Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > Irena Kurasz > WYKSZTAŁCENIE

Wykształcenie


Granty, pobyty badawcze, projekty naukowe

Wybrane publikacje

Monografie

 1. Irena Kurasz, Mniejszość niemiecka na Dolnym Śląsku. Studium socjologiczne, Zakład Wydawniczy Nomos,Kraków 2015, ss. 332.
 2. "Tutejsi" czy obcy? Niemcy w Polsce po 1945 roku. "Locals" or foreigners? Germans in Poland after 1945, red. Krzysztof Gładkowski, Irena Kurasz, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2018, ss. 141.

Artykuły w czasopismach krajowych i międzynarodowych

 1. Irena Kurasz, Niemcy Dolnego Śląska po II wojnie światowej, [w:] Kalejdoskop Kultur w wielokulturowym Wrocławiu, Wrocław 2014, http://edukacja.kalejdoskopkultur.pl/
 2. Irena Kurasz, Lage der deutschen Minderheit in Niederschlesien vor und nach der Wende von 1989 im europäischen Kontext [in:] 1989 - 2014 * 25 Jahre danach, Ulrike Kurth, Grażyna Światowy (Hrsg.), Medien-Verlag, Bielefeld 2014, s. 91-100.
 3. Irena Kurasz, Media ludności niemieckiej Dolnego Śląska na tle przeobrażeń politycznych, społecznych i demograficznych w latach 1950-2013, „Studia Humanistyczne Akademii Górniczo-Hutniczej” 2014, nr 3, s. 81-100.
 4. Irena Kurasz, Konsulaty generalne i honorowe we współpracy regionów, Wrocław 2015, ss. 103 [e-podręcznik].
 5. Irena Kurasz, Metodologiczne problemy badania mniejszości narodowych i etnicznych na przykładzie mniejszości niemieckiej Dolnego Śląska, [w:] Między lękiem a nadzieją. Dziesięć lat funkcjonowania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (2005-2015), red. A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2015, s. 205-2017.
 6. Irena Kurasz, Lage der deutschen Bevölkerung in Niederschlesien in den Jahren 1950-1989, [w:] Die Deutschen in Polen. Das Leben der deutschen Minderheit in der neuen Situation nach dem Jahr 1945. Niemcy w Polsce. Życie mniejszości niemieckiej w nowej sytuacji w Polsce po roku 1945. Publikacja pokonferencyjna. Wybór tekstów, red. M. Wittek, Kleine Bibliothek des VdG, Oppeln 2015, s. 24-44.
 7. Irena Kurasz, Politische und gesellschaftliche Gegebenheiten der Anwesenheit von Deutschen in Niederschlesien zwischen 1945 und 1989, [w:] Die Haltung der kommunistischen Behörden gegenüber der deutschen Bevölkerung in Polen in den Jahren 1945-1989, red. A. Dziurok, P. Madajczyk, S Rosenbaum, Wyd. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Gliwice-Opole 2015, s. 231-253.
  wersja polska: Irena Kurasz, Polityczne i społeczne uwarunkowania obecności Niemców na Dolnym Śląsku w latach 1945-1989, [w:] Władze komunistyczne wobec ludności niemieckiej w Polsce w latach 1945-1989, red. A.Dziurok, P. Madajczyk, S. Rosenbaum, Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2016, s. 257-279.
  wersja wydana w Niemczech: Irena Kurasz, Politische und gesellschaftliche Gegebenheiten der Anwesenheit von Deutschen in Niederschlesien zwischen 1945 und 1989, [w:] Die deutsche Minderheit in Polen und die kommunistischen Behörden 1945–1989., red. A. Dziurok, P. Madajczyk, S. Rosenbaum, Ferdinand Schöningh Verlag, Paderborn 2017, s. 166-187.
 8. Irena Kurasz, Refleksje nad historią Niemców na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej w świetle wyników badań jakościowych.; Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach http://www.haus.pl/pliki/cbmn/2-irenakurasz.pdf.
 9. Irena Kurasz, Konflikt etniczny w relacjach polsko-niemieckich w latach 1945-2015 na przykładzie ludności niemieckiej Dolnego Śląska, [w:] Konflikty etniczne i wyznaniowe a bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Wybrane aspekty, red. E. Szyszlak, T. Szyszlak, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2016, s. 34-52.
 10. Irena Kurasz, Sytuacja Niemców na Dolnym Śląsku po 1989 r. na przykładzie działalności Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego we Wrocławiu. Rocznik Ziem Zachodnich, tom 1 (2017), s. 305 - 323; https://doi.org/https://doi.org/10.26774/rzz.173
 11. Irena Kurasz, Tożsamość narodowa dolnośląskich Niemców jako przykład zmiany pokoleniowej społeczności polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego, [w:] Polskie pogranicza w procesie przemian, t. IV, red. Z. Kurcz, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2017, s. 381-395.
 12. Irena Kurasz, Niemcy wczoraj i dziś. Przyczynek do analizy przemian społeczno-kulturowych ludności niemieckiej od 1945 roku do współczesności, [w:] Opuscula Socjologica Nr 2/2017, red. A. Sakson, K. Ciechorska-Kulesza, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, s. 5-21.
 13. Irena Kurasz, Między tradycją a współczesnością. Sytuacja młodzieży mniejszości niemieckiej Dolnego Śląska, [w:] Sprawy wewnątrzniemieckie, red. K. Gelles, Niemcoznawstwo 25, AUW No 3789, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017, s. 111-128.
 14. Irena Kurasz, Migracje w doświadczeniach dolnośląskich Niemców, [w:] Między tolerancją a niechęcią. Polityka współczesnych państw europejskich wobec migrantów i mniejszości, red. A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2017, s. 381-391.

Recenzje

 1. Irena Kurasz, Skizzen über den Totalitarismus (T. Lorenz, K. Stokłosa, Aleksander Hertz, Skizzen über den Totalitarismus), [w:] Cywilizacje w perspektywie socjologicznej. Stan i kierunki badań cywilizacjami współczesnego świata, red. P. Pieńkowski, Z. Zagórski, Forum socjologiczne Nr 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, s. 334-336.
 2. Kurasz Irena, Ludność niemiecka w polityce państwa polskiego w latach 1945-1989 (Tomasz Browarek, Ludność niemiecka w polityce państwa polskiego w latach 1945-1989, Lublin 2015, ss. 401), [w:] Wschodnioznawstwo 2016, red. Z. J. Winnicki, T. Szyszlak, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2016, s. 373-375.
 3. Irena Kurasz, Polscy imigranci w Niemczech, (Michał Nowosielski, Polskie organizacje w Niemczech. Stan i uwarunkowania, Poznań 2016, ss. 432), [w:] Sprawy wewnątrzniemieckie, red. K. Gelles, Niemcoznawstwo 25, AUW No 3789, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017, s. 187-188.
 4. Irena Kurasz, Niemcy Pomorza Gdańskiego, (Magdalena Lemańczyk, Mniejszość niemiecka na Pomorzu Gdańskim, Warszawa 2016, ss. 417), [w:] Sprawy wewnątrzniemieckie, red. K. Gelles, Niemcoznawstwo 25, AUW No 3789, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017, s. 185-187.

Sprawozdania

 1. Irena Kurasz, „Niemcy nie przyszli…” Rzecz o pamięci, traumie i tożsamości wrocławian [w:] Republika Federalna Niemiec. Między tradycją a współczesnością, red. K. Gelles, Niemcoznawstwo Nr 23, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, s. 197-199.
 2. Irena Kurasz, Noc pogromu w Niemczech w raportach zagranicznych dyplomatów, [w:] Niemcy z polskiej perspektywy, red. K. Gelles, Niemcoznawstwo 24, AUW No 3730, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, s. 181-183.