Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > Renata Duda

avatar

dr hab. Renata Duda

Zakład Studiów Strategicznych i Europejskich

Adres e-mail: renata.duda@uwr.edu.pl

Telefon: 71 375 51 42

Gabinet: 303

Konsultacje:

 • Konsultacje w semestrze letnim 2022-2023/ Office hours in the Summer semester 2022-2023.
 • Poniedziałek: godz. 17.00-19.00, pokój 303/Monday: 5pm-7pm, room 303
 • W dniu 17.04 (poniedziałek) konsultacje są odwołane/Office hours on April 4 are canceled
 • Sobota: godz. 13.00-14.00/ Saturday: 1pm-2pm
 • Proszę o wcześniejsze e-mailowe zgłoszenie chęci przyjścia na konsultacje/After informing me in advance by e-mail.

Zainteresowania naukowe:

 • Polityka zagraniczna i wewnętrzna USA
 • Relacje USA- Europa Środkowo-Wschodnia (EŚW)
 • Zarządzanie Unią Europejską

Wykształcenie:

1995 - Uzyskanie tytułu magistra nauk politycznych, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Nauk Politycznych.

2001 - Uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Integracja Polski z Unią Europejską. Wybrane aspekty polityki integracyjnej w latach 1991-2000.

2014- Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce na podstawie książki pt. Multi-Level Governance. Nowy sposób zarządzania Unią Europejską w obliczu procesów integracji i regionalizacji.


Stypendia i granty

Grant habilitacyjny Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, 2009-2011 pt. Multilevel Governance. Ewolucja modelu zarządzania Unią Europejską w obliczu procesów regionalizacji i integracji. Nr 4221/PB/ISM/09. 

Grant Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej "MOZART". Partner w programie: Dolby Poland Sp.z.o.o, Czas realizacji: 1.10-2020-30.09.2021, Tytuł projektu: Intercultural Cooperation in Dolby Poland. 


Najważniejsze publikacje:


Monografie:

 1. Mulit-Level Governance - MLG : nowy sposób zarządzania Unią Europejską w obliczu procesów integracji i regionalizacji, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2013. - 230 s.
 2. Integracja Polski z Unią Europejską : wybrane aspekty polityki integracyjnej w latach 1991-2004, Wrocław : "Arboretum", 2004. - 260 s., Bibliogr. s. 208-220. 
 3. Duda Renata, Niemiec Mariusz, Niemiec Wioletta, Stadtmüller Elżbieta, Wróbel Izabela, Wróblewski Marek, Unia Europejska : słownik encyklopedyczny, Wrocław : "Europa", 2003. - 443 s.

Ksiązki pod redakcją:

 1. Duda Renata (red.), Mikiewicz Przemysław (red.), Problemy Europy i dylematy europejskiej polityki na przełomie tysiącleci,  Wrocław : "Arboretum", 2004. - 242 s.

Artykuły w czasopismach naukowych:

 1. Renata Duda, Renata Kunert-Milcarz, Efektywność wsparcia Unii Europejskiej i USA dla Ukrainy od 2014 r., Przegląd Zachodni No 1 (2020), s. 225-250.
 2. Does the United States support Ukraine?, Безпека та партнерство. Інформаційно-аналітичний бюлетень 2019, No 1(17), International Security and Partnership Centre, Lwów 2019, s. 3-8.
 3. Rola koncepcji path dependence w wyjaśnianiu efektywności transformacji w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 17 (2019) Zeszyt 1, Transformacje w Europie Środkowej i Wschodniej 1989–2019, Tomasz Stępniewski (red.), Beata Surmacz (red.), s. 143-159. https://ies.lublin.pl/rocznik/riesw/2019/1/6/
 4. Czy Zachód Wspiera Ukrainę, KOMENTARZE IESW, Nr 10(2018), Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2018.
 5. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu : w sześćdziesiątą rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich, Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo. - [T.] 25 (2017), s. 199-202.
 6. What is at stake in the High North? : The policy of states towards the Arctic region, w: Digest of World Politics of the XXI Century. - Saint-Petersburg : Saint-Petersburg State University, 2015. - (Annual Review ; vol. 8). - S. 150-164. Recenzja: Û. N. Gladkij, S. N. Pogodin.


Rozdziały w książkach:

 1. Wzmocnienie wschodniej flanki w świetle zmiany paradygmatu obrony Sojuszu Północnoatlantyckiego, w: Transformacja Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego a uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne tego procesu, M. Kulczycki, M. Musioł (red.), Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020, s. 59-76.
 2. Organizacje międzynarodowe / Renata Duda, Piotr Nowak, w: Międzynarodowe stosunki polityczne / pod redakcją Łukasza Fijałkowskiego, Renaty Kunert-Milcarz. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 3816). - S. 133-146. 
 3. Poland′s way to the European Union, w: The EU Effect : Perspectives on The EU from The Central and South-Eastern Europe / eds. Aziz Tuncer, Hakan Demir. - Sakarya : Sakarya Yayincilik, 2017. - S. 123-150. 
 4. Multi-level governance : New approach to the study of the European Union?, w: The Multi-level and polycentric European Union : legal and political Studies / ed. by Robert Grzeszczak and Ireneusz Pawel Karolewski. - Münster : LIT, 2012. - (Region - Nation - Europa ; 69). - S. 19-34.
 5. Rola państwa w Unii Europejskiej z perspektywy wielopoziomowego zarządzania, w: Polityczne wyzwania współczesnych państw : perspektywa państw narodowych i Unii Europejskiej. T. 2 / red. nauk. Wojciech Gizicki. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2011. - (Człowiek - Społeczeństwo - Państwo). - S. 273-286.
 6. Regionalizacja i regional governance : w kierunku nowego ładu międzynarodowego, w: Późnowestfalski ład międzynarodowy / red. nauk. Marek Pietraś, Katarzyna Marzęda. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 292-304.
 7. Tożsamość kolektywna w rozszerzonej Unii Europejskiej, w: Kształtowanie się nowego ładu międzynarodowego/ pod red. Andrzeja Chodubskiego [et al.]. - Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007. - S. 237-247.
 8. Sąsiedzi : Tożsamość narodowa w wielokulturowej Europie, w: Narody w Europie : tożsamość i wzajemne postrzeganie : zbiór studiów = Nations in Europe : identity and mutual perception / pod red. Lecha Zielińskiego i Marka Chamota. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, 2007. - S. 83-92.
 9. Aksjologiczne podstawy Unii Europejskiej : debata na temat chrześcijańskiego dziedzictwa Europy, w: Unia Europejska i Polska wobec dylematów integracyjnych na początku XXI wieku / red. nauk. Mieczysław Stolarczyk. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006. - S. 71-81. 
 10. Religia i jej społeczna rola w Stanach Zjednoczonych, w: Świat, polityka, religie u progu XXI wieku / pod red. Tomasza Dębowskiego. - Wrocław : "Arboretum", 2006. - S. 224-241.
 11. Europa i Ameryka - dwa spojrzenia na nowy porządek świata, w: Problemy Europy i dylematy europejskiej polityki na przełomie tysiącleci / pod red. Renaty Dudy i Przemysława Mikiewicza. - Wrocław, 2004. - S. 30-50.
 12. Stosunki transatlantyckie - spojrzenie z Waszyngtonu i Brukseli , w: Wkraczając w XXI wiek - między globalizacją a zróżnicowaniem / pod red. Elżbiety Stadtmüller. - Wrocław, 2003. - S. 223-245.
 13. Przebieg i wyniki negocjacji akcesyjnych o członkostwo Polski w Unii Europejskiej w latach 1998-2002, w: Polityka Polski wobec organizacji i państw europejskich 1990-2002 / pod red. Mariana S. Wolańskiego. - Wrocław, 2003. - S. 79-110.
 14. Stosunki Unia Europejska-USA, w: Wiesław Bokajło (red.), Kazimierz Dziubka (red.), Unia Europejska. Leksykon integracji, Wydawnictwo Europa, Wrocław 2003, s. 578-580.

Recenzje książek:

 1. The European Union in light of the COVID-19 pandemic – a failure of European integration or a chance for closer cooperation of Member States?, Anna Moskal, Aleksandra Sobarnia, Szymon Pazera, Zuzanna Kopania. Księgarnia Akademicka, Kraków 2021.
 2. Bezpieczeństwo regionalne: węzłowe problemy i procesy, Piotr Bajor (red.), Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2021.
 3. Bezpieczeństwo międzynarodowe: aspekty metodologiczne i systemowe, Piotr Bajor (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020. 
 4. Między wiedzą a władzą – o związkach między informacją, wiedzą i bezpieczeństwem, Piotr Bajor (red.), Artur Gruszczak (red.), Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2019.
 5. Bezpieczeństwo europejskie po szczycie NATO w Warszawie, Turczyński Paweł (red.), Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2017.
 6. Wybrane Problemy Ochrony Praw Człowieka W Polsce, L. Leszczenko red.), J. Szablicka-Żak (red.), Wrocław 2016.
 7. Mapping the New World Order, Thomas J. Volgy, Zlatko Šabič, Petra Roter, Andrea K. Gerlak (eds.), Oxford University Press 2009, Teorija in Praksa. - 2010, nr 6, s. 1350-1351. 

Ekspertyzy:

 1. Duda Renata (red.), Sroka Jacek, Kwieciński Leszek, Analizy dokumentów na poziomie regionalnym, ich uporządkowanie oraz ocena aktualności i przydatności w kształtowaniu bieżących i przyszłych procesów społecznych i gospodarczych regionu wraz z rekomendacjami co do dokumentów niezbędnych do opracowania, Wstęp: Renata Duda, S. 7-33, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, 2010.

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  zmień tło lub usuń tło

  avatar

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: