Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > Irena Kurasz

avatar

dr Irena Kurasz

Zakład Studiów Strategicznych i Europejskich

Adres e-mail: irena.kurasz@uwr.edu.pl

Telefon: +48 71 375 52 78

Gabinet: Pokój / Room 339

Konsultacje:

 • Semestr letni / Spring semester 2022/2023:
 • Wtorki g. 17.00-19.00 / Tuesdays 17.00-19.00

Funkcje:

 • Koordynator programu Erasmus+ (studenci wyjeżdżający) / Erasmus+ Coordinator (outgoing students)
 • Opiekun kierunku studiów Dyplomacja europejska I i II stopnia.
 • Członkini Rady Naukowej Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej w Opolu.
 • Członkini Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zainteresowania naukowe:

 • Socjologia narodu
 • Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i Europie
 • Mniejszość niemiecka w Polsce
 • Niemiecko-żydowskie dziedzictwo kulturowe na Śląsku

Wykształcenie

 • 2000 - 2005 Studia magisterskie w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • 2004 - 2005 Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego w Instytucie Filologii Germańskiej Unwiersytetu Wrocławskiego.
 • 2007 - 2011 Studium Doktoranckie Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • 2013 Wyróżniona obrona pracy doktorskiej pt. "Mniejszość niemiecka na Dolnym Śląsku. Studium socjologiczne".


Granty, pobyty badawcze, projekty naukowe

 • 2007 Grant wewnętrzny Uniwersytetu Wrocławskiego nr 2220/W/IS/09.
 • 2011 Warsztaty naukowe w Deutsches-Polen Institut Darmstadt.
 • 2016 Pobyt badawczy połączony z wykładem w Haus Schlesien, Königswinter.
 • 2016 Grant Erasmus+ Teaching Staff Mobility Heinrich - Heine - Universität Düsseldorf.
 • 2016 Projekt badawczy nr 6222/ZK MNiE/2016 (Wywiady swobodne z członkami mniejszości niemieckiej) Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej w Opolu.
 • 2016 Projekt badawczy nr 6222/ZK MNiE/2016 (Tożsamość młodzieży mniejszości niemieckiej) Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej w Opolu.
 • 2017 Projekt badawczy nr 430/ESOM/2017 (Wywiady swobodne z członkami mniejszości niemieckiej) Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej w Opolu.
 • 2017 Grant Erasmus+ Teaching Staff Mobility Universität Potsdam.
 • 2018 Projekt badawczy nr 289/ WMNIE/2018 (Wywiady swobodne z członkami mniejszości niemieckiej) Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej w Opolu.
 • 2018 Grant Erasmus+ Teaching Staff Mobility Universität Leipzig.

Wybrane publikacje

Monografie

 1. Irena Kurasz, Mniejszość niemiecka na Dolnym Śląsku. Studium socjologiczne, Zakład Wydawniczy Nomos,Kraków 2015, ss. 332.
 2. "Tutejsi" czy obcy? Niemcy w Polsce po 1945 roku. "Locals" or foreigners? Germans in Poland after 1945, red. Krzysztof Gładkowski, Irena Kurasz, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2018, ss. 141.

Artykuły w czasopismach krajowych i międzynarodowych

 1. Irena Kurasz, Niemcy Dolnego Śląska po II wojnie światowej, [w:] Kalejdoskop Kultur w wielokulturowym Wrocławiu, Wrocław 2014, http://edukacja.kalejdoskopkultur.pl/
 2. Irena Kurasz, Lage der deutschen Minderheit in Niederschlesien vor und nach der Wende von 1989 im europäischen Kontext [in:] 1989 - 2014 * 25 Jahre danach, Ulrike Kurth, Grażyna Światowy (Hrsg.), Medien-Verlag, Bielefeld 2014, s. 91-100.
 3. Irena Kurasz, Media ludności niemieckiej Dolnego Śląska na tle przeobrażeń politycznych, społecznych i demograficznych w latach 1950-2013, „Studia Humanistyczne Akademii Górniczo-Hutniczej” 2014, nr 3, s. 81-100.
 4. Irena Kurasz, Konsulaty generalne i honorowe we współpracy regionów, Wrocław 2015, ss. 103 [e-podręcznik].
 5. Irena Kurasz, Metodologiczne problemy badania mniejszości narodowych i etnicznych na przykładzie mniejszości niemieckiej Dolnego Śląska, [w:] Między lękiem a nadzieją. Dziesięć lat funkcjonowania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (2005-2015), red. A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2015, s. 205-2017.
 6. Irena Kurasz, Lage der deutschen Bevölkerung in Niederschlesien in den Jahren 1950-1989, [w:] Die Deutschen in Polen. Das Leben der deutschen Minderheit in der neuen Situation nach dem Jahr 1945. Niemcy w Polsce. Życie mniejszości niemieckiej w nowej sytuacji w Polsce po roku 1945. Publikacja pokonferencyjna. Wybór tekstów, red. M. Wittek, Kleine Bibliothek des VdG, Oppeln 2015, s. 24-44.
 7. Irena Kurasz, Politische und gesellschaftliche Gegebenheiten der Anwesenheit von Deutschen in Niederschlesien zwischen 1945 und 1989, [w:] Die Haltung der kommunistischen Behörden gegenüber der deutschen Bevölkerung in Polen in den Jahren 1945-1989, red. A. Dziurok, P. Madajczyk, S Rosenbaum, Wyd. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Gliwice-Opole 2015, s. 231-253.
  wersja polska: Irena Kurasz, Polityczne i społeczne uwarunkowania obecności Niemców na Dolnym Śląsku w latach 1945-1989, [w:] Władze komunistyczne wobec ludności niemieckiej w Polsce w latach 1945-1989, red. A.Dziurok, P. Madajczyk, S. Rosenbaum, Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2016, s. 257-279.
  wersja wydana w Niemczech: Irena Kurasz, Politische und gesellschaftliche Gegebenheiten der Anwesenheit von Deutschen in Niederschlesien zwischen 1945 und 1989, [w:] Die deutsche Minderheit in Polen und die kommunistischen Behörden 1945–1989., red. A. Dziurok, P. Madajczyk, S. Rosenbaum, Ferdinand Schöningh Verlag, Paderborn 2017, s. 166-187.
 8. Irena Kurasz, Refleksje nad historią Niemców na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej w świetle wyników badań jakościowych.; Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach http://www.haus.pl/pliki/cbmn/2-irenakurasz.pdf.
 9. Irena Kurasz, Konflikt etniczny w relacjach polsko-niemieckich w latach 1945-2015 na przykładzie ludności niemieckiej Dolnego Śląska, [w:] Konflikty etniczne i wyznaniowe a bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Wybrane aspekty, red. E. Szyszlak, T. Szyszlak, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2016, s. 34-52.
 10. Irena Kurasz, Sytuacja Niemców na Dolnym Śląsku po 1989 r. na przykładzie działalności Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego we Wrocławiu. Rocznik Ziem Zachodnich, tom 1 (2017), s. 305 - 323; https://doi.org/https://doi.org/10.26774/rzz.173
 11. Irena Kurasz, Tożsamość narodowa dolnośląskich Niemców jako przykład zmiany pokoleniowej społeczności polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego, [w:] Polskie pogranicza w procesie przemian, t. IV, red. Z. Kurcz, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2017, s. 381-395.
 12. Irena Kurasz, Niemcy wczoraj i dziś. Przyczynek do analizy przemian społeczno-kulturowych ludności niemieckiej od 1945 roku do współczesności, [w:] Opuscula Socjologica Nr 2/2017, red. A. Sakson, K. Ciechorska-Kulesza, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, s. 5-21.
 13. Irena Kurasz, Między tradycją a współczesnością. Sytuacja młodzieży mniejszości niemieckiej Dolnego Śląska, [w:] Sprawy wewnątrzniemieckie, red. K. Gelles, Niemcoznawstwo 25, AUW No 3789, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017, s. 111-128.
 14. Irena Kurasz, Migracje w doświadczeniach dolnośląskich Niemców, [w:] Między tolerancją a niechęcią. Polityka współczesnych państw europejskich wobec migrantów i mniejszości, red. A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2017, s. 381-391.

Recenzje

 1. Irena Kurasz, Skizzen über den Totalitarismus (T. Lorenz, K. Stokłosa, Aleksander Hertz, Skizzen über den Totalitarismus), [w:] Cywilizacje w perspektywie socjologicznej. Stan i kierunki badań cywilizacjami współczesnego świata, red. P. Pieńkowski, Z. Zagórski, Forum socjologiczne Nr 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, s. 334-336.
 2. Kurasz Irena, Ludność niemiecka w polityce państwa polskiego w latach 1945-1989 (Tomasz Browarek, Ludność niemiecka w polityce państwa polskiego w latach 1945-1989, Lublin 2015, ss. 401), [w:] Wschodnioznawstwo 2016, red. Z. J. Winnicki, T. Szyszlak, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2016, s. 373-375.
 3. Irena Kurasz, Polscy imigranci w Niemczech, (Michał Nowosielski, Polskie organizacje w Niemczech. Stan i uwarunkowania, Poznań 2016, ss. 432), [w:] Sprawy wewnątrzniemieckie, red. K. Gelles, Niemcoznawstwo 25, AUW No 3789, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017, s. 187-188.
 4. Irena Kurasz, Niemcy Pomorza Gdańskiego, (Magdalena Lemańczyk, Mniejszość niemiecka na Pomorzu Gdańskim, Warszawa 2016, ss. 417), [w:] Sprawy wewnątrzniemieckie, red. K. Gelles, Niemcoznawstwo 25, AUW No 3789, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017, s. 185-187.

Sprawozdania

 1. Irena Kurasz, „Niemcy nie przyszli…” Rzecz o pamięci, traumie i tożsamości wrocławian [w:] Republika Federalna Niemiec. Między tradycją a współczesnością, red. K. Gelles, Niemcoznawstwo Nr 23, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, s. 197-199.
 2. Irena Kurasz, Noc pogromu w Niemczech w raportach zagranicznych dyplomatów, [w:] Niemcy z polskiej perspektywy, red. K. Gelles, Niemcoznawstwo 24, AUW No 3730, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, s. 181-183.

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  zmień tło lub usuń tło

  avatar

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: