Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Zasady wyboru specjalności na kierunku stosunki międzynarodowe - studia licencjackie

Zasady wyboru specjalności oraz seminarium dyplomowego na kierunku stosunki międzynarodowe - studia licencjackie (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne)

Instytut Studiów Międzynarodowych oferuje 6 specjalności na studiach licencjackich:

Studenci wybierający specjalność na studiach licencjackich zobowiązani są w tym celu skorzystać z systemu USOS. Student ma prawo do wyboru dowolnej specjalności z oferty. W tym samym czasie student dokonuje wyboru seminarium dyplomowego, które jest powiązane ze specjalnością. Wybór specjalności wiąże się z koniecznością wyboru konkretnej grupy seminaryjnej.

Osoby prowadzące seminaria licencjackie:

Limity studentów w grupach:

W uzasadnionych wypadkach Dyrektor ISM może wnioskować do Dziekana o odstępstwa w sprawie liczebności grup seminaryjnych i specjalnościowych.

Terminy zapisów (na semestr zimowy 2023/2024):

Zapisy na seminaria odbywają się w następujący sposób:

 1. W pierwszej kolejności (w ramach ustalonych przez Dziekana limitów) zapisać się będą osoby z najwyższą średnią. Brana będzie pod uwagę średnia z całego przebiegu nauczania z wyjątkiem semestru bezpośrednio poprzedzającego zapisy. Procedura zapisów będzie oparta o formułę „prośba o zapisy” oferowaną przez system USOS.
  1. tura rejestracji dwuetapowej do grupy, prośby dla wszystkich studentów; studenci składają prośby o wpisanie do wybranej grupy zajęciowej, po zakończeniu tury w USOSweb uruchamiany jest „silnik”, który wpisuje studentów uwzględniając preferencje i ew. wysokość średniej. data zapisów: 15.06.2023 r. w godz. 10:00 - 20:00
  2. tura rejestracji bezpośrednio do grupy (bez prawa do wyrejestrowania). Studenci mogą bezpośrednio rejestrować się na przedmiot w ramach wolnych miejsc. data zapisów: 16.06.2023 r. w godz. 10:00 - 20:00
   Po każdej turze student ma obowiązek sprawdzić, czy został wpisany przez system do określonej grupy specjalnościowej i seminaryjnej. Jeśli nie, powinien wziąć udział w kolejnej turze zapisów. Jeśli student nie dokona zapisów w kolejnych turach, Zastępca Dyrektora ISM ds. dydaktycznych, ma prawo przypisać studenta do grupy seminaryjnej, w której będą wolne miejsca.
 2. Górny limit zapisanych na poszczególne specjalności nie może zostać przekroczony.
 3. Student, który nie dokona wskazań seminarium w terminie określonym przez Instytut, przekazuje tym samym prawo przypisania go do seminarium przez Dyrekcję Instytutu, która powinna uczynić to bez zbędnej zwłoki.
 4. Wyniki zapisów podawane są niezwłocznie do wiadomości studentów.
 5. W przypadkach nieuregulowanych niniejszymi zasadami student zachowuje prawo do procedury odwoławczej zgodnej z Regulaminem Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.

Studenci studiów niestacjonarnych dokonują wyboru specjalności i seminarium dyplomowego we współpracy z pracownikiem Sekretariatu studiów niestacjonarnych Instytutu Studiów Międzynarodowych.

Zapisy dla studentów niestacjonarnych odbywają się w dniach 15-16.06.2023 r. i należy ich dokonać drogą e-mailową indywidualnie poprzez bezpośredni kontakt z pracownikiem Sekretariatu ISM: robert.rogoza@uwr.edu.pl

Na studiach niestacjonarnych zostanie uruchomiona specjalność, którą wybierze największa liczba studentów.

X