Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Indywidualna organizacja studiów

Indywidualna organizacja studiów

Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych w sprawie uszczegółowień do Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim od roku akademickiego 2014/2105

§4 pkt 12
Student może uzyskiwać zaliczenia i zdawać egzaminy w terminach wcześniejszych niż przewiduje plan studiów w oparciu o pisemny, uzasadniony wniosek składany do Dziekana WNS.
Student może wnioskować o Indywidualną Organizację Studiów w formie pisemnej do Dziekana WNS. Uzasadniony i udokumentowany wniosek, zaopiniowany przez właściwego Dyrektora Instytutu/Katedry należy złożyć do Dziekanatu WNS nie później niż 14 dni od rozpoczęcia określonego semestru. Warunkiem przyznania IOS jest uzyskanie z całego toku studiów średniej ocen nie niższej niż 4,8. IOS nie może być przyznana na pierwszy semestr odpowiedniego toku studiów.

§ 4 pkt 13
Student może wnioskować o studiowanie według Indywidualnego Planu Studiów formie pisemnej do Dziekana WNS. Uzasadniony i udokumentowany wniosek, zaopiniowany przez właściwego Dyrektora Instytutu/Katedry należy złożyć do Dziekanatu WNS nie później niż 14 dni od rozpoczęcia określonego semestru. Indywidualny Plan Studiów powinien zostać ustalony ze wskazanym przez właściwego Dyrektora Instytutu/Katedry opiekunem naukowym i umożliwiać zrealizowanie efektów kształcenia dla danego kierunku/specjalności. W planie ujęte mogą zostać przedmioty nadobowiązkowe realizowane na WNS lub poza Wydziałem. Indywidualny Plan Studiów wymaga uzyskania przez studenta średniej ocen nie niższej niż 4,5 z całego toku studiów. O Indywidualny Plan Studiów nie mogą ubiegać się studenci pierwszego semestru odpowiedniego toku studiów.

§4 pkt 16
Zamiana formy studiowania może nastąpić wyłącznie w oparciu o pisemny wniosek złożony przez studenta do Dziekana WNS nie później niż w ciągu 14 dniu od rozpoczęcia odpowiedniego semestru.

§19 pkt 2
Jeżeli liczba zgłoszeń przekracza limit uczestników w grupie, o przyjęciu do danej grupy decyduje Dziekan WNS na wniosek właściwego Dyrektora Instytutu/Katedry zgodnie z zasadami zapisów na określony rodzaj zajęć oraz określonymi limitami grup zajęciowych.

§ 35 pkt 2
Rada Wydziału Nauk Społecznych określa 10 ECTS jako minimalną liczbę punktów kredytowych jaką student musi uzyskać aby otrzymać zgodę na wpis warunkowy na następny semestr.

§35 pkt 4
Rada Wydziału Nauk Społecznych nie określa dopuszczalnego deficytu punktów ECTS.

§ 36 pkt 1 podpunkt 2
Na Wydziale Nauk Społecznych student może zmienić formę studiów z niestacjonarnych na stacjonarne po spełnieniu następujących warunków:
a) Uzyskać średnią ocen z całego toku studiów nie mniejszą niż 4, 5
b) Złożyć udokumentowany wniosek do Dziekana WNS przez rozpoczęciem odpowiedniego semestru

§41 pkt 4
Dziekan może odmówić zgody na reaktywację w sytuacji gdy:
a) Student nie uregulował wszystkich powinności względem Uczelni (w tym nie wniósł wymaganych opłat za usługi edukacyjne) powstałych przed skreśleniem z listy studentów.
b) Student został wydalony dyscyplinarnie z Uczelni.
c) Student II stopnia nie podjął studiów na pierwszym semestrze i nie rozliczył semestru.


Tracą ważność wszystkie wcześniejsze przyjęte uszczegółowienia Regulaminu Studiów przez Radę Wydziału Nauk Społecznych.