Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Egzamin licencjacki - stary tryb > Warunki egzaminu - stosunki międzynarodowe

Warunki egzaminu - stosunki międzynarodowe

Zasady przeprowadzenia egzaminu licencjackiego w Instytucie Studiów Międzynarodowych na kierunku Stosunki Międzynarodowe od roku akademickiego 2011/2012 (zasady w jednolitym brzmieniu odnoszą się do trybu studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych)

Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego akceptuje pisemny egzamin licencjacki jako formę egzaminu dyplomowego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kończących studia pierwszego stopnia w kolejnych latach.

 1. Egzamin licencjacki jest egzaminem pisemnym. Komisja losuje 3 pytania przygotowane w oparciu o listę udostępnionych studentom pytań egzaminacyjnych w ramach następującej zasady:

 1. Dwa pytania sformułowane w oparciu o listę 100 ogłoszonych pytań obejmujących materiał realizowany na wszystkich przedmiotach (z wyjątkiem przedmiotów prowadzonych na ścieżkach specjalizacyjnych),

 2. Jedno pytanie sformułowane w oparciu o listę 20 ogłoszonych pytań obejmujących tematykę realizowaną przez zdającego w ramach ścieżki specjalizacyjnej.

Dwa pierwsze pytania wylosowane przez Komisję są wspólne dla wszystkich zdających. Trzecie pytanie dotyczy zajęć ze ścieżki specjalizacyjnej.

Egzamin ma formę pisemnej odpowiedzi na egzaminacyjne pytania o charakterze pytań otwartych. Ogólną liczbę oraz treść pytań, stanowiących przedmiot losowania, określa Komisja Egzaminacyjna.

Dla zapewnienia pełnego obiektywizmu oceny odpowiedzi, Komisja Egzaminacyjna zobowiązana jest do przyjęcia formuły, zapewniającej niejawność nazwiska osoby zdającej egzamin.

Egzaminator przygotowuje dla losowanych pytań wzór odpowiedzi, w którym w sposób jasny i precyzyjny określa wymogi merytoryczne dla otrzymania poszczególnych ocen.

Egzamin odbywa się w dniu ustalonym przez Dyrektora Instytutu. Termin egzaminu musi zostać ostatecznie zatwierdzony przez Dziekana Wydziału Nauk Społecznych. Obowiązkiem Komisji Egzaminacyjnej jest skuteczne i pełne poinformowanie studentów składających egzamin o dacie, miejscu oraz godzinie egzaminu. Regulamin egzaminu winien być znany studentom nie później niż 2 miesiące przed terminem egzaminu.

Egzamin trwa dwie godziny zegarowe (120 minut).

Instytut Studiów Międzynarodowych zobowiązany jest do zapewnienia studentowi możliwości zdawania dyplomowego egzaminu licencjackiego w pierwszym oraz drugim terminie, traktowanym jako termin poprawkowy. Dla prawidłowego przeprowadzenia pierwszego terminu egzaminu Instytut Studiów Międzynarodowych może wyznaczyć dwie daty egzaminu, traktowane jako pierwszy termin.

Studentów, którzy uzyskali rozliczenie studiów licencjackich do zakończenia sesji w semestrze letnim, obowiązuje pierwsza data egzaminu zaproponowana przez Instytut Studiów Międzynarodowych.

 

2. Pisemny egzamin licencjacki odbywa się przed Komisją Egzaminacyjną (w składzie: przewodniczący, minimalna liczba pięciu egzaminatorów, sekretarz), której przewodniczący oraz członkowie wyznaczeni zostają przez Dyrektora Instytutu po uzyskaniu opinii Rady Instytutu i akceptacji Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Rada Instytutu powołuje Komisję Egzaminacyjną najpóźniej do końca kwietnia każdego roku i przedkłada do zatwierdzenia Dziekanowi Wydziału Nauk Społecznych. Komisja Egzaminacyjna powoływana jest każdorazowo do przeprowadzenia egzaminu licencjackiego w danym roku akademickim. Jedna Komisja Egzaminacyjna przeprowadza zarówno egzamin licencjacki dla studentów studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Przewodniczący Komisji może zwrócić się do pracowników Instytutu Studiów Międzynarodowych o pomoc w organizacji i prowadzeniu egzaminu.

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej:

  1. Określa liczbę pytań egzaminacyjnych, spośród których odbywa się losowanie,

  2. Zatwierdza ostateczne losowane pytania egzaminacyjne przygotowane przez Komisję na podstawie opublikowanej listy pytań egzaminacyjnych, zatwierdzonej przez Radę Instytutu,

  3. Odpowiada za sporządzenie protokołu egzaminacyjnego i przedłożenie go Dziekanowi Wydziału Nauk Społecznych,

  4. Określa zasady technicznej i organizacyjnej strony egzaminu,

  5. Czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu,

  6. Rozstrzyga kwestie sporne powstałe w czasie egzaminu, w oparciu o Regulamin Studiów Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydziału Nauk Społecznych,

  7. Ogłasza wyniki egzaminu,

  8. Po przeprowadzeniu egzaminu wpisuje ocenę do indeksu i protokołu egzaminacyjnego.

Egzaminatorzy:

 1. Przygotowują pytania egzaminacyjne oraz składają je na ręce Przewodniczącego Komisji do „banku pytań”,

 2. Przygotowują wzorce odpowiedzi na wybrane do losowania pytania,

 3. W zobiektywizowany sposób oceniają odpowiedzi na pytania egzaminacyjne, kierując się jedynie przesłanką zasobu wiedzy zdającego,

 4. Na prośbę Przewodniczącego Komisji angażują się w zadania organizacyjne związane z przeprowadzanym egzaminem.

Sekretarz Komisji Egzaminacyjnej odpowiada za administracyjną obsługę egzaminu licencjackiego, gromadzi dokumentację oraz inne informacje dotyczące jego przebiegu. Zakres obowiązków i zadań sekretarza określa każdorazowo Przewodniczący Komisji.

 

3.Warunkiem dopuszczenia studenta do pisemnego egzaminu licencjackiego będzie uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej ze wszystkich przedmiotów uwzględnionych w programie studiów na kierunku Stosunki Międzynarodowe (zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem studiów w tym rozliczenie praktyki) oraz uzyskanie liczby punktów ECTS określonej w Zasadach Studiowania i obowiązującej w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego (zgodnych ze standardami kształcenia na kierunku Stosunki Międzynarodowe) pomniejszonej o liczbę punktów przypisanych egzaminowi licencjackiemu.

 

4. W przypadku uzyskania z pisemnego egzaminu licencjackiego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie studentowi przysługuje prawo do egzaminu poprawkowego, traktowanego jako drugi i ostateczny termin.

W przypadku usprawiedliwionej niemożności przystąpienia do egzaminu licencjackiego w pierwszym terminie, studentowi przysługuje prawo przystąpienia do egzaminu w innym terminie, traktowanym jako termin pierwszy.

W przypadku niezdania egzaminu licencjackiego w drugim terminie, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, zgodnie z przysługującymi mu uprawnieniami wynikającymi z Regulaminu Studiów, podejmuje decyzję o dalszym biegu sprawy.

 

5. W trakcie egzaminu student zobowiązany jest do samodzielnej odpowiedzi na pytania egzaminacyjne. Po rozpoczęciu egzaminu student może porozumiewać się wyłącznie z przedstawicielami Komisji Egzaminacyjnej lub osobami upoważnionymi przez nich do obecności na sali egzaminacyjnej.

Podczas egzaminu licencjackiego wszelkie próby komunikowania się z innymi zdającymi lub korzystania z ich prac, bądź innych materiałów są surowo zakazane.

Wnoszenie jakichkolwiek materiałów-opracowań na salę egzaminacyjną jest surowo zakazane.

Zdający zobowiązany jest również do wyłączenia telefonu komórkowego i innych urządzeń cyfrowych. Jeśli przedstawiciele Komisji Egzaminacyjnej stwierdzą naruszenie powyższych zasad, Przewodniczący Komisji ma prawo usunąć zdającego z sali egzaminacyjnej. Sytuacja taka skutkuje niezdaniem egzaminu licencjackiego danym terminie.

Egzamin licencjacki rozpoczyna się dokładnie – punktualnie - o wyznaczonej godzinie, osoby spóźnione nie zostaną dopuszczone do udziału w egzaminie w tym dniu.

Od studentów przystępujących do egzaminu licencjackiego, oczekuje się stroju stosownego do wydarzenia.

Egzamin odbywa się w języku polskim.

Prace, których egzaminatorzy – ze względu na nieczytelny styl pisania ­ nie będą w stanie odczytać, nie zostaną sprawdzone.

Samowolne, samodzielne opuszczanie sali egzaminacyjnej w trakcie egzaminu jest niedopuszczalne. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej, zdający ma prawo do opuszczenia sali pod nadzorem przedstawiciela Komisji Egzaminacyjnej.

 

6. Odpowiedź na każde z trzech pytań egzaminacyjnych oceniana jest indywidualnie, poprzez przyznanie tej odpowiedzi określonej oceny według następującej skali:

Odpowiedź bardzo dobra 5,0
Odpowiedź dobra plus 4,5
Odpowiedź dobra 4,0
Odpowiedź dostateczna plus 3,5
Odpowiedź dostateczna 3,0
Odpowiedź niedostateczna 2,0

Ocena końcowa z egzaminu licencjackiego jest średnią arytmetyczną indywidualnych ocen poszczególnych odpowiedzi. Przeliczanie ocen poszczególnych odpowiedzi na ocenę końcową odbywa się według następującego wzorca:

A – ocena odpowiedzi na pierwsze pytanie
B – ocena odpowiedzi na drugie pytanie
C – ocena odpowiedzi na trzecie pytanie

Ocena końcowa = (A + B + C) / 3

 

Egzamin licencjacki uważa się za zdany po spełnieniu następujących warunków:

 1. Uzyskania przez zdającego średniej arytmetycznej ocen ze wszystkich trzech pytań na poziomie odpowiadającym co najmniej ocenie dostatecznej.

 2. Uzyskania przez zdającego ocen dostatecznych co najmniej z dwóch pytań.

Przy wyliczaniu średniej arytmetycznej dla całości egzaminu i ustalaniu oceny końcowej, wartości ułamkowe uwzględniane są do drugiego miejsca po przecinku.

Wynik końcowy egzaminu licencjackiego wyrażać się będzie następującymi wartościami:

Ocena bardzo dobra – 5,0
Ocena dobra plus – 4,5
Ocena dobra – 4,0
Ocena dostateczna plus – 3,5
Ocena dostateczna – 3,0
Ocena niedostateczna – 2,0

 

7. Ukończenie studiów pierwszego stopnia, nastąpi po złożeniu dyplomowego egzaminu licencjackiego z wynikiem co najmniej dostatecznym.

 

8. Ogłoszenie wyników egzaminu (nie później niż 5 dni po egzaminie) zarządza Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej.

Po ogłoszeniu wyników egzaminu licencjackiego, osoba zdająca egzamin ma prawo wglądu do swojej pracy w terminie i na zasadach określonych przez Komisję Egzaminacyjną i Regulamin Studiów Uniwersytetu Wrocławskiego. Kwestie sporne między osobami zdającymi egzamin licencjacki a Komisją Egzaminacyjną, rozstrzygane są w oparciu o Regulaminu Studiów Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydziału Nauk Społecznych.

 

9. Zgodnie z Regulaminem Studiów Uniwersytetu Wrocławskiego podstawą obliczenia wyników studiów są:

 1. Średnia arytmetyczna ocen uzyskanych w czasie studiów (z wyjątkiem ocen unieważnionych) – A

 2. Ocena pracy dyplomowej – B

 3. Ocena egzaminu dyplomowego – C

 

W przypadku, gdy plan studiów nie przewiduje pracy dyplomowej, wynik studiów określa wzór:

 (3A+C)/4

 Na dyplomie wpisuje się następujące oceny:

Wynik studiów z wyliczenia do 3, 25 – ocena dostateczna (3,0)
Wynik studiów od 3,26 do 3,74 – ocena dostateczna plus (3,5)
Wynik studiów od 3,75 do 4,24 – ocena dobry (4,0)
Wynik studiów od 4,25 do 4,74 – ocena dobry plus (4,5)
Wynik studiów od 4,75 – ocena bardzo dobry (5,0)

 Nieprzystąpienie do egzaminu w ustalonych terminach, obowiązujących studenta, skutkuje konsekwencjami zgodnymi z zapisami Regulaminu Studiów Uniwersytetu Wrocławskiego.

Regulamin Egzaminu Licencjackiego (dyplomowego) w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego wchodzi w życie po wyrażeniu wobec niego pozytywnej opinii przez Radę Instytutu Studiów Międzynarodowych. Regulamin przedstawiany jest do wiadomości właściwemu Dziekanowi Wydziału Nauk Społecznych. W przypadku zmian wprowadzonych do zapisów Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Wrocławskim odnoszących się do przedmiotu przedstawionych uregulowań wymagane jest dostosowanie do nich powyższych zasad. Jakiekolwiek zmiany zasad wymagają akceptacji Rady Instytutu.