Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Egzamin licencjacki - stary tryb > Literatura - bezpieczeństwo narodowe

Literatura - bezpieczeństwo narodowe

Problemy narodowościowe i konflikty etniczne

Historia doktryn politycznych i prawnych (do XVIII w.)

Międzynarodowe stosunki kulturalne

Zagadnienia specjalizacyjne (specjalizacja wschodnia)

Polityka bezpieczeństwa

Narody i kwestie narodowe

Systemy bezpieczeństwa narodowego

System bezpieczeństwa RP

Konflikty religijne i etniczne

Pytania do ścieżki problemy globalne


Literatura do pytań ogólnych

Literatura do ścieżki niemcoznawczej

Literatura do teorii bezpieczeństwa

Przedmiot dotyczący komunikowania (BN)

Pytania dotyczące komunikowania oraz ścieżki (SM)

Organizacja i zarządzanie

Polityka zagraniczna RP

Strategia bezpieczeństwa

Współczesne systemy polityczne

Literatura do egzaminu licencjackiego 2013/2014

Problemy narodowościowe i konflikty etniczne
Literatura:

 • Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej, red. S.Dudra, B. Nitschke, Kraków 2010;
 • Źródła nienawiści. Konflikty etniczne w krajach postkomunistycznych, red. K. Janicki, Kraków-Warszawa 2009;
 • Kwestia romska w polityce państw Europy Środkowej i Wschodniej, red. T.Szyszlak, Wrocław 2011;
 • Ustawa z 6 I 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym;
 • Maryański A., Narodowości świata, Warszawa 1998;
 • Ebrehardt P., Geografia ludności Rosji, Warszawa 2002;
 • Chałupczak H., Browarek T., Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995,Lublin 1998;
 • Wspólnota Niepodległych Państw. Fragmegracja - bezpieczeństwo - konflikty etniczne, red. T. Kapuśniak, Warszawa-Lublin 2011

Historia doktryn politycznych i prawnych (do XVIII w.)
Literatura:

 • Baszkiewicz J., Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1973.
 • Hobbes T., Lewiatan
 • Jusyński J., Wybór tekstów źródłowych z historii doktryn politycznych i prawnych
 • Machiavelli N., Książę
 • Monteskiusz, O duchu praw, ks. I-III.
 • Olszewski H., Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznań 1993
 • Platon, Państwo.

Międzynarodowe stosunki kulturalne
Literatura:

 • Bąk S. A., Działania Unii Europejskiej na rzecz kultury i turystyki kulturowej, Warszawa 2007.
 • Gołembski F., Kulturowe aspekty integracji europejskiej, Warszawa 2008.
 • Leksykon prawa ochrony zabytków. 100 podstawowych pojęć, pod red. K.Zeidlera, Warszawa 2010.
 • Michałowska G., Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy kulturalnej w Europie, w: Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w Europie, pod red. S. Parzymiesa i R. Zięby, Warszawa 2004, s. 503-528.
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne. Podręcznik akademicki, redakcja naukowa A. W. Ziętek, Warszawa 2010.
 • Waluch K., Polityka kulturalna Unii Europejskiej, Płock 2004.
 • Zejdler K., Karnoprawna ochrona dziedzictwa kultury z perspektywy europejskiej, w: Prawnokarna ochrona dziedzictwa kultury, pod red. J.Kaczmarka, Kraków 2006.

Zagadnienia specjalizacyjne (specjalizacja wschodnia)
Literatura:

 • Åslund A., Jak budowano kapitalizm. Transformacja Europy Środkowej i Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej, Warszawa 2010.
 • Kurek T., Procesy dezintegracyjne i reintegracyjne na obszarze postsowieckim w latach 1991 – 2006. w: Ustroje polityczne krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, red. W. Baluk, A. Czajowski, Wrocław 2007, s. 11 – 36.
 • Marciniak W. , Rozgrabione imperium, Kraków 2001.
 • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, red. W. Baluk, Wrocław 2008.
 • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw, red. A. Legucka i K. Malak, Warszawa 2008
 • Polityka bezpieczeństwa narodowego państw obszaru WNP. Wybrane problemy, red. W. Baluk, Torun 2009.
 • Polityka zagraniczna Rosji, red. S. Bieleń, M. Raś, Warszawa 2008.
 • Ukraina w stosunkach międzynarodowych, red. Pietraś M., Kapuśniak T., Lublin 2007.
 • Wschodnioznawstwo. Wybrane problemy badań wschodnich, red. Z. J. Winnicki, W. Baluk i G. Tokarz, Wrocław 2007.
 • Wschodnioznawstwo. Badania Wschodnie. Polityka wewnętrzna i międzynarodowa, red. W. Baluk, Z. J. Winnicki, Wrocław 2008.
 • Wschodnioznawstwo. Polityka zewnętrzna i międzynarodowa. Badania wschodnie, red. Z. J. Winnicki i W. Baluk, Wrocław 2009.
 • Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. Stosunki międzynarodowe i gospodarcze, red. K. Gawlikowski, Warszawa 2004.
 • Bartnicki A., Zarys dziejów Afryki i Azji: historia konfliktów 1869 - 2000, Warszawa 2000.
 • Cohn-Sherbok D., El-Alami D., Konflikt palestyńsko-izraelski, Warszawa 2002.
 • Giełżyński W., Szatan wraca do Iranu, Warszawa 2001.
 • Rashid A., Talibowie, Kraków 2002
 • Zbytek D. S., Azjatycka szachownica, Warszawa 2008.
 • Eberhardt P., Przemiany demograficzno-etniczne na obszarze Jugosławii w XX wieku, Lublin 2005.
 • Europejski protektorat? Bośnia i Hercegowina w perspektywie środkowoeuropejskiej, red. Gniazdowski M., Warszawa 2008.
 • Jagiełło A., Mniejszość węgierska w Wojwodinie, w: Badania wschodnie. Polityka wewnętrzna i międzynarodowa, red. W. Baluk, Z. J. Winnicki, Wrocław 2008.
 • Jagiełło-Szostak A., Położenie mniejszości narodowych w Serbii - ochrona prawna i konflikty, „Sprawy Narodowościowe” 2010, z. 36.
 • Muzułmanie w Europie, red. A. Parzymies, Warszawa 2005.
 • Pałka E., Kwestia romska na Słowacji, w: Kwestia romska w polityce państw Europy Środkowej i Wschodniej, red. T. Szyszlak, Wrocław 2011.
 • Pałka E., Problematyka mniejszości narodowych na Słowacji w: Współczesna Słowacja. Sytuacja wewnętrzna i pozycja międzynarodowa, red. E. Pałka, Wrocław 2010, s. 209 – 234.
 • Sytuacja ludności polskiej na Wschodzie w świetle obowiązującego prawa i praktyki, red. D. Górecki, Toruń 2009.
 • Szyszlak T., Trony i ołtarze. Religia i polityka na Ukrainie, „Więź” 2007, nr 7 (585).
 • Szyszlak T., Odrodzony Kościół w niepodległym państwie. Dwadzieścia lat legalnej działalności grekokatolików na Ukrainie, „Więź” 2009, nr 10 (612)
 • Waldenberg M., Albańsko – serbski konflikt etniczny w Kosowie. Zarys dziejów, „Sprawy narodowościowe” 2001, z. 18.
 • Wojciechowski S. Problem mniejszości węgierskiej w Europie Środkowo - Wschodniej, „Sprawy Narodowościowe - Seria Nowa” 2001, z. 18, s. 67 – 78.
 • Żołądź J., Polityka zagraniczna współczesnych Węgier a kwestia mniejszości węgierskich w krajach Europy Środkowo – Wschodniej, w: Polityka wewnętrzna i międzynarodowa. Badania Wschodnie, red. Z. J. Winnicki, W. Baluk, Wrocław 2009.
 • Źródła nienawiści. Konflikty etniczne w krajach postkomunistycznych, red. K. Janicki, Kraków-Warszawa 2009.

Polityka bezpieczeństwa
Literatura:

 • Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, pod red. Ryszarda Zięby, Warszawa 2008.
 • Koziej Stanisław, Współczesne problemy bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego, Warszawa 2003.
 • Kuźniar Roman, Polityka i siła, Warszawa 2005.

Narody i kwestie narodowe
Literatura:

 • Waldenberg M., Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2000.
 • Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej, red. S. Dudra, B. Nitschke, Kraków 2010.
 • Chałupczak H., Browarek T., Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995, Lublin 1998.
 • Ustawa z 6 I 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.
 • Pudło K., Polityka etniczna państw, w: Studia i szkice z dziejów najnowszych, politologii i socjologii, R. Gelles, M. S. Wolański, Wrocław 1994.

Systemy bezpieczeństwa narodowego
Literatura:

 • Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe, red. Ciupiński, K. Malak, Warszawa 2004.
 • Hołyst B., Policja na świecie, Warszawa 2011.
 • Kowalski L., Komitet Obrony Kraju, Warszawa 2011.
 • Zalewski S., Służby specjalne w państwie demokratycznym, Warszawa 2005.
 • Zalewski S., Służby specjalne. Programowanie – nadzór – koordynacja, Warszawa 2003.

System bezpieczeństwa RP
Literatura:

 • Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa Polski w XXI wieku, red. A. Skrabacz, K. Gąsiorek, Warszawa 2008.
 • Hołyst B., Policja na świecie, Warszawa 2011.

Konflikty religijne i etniczne
Literatura:

 • K. Kubiak, Wojny, konflikty zbrojne i punkty zapalne na świecie, Warszawa 2005.
 • B. Tibi, Fundamentalizm religijny, Warszawa 1997.
 • B. Bolechów, śydowski fundamentalizm i radykalizm religijny w Izraelu i na Terytoriach Okupowanych, [w:] Izrael i Autonomia Palestyńska, pod red. B. Albina i G. Tokarza, Wrocław 2007.
 • G. Corm, Bliski Wschód w ogniu, Warszawa 2004.
 • J. Jarząbek, Dołącz do karawany, [w:] Świat, polityka, religie u progu XX wieku, pod red. Tomasza Dębowskiego, Wrocław 2006.
 • D. Cohn-Sherbok, D. El-Alami, Konflikt palestyńsko-izraelski, Warszawa 2002.

Pytania do ścieżki problemy globalne
Literatura:

 • Haliżak E., Kuźniar R., Symonides J.(red.), Globalizacja a stosunki międzynarodowe, Bydgoszcz – Warszawa 2004
 • Calhoun C., Nacjonalizm, Warszawa 2007
 • Piórko K., „Władza” korporacji transnarodowych w stosunkach międzynarodowych, Toruń 2008
 • Frankowski P., Hegemonia Stanów Zjednoczonych Ameryki w warunkach turbulencji, Toruń 2006.
 • Mosher W. S., Hegemon. Droga Chin do dominacji, Warszawa 2007
 • Kisielewski T. A., Schyłek Rosji, Poznań 2007
 • Klare M. T., Krew i nafta, Warszawa 2006
 • Cooper R., Pękanie granic. Porządek i chaos w XXI wieku, Poznań 2003
 • Baudrillard J., Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Warszawa 2006
 • Fukuyama F., Wielki wstrząs, Warszawa 2000
 • Toffler A. i H., Budowa nowej cywilizacji, Poznań 1996
 • Castells M., Społeczeństwo sieci, Warszawa 2008
 • Eliade M., Obrazy i symbole, Warszawa 1998
 • Ritzer G., Makdonaldyzacja społeczeństwa, Warszawa 2003
 • Kiełczowski D., Ekologia społeczna, Białystok 2001
 • Kaku M., Wizje, czyli jak nauka zmieni świat w XXI wieku, Warszawa 2000

Literatura do pytań ogólnych

Na stronie wykorzystywane są pliki cookies w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu oraz analizowania ruchu na stronie. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Więcej znajdziesz w Polityka prywatności

Rozumiem