Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > Monika Paradowska

avatar

dr Monika Paradowska

Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz Integracji Europejskiej

Adres e-mail: monika.paradowska@uwr.edu.pl

Gabinet: 346

Konsultacje:

 • Konsultacje w semestrze zimowym 2019-2020 / Consultations in the winter semester 2019-2020
 • Studia stacjonarne:
 • Wtorki / Tuesdays, godz. 9.50-11.20
 • Po uprzednim kontakcie mailowym możliwe konsultacje w inne dni / After previous e-mail contact there are consultations possible on other days

Zainteresowania naukowe:

 • Rozwój zrównoważony
 • Zrównoważony rozwój transportu
 • Ekonomia środowiska
 • Integracja europejska

Wykształcenie: 

 • dr nauk ekonomicznych (2008, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych)

 • mgr ekonomii (Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej: 2004 – specjalność Handel zagraniczny, 2005 – specjalność Integracja europejska)

Programy międzynarodowe:

Uczestnictwo w międzynarodowym programie Pioneers into Practice 2015, organizowanym przez stowarzyszenie Climate-KIC (Holandia) i finansowanym ze środków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii w ramach współpracy z Climate-KIC, a koordynowanym na Dolnym Śląsku przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. (umowa pomiędzy Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. a Uniwersytetem Opolskim o numerze DKE/PiP2015/016).

Staże naukowe

W ramach międzynarodowego programu Pioneers into Practice 2015:

 • Staż krajowy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu (maj – czerwiec 2015)

 • Staż międzynarodowy w przedsiębiorstwie ARCADIS NEDERLAND BV (Amersfoort, Holandia) (wrzesień – październik 2015)

Coroczne staże naukowe jako visiting professor na Wydział Nauk Społecznych, Humanistycznych i Sztuki na Uniwersytet w Szawle (Litwa) od 2014 Wizyty w roli visiting professor w Wyższej Szkole Zachodniej Saksonii w Zwickau, Niemcy (2017)

Ważniejsze projekty:

 1. Członek zespołu badawczego w ramach grantu zleconego przez Prezydenta Miasta Opola pt. "Analiza gospodarcza oraz przestrzenna wraz z elementami analizy społecznej części obrębów ewidencyjnych Groszowic i Grotowic w tym Parku Przemysłowego Metalchem" (2014)
 2. Członek zespołu badawczego międzynarodowego projektu badawczego "International Campus Sustainability" (we współpracy z Universidad de Sonora, Mexico, WSB we Wrocławiu, Polska, University of Applied Science in Zittau / Goerlitz, Germany) (od 2016)
 3. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobow Naturalnych w kadencji 2018-2022.

Wybrane publikacje z lat 2013-2018:

 1. Platje J., Paradowska M., Kociszewski K., Ekonomika transportu - Teoria dla parktyki, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wrocław 2018, ISBN: 978-83-945262-5-2. Monografia_-Ekonomika-Transportu (PDF / 4.92 Mb)  
 2. Grounds and Challenges for Implementing a Circular Economy in the European Road Transport Sector, [w:] Springer Proceed. Business, Economics, Michał Suchanek (Eds): Sustainable Transport Development, Innovation and Technology, 978-3-319-51426-0, 434811_1_En, (21) 2017, s. 245-269.
 3. Zmiana poziomu rywalizacji i wykluczenia w dostępie do miejskich systemów transportowych jako narzędzia ich zrównoważonego rozwoju, [w:] "Trendy i wyzwania w zarządzaniu środowiskiem", red. M. Ptak, K. Lebiedź, Wydawnictwo AD REM, Jelenia Góra 2017.
 4. Measuring socio-economic welfare and sustainable transport – selected dilemmas, [w:] "Ekonomia i Środowisko" 2017, s. 19-27.
 5. Wyzwania dotyczące współpracy interesariuszy na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu w polskich miastach, [w:] K. Kociszewski (red.) "Rozwój trwały i zrównoważony" "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" t. 452, 2016, s. 229-241.
 6. Values created by circular solutions in the buildings sector for companies and municipalities as key actors, [w:] "Central and Eastern European Journal of Management and Economics" Vol. 4, No.3, 239-251, Sept. 2016, http://ceejme.eu/wp/wpcontent/uploads/2016/12/ceejme_3_6_art_05-1.pdf
 7. Basic assumptions for introducing circular solutions in the buildings sector, [w:] "Central and Eastern European Journal of Management and Economics" Vol. 4, No.2, 145-169, June 2016, http://ceejme.eu/wp/wp-content/uploads/2016/11/ceejme_2_6_art_03-1.pdf
 8. Comparison of road safety policy objectives in Poland and in the European Union, [w:] "Transport Development Challenges in the Twenty-First Century", Proceedings of the 2015 TranSopot Conference, red. M. Bąk, Wydawnictwo Springer, 2016. ISBN 978-3-319-26848-4, DOI 10.1007/978-3-319-26848-4_11, s. 103-123.
 9. Efekty zewnętrzne transportu w kontekście globalnej sprawiedliwości, [w:] "Globalna Sprawiedliwość", red. J. Słodczyk, O. Janikowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 151-162.
 10. Key challenges facing the European transport labour market, [w:] "Ordnungspolitische Diskurse. Discourses in Social Market Economy", Discourse 2016 – 3, http://www.ordnungspolitisches-portal.com/Diskurse/Diskurse_2016-03.pdf (co-author: Platje J.)
 11. European sustainable urban development policy in the light of priorities of the Europe 2020 Strategy, [w:] "Journal of Economics and Management" Vol. 19 (1), 2015, s. 95-107 (coauthor: Platje J.)
 12. Selected aspects of the quality of public transport in peripheral urban areas - case study of "Metalchem" area in Opole, [w:] "The responsible business. Protection, improvement & development", red. B. Bartniczak, M. Ptak, Wydawnictwo AD REM, Jelenia Góra 2015, s. 47- 58.
 13. Rozwój społeczno-gospodarczy a wyzwania polityki transportowej w Chinach i Indiach, [w:] "Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. Wyzwania integracji i rozwoju", red. E. Molendowski, A. Mroczek, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2015, s. 63- 80.
 14. Polityka zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego w krajach wschodzących na przykładzie stolicy Meksyku, [w:] "Folia Oeconomica" nr 313(2)/2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 79-95. DOI: 10.18778/0208-6018.313.06, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/17187
 15. Problematyka kształtowania zrównoważonych systemów transportowych peryferyjnych obszarów miast na przykładzie dzielnicy przemysłowej Metalchem w Opolu, [w:] "Studia i Prace WNEiZ" nr 42/2015 tom 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 79- 88. DOI: 10.18276/sip.2015.42/2-07.
 16. Selected aspects of the quality of public transport in peripheral urban areas – case study of "Metalchem" area in Opole, [in:] "The Responsible Business. Protection, Improvement & Development", B. Bartniczak, P. Rogala (eds.), Wydawnictwo AD REM, Jelenia Góra, 2014, pp. 47-58.
 17. Problematyka budowy instrumentów na rzecz kreowania zrównoważonych zachowań transportowych (The creation of instruments for sustainable transport behaviour), [in:] "Zeszyty Naukowe WSB we Wroclawiu", Vol. 39, 2014, pp. 255-275.
 18. Information costs and sustainable transport, [in:] "Challenges of sustainable development. From environment protection to quality of life", B. Bartniczak, P. Rogala (eds.), Wydawnictwo AD REM, Jelenia Góra, 2014, pp. 52-62 (co-author).
 19. Innowacje jako determinanta zrównoważonego rozwoju transportu w miastach (Innovation as a determinant of sustainable development of urban transport), [in:] "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu" issue 341, 2014, pp. 223-235.
 20. Selected problems of implementing internalisation as a tool of sustainable transport development, [in:] Conference Proceedings. International Scientific-Practical Conference "Actual problems of sustainable development in modern society: problems and prospects" 13-14 April 2013.
 21. Polityka zrównoważonego rozwoju transportu UE w kontekście wybranych aspektów ekonomiki miast polskich (EU sustainable transport policy in the context of selected economic aspects of Polish cities), [in:] "Ekonomia i Środowisko", Vol. 46, No. 3, 2013, pp. 90- 99.
 22. Financial instruments towards sustainable transport – effectiveness and efficiency, [in:] "Economic and Environmental Studies", Vol. 13, No. 4, 2013, pp. 441-458 (co-author).
 23. Selected socio-economic aspects of using biofuels in Poland, [in:] "Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University", Issue 4/2012 (75), pp. 113-117, http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Natural/Vkdpu/2012_4/113.pdf (co-author).
 24. Wybrane problemy kształtowania zrównoważonych zachowań konsumpcyjnych w transporcie indywidualnym (Selected problems of cerating sustainable consumer behaviour in individual transport), [w:] "Polityka zrównoważonego i zasobooszczędnego gospodarowania", red. A Graczyk, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013, tom 318, pp. 353-363.

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  zmień tło lub usuń tło

  avatar

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: