Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Kandydaci > Zasady rekrutacji > zasady rekrutacji - bezpieczeństwo narodowe I stopnia

zasady rekrutacji - bezpieczeństwo narodowe I stopnia

ZASADY I TRYB REKRUTACJI DLA OBYWATELI POLSKICH

Nowa matura


przedmiotwspółczynnik
dla poziomu podstawowego
współczynnik
dla poziomu rozszerzonego

historia0,51

wiedza o społeczeństwie0,51
przedmiot
(jeden do wyboru)
język polski (pisemny),
geografia, matematyka
0,250,5
język obcy nowożytny
(pisemny)
język angielski, język niemiecki,  język francuski, język rosyjski0,20,4


ZASADY I TRYB REKRUTACJI DLA OBCOKRAJOWCÓW

Egzamin ustny w trakcie, którego kandydat losuje dwa pytania przygotowane w oparciu o listę zagadnień egzaminacyjnych. Odpowiedź na każde z pytań punktowana jest w skali 0-10 punktów. Egzamin uważa się za zdany jeśli kandydat uzyskał z każdej odpowiedzi minimum 6 punktów. Punkty uzyskane z odpowiedzi na każde pytanie sumują się i stanowią podstawę przygotowania przez komisję rekrutacyjną listy rankingowej.


Zagadnienia egzaminacyjne:
1. Bezrobocie w Polsce i w Unii Europejskiej - przyczyny i skutki.
2. Pojęcie czwartej władzy oraz znaczenie opinii publicznej we współczesnych demokracjach.
3. Różne oblicza współczesnego fundamentalizmu.
4. Kościół Katolicki a ekumenizm.
5. Globalizacja - główne cechy, konsekwencje dla współczesnych państw, wyzwania i zagrożenia
wynikające z globalizacji dla państw i narodów.
6. Istota kultury masowej oraz kultury popularnej.
7. Partie polityczne i ich rola w państwach demokratycznych.
8. Populizm we współczesnej Europie.
9. Główne cechy porządku jałtańskiego.
10. Postanie i rozwój „Solidarności”.
11. Współczesny terroryzm.
12. Koncepcja zderzenia cywilizacji Samuela Huntingtona.
13. Równouprawnienie kobiet w Polsce.
14. Demokracja sondażowa we współczesnym świecie.
15. Istota i formy państwa totalitarnego.
16. Koncepcja jednostki, społeczeństwa i państwa w myśli chrześcijańsko-demokratycznej.
17. Gospodarka rynkowa i jej cechy.
18. Procesy integracyjne w Europie Zachodniej.
19. Kontynentalna myśl socjaldemokratyczna.
20. Zasada trójpodziału władzy.
21. Stosunki Polski z NATO.
22. Zjednoczenie Niemiec w XX wieku - przebieg procesu oraz konsekwencje wewnętrzne i
międzynarodowe.
23. Polityka zagraniczna II RP.
24. Problemy Polaków zamieszkujących kraje byłego Związku Radzieckiego.
25. Powstanie ONZ - znaczenie Karty Narodów Zjednoczonych.
26. „Jesień Ludów” - odzyskanie suwerenności przez Polskę, Czechosłowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię.
27. Kryzys kubański w 1962 roku - przyczyny, przebieg, skutki.
28. Konflikt indochiński i jego znaczenie dla porządku międzynarodowego.
29. Stosunki Polski z Republiką Federalną Niemiec w okresie zimnej wojny.
30. Wprowadzenie „demokracji ludowej” w Polsce w latach 1945-1947.


 LIMITY PRZYJĘĆ:  limity-przyjec-2020 (PDF / 80.40 kb)