Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > Elżbieta Szyszlak > Kariera

Wykształcenie

2016 r. doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce;

2006 r. doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce;

2001 r. magister politologii

Stypendia i granty

wykonawca grantu Narodowego Centrum Nauki w Krakowie pt. "Polityka etniczna państw Europy Środkowo-Wschodniej", realizowanego na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2013-2015);

granty dydaktyczne w ramach LLP – Erasmus (Teaching Staff Mobility):

VSB – Technicka Univerzita Ostrava (2008, 2009, 2011); Ostravska Univerzita Ostrava (2016); Europa - Universitat Viadrina Frankfurt/Oder (2017); Mykolas Romeris Universitetas Vilnius (2019).

Najważniejsze publikacje

Monografie:

 1. Etniczność w kontekstach bezpieczeństwa. Mniejszość romska w Republice Czeskiej, Oficyna Wydawnicza "Arboretum", Wrocław 2015, ss. 232. ISBN 978-83-62-56350-0;
 2. Pogranicza cywilizacji. Wpływ dylematów tożsamościowych na politykę zagraniczną i bezpieczeństwa wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2019, ss. 270. ISBN 978-83-8017-255-5 (współautorzy Larysa Leszczenko, Helena Giebień, Anna Jagiełło-Szostak, Jarosław Jarząbek, Tomasz Szyszlak);
 3. Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania na Zaolziu. Od polskiej organizacji religijnej do kościoła czeskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, ss. 277. ISBN 978-83-229-2856-1.

Opracowania redakcyjne:

 1. Globalne problemy, lokalne perspektywy. Studia nad bezpieczeństwem, Difin, Warszawa 2020, ss.360. ISBN 978 - 83 - 8085- 994 - 4. (współredaktor Krzysztof Kociubiński). 
 2. Konflikty etniczne i wyznaniowe a bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Wybrane aspekty, NOMOS, Kraków 2016, ss. 352. ISBN 978-83-7688-439-4 (współredakcja Tomasz Szyszlak);
 3. Konflikty etniczne i wyznaniowe a funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa narodowego. Wybrane aspekty, NOMOS, Kraków 2015, ss. 218. ISBN 978-83-7688-381-6 (współredakcja Tomasz Szyszlak);
 4. Kwestia romska w kontekscie bezpieczeństwa wewnętrznego, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Centrum Badań Partnerstwa Wschodniego, Wrocław 2013, ss. 251. ISBN 978-83-62969-16-6 / ISBN 978-83-932556-2-7 (współredakcja Tomasz Szyszlak);
 5. Kwestia romska w polityce państw i w stosunkach międzynarodowych, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Centrum Badań Partnerstwa Wschodniego, Wrocław 2012, ss. 209. ISBN 978-83-62969-10-4 / ISBN 978-83-932556-1-0 (współredakcja Tomasz Szyszlak);
 6. Współczesna Słowacja. Sytuacja wewnętrzna i pozycja międzynarodowa, Oficyna Wydawnicza "Arboretum", Wrocław 2010, ss. 356. ISBN 978-83-62563-11-1.

Artykuły w czasopismach i rozdziały w pracach zbiorowych:

 1. Pomiędzy Bliskim Wschodem a Europą? Ochrona praw kobiet w Turcji (ekspertyza), ss. 22, dostęp: https://obywatelumaszprawo.pl/pomiedzy-bliskim-wschodem-a-europa-ochrona-praw-kobiet-w-turcji-ekspertyza-specjalistyczna/ 
 2. Bezpieczeństwo kulturowe mniejszości tureckiej w Bułgarii na tle przemian społeczno - politycznych i gospodarczych w tym kraju, "Wschodnioznawstwo" 2022, s. 203 - 226;
 3. Turkey's presence in the Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence in the context of Turkey's soft power, „Historia i Polityka”, 2022, nr 40, s. 73 – 89;

 4. Selected instruments of Turkish soft power in Europe, "Colloquium" 2021, vol. 4, s. 177 - 190. 
 5. Cultural security of miniorities under thread. The situation of the Uyghurs in the Peoples Republic of China, "Scientific Journal of the Military University of Land Forces" 2021, vol. 4, s. 719 - 733.
 6. Tureckie pożegnanie z konwnecją stambulską, http://przemianyustrojowe.pl/eseje/tureckie-poegnanie-z-konwencj-stambulsk
 7. Dylematy i wyzwania polityki bezpieczenstwa europejskiego państwa średniego na przykładzie Republiki Czeskiej, w: Bezpieczeństwo międzynarodowe: aspekty metodologiczne i systemowe, red. P. Bajor, Wydawnictwo UJ, Kraków 2020, s. 163 - 179.
 8. Społeczne wykluczenie jako wyzwanie dla bezpieczeństwa na poziomie lokalnym. Romskie getta w kraju usteckim w Republice Czeskiej, w: Globalne problemy, lokalne perspektywy. Studia nad bezpieczeństwem, red. K. Kociubiński, E. Szyszlak, Difin, Warszawa 2020, s. 105 - 126.
 9. Sekurytyzacja granic i pograniczy, w: Studia nad granicami i pograniczami. Leksykon, red. E. Opiłowska, M. Dębnicki, K. Dolińska, J. Kajta, Z. Kurcz, J. Makaro, N. Niedzwiecka - Iwańczak, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2020, s. 365 - 373.
 10. Populizm partii skrajnej prawicy na Słowacji. Studium przypadku, "Studia Europejskie" 2019, nr 3, s. 9 - 27.
 11. Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego jako element bezpieczeństwa kulturowego mniejszości narodowych na przykładzie Turków w Bułgarii, w: Dziedzictwo kulturowe w regionach europejskich. Odkrywanie, ochrona i (re)interpretacja, red. E. Kocój, T. Kosiek, J. Szulborska - Łukaszewicz, WUJ, Kraków 2019, s. 63 - 84.
 12. Aktywność polityczna mniejszości tureckiej w Bułgarii. Uwarunkowania - aktorzy - persepktywy, w: Europejskie i polskie doświadczenia z etnicznością i migracjami w XXI wieku, red. A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2018, s. 29 - 40.
 13. Between Sofia and Ankara - the Turkish miniority in contemporary Bulgaria, "Rocznik Instytutu Europy Srodkowo - Wschodniej" 2018, vol. 16, issue 4, s. 167 - 186.
 14. Imigracja i imigranci w kampaniach wyborczych w Republice Czeskiej w 2017 i 2018 r., "Studia Europejskie" 2018, nr 2, s. 133 - 150.
 15. Dylematy tożsamosciowe Bułgarii i Rumunii, "Wschodnioznawstwo" 2017, s. 123 - 142.
 16. Bezpieczeństwo kulturowe Republiki Serbii, w: Republika Serbii. Aspekty polityki wewnętrznej i międzynarodowej, red. A. Jagiełło - Szostak, Atut, Wrocław 2016, s. 87-109 (współautor Anna Jagiełło- Szostak)..
 17. Wietnamczycy w Republice Czeskiej. Między izolacją a integracją, "Wschodnioznawstwo" 2016, s. 163 - 184.
 18. Polityka etniczna Republiki Czeskiej, w: Polityka etniczna współczesnych państw Europy Środkowo-Wschodniej, red. H. Chałupczak, R. Zenderowski, W. Baluk, UMCS, Lublin 2015, s. 189-237.
 19. Polityka państwa a bezpieczeństwo kulturowe mniejszości narodowych. Przypadek Romów w Republice Czeskiej, "Studia Romologica" 2015, nr 8, s. 29 - 42.
 20. Sekurytyzacja problematyki mniejszości narodowych i etnicznych w Europie Środkowo - Wschodniej, w: Polityka etniczna: teorie, koncepcje, wyzwania, red. H. Chałupczak, R. Zenderowski, E. Pogorzała, T. Browarek, UMCS, Lublin 2015, s. 103-117.