Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Seminaria magisterskie > Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - dr hab. Marek Wróblewski prof. UWr.

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - dr hab. Marek Wróblewski, prof. UWr.

Dr hab. Marek Wróblewski, prof. UWr.

Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Integracji Europejskiej

Instytut Studiów Międzynarodowych UWr.


Seminarium magisterskie

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze


Seminarium magisterskie z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych obejmuje wszystkie główne zagadnienia związane ze sferą ekonomiczną w wymiarze międzynarodowym oraz krajowym z odniesieniami do otoczenia zewnętrznego gospodarki. W szczególności zajęcia te w warstwie merytorycznej podejmują m.in. problematykę zagranicznej polityki ekonomicznej, handlu międzynarodowego, przepływów czynników produkcji w skali międzynarodowej (w tym zwłaszcza przepływów kapitału), regionalnej integracji gospodarczej, współpracy gospodarczej bilateralnej i multilateralnej, a także ekonomicznych aspektów procesów globalizacji i regionalizacji. Ponadto obszary naukowych dociekań koncentrują się na zagadnieniach z zakresu internacjonalizacji przedsiębiorstw, finansów międzynarodowych, ekonomii rozwoju, transformacji ekonomicznej, rozwoju regionalnego oraz szeroko rozumianego biznesu międzynarodowego (organizacja i techniki handlu zagranicznego, marketing międzynarodowy, rozliczenia międzynarodowe, logistyka, zarządzanie międzynarodowe). Seminarium obejmuje także zagadnienia związane z problematyką gospodarczą w odniesieniu do bezpieczeństwa międzynarodowego. Ważnym obszarem merytorycznym w ramach przedmiotowego seminarium są także kwestie funkcjonowania międzynarodowych organizacji gospodarczych oraz „global economic governance”. Należy podkreślić, iż wskazane obszary tematyczne realizowane są w odniesieniu do wszystkich regionów świata. Jednocześnie seminarium umożliwia prowadzenie badań związanych z gospodarką Polski w perspektywie procesów międzynarodowych.


W wymiarze metodycznym zasadniczym celem seminarium magisterskiego jest przygotowanie studentów do prowadzenia niezbędnych badań naukowych umożliwiających właściwe przygotowanie dysertacji z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych. W związku z tym seminarium koncentruje się przede wszystkim na prezentacji głównych aspektów metodologicznych w obrębie nauk ekonomicznych i społecznych, kluczowych dla osiągnięcia założonych celów badawczych pracy magisterskiej. Kurs dostarcza podstawowej wiedzy w odniesieniu do stosowanych/dostępnych metod badawczych, metod przetwarzania i analizy danych oraz prezentacji wyników badań. Ponadto seminarium koncentruje się na rozwoju warsztatu naukowego seminarzystów w zakresie poszukiwania, pozyskiwania i opracowywania danych źródłowych, jak również właściwego planowania procesu badawczego, poprawnego stawiania i weryfikacji hipotez badawczych oraz poprawnej konstrukcji pracy magisterskiej (zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym). Dodatkowo seminarium obejmuje szereg działań merytorycznych zmierzających do poszerzenia indywidualnej wiedzy studentów z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych w obszarach bezpośrednio zbieżnych z realizowanym tematem badawczym dysertacji.


Seminarium magisterskie z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych adresowane jest do studentów zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką ekonomiczną, finansową, rozwojową, biznesową oraz studentów zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa ekonomicznego w wymiarze międzynarodowym. Ponadto kurs ten adresowany jest również do osób poszukujących możliwości realizacji tematów praktycznych, których opracowanie umożliwi znaczące podniesienie kompetencji zawodowych w danym obszarze tematycznym. Należy podkreślić, iż istotnym walorem oferowanego seminarium jest możliwość zastosowania zdobytej konkretnej wiedzy w pracy zawodowej.


W konsekwencji w wymiarze akademickim student będzie kompetentny w zakresie aplikacji głównych metod badawczych właściwych dla dziedziny ekonomii, międzynarodowych stosunków

gospodarczych, biznesu międzynarodowego oraz nauk społecznych. Natomiast w wymiarze praktycznym, w zależności od wyboru tematu pracy, student będzie miał możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności o charakterze aplikacyjnym, pozwalającym na ich późniejsze wykorzystanie na rynku pracy.


Przykładowe zagadnienia merytoryczne realizowane w ramach prac magisterskich: