Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Zasady wyboru seminarium dyplomowego na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Zasady wyboru seminarium dyplomowego na kierunku bezpieczeństwo narodowe - studia stacjonarne/niestacjonarne


Studenci wybierający seminarium dyplomowe na studiach licencjackich kierunek Bezpieczeństwo Narodowe zobowiązani są w tym celu skorzystać z systemu USOS. Terminy zapisów zostaną ogłoszone studentom na stronie internetowej ISM. Daty zapisów ogłasza zastępca Dyrektora ds. Dydaktyki.

Student ma prawo do wyboru dowolnego seminarium dyplomowego z oferty.

Kierownicy zakładów naukowych oraz Kierownik Pracowni Koordynacji Badań i Dydaktyki Bezpieczeństwa Narodowego, uwzględniając minima kadrowe wskazują kandydatów do prowadzenia seminariów dyplomowych ze stopniem naukowym co najmniej doktora. Listę przekazują do akceptacji Dyrektora ISM.

Oferta seminarium dyplomowego (na semestr zimowy 2020/21)

Limity studentów w grupach:

Dla seminarium dyplomowego na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe – w ramach dolnych i górnych limitów wyznaczonych przez Dziekana , od 8 do 12 osób.

Terminy zapisów (na semestr zimowy 2020/21):

Zapisy na seminaria odbywają się w następujący sposób:

 1. W pierwszej kolejności (w ramach ustalonych przez Dziekana limitów) zapisać się będą osoby z najwyższą średnią. Brana będzie pod uwagę średnia z całego przebiegu nauczania z wyjątkiem semestru bezpośrednio poprzedzającego zapisy. Procedura zapisów będzie oparta o formułę „prośba o zapisy” oferowaną przez system USOS.
   1. tura rejestracji dwuetapowej do grupy, prośby dla wszystkich studentów; studenci składają prośby o wpisanie do wybranej grupy zajęciowej, po zakończeniu tury w USOSweb uruchamiany jest „silnik”, który wpisuje studentów uwzględniając preferencje i ew. wysokość średniej.
    data zapisów: 4.06.2020 r. godz. 8:00 - 23:00
   2. tura rejestracji bezpośrednio do grupy (bez prawa do wyrejestrowania). Studenci mogą bezpośrednio rejestrować się na przedmiot w ramach wolnych miejsc.
    data zapisów: 5.06.2020 r. godz. 8:00 - 23:00
    Po każdej turze Student ma obowiązek sprawdzić, czy został wpisany przez system do określonej grupy specjalnościowej i seminaryjnej. Jeśli nie, powinien wziąć udział w kolejnej turze zapisów. Jeśli student nie dokona zapisów w kolejnych turach, Zastępca Dyrektora ISM ds. dydaktyki, ma prawo przypisać studenta do grupy specjalnościowej w której będą wolne miejsca.
  1. Górny limit zapisanych na poszczególne specjalności nie może zostać przekroczony.
  2. Student, który nie dokona wskazań specjalności i seminarium w terminie określonym przez Instytut, przekazuje tym samym prawo przypisania go do specjalności Dyrekcji Instytutu, która powinna uczynić to bez zbędnej zwłoki.
  3. Wyniki zapisów podawane są niezwłocznie do wiadomości studentów.
  4. W przypadkach nieuregulowanych niniejszymi zasadami Student zachowuje prawo do procedury odwoławczej zgodnej z Regulaminem Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.

  Studenci studiów niestacjonarnych dokonują wyboru w sekretariacie studiów niestacjonarnych Instytutu Studiów Międzynarodowych, pokój 211. Zapisy dla studentów niestacjonarnych odbywają się w dniach 4-7.06 w Sekretariacie, można ich dokonać telefonicznie (71 375 51 38), osobiście lub droga mailową (robert.rogoza@uwr.edu.pl).


Przygotowała

Dr hab. Marta Ryniejska – Kiełdanowicz

Zastępca dyrektora ISM ds. dydaktyki.