Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Seminaria magisterskie > Seminarium magisterskie - dr hab. prof. nadzw. UWr. Leszek Kwieciński

Seminarium magisterskie - dr hab. prof. UWr. Leszek Kwieciński

Seminarium magisterskie – dr hab. prof. UWr. Leszek Kwieciński

 

Zakres tematyczny seminarium

W ramach seminarium magisterskiego będą mogły być realizowane prace magisterskie zawierające się w poniżej zaprezentowanych obszarach badawczych.


1. Zależności i relacje w sferach polityka – gospodarka - nauka

 2. Procesy europeizacji i integracji europejskiej, rola i funkcjonowanie Unii Europejskiej

 3. Państwo i polityka

 Założenia i cele przedmiotu

Celem głównym przedmiotu jest pozyskanie przez studenta wiedzy i umiejętności z zakresu sporządzania planu badawczego, w oparciu o który będzie zobowiązany do przedstawienia pracy magisterskiej. Podczas zajęć będą zatem prezentowane metody i techniki właściwe dla nauk społecznych, a także zakres niezbędnej literatury przedmiotu związany z właściwym w sensie metodologicznym i merytorycznym przygotowaniem pracy końcowej.

Praca magisterska winna opierać się zarówno o badania zastane, jak również badania pierwotne (wywiady, ankiety, badania terenowe) przygotowane wspólnie przez prowadzącego seminarium, jak i studenta.

 

Plan seminarium

Semestr I: przygotowanie merytoryczne, analiza literatury przedmiotu, przygotowanie z zakresu metodologii badań nauk społecznych, przygotowanie konspektu pracy magisterskiej.

Semestr II: przygotowanie podstaw teoretyczno-metodologicznych pracy, złożenie I rozdziału pracy magisterskiej.

Semestr III: przygotowanie kolejnego rozdziału/rozdziałów pracy magisterskiej, przeprowadzenie badań pierwotnych.

Semestr IV: opracowanie badań, złożenie pracy magisterskiej.

 

Formy zaliczenia przedmiotu