Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Seminaria magisterskie > Seminarium magisterskie BM - dr hab. Przemysław Mikiewicz

Seminarium magisterskie BM - dr hab. Przemysław Mikiewicz

Dr hab. Przemysław Mikiewicz

Seminarium magisterskie

 

Seminarium magisterskie jest szczególnym rodzajem zajęć, służącym studentom jako wprowadzenie do pracy naukowej. Opanowanie jej podstaw oraz samodzielna praca ze strony studentów, realizowana pod opieką i doradztwem prowadzącego, umożliwia przygotowanie pracy magisterskiej. Praca magisterska jest w pewnym sensie ukoronowaniem studiów i ma wykazywać podstawowe umiejętności ze strony absolwentów studiów w dziedzinie pisania prac naukowych.

Od studentów przystępujących do zajęć seminaryjnych wymaga się znajomości ogólnej problematyki współczesnych stosunków międzynarodowych, znajomości problematyki bezpieczeństwa w ogólnym zarysie, zdolności i chęci do przeprowadzania samodzielnych analiz i interpretacji zjawisk oraz związków przyczynowych, zachodzących pomiędzy różnymi zjawiskami. Seminarium wspomaga niezbędny proces, jakim jest rozpoznanie dostępnych w danej tematyce źródeł oraz poznawanie i doskonalenie stosowania metod i technik badawczych, umożliwiających pogłębione poznawanie interesujących studentów zagadnień szczegółowych. Studenci doskonalą także umiejętności metodologiczne i formalne, niezbędne do poprawnego posługiwania się warsztatem naukowym.

Przygotowanie pracy magisterskiej pod kierunkiem prowadzącego seminarium jest zatem namacalnym dowodem uzyskania przez studentów niezbędnych umiejętności. Jednak dotarcie do tego końcowego etapu zajęć musi zostać poprzedzone opanowaniem podstaw metodologicznych nauk politycznych, których częścią są studia nad bezpieczeństwem, rozpatrywane z perspektywy współczesnych stosunków międzynarodowych. Tak określony obszar zagadnień podejmowanych przez studentów w ramach zajęć seminaryjnych oznacza zarówno pewne ograniczenia, jak i otwarte możliwości. Ograniczenia wiążą się z faktem, że obszar podejmowanych zagadnień musi dotyczyć współczesnej problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego, co wyklucza tematykę historyczną oraz czysto teoretyczną. Z drugiej jednak strony każdy student ma otwarte możliwości wyboru problematyki podejmowanej w pracy magisterskiej, jeśli tylko ta mieści się w ramach tematyki bezpieczeństwa międzynarodowego i jest możliwa do zrealizowania za pomocą narzędzi naukowych.

Przygotowanie pracy magisterskiej możliwe jest tylko dzięki współpracy studentów z prowadzącym. Ta współpraca obejmuje zarówno opanowanie podstaw metodologicznych badań w wybranym obszarze, jak i cały złożony proces konceptualizacji, łącznie z doborem źródeł oraz właściwym pisaniem tekstu pracy. Studenci muszą pozostać otwarci na sugestie i wymagania swojego promotora tak, aby tekst spełniał podstawowe wymogi stawiane tekstowi naukowemu.

Ten nacisk położony na naukowy charakter prac przygotowywanych przez studentów skutkuje koniecznością systematycznej pracy. Zajęcia rozpoczynają się od zaznajomienia studentów istotą poznania naukowego, problemami poznania w naukach społecznych i podstawowymi zagadnieniami metodologicznymi. Pierwszy semestr seminarium służy praktycznemu określeniu tematyki podejmowanej w ramach przyszłych prac magisterskich. Drugi semestr poświęcony jest zapoznawaniu się z zagadnieniami metodologicznymi oraz techniką pisania pracy. Kolejne semestry służą opanowywaniu techniki pisania poprzez stałe ćwiczenia oraz bieżącej kontroli postępów w pisaniu pracy. Studenci są zobowiązani do świadomego wyboru obszaru badawczego i metod naukowych, za pomocą których obszar ten będzie później studiowany. Następnie muszą oni konsekwentnie zastosować przyjęte przez siebie reguły badawcze. Niezbędne jest także systematyczne podejście do przygotowania pracy magisterskiej, które jest weryfikowane pod koniec każdego z semestrów. Kolejno powstające

fragmenty prac magisterskich podlegają stałej krytyce na zajęciach oraz są dyskutowane w gronie studenckim. Ten system pracy umożliwia stałe udoskonalanie własnego warsztatu badawczego i nabywanie doświadczeń w wyniku prac nad przygotowywaniem tekstu oraz w wyniku jego bieżącej weryfikacji