Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > Adrian Szumski

avatar

dr hab. prof. UWr Adrian Szumski

Zakład Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa RP

Adres e-mail: adrian.szumski@uwr.edu.pl

Telefon: 71 375 52 77

Gabinet: 344

Konsultacje:

 • Konsultacje w semestrze letnim 2023/2024:
 • poniedziałek: 11:15-13:15
 • sobota (podczas zjazdów st. niestacjonarnych): 14:40-15:40

Funkcje:

 • Członek zespołu do przeprowadzenia ewaluacji w dyscyplinie naukowej Nauki o bezpieczeństwie
 • Członek zespołu ds. wsparcia publikacji zagranicznych
 • Członek rady naukowej Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego

Zainteresowania naukowe:

 • prawo
 • stosunki międzynarodowe
 • bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Wykształcenie

 • Doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa
 • Studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego – uzyskany stopień: doktor nauk prawnych w zakresie prawa
 • Studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego – kierunek Stosunki Międzynarodowe
 • Studia magisterskie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego – kierunek Prawo

Najważniejsze publikacje

Monografie:
 1. Adrian Szumski, Wykorzystanie taktyki i techniki kryminalistycznej w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2010, ss. 348;
 2. Adrian Szumski, Tymczasowe aresztowanie w kontekście zasady domniemania niewinności. Aspekty karnoprocesowe i prawnomiędzynarodowe, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2012, ss. 316;
 3. Adrian Szumski, Znaczenie członkostwa Polski w Interpolu dla funkcjonowania Policji, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2018, ss. 206;
 4. Adrian Szumski, Rola oficera łącznikowego Policji w walce z przestępczością i w realizacji polityki zagranicznej RP, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2022, ss. 169.
Rozdziały w książkach i artykuły naukowe: 
 1. Adrian Szumski, Interpol jako organizacja międzynarodowa, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 2005, t. 18, s. 365-373;
 2. Adrian Szumski, Fałszywe przyznanie się do winy (fałszywe samooskarżenie), „Przegląd Prawa i Administracji” 2005, t. LXXII, s. 87-94;
 3. Adrian Szumski, Udział policji polskiej w międzynarodowej współpracy policyjnej, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 2006, t. 19,              s. 395-399;
 4. Adrian Szumski, Sprawdzanie alibi za pomocą wywiadu policyjnego, „Przegląd Policyjny” Nr 2 (86) 2007, s. 188-195;
 5. Adrian Szumski, Specyfika przesłuchania dzieci i nieletnich. Wartość dowodowa ich zeznań (wyjaśnień), „Przegląd Prawa i Administracji” 2008, t. LXXVIII, s. 173-179;
 6. Adrian Szumski, Polsko-ukraińska współpraca wojskowa na przykładzie Polsko- Ukraińskiego Batalionu Sił Pokojowych [POLUKRBAT] [w:] M. S. Wolański, Ł. Leszczenko [red.], Ze studiów polsko-ukraińskich, Wrocław 2008, s. 285-297;
 7. Adrian Szumski, Francuskie koncepcje integracji Europy w 20-leciu międzywojennym, [w:] T. Marczak [red.] Racja Stanu 2008, Nr 2 (4), Wrocław 2008, s. 309-317;
 8. Adrian Szumski, Czynności operacyjno-rozpoznawcze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, [w:] G. Rdzanek, G. Tokarz [red.], Służby specjalne. Przeszłość i teraźniejszość, Wrocław 2009, s. 281-290;
 9. Adrian Szumski, Europejski Nakaz Aresztowania jako szczególny przykład współpracy międzynarodowej w sprawach karnych, [w:] T. Marczak [red.], Racja Stanu Nr 2 (6) 2009/ Nr 1 (7) 2010, Wrocław 2010, s. 41-49;
 10. Adrian Szumski, Pozycja prawna mniejszości narodowych i etnicznych w świetle obowiązującego w Polsce prawodawstwa, [w:] M. Mróz, E. Stadtmüller [red.], Historia-Polityka-Dyplomacja. Studia z nauk społecznych i humanistycznych. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Marianowi S. Wolańskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Toruń 2010, s. 319-330;
 11. Adrian Szumski, Rola czynności operacyjno-rozpoznawczych w uzyskiwaniu dowodów w procesie karnym, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 2010, t. 26 (Acta Universitatis Wratislaviensis; 3231), s. 195-208;
 12. Adrian Szumski, Współpraca Interpolu z Europolem w zwalczaniu przestępczości jako element wzmacniający bezpieczeństwo państw, [w:] A. Kusztelak [red.], Bezpieczeństwo współczesnego świata - wyzwania i zagrożenia, Poznań 2011, s. 289-298;
 13. Adrian Szumski, Prawna odpowiedzialność za szkody spowodowane przez śmieci kosmiczne, „Racja Stanu” 2011, Nr 1 (9), s. 191-199;
 14. Adrian Szumski, Czynności operacyjno-rozpoznawcze jako forma realizacji zadań Straży Granicznej, „Racja Stanu” 2011, Nr 2 (10), s. 123-131;
 15. Adrian Szumski, Tymczasowe aresztowanie w świetle prawa międzynarodowego, „Racja Stanu” 2011, Nr 2 (10) 2011, s. 133-141;
 16. Adrian Szumski, Ochrona wód morskich w świetle Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza z 10 grudnia 1982 r., „Przegląd Sądowy” 2012, Nr 1, s. 79-86;
 17. Adrian Szumski, Kontrola operacyjna jako forma wykonywania czynności operacyjno – rozpoznawczych przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, [w:] Andrzej Krzak i Danuta Gibas-Krzak [red.], Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość. Materiały i studia, t. II, Szczecin-Warszawa 2012, s. 57-64;
 18. Adrian Szumski, Funkcja prewencyjna tymczasowego aresztowania, „Prokuratura i Prawo” 2012, Nr 7-8, s. 139-147;
 19. Adrian Szumski, Europejska Agencja Środowiska jako przykład zinstytucjonalizowanej formy współpracy państw Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska, „Przegląd Prawa Publicznego” 2012, Nr 7-8, s. 45-51;
 20. Adrian Szumski, Czynności operacyjno – rozpoznawcze Agencji Wywiadu jako forma realizacji zadań służby wywiadowczej, [w:] K. Adamek, K. Wilczyńska [red.], Bezpieczeństwo współczesnego świata. Aspekty bezpieczeństwa narodowego, Poznań 2012, s. 321-329;
 21. Adrian Szumski, Współpraca przemysłów obronnych Polski i Ukrainy – stan dotychczasowy oraz perspektywy rozwoju„Racja Stanu” 2012, Nr 1 (11), s. 61-71;
 22. Adrian Szumski, Udział Interpolu w zwalczaniu terroryzmu międzynarodowego, „Policja” 2012, Nr 2, s. 40-44;
 23. Adrian Szumski, Sieć teletransmisyjna Interpolu jako narzędzie międzynarodowej współpracy policyjnej, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego”  2012, t. 28, s. 313-324;
 24. Adrian Szumski, Problem funkcji represyjnej tymczasowego aresztowania, [w:] Z. Kegel [red.], Współczesna kryminalistyka i nauki pokrewne w administracji, Wałbrzych 2013, s. 19-29;
 25. Adrian Szumski, Inwigilacja jako sposób uzyskiwania informacji przez organy ścigania, [w:] Z. Kegel [red.], Współczesna kryminalistyka i nauki pokrewne w administracji, Wałbrzych 2013, s. 83-98;
 26. Adrian Szumski, Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 16 IV 2012 r. w „sprawie katyńskiej" (Sprawa Janowiec i inni przeciwko Rosji) - aspekty prawne i znaczenie dla relacji polsko-rosyjskich,„Dyplomacja i Bezpieczeństwo” 2013, Nr 1 (1), s. 123-134;
 27. Adrian Szumski, Il documento nella legge penale polacca e nella criminalistica(traduzione dalla lingua polacca di Jolanta Grębowiec-Baffoni), „Economia e Diritto” 2013, Numero 4, zasób elektroniczny: http://www.economiaediritto.it/il-documento-nella-legge-penale-polacca-e-nella-criminalistica/ ;
 28. Adrian Szumski, Udział Interpolu z zwalczaniu przestępstw związanych z bronią palną jako czynnik wzmacniający bezpieczeństwo, [w:] Z. Dziemianko, A. Kijas (red.), Bezpieczeństwo współczesnego świata. Edukacja i komunikowanie, Poznań 2013, s. 229-236;
 29. Adrian Szumski, Il perito nel diritto penale polacco e nel procedimento dinanzi alla Corte Penale Internazionale (traduzione dalla lingua polacca di Jolanta Grębowiec-Baffoni), „Economia e Diritto” 2014, Numero 1, zasób elektroniczny: http://www.economiaediritto.it/il-perito-nel-diritto-penale-polacco-e-nel-procedimento-dinanzi-alla-corte-penale-internazionale/ ;
 30. Adrian Szumski, Provisional detention in activity of the International Criminal Tribunal forRwanda, „Racja Stanu” 2014, Nr 2 (16), Wrocław 2014, s. 143-149;
 31. Adrian Szumski, Czy biling telefoniczny jest dokumentem?, [w:] R. Cieśla [red.], Dokument i jego badania [Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.], Wrocław 2014, s. 347-352;
 32. Adrian Szumski, Wpływ przystąpienia do Unii Europejskiej na międzynarodową współpracę policyjnąPolski„Dyplomacja i Bezpieczeństwo” 2014, Nr 1 (2), s. 153-165;
 33. Adrian Szumski, Globalny Kompleks Innowacji Interpolu - nowe narzędzie międzynarodowej współpracy policyjnej, „Przegląd Policyjny” 2014, Nr 2 (114), s. 166-172;
 34. Adrian Szumski, Rola Interpolu w zwalczaniu cyberprzestępczości, [w:] D. Rossa (red.), Bezpieczeństwo współczesnego świata. Obszary bezpieczeństwa publicznego, Poznań 2014, s. 245-252;
 35. Adrian Szumski, Współpraca społeczeństwa z policją w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, [w:] P. Borszowski, P. Szymaniec, T. Moskal (red.), Prawo i administracja dla regionu. Zagadnienia prawnofinansowe, prawnokarne oraz administracji innych państw, nr 3, Wałbrzych 2015, s. 201-208;
 36. Adrian Szumski, Compensation for Unfair Remand in Polish Penal Law, „Economia e Diritto” 2015, Numero 11, zasób elektroniczny: http://www.economiaediritto.it/compensation-for-unfair-remand-in-polish-penal-law/ ;
 37. Adrian Szumski, Taktyka przesłuchania biegłego w postępowaniu karnym, [w:] R. Cieśla (red.), Współczesna problematyka badań dokumentów, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego), Wrocław 2015, s. 209-215;
 38. Adrian Szumski, Współpraca Polski z Interpolem jako element realizacji Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP, [w:] M. Ilnicki, J. Kufel (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego - realizacja podstawowych celów, Poznań 2015, s. 137-143;
 39. Adrian Szumski, Rola Interpolu w zwalczaniu fałszerstw środków płatniczych, „Przegląd Policyjny” 2015, Nr 3 (119), s. 95-101;
 40. Adrian Szumski, Status prawny Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, „Dyplomacja i Bezpieczeństwo” 2015, Nr 1 (3), s. 151-161;
 41. Adrian Szumski, Udział polskiej Policji w operacjach pokojowych regulujących konflikty zbrojne o charakterze etnicznym, [w:] E. Szyszlak, T. Szyszlak (red.), Konflikty etniczne i wyznaniowe a funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa narodowego. Wybrane aspekty, Kraków 2015, s. 87-97;
 42. Adrian Szumski, Afripol - a New Initiative of Police Cooperation Between African Countries, "Internal Security" 2015, Volume 7, Issue 1, s. 39-46;
 43. Adrian Szumski, Zasada praworządności i przestrzegania etyki zawodowej w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, [w:] P. Borszowski, B. Detyna (red.), Administracja publiczna. Zagadnienia prawne i koncepcje zarządzania, Nr 2, Wałbrzych 2016, s. 79-87;
 44. Adrian Szumski, Gli enti di certificazione internazionale dei periti esperti in analisi criminalistica deidocumenti (traduzione dalla lingua pollaca di Davide Artico a cura di Jolanta Grębowiec-Baffoni), "Economia e Diritto" 2016, Numero 12, zasób elektroniczny:  http://www.economiaediritto.it/gli-enti-di-certificazione-internazionale-dei-periti-esperti-in-analisi-criminalistica-dei-documenti/;
 45. Adrian Szumski, Instruments Used by Interpol in the Fight Against International Trafficking in HumanBeings,  "Internal Security" 2016, Volume 8, Issue 1, s. 59-67;
 46. Adrian Szumski, Współpraca międzynarodowa w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej na obszarach dawnych konfliktów etnicznych na przykładzie misji EULEX Kosowo, „Wschodnioznawstwo” 2016, s. 93-100;
 47. Adrian Szumski, Wyzwania dla współpracy polskiej Policji z Interpolem w kontekście kryzysu migracyjnego w Europie, [w:] „Dyplomacja i Bezpieczeństwo” 2016, Nr 1 (4), s. 241-250;
 48. Adrian Szumski, Zapobieganie przestępczości na przykładzie kampanii Interpolu „Turn Back Crime”, [w:] A. Lymar, M. Ilnicki (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa. Paradygmaty kultury bezpieczeństwa, Poznań 2016, s. 453-459;
 49. Adrian Szumski, Terroryzm ekologiczny jako przestępstwo„Przegląd Prawa i Administracji” 2017, t. CIX (Acta Universitatis Wratislaviensis No3775), s. 263-276;
 50. Adrian Szumski, Ekspertyza dokumentów w postępowaniu cywilnym, [w:] R. Cieśla (red. nauk.), Zagadnienia dowodu z ekspertyzy dokumentów, Wrocław 2017, s. 433-443;
 51. Adrian Szumski, Interpol wobec problemu tzw. zagranicznych bojowników terrorystycznych (Foreign Terrorist Fighters), „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 2018, Tom 40, Nr 1, Acta Universitatis Wratislaviensis No3830, s. 53-60.
 52. Adrian Szumski, Udział Polski w europejskich policyjnych inicjatywach kontrterrorystycznych i antyterrorystycznych, „Dyplomacja i Bezpieczeństwo” 2017/2018, Nr 1 (5), s. 203 – 213;
 53. Adrian Szumski, Współpraca międzynarodowa Polski w walce z przestępczością przeciwko dziedzictwu kulturowemu, [w:] H. Marek, M. Szulca (red. nauk.), Edukacja dla bezpieczeństwa. Edukacja dla bezpieczeństwa kulturowego, Poznań 2018, s. 307-317;
 54. Adrian Szumski, Rola anonimu w postępowaniu karnym, [w:] R. Cieśla (red.), Problematyka dowodu z dokumentu, Wrocław 2019, s. 421-429;

 55. Adrian Szumski, Mechanisms of Multilateral Police Cooperation Between Member States of the Southern African Development Community, [w:] M. Malskyy, R. Vovk, P. Bajor (red.), Global and Regional Dimensions of International Security, Lviv 2020, s. 114-124;
 56. Adrian Szumski, Decentralizacja międzynarodowej współpracy Policji na przykładzie funkcji oficera kontaktowego do spraw międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych, [w:] K. Kociubiński, E. Szyszlak (red. nauk.), Globalne problemy, lokalne perspektywy. Studia nad bezpieczeństwem, Warszawa 2020, s. 319-328;
 57. Adrian Szumski, Prospects of International Harmonisation in the Sphere of Forensic Document Examination in Penal Proceedings, „Internal Security” 2020, Volume 12, No. 2, s. 167-176;
 58. Adrian Szumski, Problem naruszeń praw mniejszości wyznaniowych na przykładzie Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, „Nowa Polityka Wschodnia” 2021, Nr 3 (30), s. 32-49;
 59. Adrian Szumski, Współpraca międzynarodowa w dziedzinie kryminalistycznych badań dokumentów na przykładzie Interpolu, [w:] R. Cieśla (red.), Współczesne wyzwania wobec badań dokumentów, Acta Universitatis Wratislaviensis No 4065, Wrocław 2021, s. 243-252;
 60. Adrian Szumski, Pandemia COVID-19 jako wyzwanie dla aktywności antyterrorystycznej Interpolu, [w:] B. Wiśniewska-Paź, D. Szlachter (red.), XX-lecie wojny z terroryzmem: bilans i konsekwencje. T. 2, Infrastruktura krytyczna - analizy - case study, Toruń 2022, s. 55-67;
 61. Adrian Szumski, Legal Status of Polish Police Officers Seconded to International Police Structures on the Example of INTERPOL and Europol, „Internal Security” 2023, Volume 15, No.1, s. 101-112;

 62. Adrian Szumski, Typowanie autorów anonimów zawierających groźby karalne za pomocą czynności operacyjno-rozpoznawczych, [w:] R. Cieśla (red.), Badania dokumentów. Teoria i praktyka, Wrocław 2023, s. 179-188.
Recenzje:
 1.   Adrian Szumski, Recenzja książki „Wybrane obszary współdziałania Policji i Straży Granicznej w ochronie granicy Polski - zewnętrznej granicy Unii Europejskiej”, Jarosław Radosław Truchan, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2016, ss. 152„Przegląd Policyjny” 2017, Nr 2 (126), s. 217-219;
 2. Adrian Szumski, Recenzja książki „Międzynarodowy obrót bronią konwencjonalną”, Marcin Soboń, FNCE 2017, 276 s., „Sprawy Międzynarodowe” 2017, Nr 3, s. 138-141.
Pozostałe publikacje:
 1. Adrian Szumski, Prawne podstawy bezpieczeństwa – wybór tekstów źródłowych, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2013, ss. 604.

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  zmień tło lub usuń tło

  avatar

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: