Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > Leszek Kwieciński > Kariera

Wykształcenie

1. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii, Październik 1996 – maj 2001
Stopień Magister politologii, Temat pracy: Specjalne strefy ekonomiczne a polityka konkurencji Unii Europejskiej

2. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Studiów Międzynarodowych, Październik 2001 – grudzień 2004
Stopień Doktor nauk humanistycznych, Temat pracy: Parki technologiczne jako element polityki badawczo-rozwojowej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

3. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii, grudzień 2012. Stopień naukowy: doktor habilitowany, Temat pracy: Kształtowanie się polityki pro-innowacyjnej - perspektywa europejska, narodowa, regionalna.

Stypendia i granty

1. Październik 2002-lipiec 2003, Stypendysta Fundacji im. Herberta Quandta na Politechnice Drezdeńskiejprace badawcze w ramach dysertacji doktorskiej)
2. Listopad 2002, Grant badawczy w Instytucie Gospodarki Niemieckiej w Kolonii (Institut der deutschen Wirtschaft in Köln)
3. Lipiec 2003, Staż administracyjny w Saksońskiej Kancelarii Stanu w Dreźnie (Sächsische Staatskanzlei) w referacie 44 – INTERREG i projekty ponadgraniczne (ocena wniosków, tworzenie dokumentów programowych, analiza SWOT pogranicza polsko-czesko-niemieckiego, itd.)
4. Listopad 2003, Udział ze strony polskiej w pracach eksperckich Trójkąta Weimarskiego odbywającego się w Berlinie i Poczdamie pn. „Polityka innowacyjna i zakładanie przedsiębiorstw”
5. Maj 2003 - kwiecień 2004, Członek (ekspert) grupy roboczej WGR 3 (Instytucje otoczenia biznesu) w projekcie Regionalna Strategii Innowacji (RIS) dla Dolnego Śląska
6. Styczeń 2004 - październik 2004, Członek grupy stowarzyszonej w projekcie MGiP oraz Rządu Holandii pn.: „Wzmocnienie polityki rządowej oraz spójności instytucjonalnej w celu poprawy innowacyjności gospodarki przed przystąpieniem Polski do UE”.
7. W latach 2004-2007, Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIC, projekt Give support the International development of new innovative entrepreneurs, akronim projektu: Innovint (innowacja+internacjonalizacja), instytucja koordynująca: Scientipôle Initiative (Francja). Funkcja w projekcie: Kierownik naukowy projektu (Project Manager).
8. W latach 2005-2007, Rozwój regionalnego systemu innowacji na Dolnym Śląsku, projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Działanie 2.6 - Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, Funkcja w projekcie: Koordynator projektu na poziomie Uniwersytetu Wrocławskiego.
9. Wrzesień 2005 - październik 2007, Ocena wdrażania Dolnośląskiej Strategii Innowacji, projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Działanie 2.6 - Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, realizator główny projektu - Politechnika Wrocławska. Funkcja w projekcie: Beneficjent – członek zespołu badawczego.
10. Kwiecień 2005 - luty 2007, Szósty Program Ramowy Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji UE, projekt IMPACTSCAN. Instytucja koordynująca: Innovations-Agentur (Bremen). Funkcja w projekcie: Beneficjent – członek zespołu badawczego.
11. Listopad 2005 – maj 2008, Opracowanie scenariusza zagrożeń społecznych dla Regionu, projekt realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, działanie 1.4.5 „Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką”, nr rejestracyjny: WKP_1/1.4.5/1/2005/3/3/225, realizator główny projektu – Samorząd Województwa Dolnośląskiego i Politechnika Wrocławska. Funkcja w projekcie: Beneficjent – członek zespołu badawczego.
12. Marzec 2008 – październik 2008, Narodowy Program Foresight Polska 2020, instytucja zamawiająca badania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, instytucja realizująca badania: Pentor, Funkcja w projekcie: Ekspert zewnętrzny (członkostwo w wyniku konkursu)
13. Czerwiec 2008 - maj 2010, Stypendium habilitacyjne na Uniwersytecie Wrocławskim na realizację pracy pt. Narodowe Systemy Innowacji – jako nowy model zarządzania sferą publiczną
14. Czerwiec 2009 - czerwiec 2010, Sieć Edukacyjna Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej (SEIPA), projekt realizowany w partnerstwie z 10 instytucjami naukowo-badawczymi z kraju w ramach programuMNiSW Kreator innowacyjności, instytucja koordynująca: Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. L. Koźmińskiego w Warszawie, funkcja w projekcie: koordynator na poziomie Uniwersytetu Wrocławskiego.
15. Styczeń 2009 - grudzień 2009, Procesy tworzenia wiedzy i transferu osiągnięć naukowych do przemysłu oraz ich wpływ na rozwój gospodarczy, projekt realizowany w ramach akcji COST ISO 604, nr rejestracyjny: DWM/ N 150/ COST /180, realizator główny projektu: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, kierownik projektu: prof. dr hab. Krystyna Poznańska, funkcja w projekcie: członek zespołu badawczego do realizacji zadania pt: Działalność centrów BPO i centrów B+R na Dolnym Śląsku.
16. Od grudnia 2009 - Realizacja projektu pn. Wrocławska Akademia Transferu Technologii (WATT), projekt realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr rejestracyjny: POKL 04.02.00-00-020/08, koordynator projektu Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, funkcja w projekcie: wykładowca.
17. Od lutego 2010, realizacja projektu pn. Dolnośląska Platforma Promocji Przedsiębiorczości Akademickiej (DPPPA), projekt realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr rejestracyjny: WND-POKL.08.02.01-02-013/09, koordynator projektu: Wydawnictwo Europa, funkcja w projekcie: członek zespołu badawczego.
18. Maj 2010 - styczeń 2012, realizacja projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pt. Narodowe Systemy Innowacyjne jako model zarządzania sferą publiczną, nr rejestracyjny: 9003/B/H03/2010/38, funkcja w projekcie: kierownik projektu.

19. Sierpień 2013 - pażdziernik 2014, realizacja projektu pn. Kultura przedsiebiorczości w naukach społecznych i humanistycznych w Polsce i w Niemczech", instytucja finansująca Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki, partner w projekcie Fraunhofer Gesellschaft Leipzig, funkcja w projekcie: kierownik pojektu po stronie polskiej.

20. Projekt badawczy MNiSW (program OPUS 6) pn. Parki technologiczne jako kluczowy element regionalnej polityki wsparcia internacjonalizacji innowacyjnych firm sektora MŚP, okres realizacji sierpień 2014 - grudzień 2017, funkcja w projekcie: główny wykonawca.

21. Laureat programu rządowego TOP 500 Innovators - pobyt badawczo-szkoleniowy na Stanford University w okresie wrzesień-listopad 2015.

22. Advancing Alternative Migration Governance (akronim: ADMIGOV), Project ID 822625, EU-Programm HORIZON 2020, okres realizacji 2018-2022, funkcja w projekcie: członek zespołu badawczego.

23. Realizacja grantu w ramach Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej "MOZART" pt. „Kierunki rozwoju usług świadczonych przez Dozamel sp. z o.o. jako podmiot zarządzający Wrocławskim Parkiem Przemysłowym wobec firm-lokatorów. Scenariusze dla kreowania innowacyjnych obszarów współpracy intra- i interorganizacyjnych”  w okresie od 01.10.2019 do 30.09.2020. Projekt realizowany wspólnie z firmą DOZAMEL sp z. o.o. 

24. Realizacja grantu w ramach Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej "MOZART" pt. „Nowe usługi wsparcia biznesu - dobre praktyki versus oczekiwania młodych przedsiębiorców na przykładzie działań Concordia Design Wrocław"  w okresie od 01.10.2020 do 30.09.2021. Projekt realizowany wspólnie z firmą PRO DESIGN sp. z o.o.

Najważniejsze publikacje

1. Parki technologiczne jako element polityki badawczo-rozwojowej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Wyd.Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2005.

2. Special Economic Zones in Poland and the Competition Policy of the European Union, [in:] Argumenta Oeconomica, nr 2 (13), Wyd. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2002.

3. Trzy centra technologiczne świata: Stany Zjednoczone, Japonia, Unia Europejska, praca zb. pod red. E. Stadtmüller Wkraczając w XXI wiek - miedzy globalizacją a zróżnicowaniem, Wyd. Arboretum, Wrocław 2003.

4. Die aktuelle Lage und die Zukunft der Gewerkschaften und der Arbeitsgeberverbände in Deutschland und in Polen, praca zb. pod red. K. Fiedora i M. Wolańskiego, Polska - Niemcy - Europa u progu XXI wieku, Niemcoznawstwo 12, Wyd. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2003.

5. Podstawowe pojęcia z zakresu metodologii nauk ekonomicznych, praca zb. pod red. L. Olszewskiego, Ekonomia 13, Acta Universitas Wratislaviensis, No 2787, Wyd. Uniwersytet Wrocławski 2005.

6. (współautor), Innowacyjność i internacjonalizacja dolnośląskich małych i średnich przedsiębiorstw, Toruń, Wyd. A. Marszałek, 2007.

7. (red.), Innowacyjny jednolity rynek - wyzwania dla wymiaru gospodarczego Unii Europejskiej, Seria: Biblioteka europejska 44, Warszawa,UKIE, 2007.

8. (współautor), Identyfikacja obszarów problemowych zagrożeń społecznych w kontekście realizacji regionalnej polityki innowacyjnej, [w:] Makroregion innowacyjny – Foresight technologiczny dla województwadolnośląskiego do 2020r., Prace Naukowe Politechniki Wrocławskiej, Seria konferencje, Wrocław, Artpress, 2007.

10. Dolnośląska Strategia Innowacji w kontekście nurtów związanych z teorią wyboru publicznego, [w:] W. Kierzkowska-Makar red.), Polityka innowacyjna Dolnego śląska. Zręby systemu, Wrocław, Oficyna Wydawniczo-Reklamowa H. Wolska, 2007.

11. (red.), Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych. Aspekty polityczno-gospodarcze, Toruń, Wyd. A. Marszałek, 2008.
12. Aktywność innowacyjna i zakres internacjonalizacji przedsiębiorstw akademickich. Badania ilościowe przedsiębiorców zlokalizowanych w Dolnośląskim Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości, [w:] M. Bąk, P. Kulawczuk (red.), Warunki skutecznej współpracy pomiędzy nauka a przedsiębiorstwami, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2009.
13. (współautor), Lower Silesia region and the role of the University of Wroclaw – case study of Innovint project, [w:] D. Ferre, A. Bosani, C. Raia, Born global SME, Provincia di Milano, Milan 2009.

14. Cooperation of entrepreneurs with research and development (R&D) institutions in Lower Silesia, [in:]  Digest of World Politics of the XXI century. Vol. 6, Sankt-Peterburg, 2013, s. 322-337.

15. Polityka proinnowacyjna jako przykład polityki publicznej - ujęcie modelowe, [w:] Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych. T. 1, pod red. Jerzego Juchnowskiego i Roberta Wiszniowskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2013, s. 223-233.

16. University in network of regional cooperation - a new activities for universities on example of University of Wroclaw, [w:] Aktual′nì problemi mìžnarodnih vìdnosin. - Vip. 113, č. 1, Kiev 2013, s. 7-13.

17. (współautor) Działalność badawczo - rozwojowa korporacji transnarodowych na Dolnym Śląsku. Rola centrów business process outsourcing i centrów badawczo - rozwojowych, [w:] Procesy tworzenia wiedzy oraz transferu osiągnięć naukowych i technologicznych do biznesu, red. nauk. Marzenna Anna Weresa, Krystyna Poznańska, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2012, s. 277-306.

18. Konkurencyjność czy adaptacja - wizje rozwoju Unii Europejskiej w założeniach i realizacji polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, [w:] Podsumowanie polskiej prezydencji w Radzie UE, red. Adam Kirpsza, Grzegorz Stachowiak, Krakowska Oficyna Naukowa TEKST, Kraków 2012, s. 27-46. 

19. Pobudzanie przedsiębiorczości akademickiej na poziomie regionalnym: działania i efekty na przykładzie dolnośląskiego akademickiego inkubatora przedsiębiorczości, [w:] Aspekty i przejawy przedsiębiorczości regionalnej w Polsce, red. nauk. Anita Richert-Kaźmierska, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2012, s. 52-73.

20. The creation of the Regional Innovation System - interdisciplinary point of view [in:] Collective identity, international cooperation and national interest in Europe and beyond, ed. by: Aleksandra Trzcielińska-Polus, Barbara Curyło, Stefan Garsztecki, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2011, s. 182-195.

21 Narzędzia wsparcia internacjonalizacji sektora MŚP - perspektywa krajowa i regionalna, Wyd. Presscom 2015, ss. 152 (wspólnie z M. Wróblewski).

22. Kwieciński L. (red.), Akademisches Unternehmertum in den Geistes- und Sozialwissenschaften in Deutschland und Polen. Eine vergleichende Analyse, Lepizig, Fraunhofer MOEZ 2015, ss. 112.

23. Konkurencyjność czy adaptacja – wizje rozwoju Unii Europejskiej w założeniach i realizacji polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, [w:] Podsumowanie polskiej prezydencji w Radzie UE, A. Kirpsza, G. Stachowiak (red.), Wydawnictwo Krakowska Oficyna Naukowa TEKST 2012, s. 27-46.

24. Cooperation of entrepreneurs with research and development institutions in Lower Silesia, [W:] Digest of World Politics of the XXI century. No. 6, Sankt-Petersburg University Press, Sankt-Petersburg 2013, S. 322-337.

25. Polityka proinnowacyjna jako przykład polityki publicznej - ujęcie modelowe [W:] Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych, red. Jerzy Juchnowski i Robert Wiszniowski, Tom 1, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, S. 223-233.

26. University in network of regional cooperation - a new activities for universities on example of University of Wroclaw, [W:] Aktualnì problemi mìžnarodnih vìdnosin, Vip. 113, č. 1 (2013), Wyd. Taras Shevchenko University of Kiyev, Kiyev 2013, s. 7-13.

27. A systemic approach to entrepreneurship on the regional and local level, (współautor A. Młodzińska-Granek), [w:] Shaping local business communities: the international conference "Entrepreneurial Cities", ed. by I. Koładkiewicz, J. Cieślik, Wyd. Poltext, Warszawa 2014, s. 109-116.

 28. Academic Entrepreneurship in the Humanities and Social Sciences: Research Conducted among Students of Wroclaw Univresity, [w:] Horyzonty Wychowania, Vol. 13, nr 26 (2014) (współautor A. Młodzińska-Granek), Wyd. Academia Ignatianum, Kraków 2014, s. 33-49.

29. Pro-Innovation Policy: The Neo-Institutional Perspective, [w:] Polish Political Science Review. Polski Przegląd Politologiczny, Vol. 2, no. 1, 2014, Wyd. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2014, s. 97-110.

30. Proinnovative Policy and the National Innovation System a case study from Poland, [w:] Central and Eastern European Review, Volume 8, Issue 1, p. 11–40, ISSN (Online) 1752-7503, DOI: 10.2478/caeer-2014-0006, December 2014.Dostęp on-line: http://www.degruyter.com/view/j/caeer.2014.8.issue-1/caeer-2014-0006/caeer-2014-0006.xml

31. Koordynacja międzysektorowa w politykach publicznych – wyzwania systemowe, [w:] Wrocławskie Studia Politologiczne pod red. D. Moroń, Wyd. Uniwersytet Wrocławski, nr 18/2015, Wrocław 2015, s. 44-55.

32. Systemowe podejście do przedsiębiorczości społecznej, [w:] Sztukateria – społeczne funkcjonowanie spółdzielni artystycznych, strategie uczenia się a zrównoważony rozwój miast, pod red. K. Kamińskiej, Wyd. Edukacji Krytycznej, seria Pedagogika Miasta, Wrocław 2015, s. 56-68.

33. Proinnovation processes in the European Union: Relationships between European and regional level, [w:] “International business and global economy”, Vol. 1, nr 2 (2016), Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, s. 83-96.

34. Administracja publiczna w modelu otwartej innowacji (open innovation) na przykładzie Programu Innowacje Społeczne, [w:] Rocznik Administracji Publicznej, tom 2/2016, Wydawnictwo Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków, s. 520-534.

35. Design thinking - behawioralny aspekt kreowania przedsiębiorczości, [w:] Horyzonty Wychowania, Vol. 15, no 34 (2016), Wy. Akademia Ignatianum, Kraków, s. 123-135.

36. Przedsiębiorstwa w parkach technologicznych a paradygmat gospodarki opartej na wiedzy; [w:] Gospodarka Narodowa nr 1. 2017, Warszawa, s. 69-94 (wspólnie z M. Błaszczyk, M. Stawicka, M. Wróblewski).

37. The Ethnic Entrepreneurship as a Multidimensional Process in the Context of System Approach; [w:] Problemy Zarządzania, Vol. 15, nr 1, cz. 1 (2017), Warszawa, s. 97-109 (wspólnie z P. Matusz-Protasiewicz).