Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > Mirosław Habowski

avatar

dr Mirosław Habowski

Zakład Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa RP

Adres e-mail: miroslaw.habowski@uwr.edu.pl

Telefon: 71 375 51 40

Gabinet: 330

Konsultacje:

 • Konsultacje w semestrze letnim 2023/24 poniedziałki, godz. 8.45-9.45, niedziele (zjazdy 1-8), godz. 16.15-17.15;
 • We wtorki konsultacje dla studentów przebywających za granicą - platforma Teams, w godzinach uzgodnionych ze studentem.

Zainteresowania naukowe:

 • myśl polityczna
 • polityka zagraniczna RP
 • system polityczny RP
 • mocarstwa w stosunkach międzynarodowych

Wykształcenie

wyższe politologiczne

Najważniejsze publikacje

Książki

1. Nauka społeczna Kościoła w świetle prasy katolickiej w Polsce (1989 – 1995). Wybrane problemy, Wrocław 2002, ss. 256;
2. Między rodziną a państwem. Struktury pośrednie w świetle prasy katolickiej w Polsce (1989 – 1995), Wrocław 2006, ss. 172;

3. Funkcje kontrolna i kreacyjna Sejmu w kształtowaniu polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1997-2004, Warszawa 2019, ss. 435;

Artykuły

1. Stosunki państwo – Kościół w koncepcjach Unii Demokratycznej w latach 1990–1994, [w:] Studia politologiczne, red. A. W. Jabłoński, K. A. Pawłowicz, M. Wolański, Wrocław 1995, s. 92-98;

2. Publicyści „Tygodnika Powszechnego” o stosunkach polsko – niemieckich w latach 1989 – 1995, [w:] Wybrane problemy historii Polski i Niemiec XIX i XX wieku, red. K. Fiedor, E. Stadtmüller, Wrocław 1998, s. 231 – 240;

3. Stosunek polskiej prasy katolickiej do procesu integracji europejskiej (1989-1995), [w:] Kraje Europy Środkowej i Wschodniej wobec procesu integracji europejskiej, red. J. Albin, J. Kupczak, Wrocław 2001, s. 34-54;
4. Organizacja Narodów Zjednoczonych w świetle polskiej prasy katolickiej po 1989 roku, [w:] W kręgu historii i politologii : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Dąbrowskiemu, red.  K. Dziubka, B. Rogowska, Cz. Lewandowski, J. Tomaszewski, Wrocław 2002, s. 548-556;

5.  Polityka Polski wobec rozpadu Jugosławii (1991 – 1995), [w:] Polityka Polski wobec organizacji i państw europejskich 1990 – 2002, red. M. S. Wolański, Wrocław 2003, s. 158 – 188;
6. Kompetencje wewnętrznych organów władzy Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach międzynarodowych, [w:] Uwarunkowania i kierunki polskiej polityki zagranicznej w pierwszej dekadzie XXI wieku, red. M. S. Wolański, Wrocław 2004, s. 56 – 80;

https://depot.ceon.pl/handle/123456789/16548

7. Koncepcje polityki zagranicznej polskich partii centrowych, [w:] Uwarunkowania i kierunki polskiej polityki zagranicznej w pierwszej dekadzie XXI wieku, red. M. S. Wolański, Wrocław 2004, s. 159 – 199;

https://depot.ceon.pl/handle/123456789/16535
8. Problematyka wojny w Afganistanie w debatach Sejmu IV kadencji, [w:] Euroatlantycka obronność na rozdrożu, red. G. Rdzanek, Wrocław 2004, s. 155 – 190;

9. Polsko-czeskie stosunki polityczne, [w:] Republika Czeska, red. B. J. Albin, W. Baluk; sekretarz tomu E. Pałka, Wrocław 2005, s. 303-341;

10. Ukraina w koncepcjach polityki zagranicznej Prawa i Sprawiedliwości, [w:] Polska-Ukraina : więcej niż sąsiedztwo, red. M. S. Wolański, Ł. Leszczenko, Wrocław 2006, s. 77-85;
11.. Systemy rządów Polski i Białorusi. Próba porównania, [w:] Polska – Białoruś. Wybrane aspekty polityczne i gospodarcze, red. M. S. Wolański i G. Tokarz, Toruń 2007, s. 9 – 53;

12. Debata parlamentarna nad rezolucją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie łamania praw człowieka i obywatela na Białorusi (lipiec-wrzesień 2004 r.), [w:] Białoruś - Polska : przeszłość i teraźniejszość, red. M. S. Wolański, G. Tokarz, Wrocław 2007, s. 63-105;

13. NATO czy KBWE?: polskie debaty nad polityką bezpieczeństwa w pierwszej połowie lat 90. XX wieku, "Racja Stanu. Studia i materiały" 2007, nr 2 (2), Wrocław 2007, s. 257-276
14. Konflikt polsko – białoruski w sprawie przestrzegania praw mniejszości polskiej na Białorusi w 2005 roku w świetle prac polskiego Sejmu IV kadencji, [w:] Europa narodów, red. G. Tokarz, Wrocław 2008, s. 129 – 199;
15. Liga Polskich Rodzin wobec Polonii i Polaków za granicą, [w:] Narodowa Demokracja XIX – XXI wiek. Koncepcje, ludzie, działalność, red. T. Sikorskiego i A. Wątora, Szczecin 2008, s. 870 – 891;

16. Udział Sejmu w wypowiedzeniu w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a niektórymi państwami postkomunistycznymi konwencji w sprawie uregulowania podwójnego obywatelstwa, "Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej" 2008, Lublin 2008, s. 191-204, dostępny w Internecie:

http://www.iesw.lublin.pl/rocznik/pliki/Rocznik_2008-128.pdf

17. Stosunki Białorusi z Polską, [w:] Białoruś w stosunkach międzynarodowych, red. I. Topolski, Lublin 2009, s. 233-253;

18. Polityka Polski wobec Polaków – obywateli państw poradzieckich, [w:] Polityka wschodnia Polski. Uwarunkowania. Koncepcje. Realizacja, red. A. Gil i T. Kapuśniak, Lublin – Warszawa 2009, s. 309 – 325;

19. Polskie reakcje na deklarację Bundestagu "Wypędzeni, przesiedleni i mniejszośc niemiecka pomostem między Niemcami i ich wschodnimi sąsiadami", [w:] Religia, polityka, naród - studia nad współczesną myślą polityczną, red. R. Łętocha, Kraków 2010, s. 351 - 364;

20. Mniejszość polska na Białorusi i jej organizacje w pracach sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, [w:] Polska mniejszość narodowa na Białorusi : Związek Polaków na Białorusi w 20-lecie działalności, red. Z. J. Winnicki, T. Gawin, Białystok 2010, s. 191 - 204;

21. Miejsce Białorusi w polskiej polityce zagranicznej po uzyskaniu członkostwa w Unii Europejskiej, "Wschodnioznawstwo" 2010, tom 4, Wrocław 2010, s. 53-67, dostępne w Internecie:

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Wschodnioznawstwo/Wschodnioznawstwo-r2010-t4/Wschodnioznawstwo-r2010-t4-s53-67/Wschodnioznawstwo-r2010-t4-s53-67.pdf

22. Problematyka suwerenności państwa w sejmowych debatach poświęconych zagadnieniom polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej (1989-1993), [w:] Oblicza polskiej modernizacji : próba bilansu transformacji systemowej III Rzeczypospolitej, red. E. Krasucki, T. Sikorski, A. Szczepańska, Toruń 2011, s. 363-385;

https://depot.ceon.pl/handle/123456789/16369

23. Polityka wschodnia rządu Donalda Tuska, "Wschodnioznawstwo" 2011, tom 5, Wrocław 2011, s. 89-120, dostępne w Internecie:

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Wschodnioznawstwo/Wschodnioznawstwo-r2011-t5/Wschodnioznawstwo-r2011-t5-s89-120/Wschodnioznawstwo-r2011-t5-s89-120.pdf

24. Realista nierealistyczny: rzecz o Adolfie Bocheńskim, "Racja Stanu. Studia i materiały" 2011, nr 2 (10), Wrocław 2011, s. 161-174;

https://depot.ceon.pl/handle/123456789/16474

25. Spór o polską politykę zagraniczną w latach 1989-1993: Zdzisław Najder o polityce ministra Krzysztofa Skubiszewskiego, "Racja Stanu. Studia i materiały" 2012, nr 1 (11), Wrocław 2012, s. 267-278;

https://depot.ceon.pl/handle/123456789/16473

26. Внешняя политика Польши в 2011—2012 гг., [w:] Актуальныя пытанні беларуска-польскіх адносін: да 20-годдзя Дагавора паміж Рэспублікай Беларусь і Рэспублікай Польшча аб добрасуседстве, сяброўстве і супрацоўніцтве ад 23 чэрвеня 1992 г.: матэрыялы беларус.-пол. круглага стала, рэд.В. Г. Шадурскі [і інш.], Мінск 2012, s. 10-21, dostępny w Internecie:
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/29175/1/habovskiy_Bel-polsk_otnosheniya_2012.pdf

27. System rządów Rzeczypospolitej Polskiej jako uwarunkowanie polskiej polityki wschodniej, "Dyplomacja i Bezpieczeństwo" 2013, tom 1, Wrocław 2013, s. 105 – 122, dostępny w Internecie:

http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=78247&from=&dirids=85&ver_id=&lp=1&QI=

28. Platforma Obywatelska wobec zagadnień polityki zagranicznej, [w:] Polityka zagraniczna Polski w latach 2004 – 2011. Struktury. Koncepcje. Sąsiedzi i Izrael, red. M. S. Wolański, Polkowice 2013, s. 37 – 66, dostępny w Internecie:

https://depot.ceon.pl/handle/123456789/16071

29. Prawo i Sprawiedliwość wobec zagadnień polityki zagranicznej, [w:] Polityka zagraniczna Polski w latach 2004 – 2011. Struktury. Koncepcje. Sąsiedzi i Izrael, red. M. S. Wolański, Polkowice 2013, s. 93 – 128, dostępny w Internecie:

https://depot.ceon.pl/handle/123456789/16072

30. Stosunki polsko – amerykańskie po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej, "Dyplomacja i Bezpieczeństwo" 2014, nr 1 (2), Wrocław 2014, s. 135-152, dostępny w Internecie:

http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=78253&from=&dirids=85&ver_id=&lp=3&QI=

31. Белорусская тематика в дебатах Парламента Республики Польша в 1997—2004 гг., [w:] Беларуска-польскія адносіны: гісторыя і сучаснасць, рэдкал.: В. Г. Шадурскі (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск 2015, s. 25-35, dostępny w Internecie:

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/110733/1/habovskiy_2014_BelPol.pdf

32. Polityka Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec Bliskiego Wschodu w trakcie prezydentury Baracka Obamy, "Dyplomacja i Bezpieczeństwo" 2015, nr 1(3), Wrocław 2015, s. 211 - 226, dostępny w Internecie:

http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=78265

33. Tematyka białoruska w debatach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1997 - 2004, "Racja Stanu" 2015, nr 1 (17), Wrocław 2015, s. 91-98;

https://depot.ceon.pl/handle/123456789/16649

34. Udział posłów narodowości białoruskiej w pracach Sejmu III Rzeczypospolitej Polskiej, "Racja Stanu" 2015, nr 1 (17), Wrocław 2015, s. 99 - 118;

35. John Mearsheimer: realizm strukturalny w pułapce idealizmu, "Racja Stanu" 2016, nr 2-1 (18-19), Wrocław 2016, s. 33-42;

https://depot.ceon.pl/handle/123456789/16589

36. Stosunki polsko - serbskie po upadku Federacyjnej Republiki Jugosławii, [w:] Republika Serbii. Aspekty polityki wewnętrznej i międzynarodowej, red. A. Jagiełło - Szostak, Wrocław 2016, s. 265 - 285, dostępny w Internecie:

https://depot.ceon.pl/handle/123456789/16078

37. Elementy zmiany i kontynuacji w polityce Rzeczypospolitej Polskiej wobec Chińskiej Republiki Ludowej po 2015 r.,"Dyplomacja i Bezpieczeństwo" 2016, nr 1 (4), s. 165 - 184, dostępny w Internecie:

http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/84103/edition/79658/content?ref=desc

38. Przyszłość stosunków chińsko - amerykańskich wperspektywie amerykańskiego neorealizmu, [w:] Szkice z polityki bezpieczeństwa i myśli politycznej, red. M. Soboń, M. Habowski, G. Tokarz, Poznań 2017, s. 167 - 191;

39. Kwestia rosyjska w debatach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1997 - 2004, [w:] Polska - Rosja: wektory współpracy, red. R. Białoskórski, B. Gałek, Siedlce 2017, s. 133 - 148;

40. Problematyka demograficzna na łamach prasy katolickiej w Polsce, [w:] T. Dębowski (red.), Kościoły i związki wyznaniowe w stosunkach międzynarodowych, Wrocław 2003, s. 83-99;

https://depot.ceon.pl/handle/123456789/16467

41. Niemiecka scena polityczna w publicystyce "Nowego Państwa", [w:] K. Fiedor, M. S. Wolański (red.), Polska-Niemcy-Europa u progu XXI wieku. Problemy polityczne, gospodarcze, edukacyjne. Niemcoznawstwo 12, Wrocław 2003, s. 159-183;

42. Debata senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą poświęcone sytuacji mniejszości polskiej na Białorusi (16 II 2010 r.), [w:] Z. J. Winnicki, T. Gawin (red.), Polska mniejszość narodowa na Białorusi. Związek Polaków na Białorusi w 20-lecie działalności, Białystok 2010, s. 205-214;

43. Partia polityczna i przywództwo partyjne w myśli politycznej Adama Skwarczyńskiego, [w:] J. Sielski, M. Czerwiński (red.), Partie polityczne - przywództwo partyjne, Toruń 2008, s. 220-235;

44. Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska wobec procesu integracji europejskiej (2001-2007), [w:] M. Mróz, E. Stadtmüller (red.), Historia - polityka - dyplomacja : studia z nauk społecznych i humanistycznych: księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Marianowi S. Wolańskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Toruń 2010, s. 740-751;

45. Organy władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej w realizacji polityki wobec Ukrainy, "Aktual'nì problemi mìžnarodnih vìdnosin" 2013, Vip. 113, č. 1 (2013), s. 49-56;

https://depot.ceon.pl/handle/123456789/16238 

46. Polska w Grupie Wyszehradzkiej (2011-2017), "Dyplomacja i Bezpieczeństwo" 2017/2018, nr 1 (5), s. 41-68;

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/106977/edition/97995 

47. "Białoruska kresowość" w polskiej polityce wschodniej - między realizmem a złudzeniami, [w:] S. Bieleń (red.), Polityka wschodnia Polski - miedzy fatalizmem geopolitycznym a klątwą niemocy, Pułtusk-Warszawa 2019, s. 121 - 146;

48. Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej po wyborach w 2015 roku, [w:] H. Giebień, L. Leszczenko (red.), Republika Białoruś - polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. Wybrane aspekty, Warszawa 2020, s. 185-209;

49. Platforma Obywatelska wobec polityki zagranicznej RP w latach 2011-2015, [w:] T. R. Dębowski (red.), Polskie partie parlamentarne wobec zagadnień polityki zagranicznej RP w latach 2011-2015, Wrocław 2020, s. 17-122;

50. Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej Polskiej - próba syntezy, [w:] M. Adamczyk, M. Siekierka, M. Lubicz Miszewski (red.), Europa Środkowa i Wschodnia. Dekady wolności - czas przemian. Przemiany polityczne w Europie Środkowej i Wschodniej po 1989 roku. Tom II, Poznań 2021, s. 135-166.


Hasło w leksykonie:

1. Trójkąt Weimarski, [w:] "Unia Europejska: leksykon integracji" pod red. Wiesława Bokajły i Kazimierza Dziubki, Wrocław 2003, s. 251 – 253;


Recenzje:

1. Rosja w polityce niepodległej Ukrainy Rec. pracy Rosja w polityce niepodległej Ukrainy / Jerzy Kozakiewicz, Warszawa 1999, "Wrocławskie Studia Wschodnie" 2000, tom 4, s. 310 – 313;

2. Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej Rec. pracy: Polityka Unii Europejskiej w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych / Izabela Wróbel. Wrocław, 2002, "Zbliżenia Polska Niemcy" 2003, nr 2 (35), s. 190-194;

3. Szkolnictwo w Republice Federalnej Niemiec i Niemieckiej Republice Demokratycznej Rec. pracy: Krzysztof Szewior, Szkolnictwo w Republice Federalnej Niemiec i Niemieckiej Republice Demokratycznej, "Zbliżenia Polska Niemcy" 2006, nr 1 (42), s. 163- 166;

4. Raport Polityka Państwa Polskiego wobec Polonii i Polaków za granicą 1989-2005. Warszawa, 2007, [recenzja], "Racja Stanu" 2008, nr 1 (3), s. 313-324;

5. Świat według Mellera. Życie i polityka: ku przyszłości, ze Stefanem Mellerem rozmawia Michał Komar, Warszawa, 2008: [recenzja], "Racja Stanu" 2009, nr 1 (5), s. 297-301;

6. Stanisław Kozicki, Pamiętnik. 1876-1939. Słupsk, 2009: [recenzja], "Racja Stanu" 2010, nr 2 (8), s. 211-215;

7. John J. Mearsheimer, Dlaczego politycy kłamią. Cała prawda o kłamstwie w polityce międzynarodowej [recenzja], "Dyplomacja i Bezpieczeństwo" 2013, nr 1, s. 163 – 166. dostępny w Internecie:

http://www.zpz.uni.wroc.pl/Periodyk-DiB/Archiwum-numerow-3

8. Stanisław Cat-Mackiewicz: O jedenastej-powiada aktor-sztuka jest skończona. Polityka Józefa Becka. Kraków, 2012: [recenzja], "Racja Stanu" 2012-2013, nr 2-1(12-13), s. 321-325;

https://depot.ceon.pl/handle/123456789/16573

9. Dominique Moïsi, Geopolityka emocji. Jak kultury strachu, upokorzenia, nadziei przeobrażają strach. Warszawa, 2012, [recenzja], "Racja Stanu" 2012-2013, nr 2-1(12-13), s. 331-333;

https://depot.ceon.pl/handle/123456789/16481

10. Tomasz Kapuśniak: Ukraina jako obszar wpływów międzynarodowych po zimnej wojnie [recenzja], "Racja Stanu" 2013-2014, nr 2-1 (14-15), s. 163-167;

https://depot.ceon.pl/handle/123456789/16341

11. Joseph S. Nye, Przyszłość siły [recenzja], "Racja Stanu" 2013-2014, nr 2-1 (14-15), s. 173-176;

https://depot.ceon.pl/handle/123456789/16342

12. Ulrich Beck, Niemiecka Europa. Nowe krajobrazy władzy pod znakiem kryzysu [recenzja], "Dyplomacja i Bezpieczeństwo" 2014, nr 1 (2), s. 231-234, dostępny w Internecie:

http://www.zpz.uni.wroc.pl/Periodyk-DiB/Archiwum-numerow-3

13. Henry Kissinger, O Chinach [recenzja], "Racja Stanu" 2014, nr 2 (16), s. 239 - 242;

https://depot.ceon.pl/handle/123456789/16580Inne:

1. Bibliografia prac naukowych Profesora dr hab. Mariana S. Wolańskiego, [w:] "Historia - polityka - dyplomacja : studia z nauk społecznych i humanistycznych: księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Marianowi S. Wolańskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin" pod red. Macieja Mroza i Elżbiety Stadtmüller, Toruń 2010, s. 19-30;

2. Problematyka wyznaniowa w "Raporcie Polityka Państwa Polskiego wobec Polonii i Polaków za Granicą 1989-2005", "Racja Stanu" 2009/2010, nr 2 (6)/1 (7), s. 189-194;

3. Pamięci Kennetha Waltza (1924-2013), "Dyplomacja i Bezpieczeństwo" 2014, nr 1 (2), s. 238 - 243;

https://depot.ceon.pl/handle/123456789/16236Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  zmień tło lub usuń tło

  avatar

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: