Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Nauka > Współpraca z zagranicą

Współpraca z zagranicą

Osoby odpowiedzialne:

Dr Marek Musioł - Zastępca Dyrektora ds. współpracy z zagranicą

  Pok. 30
  Tel.: +48 71 375 52 53
  Email: marek.musiol@uwr.edu.pl

Mgr Robert Rogoża - starszy referent

  Pok. 211
  Tel.: +48 71 375 51 36
  Email: robert.rogoza@uwr.edu.plInstytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego jest samodzielną jednostką prowadzącą działalność naukową i dydaktyczną w zakresie szeroko rozumianych stosunków międzynarodowych. Podstawowe obszary badawcze koncentrują się na problematyce integracji europejskiej, niemcoznawstwie, Europie Wschodniej i Azji, międzynarodowych stosunkach gospodarczych oraz finansowych, komunikowaniu międzynarodowym oraz na geopolityce i polityce zagranicznej Polski. Taki multidyscyplinarny profil Instytutu w naturalny sposób implikuje szczególną aktywność naukową oraz dydaktyczną w sferze kreowania kontaktów z zagranicznymi ośrodkami akademickimi.

Podejmowane działania w zakresie transgranicznej współpracy charakteryzują się silną dywersyfikacją geograficzną, co w wymiarze praktycznym oznacza nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z różnymi uczelniami funkcjonującymi w różnych krajach. W Instytucie Studiów Międzynarodowych współpraca zagraniczna jest realizowana na kilku poziomach. Przede wszystkim istotne są działania podejmowane w oparciu o szereg bilateralnych umów partnerskich ISM z poszczególnymi jednostkami zagranicznymi. Aktualnie Instytut współpracuje bezpośrednio z uczelniami z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Gruzji i Hiszpanii. Nawiązano także cenne dwustronne kontakty z ważnymi ośrodkami naukowymi z Europy Środkowej. Ponadto ISM rozwija sferę współpracy zagranicznej w oparciu o działające ogólnouniwersyteckie programy naukowo-dydaktyczne. Instytut partycypuje aktywnie i systematycznie w realizacji licznych umów partnerskich zawieranych przez Biuro Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Wrocławskiego. W rezultacie sfera kontaktów zagranicznych obejmuje współpracę z wieloma innymi pozaeuropejskimi uczelniami, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Chin, Indii i Kazachstanu.

Instytut Studiów Międzynarodowych bierze również aktywny udział w międzynarodowych programach i projektach badawczych. Warto wyeksponować silne zaangażowanie w VI i VII Programie Ramowym UE. W ten sposób ISM współpracuje z uczelniami z niemal wszystkich krajów Wspólnoty. Dodatkowo pracownicy ISM indywidualnie realizują liczne projekty badawcze finansowane ze środków zewnętrznych, w tym zwłaszcza z budżetu UE, wpisując się kreatywnie w całokształt podejmowanych przez Uniwersytet Wrocławski działań w sferze międzynarodowej. Współpraca zagraniczna owocuje również szeregiem wspólnych inicjatyw z udziałem partnerów zewnętrznych. Instytut Studiów Międzynarodowych organizuje regularnie międzynarodowe konferencje naukowe, seminaria, warsztaty oraz przygotowuje i uczestniczy w publikacjach zagranicznych.

Tak szeroko rozbudowane kontakty zagraniczne umożliwiają nie tylko prowadzenie unikalnych często badań naukowych, ale także pozwalają na zbudowanie niezwykle atrakcyjnej oferty dydaktycznej dla studentów Instytutu Studiów Międzynarodowych. Jednostka posiada aktualnie około 50 podpisanych oficjalnie umów o współpracy w ramach programu LLP ERASMUS z wieloma uczelniami z krajów Unii Europejskiej. Ponadto ISM partycypuje w Programie ERASMUS MUNDUS, umożliwiającym potencjalnie wymianę pracowników naukowych i studentów Instytutu z atrakcyjnymi oraz prestiżowymi uczelniami z innych regionów świata.

Znaczący rozwój współpracy zagranicznej Instytutu Studiów Międzynarodowych kreuje wiele wartościowych szans zarówno dla studentów, jak również dla kadry naukowej. Wizyty przedstawicieli zagranicznych uczelni i instytucji dają bowiem niepowtarzalną szansę bezpośredniego kontaktu z uznanymi autorytetami w konkretnych dziedzinach związanych z relacjami międzynarodowymi. Ponadto umożliwiają pogłębienie wiedzy i jej konfrontację z realnymi zadaniami wykonywanymi przez praktyków, którzy także regularnie odwiedzają Instytut Studiów Międzynarodowych. Wzajemna wymiana studencka stwarza natomiast możliwość nawiązania wartościowych i często długotrwałych kontaktów z zagranicznymi środowiskami akademickimi, lepsze poznanie różnych kultur oraz szersze spojrzenie na złożoność zachodzących współcześnie zmian. Wspomniane wcześniej oficjalne porozumienia dają studentom niezwykle cenne w dzisiejszym świecie możliwości zdobycia wiedzy i doświadczenia w innych krajach. Każdy rok obfituje w oferty studiów i stypendiów zagranicznych, które są chętnie wykorzystywane przez wielu słuchaczy zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych w Instytucie Studiów Międzynarodowych.

Instytut Studiów Międzynarodowych prowadzi także studia magisterskie w języku angielskim dla studentów zagranicznych. Rozbudowana oferta przedmiotów w tym trybie silnie koreluje z prowadzonymi badaniami naukowymi całego Instytutu, umożliwiając studentom z innych krajów poznanie niezwykle interesujących obszarów wiedzy z perspektywy Europy Środkowej. Jednocześnie jest to ważny impuls dla szeregu innych działań podejmowanych wspólnie przez studentów krajowych i zagranicznych.