s. 212 – 228, rec.  jęz. Ang
 9. Federal Ideas of Europe in Contemporary Polish Discourse, w: Th.Lane, M.S.Wolański (eds) Poland and European Unity: Ideas and Reality, Wyd. Uniw. Wrocł., Wrocław 2007 ,s. 197-238. (Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2937) 
 10.  Regionalizacja i regionalizm jako przedmiot badań naukowych w stosunkach międzynarodowych, w: Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych. Aspekty polityczno-gospodarcze, współred. K.Jędrzejczyk-Kuliniak, L.Kwieciński, B.Michalski, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s.21-38.
 11. Poland and Russia, w: A.Lobjakas, M.Moelder, (eds.), EU- Russia Watch 2011, University of Tartu, Tartu 2012, s. 92-10.
 12. Badania nad społeczną percepcją Nagrody Nobla – przypadek Unii Europejskiej jako laureata w 2012 r., w: J. Juchnowski, R.Wiszniowski (red.), Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych, t.1, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 66-82.
 13. European Voices in International Studies: What does Europe have to offer? (Voices from Central/Eastern Europe),”ERIS – European Review of International Studies”, Volume 1, 2014, pp.  117–124.
 14. Mikropodstawy ładu międzynarodowego: wartości laureatów Pokojowej Nagrody Nobla, w: A.Dudek (red.), W kręgu nauki o stosunkach międzynarodowych. Księga dedykowana profesor Teresie Łoś-Nowak, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2015, s. 517-530.
 15. Rozdziały (4): Współczesny świat – jak go opisać?, Międzynarodowe stosunki polityczne – pojęcia, Globalizacja, Procesy regionalizacji w świecie w: Międzynarodowe Stosunki Polityczne, pod red. Łukasza Fijałkowskiego, Renaty Kunert-Milcarz, Wyd. Uniw.Wrocławski, Wrocław 2018.