Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > Anna Jagiełło-Szostak > Kariera

Education:

Selected scholarships and research:

Visiting lectures/seminars:

Wybrane publikacje/ Selected publications:


Monografie/Books:

 1. Domachowska, A. Jagiełło-Szostak, M. Korzeniewska-Wiszniewska, K. Pawłowski, M.Rekść, J. Wojnicki , Serbia Twenty Years After the Fall of Slobodan Milošević: Success, Evolution, or Continuation?, IEŚ Policy Papers 3/2021, Lublin 2021, s. 151, ISBN: 978-83-66413-50-4,
 2. L. Leszczenko, H. Giebień, A. Jagiełło-Szostak, J.Jarząbek, E. Szyszlak T. Szyszlak,Pogranicza cywilizacji. Wpływ dylematów tożsamościowych na politykę zagraniczną i bezpieczeństwa wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej,  Warszawa, Dom Wydawniczy ELIPSA 2019,ss. 269, ISBN 978-83-8017-255-5

 3. A. Jagiełło-Szostak, N. Sienko, T. Szyszlak, Konflikty kulturowe a bezpieczeństwo. Mniejszości etniczne – ludy tubylcze – uchodźcy w przestrzeni postkomunistycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitas Wratislaviensis No 3870, Wrocław 2018, ss. 148, ISBN 978-83-229-3631-3; ISSN  0239-6661

 4. A. Jagiełło-Szostak, Idea narodu politycznego kontra etnonacjonalizmy. Od jugoslawizmu do jugonostalgii, ATUT, Wrocław 2013, pp. 330.

Redakcja książek/Edited Books:

 1. Republika Serbii. Aspekty polityki wewnętrznej i międzynarodowej, ed. Anna Jagiełło-Szostak, ATUT, Wrocław 2016, pp. 298.

 2. Republika Chorwacji. Polityka wewnetrzna i miedzyanrodowa, ed. Anna Jagiełło-Szostak, ATUT, Wrocław 2014, pp. 299. dostęp: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/9449/Republika%20Chorwacji.%20Polityka%20wewn%C4%99tzna%20i%20mi%C4%99dzynarodowa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Artykuły/Articles:

 1. Links between foreign and security policy and historical memory: the case of Serbia – Kosovo relations w: Polityka pamięci i konflikty pamięci w Europie Środkowej i Wschodniej, red. A. Tatarenko, S. Czarnecki, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Rok 18 (2020) z. 2 [Yearbook of the Institute of East-Central Europe,Vol. 18 (2020), Issue 2 ], ss. 59 – 84, ISSN 1732-1395 ;https://ies.lublin.pl/rocznik/riesw/2020/2/  

 2. A. Jagiełło-Szostak, Joanna Kulska, The role of religious institutions in the process of reconciliation and peacebuilding. A case study of Bosnia and Herzegovina (Ahmići, Trusina and Bradina), in: “Teorija in Praksa” 2(2020), https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/tip/vloga-verskih-institucij-v-procesu-sprave-in-krepitve-miru-%C5%A1tudija-primera-bosne-in-hercegovine-(ahmi%C4%87i-trusina-in-bradina).pdf?sfvrsn=0 

 3. The role of the EU in peacebuilding in Kosovo in the light of inter-ethnic relations, “Studia Europejskie. Studies in European Affairs”, Rok 23, Nr 2, 2019, ss. 45-64, ISSN 1428-149X, dostęp: https://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/2-2019-Jagiello.pdf

 4. Anna Jagiełło-Szostak, Magda Piwińska, Budowanie pokoju na Bałkanach na przykładzie operacji zarządzania kryzysowego EUFOR Althea w Bośni i Hercegowinie, w: „Wschodnioznawstwo”, Wrocław 2017, s. 375-394, ISSN 2082-7695: dostęp: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/14903/Broniszewski%20M.%20Wschodnioznawstwo%202017_3.pdf?sequence=3&isAllowed=y

 5. Obrona cywilna w wymiarze międzynarodowym na przykładzie Międzynarodowej Organizacji Obrony Cywilnej (ICDO) – geneza i działalność w: „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, vol. 11, nr 1, Wrocław 2017, s. ; ISSN 1896-8848; ISSN (online) 2450-3436, obj. 0,82 ; http://www.rocznikbezpieczenstwa.dsw.edu.pl/rocznik-bezpieczenstwa-miedzynarodowego/numery/2017-vol-11-nr-1/

 6. Euro - Atlantic Integration of Serbia – Obstacles and Priorities w: Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини»,2016. Випуск 38, с. 147-155, ISSN 2078-4333 (Visnyk of the Lviv University. Series International Relations. 2016. Issue 38. p. 147–155, dostęp: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/intrel/article/view/2360/2416 )

 7. Społeczno - polityczne aspekty tożsamości narodowej Boszniaków z Sandżaku w: Z.J. Winnicki, T.Szyszlak (red.)„Wshodnioznawstwo”, Wrocław 2015, s. 305 – 319; ISSN 2082-7695, dostęp: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/87491/Wschodnioznawstwo%202015%5B10030%5D.pdf

 8. Komuniści jugosłowiańscy wobec idei i tożsamości jugosłowiańskiej- wybrane aspekty,w:I. Czamańska, W. Szulc, „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia XX“, Poznań 2013, s. 181 – 193, ISSN 0239-4278 / ISBN 978-83-63047-36-8;

 9. Yugoslavs – vanished national group?, ”Wschodnioznawstwo”, Wrocław 2013, s. 131-144, ISSN 2082-7695;

 10. Exploring the Roots of Montenegro, “New Eastern Europe”, No. 4(IX) 2013, p. 103-109, ISSN 2083-7372;

 11. Kwestie narodowościowe na Bałkanach jako przykład konfliktu cywilizacyjnego – wybrane zagadnienia, w: „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych”, nr 1(167), Wrocław 2013, s. 24-35, ISSN 1731-8157;

 12. Jugonostalgia - pozostałość po wieloetnicznej Jugosławii, „Wschodoznawstwo”, nr 5, Wrocław 2012, s. 239-256, ISSN 2082-769,  http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Wschodnioznawstwo/Wschodnioznawstwo-r2012-t6/Wschodnioznawstwo-r2012-t6-s239-256/Wschodnioznawstwo-r2012-t6-s239-256.pdf

 13. lubThe phenomenon of  Yugo-nostalgia in post – Yugoslav countries, Chapter was published in Polish in the book:A. Jagiełło-Szostak, Idea narodu politycznego kontra etnonacjonalizmy. Od jugoslawizmu do jugonostalgii, Wrocław 2013, pp. 275-296.,https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/12814/Yugo-nostalgia.ang.%20A.%20Jagie%c5%82%c5%82o-Szostak.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 14. Nacjonalizm w przemówieniach S. Miloševicia , „Sprawy narodowościowe”, z. 41, Poznań 2012, s. 223-234.

 15. Położenie mniejszości narodowych w Serbii – ochrona prawna i konflikty , „Sprawy narodowościowe”, z. 36, Poznań 2010,  s. 203 – 213, ISSN 1230-1698;

Rozdziały/Chapters:

 1. (Nie)stabilne Bałkany. Nowe – stare podziały w świetle relacji miedzyetnicznych i strategiach bezpieczeństwa w: Współczesne regionalizmy i separatyzmy polityczne oraz kulturowe w Europie Środkowej i Wschodniej, red. D. Miszewski, G. Wnętrzak, F. Dąbrowski, Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, Warszawa 2021, ISBN 978-83-7523-816-7, s. 140-169.
 2. Kosowska Mitrowica jako przykład „zamrożonego” konfliktu etnicznego na poziomie lokalnym, w: Globalne problemy lokalne perspektywy. Studia nad bezpieczeństwem, red. K. Kociubiński, E. Szyszlak, Warszawa: Difin 2020 , s. 47-68, ISBN 978-83-8085-994-4.

 3. Serbia wobec kryzysu migracyjnego – najdłuższy odcinek szlaku bałkańskiego w: Państwa Europy Środkowej i Bałkanów wobec kryzysu migracyjnego, K. Cebul, R. Zenderowski, CeDeWu, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8102-326-9 , ss.107-128.

 4. Migration as a security issue in Poland and Serbia. Political parties and society towards immigration in Poland and Serbia – a comparative perspective w: Marko Simendić (ed.) Demokratski otpori normalizaciji autoritarizma/Democratic resistance to authoritarian trends today: legacies, framing and action, Beograd: Udruženje za političke nauke Srbije, Fakultet političkih nauka 2017, pp. 93 -107, ISBN: 978-86-6425-039-9,

 5. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Republiki Serbii w: Republika Serbii. Aspekty polityki wewnętrznej i międzynarodowej , red. Anna Jagiełło - Szostak, ATUT, Wrocław 2016, ss.165-185 , ISBN 978-83-7977-213-1

 6. Uwarunkowania polityki etnicznej Republiki Serbii – wybrane zagadnienia, w: Republika Serbii. Aspekty polityki wewnętrznej i międzynarodowej , red. Anna Jagiełło - Szostak, ATUT, Wrocław 2016, ss.47-63 , ISBN 978-83-7977-213-1,

 7. Anna Jagiełło - Szostak, Elżbieta Szyszlak, Bezpieczeństwo kulturowe Republiki Serbii, w: Republika Serbii. Aspekty polityki wewnętrznej i międzynarodowej , red. Anna Jagiełło - Szostak, ATUT, Wrocław 2016, ss. 87-109, ISBN 978-83-7977-213-1,

 8. Serbia między Rosją a Unią Europejską w: Poznać Bałkany, Poznac Balkany VI. Historia-Polityka- Kultura - Jezyk, red. K. Taczyńska, A. Twardowska, Toruń 2016, ss.105-115, ISBN 978-83-945387-0-5,

 9. Konflikty etniczne i wyznaniowe w świetle Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Republiki Serbii, w: Konflikty etniczne i wyznaniowe a funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa narodowego, red. E. Szyszlak, T. Szyszlak, Wrocław 2015, s. 41-51; ISBN 978-83-7688-381-6 ,

 10. Sytuacja polityczna w Sandżaku a kwestia bezpieczeństwa narodowego Republiki Serbii, w: Bałkany Zachodnie w systemie bezpieczeństwa euroatlantyckiego, red. A. Głowacki, S. L. Szczesio, Łódź 2015, s. 575 – 591, ISBN 978-83-8088-028-3,

 11. Wybrane aspekty postkonfliktowych relacji chorwacko-serbskich w: Anna Jagiełło-Szostak (red.), Republika Chorwacji. Polityka wewnętrzna i międzynarodowa, Wydawnictwo ATUT, Wrocław 2014, s. 229-243, ISBN 978-83-7977-083-0, dostęp: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/9449/Republika%20Chorwacji.%20Polityka%20wewn%C4%99tzna%20i%20mi%C4%99dzynarodowa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 12. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Republiki Chorwacji w: Anna Jagiełło-Szostak (red.), Republika Chorwacji. Polityka wewnętrzna i międzynarodowa, Wydawnictwo ATUT ,Wrocław 2014, s. 191 – 206, ISBN 978-83-7977-083-0,dostęp: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/9449/Republika%20Chorwacji.%20Polityka%20wewn%C4%99tzna%20i%20mi%C4%99dzynarodowa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 13. Polityka Chorwacji wobec mniejszości narodowych – aspekty prawno-instytucjonalne i społeczno-polityczne w: Anna Jagiełło-Szostak (red.), Republika Chorwacji. Polityka wewnętrzna i międzynarodowa, Wydawnictwo ATUT , Wrocław 2014, s. 43-63, ISBN 978-83-7977-083-0, dostęp: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/9449/Republika%20Chorwacji.%20Polityka%20wewn%C4%99tzna%20i%20mi%C4%99dzynarodowa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 14. European integration of the Republic of Serbia – political and economic dimensions in: J. Dyduch, M. Michalewska –Pawlak, R. Murphy, European Union as a Global Actor, Warsaw 2014, p. 307 – 320, ISBN 978-83-7545-522-9,

 15. Sytuacja społeczno-polityczna Romów w państwach Bałkanów Zachodnich (Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Macedonia, Serbia) w: J. Faryś, P. J. Krzyżanowski, B.A. Orłowska (red.), Romowie w Europie. Tożsamość i współczesne wyzwania, Gorzów Wielkopolski 2013 s. 79-95,  ISBN 978-83-63134-45-7,

Komentarze/Commentaries:


1. Dyplomacja szczepionkowa Serbii – perspektywa lokalna i globalna, 26 maj 2021, https://ies.lublin.pl/komentarze/dyplomacja-szczepionkowa-serbii-perspektywa-lokalna-i-globalna/

2. Reakcje państw Bałkanów Zachodnich na objęcie urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych przez Joe Bidena, 18 luty 2021, https://ies.lublin.pl/komentarze/reakcje-panstw-balkanow-zachodnich-na-objecie-urzedu-prezydenta-stanow-zjednoczonych-przez-joe-bidena/


Recenzje/Reviews:


1. Uneven Citizenship: Minorities and Migrants in the Post-Yugoslav Space, pod. red. Gëzim Krasniqi i Dejan Stjepanović, Routladge Taylor&Francis Group London and New York 2016, ss.109, ISBN 978-1-138-93462-7 w: “Wschodnioznawstwo” 2017, s. 515 - 518.

2. The Foreign Policies of Post-Yugoslav States. From Yugoslavia to Europe, red. Soren Keil, Bernhardt Stahl, Palgrave Macmillan 2014, ss. 259, ISBN 978-1- 137-38412-6 w: “Wschodnioznawstwo” 2015.

3.Kecmanović, Nemoguća država, Beograd 2007, ss. 338, w: Z.J. Winnicki, W. Baluk (red.), „Badania wschodnie. Polityka wewnętrzna i międzynarodowa”, Arboretum, Wrocław 2009, s. 289-293, ISBN 978-83-60011-87-4.

4.M. Kasapović, Bosna i Hercegowina podjeljeno društvo i nestabilna država, Zagreb 2005, ss. 232, w: Z.J. Winnicki, W. Baluk (red.), Badania wschodnie. Polityka wewnętrzna i międzynarodowa, Arboretum, Wrocław 2008, s. 345-352, ISBN 978-83-60011-76-8;


Tłumaczenia/Translations:

Z j. chorwackiego/ from Croatian language

P Stubbs, S. Zrinščak, Europeizacja i polityka społeczna – między retoryką  rzeczywistością w: A. Jagiełło-Szostak (red.), Republika Chorwacji. Polityka wewnętrzna i międzynarodowa, Wrocław 2014, ISBN 978-83-7977-083-0, R.

z j. angielskiego/ from English language

R. Radić, Religia w wielonarodowym państwie: przypadek Jugosławii w: Z.J. Winnicki, T. Szyszlak (red.), „Wschodnioznawstwo”, nr 4, Arboretum, Wrocław 2010, 127-137, ISSN 2082-7695;