Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > Maciej Mróz

avatar

prof. dr hab. Maciej Mróz

Zakład Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa RP

Adres e-mail: maciej.mroz@uwr.edu.pl

Telefon: 71 375 52 51

Gabinet: 28

Konsultacje:

 • w semestrze letnim 2023/2024
 • czwartek 9.30-11.00
 • sobota podczas zjazdów 11.30.-13.00.

Funkcje:

 • Kierownik Zakładu Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa RP
 • Członek CIHEC (Commission Internationale d′Histoire et d′Etudes du Christianisme) (Francja)
 • Członek Rady Naukowej "Nowej Polityki Wschodniej" (Toruń)
 • Redaktor naukowy "Dyplomacji i Bezpieczeństwa" (Wrocław)
 • Członek Rady Redakcyjnej "Actual Problems of International Relations" (Ukraina)

Zainteresowania naukowe:

 • polityka wschodnia RP
 • dyplomacja watykańska
 • dyplomacja ukraińska
 • polityka międzynarodowa w regionie Środkowej i Wschodniej Europy
 • problematyka narodowościowo-wyznaniowa w Europie Środkowej i Wschodniej

Kariera

Wykształcenie

prof. dr hab. profesor zwyczajny UWr.

Stypendia i granty
Centro Incontri e Studi Europei (Włochy, Watykan 1989-1990, 2010)
Wileński Uniwersytet Pedagogiczny (Litwa 2007, 2010)
Pontificia Universita Gregoriana (Włochy, Watykan 2010, 2015)
Uniwersytet Państwowy w Sankt Petersburgu (Rosja 2011)
Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. P. Dragomanowa w Kijowie (Ukraina 2012)
Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki (Ukraina 2012)
Lwowski Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franki (Ukraina 2013)
London Metropolitan University (Wielka Brytania 2014, 2016)

Najważniejsze publikacje

Monografie i prace redakcyjne

 1. Wybrane aspekty relacji polsko-litewskich w latach 1991-2019 i ich wpływ na kondycję mniejszości polskiej w Republice Litewskiej. Raport, Warszawa 2020.
 2. Wojna w kawałkach. Franciszek i dyplomacja papieska wobec wybranych problemów międzynarodowych 2013-2018, Toruń 2018.
 3. Katolicyzm na pograniczu. Kościół katolicki wobec kwestii ukraińskiej i białoruskiej w Polsce w latach 1918-1925, Toruń 2003.
 4. W kręgu dyplomacji watykańskiej. Rosja, Polska, Ukraina w dyplomacji watykańskiej w latach 1917-1926, Toruń 2004.
 5. Z dziejów rosyjskiego katolicyzmu. Kościół greckokatolicki w Rosji w latach 1907-2007, Toruń 2008.
 6. Wspólnoty chrześcijańskie w państwach byłego ZSRR – perspektywa dwudziestolecia, red. M. Mróz i T. Dębowski, Wrocław 2006.
 7. W poszukiwaniu tożsamości. Państwo – Społeczeństwo - Religia we współczesnej Europie, red. M. Mróz i T. Dębowski, Toruń 2009.
 8. Каталіцызм на паграніччу. Адносіны каталіцкай царквы да ўкраінскага і беларускага пытання ў Польшчы ў 1918 – 1925 гадах. Пераклад з польскай мовы Яна Зеліньскага; навук. рэд. Г. Сагановіч, Мінск: Медысонт 2009.
 9. Historia. Polityka. Dyplomacja. Studia z nauk społecznych i humanistycznych. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Marianowi S. Wolańskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. M. Mróz i E. Stadtmuller, Toruń 2010.
 10. Watykańska polityka wschodnia wczoraj i dziś. Stolica Apostolska i dyplomacja watykańska wobec komunizmu i transformacji ustrojowej w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 1958-2010, Toruń 2011.
 11. Dyplomacja i bezpieczeństwo. Polska polityka wschodnia, red. M. Mróz, R. 1(1)/2013, Wrocław 2013.
 12. Dyplomacja i bezpieczeństwo. Polska w Unii Europejskiej. Dziesięć lat członkowstwa, red. M. Mróz, R.1(2), Wrocław 2014.
 13. Dyplomacja i bezpieczeństwo. Konflikty zbrojne na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Nowe wyzwania dla międzynarodowego bezpieczeństwa, red. M. Mróz, R. 1(3), Wrocław 2015.
 14. Dyplomacja i bezpieczeństwo. Między wojną i dyplomacją. Polityka zagraniczna Polski w świetle wyzwań na arenie międzynarodowej, red. M.Mróz, R. 1(4), Wrocław 2016.
 15. Dyplomacja i bezpieczeństwo. Polityka zagraniczna Polski wobec państw, regionów i organizacji, red. M. Mróz i A. Drzewicki, Nr 1, 2017/2018, Wrocław 2018

Artykuły

 1. Watykan i Ukraina w okresie kształtowania się systemu wersalskiego w latach 1918-1921 [w] „Dzieje Najnowsze” 2004, R. XXXV, z. 1, s. 3-19.
 2. Udział Stolicy Apostolskiej w międzynarodowej pomocy charytatywnej dla ofiar głodu w Rosji Radzieckiej (1921-1924) [w] „Dzieje Najnowsze” 2005, R. XXXVII, z. 2, s. 3-19.
 3. Relacje amerykańsko-ukraińskie w dobie konferencji pokojowej w Paryżu w latach 1919-1922 [w] Studia z nauk społecznych i humanistycznych. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Bernarda Janusza Albina w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Marian S. Wolański i Walenty Baluk, Wrocław 2006, s. 40-55.
 4. Stolica Apostolska we współczesnych stosunkach międzynarodowych [w] „Racja Stanu. Studia i Materiały”, red. T. Marczak, Wrocław 2007, nr 1, s. 85-103.
 5. Zygmunt Łoziński, biskup miński i piński [w] Знакамітыя мінчане XIX-XX стст. Матэрыялы Беларуска-Польскай навуковай конферэнцыі, 9 лістапада 2005 г., Мінск - Вроцлаў 2007, s. 81-95.
 6. Problemy dialogu katolicko-prawosławnego w kontekście odradzania się życia religijnego w Rosji i na Ukrainie [w] Wspólnoty chrześcijańskie w państwach byłego ZSRR – perspektywa dwudziestolecia, red. M. Mróz i T. Dębowski, Wrocław 2006, s. 105-133.
 7. Апостольская Столица перед политическими и религиозными изменениями в государствах, образовавшихся в Восточной Европе после распада Советского Союза [w] Беларусь – Пoльша: путь к сотрудничеству. Польско – Белрусская научная конфренция, 10 ноября 2006 г.,„Журнал международного права и международных отношений”, Минск 2007, № 1, c. 66—68.
 8. Kontrowersje polsko-białoruskie w Kościele katolickim w II Rzeczpospolitej [w] „Dzieje Najnowsze” 2008, R. XL, s. 115-132.
 9. Działalność Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” na rzecz Polaków na Wschodzie w III Rzeczpospolitej [w] „Krymsko-polskie zeszyty naukowe”, red. A. Gadomski, T. 3, Symferopol 2006, s. 162-169.
 10. Stolica Apostolska wobec zmian politycznych i religijnych w państwach powstałych w Europie Wschodniej po upadku Związku Radzieckiego [w] Jan Paweł II – w kręgu myśli politycznej i dyplomacji, red. M. Wilk, Łódź 2009, s. 53- 67.
 11. Władysław Raczkiewicz żołnierz, polityk i mąż stanu [w] Знакамітыя мінчане XIX-XX стст. Матэрыялы Беларуска-Польскай навуковай конферэнцыі, 13 сакавіка 2007 г., Мінск - Вроцлаў 2007, s. 98-114.
 12. Umowy konkordatowe Stolicy Apostolskiej z Republiką Litewską [w] „Racja Stanu. Studia i Materiały”, red. T. Marczak, Wrocław 2007, nr 1, s. 41-61.
 13. Ватикан і Україна у добі відновлення незалежності і структурної трансформації (1991-2004) [w] Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць, випуск 69, частина I, Інститут міжнародних відносин, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ 2007, s. 37-44.
 14. Krym w polityce ukraińskiej w dobie Hetmanatu [w] „Krymsko-polskie zeszyty naukowe” red. A. Gadomski, T. 5, Symferopol 2007, s. 149-157.
 15. Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej [w] „Ekonatura”, nr 10 (47) Wrocław 2007, s. 4-7.
 16. Odrodzenie w upadku. Kościół greckokatolicki w Rosji po upadku ZSRR. [w] W poszukiwaniu tożsamości. Państwo – Społeczeństwo - Religia we współczesnej Europie, red. M. Mróz i T. Dębowski, Toruń 2009, s. 85-120.
 17. Tadeusz Korzon – wybitny minszczanin i czołowy przedstawiciel pozytywizmu w naukach społecznych [w] Знакамітыя мінчане XIX-XX стст. Матэрыялы Беларуска-Польскай навуковай конферэнцыі, 17 лістапада 2007 г., Мінск - Вроцлаў 2007, s. 78-86.
 18. Strategiczne partnerstwo polsko-ukraińskie w wizji politycznej Bohdana Osadczuka [w] Ze studiów polsko-ukraińskich. red. M.S. Wolański i Ł. Leszczenko, Wrocław 2008, s. 91-101.
 19. Uwarunkowania historyczne polityki zagranicznej III RP [w] Polityka wschodnia Polski. Uwarunkowania. Koncepcje. Realizacja, red. A. Gil i T. Kapuśniak, Lublin-Warszawa 2009, s. 15-33.
 20. Polityka wschodnia Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w latach 1918-1920. Koncepcje rozwiązań terytorialnych na Wschodzie [w] „Prace Naukowe AE we Wrocławiu” 1987, nr 388, s. 17-27.
 21. Polityka wschodnia episkopatu polskiego 1918-1926 [w] Naród, Państwo, Kościół. Materiały z sympozjum w Jadwisinie (12-14 XI 1986 r.). Studia historyczne, Warszawa 1987, s. 131-147.
 22. Polska w polityce wschodniej Watykanu w latach 1917-1922 [w] „Prace Naukowe AE we Wrocławiu” 1988, nr 430, s. 31-45.
 23. Henryk Przeździecki, biskup podlaski, wobec mniejszości narodowych: ukraińskiej i białoruskiej w latach 1918-1925. Wybrane zagadnienia [w] „Acta Universitatis Wratislaviensis” 1988, Historia LXII, nr 910, s. 116-148.
 24. Kościół rzymskokatolicki a prawosławny w Polsce w latach 1918-1925 [w] „Przegląd Powszechny” 1988, nr 6/802, s. 366-380.
 25. Rola konkordatu w polityce wschodniej Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce [w] „Dzieje Najnowsze” 1988, R. XX, z. 2, s. 101-113.
 26. Konkordat polski z 1925 roku [w] „Przegląd Powszechny” 1989, nr 6/814, s. 359-375.
 27. Ostatnie zwycięstwo parlamentarne króla. Sejm 1690 roku [w] „Acta Universitatis Wratislaviensis” 1990, Historia LXXV, nr 1108, s. 101-113.
 28. Stan i potrzeby badań nad polityką Stolicy Apostolskiej wobec Polski, Ukrainy i Rosji w latach 1917-1926 [w] „Dzieje Najnowsze” 1990, R. XXII, z. 3, s. 59-66.
 29. Biskupi polscy wobec walki o granicę wschodnią (1918-1922) [w] Studia z Dziejów XIX i XX wieku, Wrocław 1991, s. 135-149.
 30. Działalność unijna metropolity Andrzeja Szeptyckiego w Rosji i w Polsce w latach 1917-1922 [w] Metropolita Andrzej Szeptycki. Studia i materiały Polskiej Akademii Umiejętności, red. Andrzej A. Zięba, Kraków 1994, s. 169-180.
 31. Strategiczne partnerstwo polsko-ukraińskie. Mity i rzeczywistość. [w] „Krymsko-polskie zeszyty naukowe”, red. A. Gadomski, T. 5, Symferopol 2008, s. 157- 168
 32. Zygmunt Łoziński, apostoł Białorusi i orędownik polsko-białoruskiego pojednania, w: Prorocy Europy Środkowowschodniej XX wieku, red. S.C. Napiórkowski OFMConv, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 819- 836.
 33. Geopolityczne i geostrategiczne znaczenie Krymu w relacjach ukraińsko-rosyjskich w XX i na początku XXI wieku, [w:] W. Baluk (red.) Polityka bezpieczeństwa narodowego państw obszaru WNP, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 225-248. 
 34. Статус Крыма в украинско-российских отношениях в XX и в начале XXI века [w:] Проблемы внешней политики и безопасности. Беларусь – Пoльша: история и перспективы сотрудничества, ред. А. В. Русакович, Wydawnictwo „Тесей”, Минск 2009, s. 46-55. Rec. В. А. Бобков, В. И. Меньковский.
 35. Walenty Wańkowicz syn ziemi mińskiej i zapomniany malarz sprawy Bożej [w]Знакамітыя мінчане XIX-XX стст. Матэрыялы Беларуска-Польскай навуковай конферэнцыі, 12 лістапада 2008 г., Мінск 2010, s. 20-28.
 36. Ukraina w polskiej polityce wschodniej w latach 1989-2008 [w] Polska i Ukraina na drodze do wspólnej Europy. Dni Uniwersytetu Lwowskiego im. I. Franki na Uniwersytecie Wrocławskim 2009, red. M. Winiarski, Wrocław 2010, s.79-95.
 37. Pomiędzy konfliktem a dialogiem. Kościół katolicki a prawosławny na Ukrainie w latach 1991-2005. [w] Historia. Polityka. Dyplomacja. Studia z nauk społecznych i humanistycznych. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Marianowi S. Wolańskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. red. M Mróz i E. Stadtmuller, Toruń 2010, s. 440-461 oraz wprowadzenie s. 32-58.
 38. Dyplomacja polska wobec prób zbliżenia watykańsko-radzieckiego w latach 1918-1926 [w] Dyplomacja polska na Wschodzie w XX - początkach XXI wieku. red. H. Stroński i G. Seroczyński, Olsztyn-Charków 2010, s.150-170.
 39. Misja Giovanniego Genocchiego w charakterze wizytatora apostolskiego dla Ukrainy w latach 1920-1921 [w] Kościół katolicki na Wschodzie w warunkach totalitaryzmu i posttotalitaryzmu, red. A. Gil i W. Bobryk, Siedlce-Lublin 2010, s. 17-39.
 40. Европейский выбор Украины в исторической перспективе. От Мазепы до Ющенко [w] Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць, випуск 97, частина II, Інститут міжнародних відносин, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ 2011, s. 40-52.
 41. Польсько-українське стратегічне партнерство і програма Східного Партнерства у контексті відносин Варшава-Київ. Спрова оцінки і перспективи на майбутнє [w] Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць, випуск 97, частина II, Інститут міжнародних відносин, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ 2011, s. 111-119.
 42. Strategiczne partnerstwo polsko-ukraińskie i program Partnerstwa Wschodniego w przededniu szczytu w Warszawie we wrześniu 2011 roku [w] Nowa Polityka Wschodnia, 2011/Nr 1 (1), Toruń 2011, s. 76-90
 43. Konwencje Stolicy Apostolskiej z Republiką Litewską z 5 maja 2000 roku na tle konkordatów współczesnych z wybranymi państwami europejskimi [w] Nowa Polityka Wschodnia, 2012/ Nr 2 (3), Toruń 2012, s. 285-301
 44. Między Polską piastowską a jagiellońską. Kontrowersje wokół kierunków realizacji polskiej polityki zagranicznej po akcesji do Unii Europejskiej [w] "Dyplomacja i bezpieczeństwo. Polska polityka wschodnia", red. M. Mróz, R. 1(1)/2013, Wrocław 2013, s.15-30.
 45. Maria Rodziewiczówna-"Pani na Hruszowej", pisarka, społeczniczka, Polka-kresowianka [w] Знакамітыя мінчане XIX-XX стст. Матэрыялы Беларуска-Польскай навуковай конферэнцыі, 26 κρаcaвika 2012 г., Мінск 2013, s. 114-122.
 46. Kontakty ukraińsko-włoskie w okresie budowy państwowości i konferencji pokojowej w Paryżu 1918-1922 [w] Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych, red. J. Juchnowski i R. Wiszniowski, T. 1, Toruń 2013, s. 83-103.
 47. Польско-украинские отношения в контексте программы Восточного партнерства. Возможности и угрозы [w] Актуальные проблемы мировой политики в XXI веке. Ежегодный альманах, Выпуск 6, red. В.С. Ягья, Т. С. Немчинова, Санкт-Петербургский Государственный Универитет, Санкт-Петербург 2013, с. 346-364.
 48. Polityka wschodnia Stolicy Apostolskiej w latach 1978-1989/90: idee i wartości w działaniu [w] "Politeja" Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Nr 3 (29), Kraków 2014, s. 121-145.
 49. Nowe możliwości i stare ograniczenia. Priorytety polskiej polityki zagranicznej 2012-2016 w kontekście dziesiątej rocznicy akcesji Polski do Unii Europejskiej [w] "Dyplomacja i bezpieczeństwo, Polska w Unii Europejskiej. Dziesięć lat członkostwa"  red. M. Mróz,  Nr1(2), Wrocław 2014, s.19-37.
 50. Vatican′s Estern Policy in 1958-2010 [w] Visnyk of the Lviv University. Series Interlational Relations, Lviv 2015, Nr 36, cz. 3, s.20-24.
 51. Rada Polska Ziemi Mińskiej. Przyczynek do dziejów Polaków na Mińszczyźnie w latach Wielkiej Wojny [w] Znakomitya minczane XIX-XX stst. Materyaly belaruska-polskaj navukovaj kanferencyi, 9-10 krasavika 2014 g., Minsk 2015, s. 22-30.
 52. Polityka z historią w tle. Trudne dziedzictwo w relacjach polsko-ukraińskich w latach 1991-2015 [w] Dyplomacja i bezpieczeństwo.Konflikty zbrojne na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Nowe wyzwania dla międzynarodowego bezpieczeństwa, red. M. Mróz, Nr 1(3), Wrocław 2015, s. 119-134. 
 53. Trudne dziedzictwo i wyzwania na przyszłość. Uwarunkowania historyczne współczesnych stosunków polsko-ukraińskich [w] Stosunki polsko-ukraińskie 1991-2014. Próba bilansu, red. M. Pietraś, M. Malskyj, B. Surmacz, Lublin 2016, s. 451-466.
 54. Nowe wektory polityki zagranicznej Polski po wyborach 2015 r. i ich konsekwencje dla relacji Polska-Ukraina [w] Visnyk of the Lviv University. Series International Relations, Lviv 2016, Nr 38, cz. 4, s. 18-25.
 55. Rok 1905 w Mińsku i na Mińszczyźnie w świetle wspomnień Michała Kryspina Pawlikowskiego [w] Znakomityja minczane XIX-XX stst. Materyaly bielaruska-polskaj navukovaj kanferencyi, 10 verasnja 2015 g. Minsk 2016, s. 83-90.
 56. Uwagi i refleksje nad wybranymi aspektami polityki zagranicznej Polski pod rządami koalicji partii prawicowych po wyborach 2015 r. [w] " Dyplomacja i bezpieczeństwo. Między wojną i dyplomacją. Polityka zagraniczna Polski w świetle wyzwań na arenie międzynarodowej", red. M. Mróz, Nr. 1(4), Wrocław 2016, s. 71-98.
 57. Trattative vaticano-sovietiche negli anni 1921-1926 [w] La Chiesa Cattolica in Unione Sovietica. Dalla Rivoluzione del 1917 alla Perestrojka, red J. Mikrut, Gabrielli editori, Verona 2017, s.61-78.
 58. Le azioni diplomatiche tra la Santa Sede e l′Unione Sovietica negli anni 1958-1978 [w] La Chiesa Cattolica in Unione Sovietica. Dalla Rivoluzione del 1917 alla Perestrojka, red. J. Mikrut, Gabrielli editori, Verona 2017, s. 331-350.
 59. Watykańskie źródła do badania polskiej kultury dyplomatycznej w XX-XXI wieku [w] Współczesna kultura dyplomatyczna. Przybliżenie pierwsze, red R. Stemplowski, Warszawa 2017, s.115-126.
 60. Kościół rzymskokatolicki w BSRS w latach 1921-1939 [w] Z dziejów represji sowieckich wobec Polaków w latach 1937-1952 : Białoruś, Litwa, ziemie północno-wschodniej Polski : studia i materiały / pod red. J. J. Milewski. - Białystok - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Białymstoku, 2017. - (Studia i Materiały / IPN Białystok). - S. 51-60
 61. Povnowažennâ mitropolita Andreâ Šeptic′koho u spravì cerkovnoï Unìï na Shodi v mìžnarodnomu kontekstì 1907-1940 rr. [w] „Kovčeg” : Naukovij zbìrnik z cerkovno ï istorìï. Čislo 7 / vìdp. red. Oleh Turìj. - L′vìv : Vidavnictvo Ukraïns′kogo katolic′kogo unìversitetu, 2015. - S. 61-76.
 62. Mińsk i Mińszczyzna w dobie sowieckiej. Dzieje Kościoła i losy duchowieństwa rzymskokatolickiego w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Sowieckiej 1921-1939 [w] ЗНАКАМІТЫЯ МІНЧАНЕ ХІХ-ХХ СТСТ. Мінск і Міншчына пасля падзей 1921 года – лёсы людзей і краіны. Матэрыялы Беларуска-польскай навуковай канферэнцыі, Мінск, 13-14 верасня 2016 г. red. Z. J. Winnicki, M. Mróz i in. Mińsk 2017, s. 171-191.
 63. Ukraina i Polska w obliczu nowych wyzwań w dziedzinie współpracy wielostronnej i bezpieczeństwa [w] Visnyk of the Lviv University, Series International Relations, Lviv 2017, Nr 43, s. 22-28.
 64. Wielki projekt małych krajów. Od Międzymorza do Trójmorza w polityce zagranicznej Polski w dobie drugiego rządu Prawa i Sprawiedliwości [w] Dyplomacja i bezpieczeństwo, red. M. Mróz i A. Drzewicki, Nr 1, 2017/2018, Wrocław 2018 , s. 15-41.
 65. Ukraina w polityce zagranicznej Polski w dobie drugiego rządu zjednoczonej prawicy pod egidą Prawa i Sprawiedliwości (2015-2018) [w] Ukraina w otoczeniu międzynarodowym: diagnoza - zagrożenia - perspektywy, red. nauk. A. Gil, "Roczniki Nauk Społecznych", Tom 11/47, nr 1-2019, Lublin 2019, s. 23-37.

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  zmień tło lub usuń tło

  avatar

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: