Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > Helena Giebień

avatar

dr Helena Giebień

Zakład Badań Wschodnich

Adres e-mail: helena.giebien@uwr.edu.pl

Telefon: 71 375 51 47

Gabinet: 15

Konsultacje:

 • Urlop naukowy 30.09.23-30.06.24

Funkcje:

 • Kierownik Podyplomowych Studiów Wschodnich 2012-2017
 • Koordynator ds. Ewaluacji w ISM
 • członek Pracowni Interdyscyplinarnych Studiów nad Posttotalitaryzmami przy Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Zainteresowania naukowe:

 • problematyka mniejszości narodowych i etnicznych w krajach byłego ZSRR
 • współczesne przemiany społeczno-ustrojowe w krajach byłego ZSRR
 • funkcjonowanie na pograniczach kulturowych, językowych, psychologiczny aspekt różnic kulturowych
 • ustroje polityczne oraz polityka bezpieczeństwa i zagraniczna państw obszaru postradzieckiego
 • bezpieczeństwo ekologiczne, polityka ekologiczna państw
 • międzynarodowe stosunki kulturalne
 • NGO w krajach byłego ZSRR

Od 7.02.2020 r. (piątek) zostają urumomione w systemie USOSweb ankiety ewaluacyjne przedmiotów w semestrze zimowym 2019/20. Ankiety są anonimowe. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w ocenie i pozostawienie swoich uwag.

Wykształcenie

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (Uniwersytet Wrocławski 2011), magister pedagogiki (Uniwersytet Wrocławski 2000), studium doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych (2005). Zarządzanie organizacją pozarządową - kurs podyplomowy (1999). Ośrodek Edukacji Psychologicznej i Treningu Grupowego we Wrocławiu, Szkoła Terapii Indywidualnej i Grupowej metodą Gestalt (1999). Uniwersytet Wrocławski, Filologia słowiańska, profil rosyjski (2009). Menedżer projektów badawczych, studia podyplomowe (2013). Kryzys i interwencje kryzysowe, studia podyplomowe (2017/2018) Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS.


Najważniejsze publikacje

Monografie:
 1. Działalność Związku Polaków na Białorusi w latach 1987-2005 na tle sytuacji społęczno-politycznej w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej / Republice Białoruś, wyd. Arboretum, Wrocław 2014, ISBN 978-83-62563-43-2, R, język polski, streszczenie w języku angielskim, ss. 348.
Opracowania problemowe:
 1. Percepcja Polaków z Białorusi w świadomości współczesnego środowiska akademickiego Wrocławia w latach 1993-2001, [w:] „Problemy świadomości narodowej ludności polskiej na Białorusi”, Matieriały Mieżdunarodnoj naucznoj konfieriencii, Grodno, 16-18 nojabria 2001g., wyd. Związek Polaków na Białorusi, Grodno 2003.
 2. Kwestie języka używanego w liturgii rzymskokatolickiej w wybranych parafiach powiatu lidzkiego [w:] Kultura i świadomość etniczna Polaków na Wschodzie. Tradycja i współczesność, red. A. Kuczyński, M. Michalska, Wrocław 2004, s. 161-179, język polski, R, ISBN 83-905263-9-5.
 3. Związek Polaków na Białorusi (BSRR-RB) w latach 1988-2004, [w:] Polska mniejszość narodowa w Europie środkowo-wschodniej. Nowe problemy i wyzwania wobec współczesnych przemian w państwach regionu, pod red. Z. J. Winnickiego, Wrocław 2005, s. 99-144, język polski, R, ISBN 83-60011-20-6.
 4. Polska inteligencja na Grodzieńszczyźnie po II wojnie światowej (na tle uwarunkowań historyczno-politycznych) [w:] Powojenne losy inteligencji kresowej, pod red. E. Treli-Mazur, Opole 2007, s. 101-114, język polski, R, ISBN 978-83-7511-042-5.
 5. Organizacje Polaków przed zjednoczeniem w strukturze Związku Polaków na Białorusi, [w:] Winnicki Z.J., Tadeusz Gawin (red.), Polska Mniejszość narodowa na Białorusi 1988 – 2009. Ocena minionego dwudziestolecia, Białystok 2009, Wyd. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej Białystok, ss. 56-73, (R – prof. dr hab. I. Kabzińska, PAN), język polski, ISBN 978-83-60772-20-1.
 6. Rozwój strukturalny Związku Polaków na Białorusi w latach 1989-2005, [w:] Winnicki Z.J., Tadeusz Gawin (red.), Polska Mniejszość narodowa na Białorusi. Związek Polaków na Białorusi w 20-lecie działalności, Białystok 2010, Wyd. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej Białystok, ss. 173-187, (R – prof. dr hab. I. Kabzińska, PAN), język polski, ISBN 978-83-60772-20-1.
 7. Depolonizacja Kościoła Rzymskokatolickiego na współczesnej Białorusi (zarys problematyki), [w:] Polacy poza granicami kraju u progu XXI wieku. Różne oblicza polskiej tożsamości, pod red. Małgorzaty Michalskiej, "Archiwum Etnograficzne", t. 52, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2011, s. 169-185. język polski, R, ISBN 978-83-87266-93-6; ISSN 0066-6858.
 8. Rola i status języka polskiego wśród Polaków na Białorusi. Zarys problematyki, [w:] Kresowe dziedzictwo. Studia nad językiem, historią i kulturą, pod red. Anny Burzyńskiej-Kamienieckiej, Małgorzaty Misiak i Jana Kamienickiego, Wrocław 2012, s. 141-154, język polski, R (streszczenie w j. angielskim), ISBN 978-83-7432-886-9.
 9. Szkolnictwo polskojęzyczne (szkoły średnie) w Republice Białorusi w latach 1988-2005, [w:] Przeszłość i teraźniejszość edukacji na Kresach. Zbiór studiów z języka i kultury, pod red. A. Burzyńskiej-Kamienieckiej, M. Misiak, J. Kamienieckiego, Wrocław 2013, s. 171-198, język polski, R (streszczenie w j. angielskim), ISBN 978-83-62584-36-9.
 10. Społeczna odpowiedzialność biznesu w Rosji. Aspekt ekologiczny (zarys problemu), [w:] Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu,. Seria „Gospodarowanie Kapitałem Ludzkim” Zeszyt nr 4, red. nauk. Ewa Mazur-Wierzbicka, Szczecin 2013, s. 135-175, ISBN 978-83-7867-084-1; ISSN 2353-5660.
 11. Kościół rzymskokatolicki jako narzędzie zmiany stosunków narodowościowych na przykładzie współczesnej Białorusi, [w:] Wiedza religioznawcza w badanizch politologicznych, B. Grott, O. Grott (red.), wyd. von borowiecki, warszawa 2015, s. 75-101, R, ISBN 978-83-60748-59-6.
Artykuły problemowe w czasopismach:
 1. Język liturgii rzymskokatolickiej oraz język ojczysty Polaków w rejonie lidzkim – artykuł ukazał się w „Magazynie Polskim”, kwartalnik naukowo - społeczno – kulturalny, nr 4 (29) 2003r., s. 18-25.
 2. Szkolnictwo polskie w ZSRR w latach 1921-1948. Zarys problematyki, „Magazyn Polski. Kwartalnik naukowo-społeczno–kulturalny”, nr 2 (35), 2005, s. 4-14.
 3. Polska mniejszość narodowa zagrożeniem dla ładu wewnętrznego Białorusi? Zarys stosunku władz państwowych do polskiej mniejszości na Białorusi zrzeszonej w Związku Polaków na Białorusi, „Wschodnioznawstwo” 2012, wyd. Arboretum, Wrocław 2012, s. 29-50, język polski, R (streszczenie w j. angielskim), ISSN 2082-7695.
 4. Organizacje pozarządowe w Republice Białoruś – zarys problematyki, „Wschodnioznawstwo” 2013, wyd. Arboretum, Wrocław 2013, język polski, R (streszczenie w j. angielskim), ISSN 2082-7695.

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  zmień tło lub usuń tło

  avatar

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: