Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > Grzegorz Tokarz

avatar

dr Grzegorz Tokarz

Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem

Adres e-mail: grzegorz.tokarz@uwr.edu.pl

Gabinet: 218

Konsultacje:

 • w semestrze letnim:
 • Poniedziałek 10.00-12.00

Zainteresowania naukowe:

 • myśl polityczna
 • geopolityka
 • służby specjalne
 • socjobiologia
 • różne odmiany korupcji w Polsce
 • jakobinizm w "każdej postaci"

Wykształcenie

Mgr filozofii - 1995
Mgr historii - 1995
Mgr politologii - 1997
Dr nauk humanistycznych - 1999

Publikacje

WSZYSTKIE PUBLIKACJE :


MONOGRAFIE
1. Ruch narodowy w Polsce w latach 1989-1997, Wrocław 2002.
2. Konserwatyści polscy wobec chrześcijaństwa w latach 1989-1999, Wrocław 2002.
3. Polska prasa lewicowa wobec Kościoła katolickiego w latach 1989-2002, Wrocław 2004.
4. Zarys historii Polski Piastów i Jagiellonów. Analiza politologiczna, Wrocław 2007.
5. Polska Szlachecka. Analiza geopolityczna, Wrocław 2008.
6. Polacy pod zaborami. Mały traktat geopolityczno biologiczny, czyli jak przetrwać, Wrocław 2010.
7. Polska - dzieje państwa i narodu 1918-1981. Kierunki polityki realnej, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2011.

8. Polska Ludowa w polskiej myśli politycznej (1989-2004), Wrocław 2013

9. Sytuacje i mechanizmy korupcyjne w polskiej służbie zdrowia (2000-2015). Studium praktyczne, Wrocław 2016.

10. Dialog i uprzedzenie: islam w III Rzeczypospolitej: szkice, Poznan 2019.

11. Buddyzm w III Rzeczpospolitej: struktury i działalność, Poznań 2020. 

12. Problem eutanazji w pracach Sejmu III Rzeczpospolitej (zapis kronikarski), Poznan 2021 r.

13. Różokrzyżowcy w III Rzeczpospolitej: struktury i działania: raport z badań, Poznań 2022 r, 


ARTYKUŁY NAUKOWE

14. Sprawa biskupa Czesława Karczmarka w propagandzie PZPR, w: Propaganda antykościelna w Polsce w latach 1945-1978, pod red. S. Dąbrowskiego i B. Rogowskiej, Wrocław 2001.
15. Rola badań nad Europą Środkowowschodnią w ramach studiów europejskich, w: Studia europejskie i informacja europejska, pod red. J. Mikułowskiego Pomorskiego, Kraków 2002.
16. Polscy konserwatyści wobec demokracji w latach 1989-1999, w: Księga jubileuszowa dedykowana prof. S. Dąbrowskiemu, W kręgu historii i politologii, Wrocław 2002.
17. Polska polityka zagraniczna wobec krajów byłej Jugosławii od Dayton do konfliktu w Kosowie, w: Polityka Polski wobec organizacji i państw europejskich 1990-2002, pod red. M. Wolańskiego, Wrocław 2003.
18. Polski tradycyjny katolicyzm wobec integracji europejskiej w latach 1986-2002, w: Kościoły i związki wyznaniowe w stosunkach międzynarodowych, pod red. T. Dębowskiego, Wrocław 2003.
19. 2 hasła –
Stosunek UE do państw bałkańskich,
Wspólnota Europejska wobec konfliktów zbrojnych na Bałkanach, s. 597-601,
w: Unia Europejska. Leksykon integracji, pod red. W. Bokajły i K. Dziubki, Wrocław 2003.
20. Tożsamość europejska a globalizacja w myśli polskiej lewicy po 1989 r., w: Narody wobec Europy. Negocjowanie tożsamości, pod red. J. Mikułowskiego Pomorskiego, Kraków 2004.
21Współczesny polski ekstremizm prawicowy wobec przemocy, w: Zrozumieć politykę. Główne problemy teorii polityki i współczesnej myśl politycznej, pod red. R. Bäckera, J. Marszałek-Kawy i J. Modrzyńskiej, Toruń 2004.
22. Współczesny polski ekstremizm lewicowy wobec przemocy, w: Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego, Lublin 2004.
23. Cmentarz Orląt Lwowskich w publicystyce polskich nurtów politycznych po 1989 r. w: Kultura i świadomość etniczna Polaków na Wschodzie, pod red. A. Kuczyńskiego i M. Michalskiej, Wrocław 2004.
24. Polski tradycyjny katolicyzm wobec konfliktów zbrojnych na przełomie XX i XXI w, w: Problemy międzynarodowe w doktrynach społecznych wielkich religii, pod red. T. Dębowskiego, Wrocław 2004.
25. Adam Mickiewicz wobec Kościoła-Rewolucji-Europy na łamach ,,Trybuny Ludów’’, w: Problemy międzynarodowe w doktrynach społecznych wielkich religii, pod red. T. Dębowskiego, Wrocław 2004.
26. Koncepcje polityki zagranicznej polskich ugrupowań prawicowych po 1989 r.,w: Uwarunkowania i kierunki polskiej polityki zagranicznej w pierwszej dekadzie XXI w., pod red. M. Wolańskiego, Wrocław 2004.
27. Polscy konserwatyści wobec Rosji w latach 1989-2001, w: Kraje Europy Środkowej i Wschodniej na drodze przemian, pod red. B. Albina i J. Kupczaka, Wrocław 2004.
28. Polska prawica wobec konfliktu zbrojnego w Kosowie w 1999 r., w: Państwo i społeczeństwo w XXI w. Style myślenia politycznego Polaków na progu XXI stulecia. Akcenty retro - i prospektywne, red. S. Kilian, Kraków 2004.
29. Lustracja w publicystyce polskich konserwatystów, s. 123-130, Państwo i Społeczeństwo. Media i Polityka, Kraków 2005.
30. Białoruś w politycznej koncepcji J. Piłsudskiego-współczesne reminiscencje, w: Białoruś Polska-Droga do współpracy, Mińsk 2005.
31. Historyczne i współczesne wyznaczniki geopolitycznego położenia Czech, w: Republika Czeska. Pod red.B. Albina i W. Baluka, Wrocław 2005.
32. Koncepcje polityki zagranicznej polskiego ruchu ludowego po 1989 r., w: Studia nauk społecznych i humanistycznych. Księga pamiątkowa ku czci prof. B. J. Albina w 70 rocznicę urodzin, Wrocław 2006.
33. Polski tradycyjny katolicyzm wobec Rosji, w: Świat. Polityka. Religia, pod red. T. Dębowskiego, Wrocław 2006.
34. Idea interesu narodowego. Analiza socjobiologiczna, w: Idee-Instytucje-Demokracja. Instytucjonalizacja polskiej transformacji ustrojowej., pod red. L. Rubisza, Toruń 2006.
35.Samorząd we współczesnej myśli ludowej, w: Samorząd w polskiej myśli politycznej, Toruń 2006, pod red. G. Radomskiego.
36. Współczesny polski konserwatyzm wobec integracji Polski z Unią Europejską, w: Między otwartą a domkniętą myślą polityczną. Szkice o najnowszej refleksji politycznej, pod. Red. R. Backera i J. Marszałek-Kawy, Toruń 2006.
37. Polski ruch narodowy wobec konfliktów zbrojnych na przełomie XX i XXI , w: Ideologie. Doktryny i Ruchy Narodowe Wybrane problemy, pod red. S. Stępnia, Lublin 2006.
38. Stosunki polsko-izraelskie po 1989 r., w: Izrael i Autonomia Palestyńska. Wybrane aspekty polityczne i prawne, pod red. B. J. Albina i G. Tokarza, Wrocław 2007,
39. Polscy socjaliści wobec konfliktów zbrojnych po 1989 r. w: Racja Stanu. Studia i Materiały, Wrocław 2007.
40. Społeczeństwo obywatelskie a europejskie koncepcje prawdy-relacje i zależności, w: Racja Stanu. Studia i Materiały, Wrocław 2007.
41. Liberalizm-próba falsyfikacji, w: Racja Stanu. Studia i Materiały, Wrocław 2007.
42. Ukraina w myśli politycznej Romana Dmowskiego, w: Wybrane problemy badań wschodnich, pod red. Z. Winnickiego, W. Baluka i G. Tokarz, Wrocław 2007.
43. Białoruś i Białorusini w koncepcji politycznej Romana Dmowskiego, w: Mińsk 2007.
44. Polski tradycyjny katolicyzm a Kościoł posoborowy-próba dialogu w latach 1993-2002, w: ,,Homo Politicus’’, 2007, nr 1 (2).
45. Współczesna polska prawica wobec hegemonii Stanów Zjednoczonych Ameryki we współczesnym świecie, w: Niepodległość. Zależność. Suwerenność. Problematyka zagraniczna w najnowszej polskiej myśli politycznej, red. W. Paruch i K. Trembicka, Lublin 2007.
46. Ewolucja polskich służb specjalnych po 1989 r. , w: ,,Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego’’, 2007, nr 2.
47. Problemy współczesnych polskich służb specjalnych na tle tworzenia się struktur wywiadu i kontrwywiadu II Rzeczpospolitej, w: ,,Racja Stanu. Studia i materiały’’, 2007, nr 2 (2).
48. Geopolityczne znaczenie Ukrainy-polskie spojrzenie, ,,Współczesne problemy międzynarodowe’’, Kijów, 2007, nr 69.
49. Uwarunkowania geopolityczne polityki państwa białoruskiego po upadku ZSRR, w: Polska-Białoruś. Wybrane aspekty polityczne i gospodarcze, pod red. M. S. Walońskiego i Grzegorza Tokarza, Toruń 2007.
50. Nauki biologiczne a nauki społeczne. Próba analizy wspólnych metod badawczych na przykładzie geopolityki, w: ,,Racja Stanu. Studia i materiały’’, 2007, nr 2 (2).
51. Suwerenność w aspekcie socjobiologicznym, w: Suwerenność państwa w dobie integracji i globalizacji, red. S. Jaczyński i A. Wielomski, Siedlce 2007.
52. Przestrzeń a człowiek-ujęcie socjobiologiczne, w: Z badań nad geografią polityczną i gospodarczą, red. T. Dębowski , M. Sienkiewicz, Wrocław 2008.
53. Przywództwo polityczne a socjobiologia. Relacje i zależności, w: Partie polityczne-przywództwo partyjne, pod red. J. Sielskiego i M. Czerwińskiego, Toruń 2008.
54. Kultura i socjobiologia - przykład białoruski, w: Białoruś – Polska. Przeszłość i teraźniejszość, Wrocław 2008.
55. Roman Dmowski wobec Niemiec i granicy polsko-niemieckiej po I wojnie światowej, w: Z badań nad geografią polityczną i gospodarczą, red. T. Dębowski , M. Sienkiewicz, Wrocław 2008.
56. Ziemie białoruskie i Białorusini w myśli politycznej Jana Ludwika Popławskiego, w: Białoruś – Polska. Przeszłość i teraźniejszość, Wrocław 2008.
57. Filozoficzne determinanty idei narodowej Wincentego Lutosławskiego, w: Narodowa Demokracja XIX-XXI wiek, pod red. T. Sikorskiego, A. Wątora, Szczecin 2008.
58. Wacław Nałkowski i jego koncepcja człowieka, w: Racja Stanu. Studia i Materiały’’, nr 1 (3) 2008, Wrocław 2008.
59. Współczesna polska lewica-analiza ideowa, w: Koncepcje modernizacji we współczesnej myśli politycznej, pod red. A. Wojtas, R. Backer, M. Lisiecki, Toruń 2008.
60. Struktury polskiego obozu narodowego (1886-1945), w: Europa Narodów, pod red. G. Tokarza, Wrocław 2008.
61. Idee polskiego ruchu narodowego-rys historyczny, w: Europa Narodów, pod red. G. Tokarza, Wrocław 2008, ss. 213-232.
62. Tożsamość polska i próby jej zmiany w koncepcjach Jana Stachniuka, w: Europa Narodów, pod red. G. Tokarza, Wrocław 2008.
63. Współczesny polski ruch narodowy wobec kultury, w: Europa Narodów, pod red. G. Tokarza, Wrocław 2008, ss. 265-273.
64. Węgiel a służby specjalne III RP, ,,Rurociągi’’, 2008, nr 1-2.
65. Służby specjalne w sektorze paliwowym III Rzeczpospolitej, w: Racja Stanu. Studia i Materiały’’, nr 1 (3) 2008, Wrocław 2008.
66. Kontrola pracy agentury służb bezpieczeństwa Polski Ludowej w świetle dokumentów resortowych, w: Racja Stanu. Studia i Materiały’’, nr 1 (3) 2008, Wrocław 2008.
67. Geopolityczne uwarunkowania polskiej polityki zagranicznej wobec Ukrainy. Ze studiów polsko-ukraińskich, pod red. M. Wolańskiego i Ł. Leszczenko, Wrocław 2008.
68. Uwarunkowania geopolityczne polityki III Rzeczpospolitej wobec krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, w: Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa krajów Wspólnoty Niepodległych państw, red. W. Baluk, Wrocław 2008.
69. Społeczno-polityczny wymiar religii w koncepcji Tomasza Hobbesa, w: Racja Stanu. Studia i Materiały’’, nr 1 (3) 2008, Wrocław 2008.
70. Socjobiologiczne determinanty idei samorządowej, Samorząd terytorialny w Europie i Polsce. Wybrane aspekty, red. K. Kociubiński, Toruń 2008.
71. Uwarunkowania geopolityczne polityki zagranicznej Kazachstanu, w: Badania wschodnie. Polityka wewnętrzna i międzynarodowa pod red. W. Baluka i Z. J. Winnickiego, Wrocław 2008.
72. Polityka historyczna a historyk. Aprobata czy sprzeciw, ,,Państwo i Społeczeństwo. Polityka historyczna-historia instrumentem bieżącej polityki’’, red. S. Kilian, 2008, nr 2.
73. Biologiczne determinanty polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej wobec krajów Azji Centralnej, w: ,,Racja Stanu’’, 2008, nr 4.
74. Biologiczne determinanty wojny, w: ,,Racja Stanu’’, 2008, nr 4.
75. Jan Paweł II a wojna, w: ,,Racja Stanu’’, 2008, nr 4.
76. Współczesny polski komunizm wobec konfliktów zbrojnych na przełomie XX-XXI w, w: ,,Racja Stanu’’, 2008, nr 4.
77. Struktury wywiadu i kontrwywiadu państwa radzieckiego-próby syntezy na podstawie literatury polskojęzycznej, w: Służby specjalne. Przeszłość i teraźniejszość, pod red. G. Rdzanek i G. Tokarz, Wrocław 2009.
78. Polski wywiad i kontrwywiad w XX i na początku XXI w. – zarys zagadnienia, w: Służby specjalne. Przeszłość i teraźniejszość, pod red. G. Rdzanek i G. Tokarz, Wrocław 2009.
79. Rodzaje agentury w świetle dokumentów resortowych Polski Ludowej, w: Służby specjalne. Przeszłość i teraźniejszość, pod red. G. Rdzanek i G. Tokarz, Wrocław 2009.
80. Proces werbunku w dokumentach służb bezpieczeństwa Polksi Ludowej, w: Służby specjalne. Przeszłość i teraźniejszość, pod red. G. Rdzanek i G. Tokarz, Wrocław 2009.
81. Obraz służb specjalnych w filmie III Rzeczpospolitej, w: Służby specjalne. Przeszłość i teraźniejszość, pod red. G. Rdzanek i G. Tokarz, Wrocław 2009.
82. Filozofia a geografia: przykład Hegla, w: Geopolityka. Biuletyn Naukowo-Analityczny Instytutu Geopolityki, nr 1 (2)/2009, red. R. Potocki, R. Domke. A. Janiak.
83. II wojna światowa w kinematografii Polski Ludowej. Próba utrzymania tożsamości narodowej, w: Państwo – Społeczeństwo - Religia we współczesnej Europie, pod red. M. Mroza i T. Dębowskiego, Toruń 2009.
84. Geokulturowe wyznaczniki polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej wobec krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w: ,,Racja Stanu’’, 2009, nr 5.
85. Powiernictwo Polskie - powstanie i działalność, w: ,,Racja Stanu’’, 2009, nr 5.
86. Działalność niemieckich fundacji politycznych w Polsce po 1989 r., w: ,,Racja Stanu’’, 2009, nr 5.
87. Stosunki polsko-niemieckie w świetle wypowiedzi władców – przykład Galla Anonima i Wincentego Kadłubka, w: ,,Racja Stanu’’, 2009, nr 5.
88. Próba zachowania pamięci - przykład działalności Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów, w: ,,Racja Stanu’’, 2009, nr 5.
89. Mafia paliwowa, ,,Rurociągi’’, 2009, nr 3.
90. Rosja w rozważaniach Adama Czartoryskiego (okres napoleoński), ,,Geopolityka/ Biuletyn naukowo-analityczny’’ Instytutu Geopolityki, Historia i współczesność światowej szachownicy., 2009, nr 2.
91. Natura ludzka a cele państwa – zarys zagadnienia, w: Bezpieczeństwo-Świata-Europa-Polska. Od przeszlości ku przyszłości, red. K. Dopierała i Z. Dziemianko, Poznań 2009.
92. Najwyższa Izba Kontroli a bezpieczeństwo energetyczne, ,,Rurociągi’’, 2009, nr 4.
93. BBN a bezpieczeństwo energetyczne, Rurociągi, 2010, nr 1 (59).
94. Bezpieczeństwo kulturowe III Rzeczpospolitej – przegląd zagrożeń, ,,Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego’’ 2009/2010.
95. Centralne Biuro Antykorupcyjne – zarys działalności, ,,Racja Stanu’’, Wrocław 2010, nr 6-7.
96. Centralne Biuro Śledcze - struktura, zadania i efekty, ,,Racja Stanu’’, Wrocław 2010, nr 6-7.
97. Wywiad kryminalny w strukturach policji III Rzeczpospolitej, ,,Racja Stanu’’, Wrocław 2010, nr 6-7.
98. Różne wymiary tęsknoty w filmach fantastycznych Piotra Szulkina, w: Tęsknota. Społeczno - kulturowe mechanizmy kreowania emocji, pod red. B. Płonki-Syroki, J. Radziszewskiej, Wrocław 2010
99. Filozoficzno-przyrodnicze determinanty geopolityki, w: Geopolityka. Elementy teorii, wybrane metody i badania, red. Z. Lach, J. Wendt, Częstochowa 2010
100. Kwestia niemiecka w myśli politycznej Stanisława Szczepanowskiego, w: Historia-Polityka-Dyplomacja. Studia z nauk społecznych i humanistycznych. Księga pamiątkowa dedykowana Prof. Marianowi S. Wolańskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin pod red. M. Mroza i E. Stadtmuller, Toruń 2010.
101. Cywilne służby specjalne a bezpieczeństwo energetyczne III Rzeczpospolitej, w: Bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej, pod. red. P. Mickiewicza i P. Sokołowskiej, Toruń 2010.
102. Kategoria doboru naturalnego i grupowego jako instrument badawczy geopolityki, ,,Racja Stanu Geopolityka’’, 2010 nr 2.
103. Kwestia teutońska (niemiecka) w myśli geograficzno-politycznej Stanisława Staszica, ,,Racja Stanu Geopolityka’’, 2010 nr 2.
104. Biuro Ochrony Rządu-ewolucja po 1989 r. ,,Racja Stanu Geopolityka’’, 2010 nr 2.
105. Koncepcja wolności Bronisława Malinowskiego, Interpretacje polityki. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Mariuszowi Gulczyńskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, red R. Backer, W. Hładkiewicz, A. Małkiewicz, R. Potocki, Toruń 2010.
106. Kwestia żydowska na łamach ,,Kuriera Poznańskiego’’ w pierwszych latach wielkiego kryzysu (1929-1931), [w:] Prasa Narodowej Demokracji 1886-1939, pod red. A. Dawidowicz, E. Maj, Lublin 2010.
107. Najważniejsze postanowienia umów i porozumień między III Rzeczpospolitą a Islamską Republiką Iranu, ,, Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa’’, 2010, nr 4.
108. Stosunki między III Rzeczpospolitą a Arabską Republiką Egiptu w świetle zawartych umów i porozumień, ,,Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa’’, 2010, nr 4.
109. Urząd Regulacji Energetyki a bezpieczeństwo energetyczne III RP (cz. 1), , ,,Rurociągi’’, 2010 nr 4.
110. Proces państwowotwórczy Słowaków - Rzesza Wielkomorawska i pierwsza Republika Słowacka - analiza biologiczna, w: Współczesna Słowacja. Sytuacja wewnętrzna i i pozycja międzynarodowa, red. E. Pałka, Wrocław 2010.
111. Miłość w koncepcji filozoficznej Arystotelesa, w: Miłość spełniona, miłość niespełniona, red. B. Płonka-Syroka, K. Majbroda, Wrocław 2010.
112. Trudna droga do porozumienia — stosunki polsko-białoruskie po upadku ZSRR — zarys zagadnienia, БЕЛАРУСЬ — ПОЛЬШЧА: ДВА ДЗЕСЯЦІГОДДЗІ МІЖДЗЯРЖАЎНЫХ ЗНОСІН. Матэрыялы беларуска-польскага круглага стала Мінск «Выдавецкі цэнтр БДУ» 2010.
113. Białoruska twórczość muzyczna w III Rzeczpospolitej (festiwale, koncerty, nagrania), w: Wschodnioznawstwo 2010, Wrocław 2010.
114. Geograficzne determinanty konfliktu słowiańskiego-germańskiego do X wieku-opis Jana Długosza, Przegląd Geopolityczny’’, 2011, nr 3.
115. III Rzeczpospolita a Syryjska Republika Arabska po 1989 r.,

,,Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa’’ R. 4., nr 1, 2011.
116.
Polski kontyngent w Iraku - legitymizacja pobytu - przegląd najważniejszych dokumentów ,,Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa’’, R. 4., nr 1, 2011.
117.
Żandarmeria Wojskowa III Rzeczpospolitej –struktura, zadania, działalność, Bezpieczeństwo współczesnego świata-polskie aspekty i uwarunkowania, red. W. Stach, Poznań 2011.
118. Kluby Demokratyczne II Rzeczpospolitej wobec Niemiec hitlerowskich, ,,Racja Stanu’’, nr. 1(9) 2011.
119. Stosunki między III Rzeczpospolitą a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, ,,Edukacja dla Bezpieczeństwa’’, Rok IV, nr 2, 2011, (11).
120. Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji-struktura,zadania,efekty, ,,Zeszyty Naukowe’’ Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Gen. T. Kościuszki, lipiec-wrzesień 2011, nr 3.
121. Agencja Rezerw Materiałowych a bezpieczeństwo energetyczne III Rzeczpospolitej w: Bezpieczeństwo energetyczne –rynki surowców i energii, red. P. Kwiatkiewicz, Poznań, 2011.
122.Polska Rzeczpospolita i Libia-przegląd najważniejszych umów i porozumień,,Edukacja dla Bezpieczeństwa’’, 2011, nr 3.
123. Zjednoczone Emiraty Arabskie w polityce zagranicznej III Rzeczpospolitej Edukacja dla Bezpieczeństwa’’, 2011, nr 3.
124. Współpraca polsko-chińska . Remedium na niebezpieczeństwo rosyjskie, ,,Rurociągi’’, 2011, nr 3.
125. Franciszka Salezego Jezierskiego opis stanu szlacheckiego, ,,Racja Stanu’’2011, nr 10
126. Koncepcja terroryzmu w twórczości Henryka Kamieńskiego ,,Racja Stanu’’2011, nr 10
127. Anonimowa satyra polityczna polskich jakobinów
– wybór utworów (wstęp napisał i wyboru dokonał Grzegorz Tokarz) ,,Racja Stanu’’2011, nr 10.
128. Aktywność kulturalna III Rzeczpospolitej w Gruzji, ,,Współczesne problemy międzynarodowe’’, Kijów 2011.
129. Stosunki dwustronne między III Rzeczpospolitą a Królestwem Arabii Saudyjskiej po 1989 r. ,,Przegląd Naukowo-Metodyczny-Edukacja dla Bezpieczeństwa’’, nr 4 2011.
130. III Rzeczpospolita a Republika Turcji-przegląd najważniejszych umów i porozumień, ,,Przegląd Naukowo-Metodyczny-Edukacja dla Bezpieczeństwa’’, 2011, nr 4.

131. Niemcy w myśli geopolitycznej Aleksandra Bocheńskiego, ,,Studia Geopolitica′, 2010/2011, nr 1.

132. III Zjazd Geopolityków Polskich, ,,Studia Geopolitica′, 2010/2011, nr 1.
133. Państwo Katar w polityce zagranicznej III Rzeczpospolitej, ,,Przegląd Naukowo-Metodyczny-Edukacja dla Bezpieczeństwa’’, 2012, nr 1.
134. III Rzeczpospolita a Republika Libańska - kontakty wojskowe
,,Przegląd Naukowo-Metodyczny-Edukacja dla Bezpieczeństwa’’, 2012, nr 1.
135. Prasa wojskowa Polski Ludowej wobec Afganistanu po interwencji Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich – pierwsze miesiące 1980 roku, w: Poczucie bezpieczeństwa obywateli państw Europy Środkowej w latach 1971-1981, w: Zbiór studiów red. J. Farysej, H. Lisiak, K. Siemaszko, Poznań 2012.
136. Działania specjalne podczas wojny sierpniowej, w: Konflikt kaukaski w 2008 r. red. R. Potocki, M. Domagała, P. Sieradzan, Warszawa 2012.

137. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego a bezpieczeństwo kulturowe III Rzeczpospolitej, w: Bezpieczeństwo współczesnego świata: historia i bezpieczenstwo publiczne, red. H. Lisiak, W. Stach,Poznań 2012. 

138. Polsko-włoskie stosunki kulturalne po 1989 r., w: Włochy i stosunki polsko-włoskie w XX w.: studia z dziejów idei, historii i kultury, red. M. Białokur, A. Karbowiak, Opole 2012.

139. Rota Marii Konopnickiej-ewolucja utworu w XX w. , wstęp i wybór, ,,Racja Stanu′, 2012, nr 1.

140. Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych P-2 Sztabu Generalnego-próba opisu, ,,Racja Stanu 2012, nr 1.

141. Państwo Kuwejt w polityce III Rzeczypospolitej (1991-2008),,Edukacja dla Bezpieczeństwa. Przegląd Naukowo-Metodyczny′, 2012, nr 3. 

142. Aktywność kulturalna III Rzeczpospolitej w Azerbejdżanie, ,,Współczesne Problemy Miedzynarodowe′, Kijów 2012.

143. Ludobójstwo Ormian w pamięci społeczno-politycznej III RP, w: Wschodnioznawstwo, Wrocław 2012.

144. Słowiańszczyzna przedchrześcijańska - wizja Wawrzyńca Surowieckiego, ,,Ante Portas. Studia nad Bezpieczeństwem′′, Ostrowiec Świętokrzyski, 2012.

145. Obrona cywilna w III Rzeczpospolitej - struktura i zadania, w: Edukacja dla bezpieczeństwa w XXI w. Człowiek-Społeczeństwo-Państwo, pod red. W. Horynia i L. Wełyczko, Wrocław 2012.

146. Pakistan jako przykład poszukiwań zewnętrznych PGNiG, w: Bezpieczeństwo energetyczne - surowce kopalne vs alternatywne źródła energii, red. P. Kwiatkiewicz, Poznań 2013.

 147. Rosja w koncepcji Maurycego Mochnackiego-aspekt geograficzny, w: Czas i przestrzeń, red. L. Sykulski, Częstochowa 2013.

148. Polska i Rosja-mistyczne sąsiedztwo-koncepcja Andrzeja Towiańskiego, w: Czas i przestrzeń, red. L. Sykulski, Częstochowa 2013.

149. Republika Uzbekistanu w polityce zagranicznej III Rzeczpospolitej, w: Współczensa teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych, Toruń 2013.

150. Implikacje dla bezpieczeństwa III RP, ,,Rurociągi′, 2013, nr 1-2.

151. Żywioł niemiecki na Śląsku w myśli społeczno-plitycznej Stanisława Bełzy, w: Nad Odrą i Bałtykiem. Myśl zachodnia:ludzie-koncepcje-realizacja do 1989 r., red. M. Semczyszyn, T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2013

152. Program zwalczania korupcji-strategia antykorupcyjna (2002-2009) rządu polskiego na tle programów antykorupcyjnych wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej, w: Bezpieczeństwo współczesnego świata. Edukacja i komunikowanie, pod red. Z. Dziemianko, A. Kijas, Poznań 2013.

153. Włościanie w myśli społeczno-politycznej Józefa Pawlikowskiego, w: ,,Racja Stanu′, 2012-2013, nr 2-1.

154. Antoniego Trębickiego koncepcja mieszczaństwa, w: ,,Racja Stanu′, 2012-2013, nr 2-1.

155. Jak przegrać powstanie-opinie gen. Ignacego Prądzyńskiego o wodzach naczelnych powstania listopadowego, w: ,,Racja Stanu′, 2012-2013, nr 2-1.

156. Służby specjalne III Rzeczpospolitej w polskim filmie fabularnym lat 1989-2012, w: ,,Racja Stanu′, 2012-2013, nr 2-1.

157. Ruch ludowy wobec polskiej polityki międzynarodowej, w: Polityka zagraniczna Polski w latach 2004-2011. Struktury. Koncepcje. Sąsiedzi. Izrael, red. M.S. Wolański, Polkowice 2013.

158. Organizacje pozarządowe III Rzeczpospolitej w walce z korupcją. Aspekt politologiczno-socjologiczny, w Wybrane problemy nauk humanistycznych. Próba konsiliencji, pod red. T. Marczaka i G. Tokarz, Wrocław 2014. 

159. Henryk Struve-czyli jak interdyscyplinarnie badać duszę, w: Wybrane problemy nauk humanistycznych. Próba konsiliencji, pod red. T. Marczaka i G. Tokarz, Wrocław 2014. 

160. Historia i psychologia w myśli Juliana Ochorowicza, w: Wybrane problemy nauk humanistycznych. Próba konsiliencji, pod red. T. Marczaka i G. Tokarz, Wrocław 2014. 

161. Adaptacja osiągnięć zachodniego przyrodoznawstwa w myśli społeczno-politycznej Józefa Karola Potockiego, w: Europejskie inspiracje myśli politycznej w Polsce od XIX do XXI w. , red. E> Maj. A. Dawidowicz. Ł. Lewkowicz, A. Szwed, Lublin 2013.

162. Perłowa rewolucja w Bahrajnie, w: Fale tunisami. Kontestacja arabska w latach 2010-2013, red. R. Potocki, M. Piskorski, W. Hładkiewicz, Warszawa 2014.

163. PKN Orlen i jego mechanizmy antykorupcyjne - zapisy i efekty, w: Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii - teraźniejszość i przyszłość, t. II, red. naukowa Piotr Kwiatkiewicz, Poznań 2014.

164. Nepotyzm jako forma korupcji-zagrożenia dla III Rzeczpospolitej, Racja Stanu. Studia i materiały, nr 2-1 (14-15), 2013-2014, Wrocław 2014.

165. Ruś - Moskwa - Rosja w rozważaniach filozoficzno-politycznych Zygmunta Krasińskiego, Racja Stanu. Studia i materiały, nr 2-1 (14-15), 2013-2014, Wrocław 2014.

166. Chrześcijaństwo-Polska-Rosja. Myśl kulturalno-polityczna Antoniego Wacyka, Racja Stanu. Studia i materiały, nr 2-1 (14-15), 2013-2014, Wrocław 2014.

167. Kontekst europejski energetyki jądrowej, ,,Rurociągi′′, 2014, nr 1-2.

168. Polskie seriale polityczo-historyczne dekady Edwarda Gierka, w: Poczucie bezpieczeństwa Polaków w dekadzie gierkowskiej. Bezsilność i zmęczenie. Antropologia codzienności w latach 70, red. J. Farysej, H. Lisiak, K. Siemaszko, Poznań 2014. 

 169. Zapomniana postać polskiego liberalizmu - Adam Wiślicki i jego myśl społeczno-ekonomiczna, w: Liberalizm nad Wisłą (XIX - XXI wiek). Koncepcje-Ludzie-Działalność, red. E. Krasucki, T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2014.

170. Międzyresortowy Zespół do spraw Zagrożeń Terrorystycznych, w: Współczesne wymiary polskiej polityki bezpieczeństtwa, red. M. Górka, Wydawnictwo Difin, 2015. 

171. Unieszkodliwianie i składowanie odpadów promieniotwórczych w Polsce w świetle planów budowy elektrowni jądrowej, w: Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska, red. P. Kwatkiewicz, R. Szczerbowski, Poznań 2014.

172. Koncepcja narodu Józefa Kremera, w: ,,Racja Stanu. Studia i Materiału′′, nr 2 (16), 2014.

173. Władysław Gomułka wobec Polskiej Partii Socjalistycznej w latacg 1944-1948, w: ,,Racja Stanu. Studia i Materiały′′, 2014, nr 2 (16).

174. Twój Ruch wobec polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, w: Wschodnioznawstwo, 2014, nr 1.  

175. Korupcja polityczna w Polsce i na Ukrainie-próba analizy na wybranych przykładach, w: Współczesny wymiar administracji publicznej. Polityka społeczna. Bezpieczeństwo publiczne. Innowacyjność. Transparentność, red. M. Górka, M. Pogonowski, Koszalin 2014. 

176. Polskie ugrupowania parlamentarne wobec EuroMajdanu, w: Czas EuroMajdanu, red. R. Potocki, M. Domagała, D. Miłoszewska, Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, 2015. 

177. Rola Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w walce z zagrożeniami biologicznymi III Rzeczpospolitej, w: Pozimy zagrożeń i bezpieczeństwa publicznego: wyzwania XXI wieku, red. M. Górka, Z. Danielewicz, M. Polak, Koszalin 2014.  

178. Rada ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej - geneza, usytuowanie, działalność, red. P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski, Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii. Energetyka w czasach politycznej niestabilności, Poznań 2015. 

179. Wojskowe szkoły podoficerskie w Polsce od 2010 r.-działalność, struktura, cele. w: Edukacja warunkiem bezpieczeństwa w XXI wieku. Instytucje bezpieczeństwa publicznego w systemie bezpieczeństwa, red. M. Kopczewski, D. Sienkiewicz, Koszalin 2015.

180. Grzegorz Tokarz, Anna Rabiak, Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa III Rzeczypospolitej i Republiki Indii- ramy traktatowe, wybrane przykłady. w: Edukacja warunkiem bezpieczeństwa w XXI wieku. Instytucjebezpieczeństwa publicznego w systemie bezpieczeństwa, red. M. Kopczewski, D. Sienkiewicz, Koszalin 2015.

181.  Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej-struktura, zadania i efekty, w: Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. Jednostki, grupy i społeczeństwa, t. III, red. M. Koczewski, A. Kurkiewicz,  S. Mikołajczak, Poznań 2015.  

182. Lokalizacja elektrowni jadrowych w Polsce - zarys zagadnienia, w; Miedzy ewolucją a rewolucją - w poszukiwaniu strategii energtycznej, t. I, Polityka-Gospodarka-Technika-Transport, pod red. J. Maj, P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski, Poznań 2015.

183.  Współpraca CBA z podobnymi agendami i instytucjami krajów byłego ZSSR, w: Wschodnioznawstwo, 2015.

184. Rola Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologi w walce z zagrożeniami biologicznymi III RZeczpospolitej, w: Poziomy zagrożeń i bezpieczeństwa publicznego. Wyzwania XXI wieku, red. M. Górka, Z. Danielewicz, M. Polak, Koszalin 2015. 

185. Sakralne budownictwo i świątynie islamskie w Polsce  - społeczne kontrowersje i konflikty, w: Konflikty etniczne i wyznaniowe a funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa narodowego. Wybrane aspekty. pod red. E. Szyszlak, T. Szyszlak, Kraków 2015.  

186. Nepotyzm i kumoterstwo: zagrożenia korupcyjne dla wspólczesnego polskiego samorządu, w : Teoretyczne i praktyczne  aspekty polityki  bezpieczeństwa publicznego, red. M. Górka, G. Tokarz, Koszalin 2015.

187. Weterani Wojska Polskiego i ich uorawnienia do  świadczeń zdrowotnych - przegląd najważniejszych dokumentów, (Wraz z A. Rabiak),  w: Aspekty bezpieczeństwa w życiu  publicznego, red.  D. Magierek, M. Pogonowski, Koszalin 2015.

 188. Prace Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów lustracyjnych (II kadencja Sejmu) - najważniejsze zagadnienia,  (wraz z A. Rabiak), w: Teoretyczne i praktyczne aspekty polityki bezpieczeństwa publicznego, red. M. Górka, G, Tokarz, Koszalin 2015.

189.  Korupcja w Wojsku Polskim - przyczynek do badań, ,,Racja Stanu′′, 2015, nr 17. 

190. Zmiany personalne w Urzędzie Ochrony Panstwa w 2001 r. - przyczyny, przebieg, konsekwencje, ,,Racja Stanu′′, 2015, nr 17. 

191. Nepotyzm w zawodach prawniczych-przyczynek do badań, w: Bezpieczeństwo świata i Polski. Główne problemy początku XXI w., pod red. M. Górka, G. Tokarz, Poznań 2016.

192. Nepotyzm w spólkach skarbu państwa-zarys zjawiska, w: Bezpieczeństwo świata i Polski. Główne problemy początku XXI w., pod red. M. Górka. G. Tokarz, Poznań 2016.  

193. Współpraca międzynarodowa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z państwami Europy Środkowej i Południowej, w: Służby wywiadowcze jako element polskiej polityki bezpieczeństwa. Historia i współczesność, red. Marek Górka, Toruń 2016.

194. Szefowie Urzędu Ochrony Państwa-rys socjologiczno-biograficzny,  w: Służby wywiadowcze jako element polskiej polityki bezpieczeństwa. Historia i współczesność, Toruń 2016. 

195.Struktura Służby Kontrwywiadu Wojskowego - ewolucja w świetle najważniejszych dokumentów, w: Służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa publicznego. Edukacja warunkiem bezpieczeństwa w XXI wieku, red. M. Kopczewski, D. Sienkiewicz, Koszalin 2016.

 196. Wojskowe ośrodki medycyny prewencyjnej a bezpieczeństwo biologiczne III RP, w: Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. Współczesne środowisko bezpieczeństwa, t. I, red. K. Rokicinski, S. Mikołajczak, O. Oszowska, Poznań 2016.

197. Powiernictwo Kresowe i jego działalność, ,,Racja Stanu′′, nr 2-1(18-19), 2015-2016.

198. Fundacja Reduta Dobrego Imienia-Polska Liga Przeciw Zniesławieniom - aktywność w walce o pamięć, ,,Racja Stanu′′, nr 2-1 (18-19), 2015-2016.

199. Polska i Rosja w narracji historycznej Partii Politycznej ,,Zmiana′′, Wschodnioznawstwo 2016, Wrocław 2016. 

200. Religijne korzenie współczesnego rasizmu na przykładzie polskiego Ruchu Twórczości, w: Konflikty etniczne i wyznaniowe a bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym, państwowym i międzynarodowym, pod. red. E. Szyszlak i T. Szyszlak, Kraków 2016. 

201. Polskie organizacje ekologiczne wobec planów budowy elektrowni atomowych w III Rzeczpospolitej, w: Energetyka węglowa i jądrowa. Wybrane aspekty, Poznań 2017.

202. Kwestia niemiecka w wypowiedziach polityków KUKIZ′15, w: Szkice z polityki bezpieczeństwa i myśli politycznej, red. M. Soboń, M. Habowski, G. Tokarz, Poznań 2017.

203. Komitet Obrony Demokracji-aktywność na arenie międzynarodowej, w: Szkice z polityki bezpieczeństwa i myśli politycznej, red. M. Soboń, M. Habowski, G. Tokarz, Poznań 2017.

204. Ludobójstwo na Kresach Połudiowych i Wschodnich-próba zachowania pamiecu na przykładzie działalności Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej, w: Szkice z polityki bezpieczeństwa i myśli politycznej, red. M. Soboń, M. Habowski, G. Tokarz, Poznan 2017.

205. Zagrożenia dla Polski i Polaków związane z emigracją obywateli Ukrainy, wizja-opinie środowisk kresowych III Rzeczpospolitej, w: Emigracja obywateli Ukrainy po 2013 r. i jej wpływ na bezpieczeństwo, pod red. M. Lubicz Miszewskiego, Wrocław 2017. 

206.Koncepcja Mitteleuropa-historyczne i wspólczesne uwarunkowania, w: Wschodnioznawstwo, Wrocław 2017.

207. Korupcja w polityce bezpieczeństwa III Rzeczpospolitej: przegląd najważniejszych dokumentów, w: Globalne i lokalne problemy polityki bezpieczeństwa: Polska i świat, t.II, red. Marek Górka, Urszula Soler, Poznań 2017.

208. Media jako instrument zarządzający społeczeństwem: wizja filmowa Roberta Glińskiego ,,Superwizja′′ i Piotra Szulkina ,,Wojna światów-następne stulecie′′, w: Utopie społeczne i estetyczne w XIX i XX wieku: zbiór studiów, red. J. Farysej, K. Siemaszko, Kraków 2017 r.

209. Internet jako instrument nawoływania do przemocy-przykład organizacji ,,Krew i Honor′′ Polska, w: Cyberbezpieczeństwo wyzwaniem XXI wieku, pod red. T. Dębowskiego, Wrocław 2018.

210. Solidarna Polska wobec problemów korupcyjnych w III Rzeczpospolitej′, w W poszukiwaniu istoty bezpieczeństwa i myśli politycznej, red. M. Soboń, G. Tokarz, Poznań 2018 r. 

211. Organizacje grupujące byłych pracowników służb specjalnych w Polsce, w: W poszukiwaniu istoty bezpieczeństwa i myśli politycznej, red. M. Soboń, G. Tokarz, Poznań 2018 r.

212. Upamiętnienie ofiar nacjonalizmu ukraińskiego w pracach Senatu III Rzeczpospolitej, w: W poszukiwaniu istoty bezpieczeństwa i myśli politycznej, red. M. Soboń, G. Tokarz, Poznań 2018 r.

213. Reparacje wojenne Niemiec dla Polski za okres II wojny światowej w świetle wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej, w: W poszukiwaniu istoty bezpieczeństwa i myśli politycznej, red. M. Soboń, G. Tokarz, Poznań 2018 r.

214. Samobójstwo - wolnościowy, psychologiczny, społeczny czy kulturowy imperatyw. Analiza polskich seriali, w: Bezpieczeństwo zdrowotne - ujęcie interdyscyplinarne: zdrowie psychiczne szczególnym wyzwaniem XXI w., red. H. Marek, E. Szymańska, Poznan 2018.  

215. Zagrożenia użyciem broni biologicznej i bioterroryzmem w polskich, wojewódzkich planach działania na wypadek wystąpienia epidemii: analiza dokumentów, w: Bezpieczeństwo  państwa w świetle zagrożeń i nowych wyznań: bezpieczenstwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym, red. P. Majda, A. Mróz - Jagiełło, A. Zagórska, Warszawa - Kielce 2018.   

216. Treści słowiańskie w utworach polskiego nurtu muzycznego pagan metal, w: O bezpieczeństwie i ideach politycznych: księga dedykowan prof. Tadeuszowi Marczakowi, red. G. Tokarz, M. Soboń, Poznań 2019.   

217. Polskie kino nieme w zachowaniu i kreowaniu tożsamości narodowej. Przegląd filmów, w: O bezpieczeństwie i ideach politycznych: księga dedykowana prof. Tadeuszowi Marczakowi, red. G. Tokarz, M. Soboń, Poznań 2019. 

218. Antoni Lange - jak stworzyć nowy narów: polsko - żydowski, żydowsko - polski?, w: O bezpieczeństwie i ideach politycznych: księga dedykowana prof. Tadeuszowi Marczakowi, red. G. Tokarz i M. Soboń, Poznań 2019. 

219. Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO w Polsce: powstanie, zadania, kontrowersje, w: Transformacja Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego a uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne tego procesu, red. M. Kulczyk, M. Musioł, Toruń 2020.

220. Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna we Wrocławiu: bezpieczeństwo wody,w: Globalne problemy - lokalne perspektywy: studia nad bezpieczenstwem, red. K. Kociubiński, E. Szyszlak, Warszawa 2020 .  

221. Zagrożenia epidemiologiczne związane z migracją obywateli Ukrainy do Polski - gruźlica i odra (2017 - 2018), w: Imogranci z Ukrainy w Polsce: uwarunkowania społeczno - kulturowe i wyzwania dla bezpieczenstwa, red. M. Lubicz Miszewski, Wrocław 2020 r. 

222. Polska Razem wobec zagadnień polityki zagranicznej RP w latach 2011 - 2015, w: Polskie partie parlamentarne wobec zagadnień polityki zagranicznej RP w latach 2011 - 2015, red. T. Dębowski, Wrocław 2020. 

223. Polskie Stronnictwo Ludowe wobec zagadnień polityki zagranicznej RP w latach 2011 - 2015, w: Polskie partie parlamentarne wobec zagadnien polityki zagranicznej RP w latach 2011 - 2015, red. T. Dębowski, Wrocław 2020. 

224. Prawo i Sprawiedliwość wobec zagadnień polityki zagranicznej RP w latach 2011 - 2015, w: Polskie partie parlamentarne wobec zagadnień polityki zagranicznej RP w latach 2011 - 2015, red. T. Dębowski, Wrocław 2020 r. 

225. Solidarna Polska wobec zagadnień polityki zagranicznej RP w latach 2011 -2015, w: Polskie partie parlamentarne wobec zagadnień polityki zagranicznej RP w latach 2011 - 2015, red. T. Dębowski, Wrocław 2020. 

226. Koncepcja budowy państwa świeckiego w Polsce (Stowarzyszenie Koalicja Ateistyczna, Towarzystwo Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego, w: Europa Środkowa i Wschodnia: dekady wolności - czas przemian, t. 3, Społeczno - gospodarcze aspekty przemian w Europie Środkowej i Wschodniej przed i po 1989 r./red. M. Adamczyk, M. Siekierka, M. Lubicz Miszewski, Poznań 2021 r. 

227. Problemy międzynarodowe w programie ugrupowania Razem, w: Myśl polityczna, biografistyka, komunikowanie: księga pamiątkowa dedykowana prof. dr hab. Ewie Maj, red. A. Szwed - Walczak, Ł. Jędrzejski, K. Mazurek, Lublin 2022 r. 

228. Racja stanu w wypowiedziach posłów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji, w: Polskie interesy narodowe, red. M. Kulczycki, M. Wiatr, Toruń 2022 r. 

229. Instytuty Konfucjusza w Polsce - zarys działalności, w: Idee polityki i komunikowania. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Mateuszowi NIeciowi z okazji 40 - lecia pracy naukowej, red. T. Litwin, Kraków 2023.

230. Wojna na Ukrainie. Próba nowego spojrzenia na problemy bezpieczeństwa kulturowego, ,,Forum Akademickie''2023, nr 4.    


RECENZJE

231. M. Wolański, Europa Środkowo-Wschodnia w myśli politycznej emigracji polskiej l945-1975, Wrocław 1996, ,,Przegląd Politologiczny’’, 1997, nr 1-2.
232. B. Pasierb, Polskie prace przygotowawcze do traktatu pokojowego z Niemcami 1916-1948. Instytucje-ludzie-problemy, Wrocław 1996 r, ,,Zbliżenia’’ 1998, nr 1.
233. Przestrzeń i polityka. Z dziejów niemieckiej myśli politycznej, wybór i opracowanie A. Wolff-Powęska i E. Schulz, Poznań 2000, ,,Zbliżenia’’ 2001, nr 3.
234. A, Sokołowski, Inwestycje niemieckie na Dolnym Śląsku w latach 1990-2000, Wrocław 2010, ,,Zbliżenia’’, 2002, nr 3.
235. K. Szewior, Kształtowanie systemu społecznego w Niemczech w latach 1945-1949, Wrocław 2001, ,,Zbliżenia’’ 2002, nr 2.
236. M. Habowski, Nauka społeczna Kościoła w świetle prasy katolickiej w Polsce (1989-1995), Wrocław 2002, w: Studia Niemcoznawcze t. XXVI pod red. L. Kolago, Warszawa 2003.
237. S. Michalak, O służbach specjalnych w brytyjskim parlamencie. Dzieje parlamentarnej kontroli służb specjalnych w Wielkiej Brytanii ( 1909- 1994), Warszawa 2003, Jak kontrolować służby specjalne, przykład brytyjski, w: ,,Racja Stanu. Studia i materiały’’, 2007, nr 2 (2).
238. W. Michałowski, Tajne służby w rurach, Warszawa 2007, Meandry światowej polityki energetycznej, w: ,,Racja Stanu. Studia i materiały’’, 2007, nr 2 (2).
239. J. Arch Getty, Oleg W. Naumow, Jeżow. Żelazna pięść Stalina, Warszawa 2008, ss. 239, w: ,,Racja Stanu’’, 2008, nr 4.
240. Sławomir Cenckiewicz, Piotr Gontarczyk, SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii, Gdańsk - Warszawa - Kraków 2008, ss. 751, w: ,,Racja Stanu’’, 2008, nr 4.
241. W. Bułhak red., Wywiad i kontrwywiad Armii Krajowej, ,,Wrocławski Przegląd Międzynarodowy’’, 2008, nr 3-4.
242. Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. III, 1975-1990, Warszawa 2008, w: ,,Racja Stanu’’, 2009, nr 5.
243. Naukowcy władzy, władza naukowcom, pod red. P. Franaszka, IPN 2010, w:: ,,Racja Stanu’’, 2010, nr 2.
244. Polityka bezpieczeństwa Narodowego Państw Obszaru WNP. Wybrane problemy, w: red. W. Baluk, Wschodnioznawstwo 2010, Wrocław 2010.
245. Joachim Bornschein, Gestapo-Muller. Technokrata terroru, tłumaczyła Margarethe Sacher-Koczewska, Wydawnictwo Bellona, 2009, w: ,,Racja Stanu’’2011, nr 9.
246. Elisabeth Heresh, Sprzedana rewolucja . Jak Niemcy finansowały Lenina, przełożyli Barbara i Daniel Lulińscy, Bellona, 2010, ,,Racja Stanu’’2011, nr 9.

247. Sławomir Cenckiewicz, Długie ramię Moskwy. Wywiad wojskowy Polski Ludowej1943-1991 (wprowadzenie do syntezy), Poznań 2011, ,,Racja Stanu′, 2012, nr 1. 

248. Jarosław Jarząbek, Palestyńczycy na drodze do niepodległości. Rozwój, przemiany i kryzys ruchu narodowego, Warszawa 2012, w: ,,Racja Stanu′, 2012-2013, nr 2-1. 

249. Zdzisław Julian Winnicki, Ideologia państwowa Republiki Białoruś-teoria i praktyka projektu. Analiza politologiczna, w: Wschodnioznawstwqo, 2013.

250. Tomasz Szyszlak, Lwowskie sacrum, kijowskie profanum. Grekokatolicyzm w ukraińskiej przestrzeni publiczne od pierestrojki do pomarańczowej rewolucji, w: Wschodnioznawstwo, 2013.

251. Grzegorz Rdzanek, Rozwój Unii Zachodnioeuropejskiej od Maastricht do Amsterdamu z uwzględnieniem roli członka stowarzyszonego na przykładzie Norwegii, Racja Stanu. Studia i materiały, nr 2-1 (14-15), 2013-2014, Wrocław 2014.

252. Małgorzata Łakota-Micker, Czarnogóra. Studia nad bezpieczeństwem, ,,Dyplomacja i bezpieczeństwo′′, 2014, nr 1.

253. Aleksandra Kusztal, Główne Kościoły chrześcijańskie w Polsce wobec integracji Rzeczypospolitej Polskiej z UE, w: ,,Racja Stanu′′, 2014, nr 1 (16).

254. Sylwia Frołow, Dzierżyński. Miłość i rewolucja. Biografia intymna, ,,Racja Stanu′′, 2015, nr 17. 

255. Bartosz Smolik, Naród we współczesnej pollskiej myśli nacjonalistycznej. Problematyka narodu w ujęciu głównych nurtów polskiego nacjonalizmu w latach 1989-2004, w: ,,Wrocławskie Studia Politologiczne′′ 2018, nr 24. 


REDAKCJE i WSPÓŁREDAKCJE
256. Współredakcja i współautorstwo wstępu, w: Izrael i Autonomia Palestyńska Wybrane aspekty polityczne i prawne, pod red. B. J. Albina i G. Tokarza, Wrocław 2007.
257. Współredakcja i współautorstwo wstępu, w: Polska-Białoruś. Wybrane aspekty polityczne i gospodarcze, pod red. M. S. Wolańskiego i Grzegorza Tokarza, Toruń 2007.
258. Wybrane problemy badań wschodnich, pod red. Z. Winnickiego, W. Baluka i G. Tokarz, Wrocław 2007.
259. Redakcja i autorstwo wstępu, w: Europa Narodów, Wrocław 2008.
260. Białoruś – Polska. Przeszłość i teraźniejszość. Współredakcja i współautorstwo wstępu, Wrocław 2008.
261. Służby specjalne. Przeszłość i teraźniejszość, współredakcja i współautorstwo wstępu Wrocław 2009.

262. Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych, t. I, pod red. J. Juchnowskiego i R. Wiszniowskiego, prace zebrali i opracowali Zdzisław Winnicki, Grzegorz Tokarz, Jacek Sroka, Wiesław Bokajło, Zbigniew Kurcz, Toruń 2013. 

263. Tadeusz Marczak, Grzegorz Tokarz, Wybrane problemy nauk humanistycznych. Próba konsiliencji, Wrocław 2014. 

264. Teoretyczne i prakttyczne aspekty polityki bezpieczeństwa publicznego, pod red. M. Górka, G. Tokarz, Koszalin  2015 r. 

265. Bezpieczeństwo świata i Polski. Główne problemy początku XXI wieku, pod red. Marek Górka, Grzegorz Tokarz, Poznań 2016. 

266. Szkice z polityki bezpieczeństwa i myśli politycznej, red. M. Soboń, M. Habowski, G. Tokarz, Poznan 2017.

267. W poszukiwaniu istoty bezpieczeństwa i myśli politycznej, red. M. Soboń, G. Tokarz, Poznań 2018 r. 

268. O bezpieczeństwie i ideach politycznych: księga dedykowana prof. Tadeuszowi Marczakowi, red. G. Tokarz i M. Soboń, Poznań 2019. 


Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  zmień tło lub usuń tło

  avatar

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: