Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > Katarzyna Gelles

avatar

dr hab. prof. UWr Katarzyna Gelles

Zakład Badań Niemcoznawczych

Adres e-mail: katarzyna.gelles@uwr.edu.pl

Telefon: 375 52 97

Gabinet: 324

Konsultacje:

 • W trakcie letniej przerwy semestralnej 2021 proszę o kontakt mailowy lub on line (MS Teams).
 • Seminarzyści z absolutorium (zaległymi pracami licencjackimi/magisterskimi), którzy chcieliby przystąpić do egzaminu dyplomowego w sesji zimowej (luty) lub letniej (czerwiec), powinni złożyć kompletną pracę licencjacką/magisterską odpowiednio do końca października lub do końca marca.

Funkcje:

 • od 2006 r. redaktor Serii "Niemcoznawstwo"
 • 2013 - 2016 przewodnicząca Kapituły w konkursie na najlepsze prace magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych
 • 2012 - 2016 członek Komisji ds. Jakości Kształcenia WNS

Zainteresowania naukowe:

 • Problematyka niemiecka:
 • - dzieje najnowsze państw niemieckich
 • - polityka zagraniczna państw niemieckich po 1945 r.
 • Stosunki międzynarodowe po 1815 r.
 • Polityka międzynarodowa po II wojnie światowej
 • Historia i rozwój dyplomacji

Wykształcenie

 • 1991-1997 studia politologiczne ze specjalizacją niemcoznawczą na Uniwersytecie Wrocławskim, ukończone na podstawie pracy magisterskiej "Sprawa polska w Deutsche Geschichte"
 • 1994-1999 studia z zakresu nauk politycznych, filologii słowiańskiej oraz pedagogiki na Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg
 • 1999-2002 studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych UWr., doktor nauk humanistycznych (2002) na podstawie dysertacji "Trzecia Rzesza w ujęciu raportów Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SOPADE)"
 • od października 2002 r. - adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego
 • maj 2012 - stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych na podstawie monografii "Niemiecka Republika Demokratyczna wobec zachodnich mocarstw okupacyjnych"
 • czerwiec 2016 stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Wrocławskiego

Stypendia i granty

 • 1993-1994 stypendium Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • 1996-1997 stypendystka Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD)
 • 2000-2001 stypendystka Bawarskiego Ministerstwa Krajowego ds Nauki, Badań i Sztuki Ministerstwa Oświaty Rządu Bawarii
 • X-XI 2005 stypendystka Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD)
 • 2008 wewnętrzny grant badawczy UWr
 • 2008-2010 habilitacyjny projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • XI 2011 pobyt badawczy na Universität Wien
 • 2013 projekt Deutsch-Polnisches Jugendwerk (wspólnie z dr Joanną Trajman)
 • 2014 grant Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
 • X 2018  pobyt badawczy na Ruhr-Universität Bochum 

Najważniejsze publikacje

Pozycje książkowe, monografie

 

Niemiecka Republika Demokratyczna wobec zachodnich mocarstw okupacyjnych,  Acta Universitatis Wratislaviensis No 3272,

          Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, ss. 437, il., streszczenie w j. niemieckim i j. angielskim .

Miejsce Rumunii i Bułgarii w  niemieckiej polityce zagranicznej po II wojnie światowej,  „Prace Instytutu Europu Środkowo-

          Wschodniej”, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2009, ss. 34, streszczenie w j. angielskim.

Niemiecka polityka wschodnia,  AUW No 2931, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, ss. 315, il., aneksy, 

          streszczenie w j. niemieckim. 

Trzecia Rzesza w ujęciu raportów Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (Sopade),  Acta Universitatis Wratislaviensis No 2471,

          Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław  2003, ss. 234, il., streszczenie w j. niemieckim.


Artykuły i rozprawy


Podzielić się nowoczesnością. Reparacje 2.0?, [w:] „Rocznik Polsko-Niemiecki” 2020, nr 28, s. 61-76. [razem z Leszkiem Kwiecińskim

       i Bartoszem Michalskim]

Związki Róży Luksemburg z Wrocławiem, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 2019, nr 1, s. 21-41.

Róża Luksemburg przeciwko wojnie. W stulecie śmierci,  [w:] Bieda w czasach przesytu, „Przegląd Zachodni” 2019, nr 4, s. 227-246.

Enerdowska przeszłość we współczesnych Niemczech, [w:] Republika Federalna Niemiec - polityka i społeczeństwo, red. K. Gelles,

     Niemcoznawstwo 27, Acta Universitatis Wratoslaviensis No 3926, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,     

     Wrocław 2019, s. 31-49.

Teen Voters: The Austrian Experience, [w:] Europe and Its Traditions - a New Outlook, "Przegląd Zachodni" 2018, nr 1 (special

       issue), s. 53-68.

Wyborcze tsunami i niemiecka gra w kolory, [w:] Zagadnienia polityki wewnętrznej, red. K.Gelles, Niemcoznawstwo 26, Acta

          Universitatis Wratislaviensis No 3855, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2018, s. 89-100.

Sprawy polskie w kampanii wyborczej do Bundestagu z 2017 roku, [w:] Polityka zagraniczna Polski wobec państw, regionów

          i organizacji, pod red. M. Mroza i A. Drzewickiego, „Dyplomacja i Bezpieczeństwo” nr 1 (5) ,Wrocław 2018, s. 135-152.

Młoda Austria kieruje się na prawo, [w:] Zagadnienia polityki wewnętrznej, red. K. Gelles, Niemcoznawstwo 26, Acta Universitatis

          Wratislaviensis No 3855, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2018, s. 113-129.

Nastoletni wyborcy. Z austriackich doświadczeń,  [w:] Dziś i jutro Unii Europejskiej, „Przegląd Zachodni” 2017, nr 2, s. 153-168. 

O Prusach. W siedemdziesiątą rocznicę likwidacji państwa pruskiego, [w:] Sprawy  wewnątrzniemieckie, red. K. Gelles,

          Niemcoznawstwo 25, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3789, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017,

          s. 13-27.

Stosunki niemiecko-serbskie między historią a współczesnością, [w:] Republika Serbii. Aspekty polityki wewnętrznej i

          międzynarodowej, red. A. Jagiełło-Szostak, Wrocław 2016, Oficyna Wydawnicza ATUT,  s. 205-225, streszcz. w j. angielskim.

Sprawa polskiej granicy zachodniej w świetle dokumentów polskiego MSZ z okresu jednoczenia Niemiec, [w:] Niemcy z polskiej

          perspektywy, red. K. Gelles, Niemcoznawstwo 24, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3730, Wydawnictwo Uniwersytetu

          Wrocławskiego, Wrocław 2016, s. 13-34.

Polski i niemiecki system polityczny, [w:] Interakcje. Leksykon komunikowania polsko-niemieckiego, A. Gall, J. Grębowiec,

          J. Kalicińska, K. Kończal, I. Surynt (red.), Ch. Pletzing (współpr.), Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2015, t. 2, s. 338-356.

Zaangażowanie Niemiec na rzecz rozwiązania konfliktu na Ukrainie, [w:] Republika Federalna Niemiec. Między historią a

          współczesnością, Niemcoznawstwo 23, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3663, Wydawnictwo Uniwersytetu 

          Wrocławskiego, Wrocław 2015, s. 99-112, streszcz. w j. niemieckim. 

Chorwacja w polityce zagranicznej RFN na tle niemieckiego zaangażowania na Bałkanach Zachodnich, [w:] Republika Chorwacji.

          Polityka wewnętrzna i międzynarodowa, red. A. Jagiełło-Szostak, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2014, s. 207-228, 

          streszcz. w j. angielskim.

Kobieta u władzy. Portret polityczny Angeli Merkel, [w:] Niemcy współczesne, red. K. Gelles, Niemcoznawstwo 22, Acta Universitatis

          Wratislaviensis No 3610 , Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, s. 139-158, streszcz. w j. niemieckim. 

Kwestia granicy polsko-niemieckiej w układzie zgorzeleckim z 1950 r. i układzie o normalizacji stosunków z 1970 r., [w:] Colloquium

          Opole 2010. Polsko-niemiecki traktat graniczny z 14 listopada 1990 roku – geneza i skutki, red. M. Lis, A. Trzcielińska-Polus,

          L. Drożdż, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Opole 2012, s. 37-51.

Zjednoczone Niemcy wobec dążeń Turcji do członkostwa w Unii Europejskiej, [w:] Polska i Niemcy w Europie. Przyczynki z

          dziedziny kultury, polityki i historii współczesnej, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, red. L. Meissner,

          M. Wilk, Łódź 2012, s. 236-246.

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  zmień tło lub usuń tło

  avatar

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: