Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Kandydaci > Zasady rekrutacji > zasady rekrutacji - bezpieczeństwo narodowe I stopnia

zasady rekrutacji - bezpieczeństwo narodowe I stopnia

Nowa matura


przedmiotwspółczynnik
dla poziomu podstawowego
współczynnik
dla poziomu rozszerzonego

historia0,51

wiedza o społeczeństwie0,51
przedmiot
(jeden do wyboru)
język polski (pisemny),
geografia, matematyka
0,250,5
język obcy nowożytny
(pisemny)
język angielski, język niemiecki,  język francuski, język rosyjski0,20,4


Stara matura

Świadectwo dojrzałości uzyskane poza granicami Polski

Kandydaci na studia pierwszego stopnia legitymujący się maturą zagraniczną będą przyjmowani na studia na podstawie załączonego w systemie IRK dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów w kraju wydania.


Warunkiem przyjęcia kandydatów na stacjonarne studia licencjackie jest przystąpienie do egzaminu ustnego. W toku egzaminu kandydat losuje dwa pytania przygotowane w oparciu o listę zagadnień egzaminacyjnych uprzednio ogłoszoną przez Instytut Studiów Międzynarodowych. Liczba zagadnień egzaminacyjnych wynosi 30. Odpowiedź na każde z pytań punktowana jest w skali 0-10 punktów. Egzamin uważa się za zdany jeśli kandydat uzyskał z każdej odpowiedzi minimum 6 punktów. Punkty uzyskane z
odpowiedzi na każde pytanie sumują się i stanowią podstawę przygotowania przez komisję rekrutacyjną listy rankingowej. Przyjęcie następuje w ramach ustalonego limitu miejsc.

Zagadnienia egzaminacyjne:
1. Bezrobocie w Polsce i w Unii Europejskiej - przyczyny i skutki.
2. Pojęcie czwartej władzy oraz znaczenie opinii publicznej we współczesnych demokracjach.
3. Różne oblicza współczesnego fundamentalizmu.
4. Kościół Katolicki a ekumenizm.
5. Globalizacja - główne cechy, konsekwencje dla współczesnych państw, wyzwania i zagrożenia
wynikające z globalizacji dla państw i narodów.
6. Istota kultury masowej oraz kultury popularnej.
7. Partie polityczne i ich rola w państwach demokratycznych.
8. Populizm we współczesnej Europie.
9. Główne cechy porządku jałtańskiego.
10. Postanie i rozwój „Solidarności”.
11. Współczesny terroryzm.
12. Koncepcja zderzenia cywilizacji Samuela Huntingtona.
13. Równouprawnienie kobiet w Polsce.
14. Demokracja sondażowa we współczesnym świecie.
15. Istota i formy państwa totalitarnego.
16. Koncepcja jednostki, społeczeństwa i państwa w myśli chrześcijańsko-demokratycznej.
17. Gospodarka rynkowa i jej cechy.
18. Procesy integracyjne w Europie Zachodniej.
19. Kontynentalna myśl socjaldemokratyczna.
20. Zasada trójpodziału władzy.
21. Stosunki Polski z NATO.
22. Zjednoczenie Niemiec w XX wieku - przebieg procesu oraz konsekwencje wewnętrzne i
międzynarodowe.
23. Polityka zagraniczna II RP.
24. Problemy Polaków zamieszkujących kraje byłego Związku Radzieckiego.
25. Powstanie ONZ - znaczenie Karty Narodów Zjednoczonych.
26. „Jesień Ludów” - odzyskanie suwerenności przez Polskę, Czechosłowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię.
27. Kryzys kubański w 1962 roku - przyczyny, przebieg, skutki.
28. Konflikt indochiński i jego znaczenie dla porządku międzynarodowego.
29. Stosunki Polski z Republiką Federalną Niemiec w okresie zimnej wojny.
30. Wprowadzenie „demokracji ludowej” w Polsce w latach 1945-1947.