Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Nauka > Działalność naukowa ISM > On women’s rights: between violence and exploitation

Uniwersytet w Padwie, Human Rights Centre imienia im. Antonio Papisca oraz Uniwersytet Wrocławski, Instytut Studiów Międzynarodowych w dniach 11-12 listopada współorganizowały międzynarodową konferencję poświęconą prawom kobiet pt. On women’s rights: between violence and exploitation w Padwie.

Wydarzenie to zakończyło międzynarodowy projekt, Migrant Women at the Margin: Addressing Vulnerabilities in Intersectionality between Violence and Exploitation/Mwm”, prowadzony przez Cariparo Foundation, Padova/Visiting Programme 2018, w który ze strony polskiej zaangażowane były prof. Magdalena Ratajczak oraz dr Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak. W obradach wzięli udział naukowcy i praktycy zajmujący się zwalczaniem dyskryminacji ze względu na płeć oraz monitorowaniem przejawów wykluczenia kobiet. W dyskusji z udziałem Specjalnego Sprawozdawcy Narodów Zjednoczonych ds. handlu ludźmi, przedstawiciela Rady Europy, Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) oraz organizacji pozarządowych poruszano zagadnienia szczególnego znaczenia Konwencji z Istambułu oraz Protokołu z Palermo, właściwej implementacji przepisów prawnych oraz współpracy na poziomie międzynarodowym i regionalnym pomiędzy instytucjami.

Na przemoc i dyskryminację szczególnie narażone są kobiety imigrantki. Temu tematowi poświęcono też uwagę podkreślając powiązanie między zorganizowanym handlem ludźmi, przymusową prostytucją a sytuacją imigrantek i koniecznością przeciwdziałania podwójnej dyskryminacji.

Międzysektorowa analiza przemocy i wyzysku może rzucić światło na różne sytuacje, jedynie częściowo będące przedmiotem świadomości społecznej i polityk. Przyjęcie podejścia opartego na prawach człowieka oznacza skupienie się nie tylko na osobach pod ochroną prawną, ale także na działalności instytucji odpowiedzialnych za respektowanie tych praw. W szczególności państwa muszą wywiązać się ze swoich zobowiązań międzynarodowych w dobrej wierze i z należytą starannością. Rosnącej wiedzy na temat dyskryminacji ze względu na płeć towarzyszyć powinny również działania na rzecz migrantów, mniejszości i osób marginalizowanych.


foto2foto1

foto3