Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > Anna Umińska-Woroniecka > Kariera

Wykształcenie

magister administracji publicznej, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, 2002.
doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, specjalność: stosunki międzynarodowe, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Politologii, 2006.

Stypendia i granty

Projekt własny w 36 Konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektów własnych, promotorskich i habilitacyjnych zakwalifikowany do finansowania: Reforma polskiej służby zagranicznej w zakresie promocji Polski w latach 1998 – 2009. Projekt zaplanowany do realizacji na lata 2009-2011, obejmuje trzy staże badawcze za granicą (Wielka Brytania, Szwecja, Ukraina) oraz kwerendę w archiwach polskich urzędów centralnych, w ostatnim roku projektu wydanie publikacji.
Projekt zrealizowany w ramach IV Konkursu Wewnętrznych Projektów Badawczych Uniwersytetu Wrocławskiego, dofinansowanie publikacji monografii.

Anna Umińska Woroniecka, 22.10.2012-27.10.2012 Wizyta studyjna na Uniwersytecie w Leiden, Holandia (Instytut Nauk Politycznych), Institute of Political Science, Leiden University – „Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni” POKL.04.01.01-00-054/10-00

Najważniejsze publikacje

 1. Anna Umińska-Woroniecka, Program kulturalny polskiej prezydencji: strategia a rzeczywistość, Wydawnictwo Instytutu Zachodniego w Poznaniu „Przegląd Zachodni”, nr 2 2012, s. 69-84.
 2. Anna Umińska-Woroniecka, Instytuty Polskie w Niemczech, historia i współczesność, Acta Universitatis Wratislaviensis, „Niemcoznawstwo” Nr 20 2012, s. 9-26.
 3. Anna Umińska-Woroniecka, Program Kulturalny Polskiej Prezydencji (w kontekście Europejskiego Kongresu Kultury), „Kultura Współczesna”, Wydawnictwo Narodowe Centrum Kultury Warszawa, numer specjalny poświęcony Kongresowi Kultury we Wrocławiu, nr 5 2011, s. 186-199.
 4. Anna Umińska-Woroniecka, Białoruś, Ukraina i Rosja w polskiej dyplomacji kulturalnej - wybrane zagadnienia, Wschodnioznawstwo 2011, Wydawnictwo Arboretum, Wrocław 2011, s. 121-136.
 5. Anna Umińska-Woroniecka, Dwudziestolecie Instytutu Polskiego w Rzymie, Wydawnictwo Instytutu Zachodniego w Poznaniu, „Przegląd Zachodni”, nr 3 (340) 2011, s. 294-311.
 6. Anna Umińska-Woroniecka, Status prawny Instytutów Polskich, „Przegląd Prawa i Administracji”, Acta Universitatis Wratislaviensis, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 87 (2011), s. 89-105.
 7. Anna Umińska-Woroniecka, Od promocji stosunków kulturalnych i naukowych do dyplomacji kulturalnej w działaniach polskiej służby zagranicznej, Warszawa Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 5-6 (57-58) wrzesień-grudzień 2010, s. 47-72.
 8. A. Umińska-Woroniecka, Stosunki polsko-słowackie, [w:] Współczesna Słowacja. Sytuacja wewnętrzna i pozycja międzynarodowa, red. E. Pałka, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2010, s. 291-319.
 9. A. Umińska-Woroniecka, Traktaty międzypaństwowe jako instrument kształtowania dobrosąsiedzkich stosunków w polskiej polityce zagranicznej w I połowie lat 90-tych, [w:] Oblicza polskiej modernizacji Próba bilansu transformacji systemowej III Rzeczypospolitej, red. E. Krasucki, T. Sokorski, A. Szczepańska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 325-340.
 10. Anna Umińska-Woroniecka, Działania konsularne polskiej służby dyplomatycznej i konsularnej w Rosji w latach 1992-2004, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, ss. 291.
 11. Stosunki dyplomatyczne RP ze Stolicą Apostolską w latach dziewięćdziesiątych , w: Kościoły i związki wyznaniowe w stosunkach międzynarodowych, red. T. Dębowski, Wrocław 2003, s. 9-24.