Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Seminaria magisterskie > Seminarium magisterskie BM - prof. Marek Wróblewski

Seminarium magisterskie BM - prof. Marek Wróblewski

Dr hab. Marek Wróblewski, Prof. UWr.

Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Integracji Europejskiej

Instytut Studiów Międzynarodowych UWr.

 

Seminarium magisterskie

Bezpieczeństwo finansowe i ekonomiczne

 

Seminarium magisterskie z zakresu bezpieczeństwa finansowego i ekonomicznego obejmuje wszystkie główne zagadnienia związane z problematyką ryzyka i zagrożeń w sferze gospodarczej państwa, w tym także zagrożeń ekonomicznych o charakterze zewnętrznym. W szczególności zajęcia w warstwie merytorycznej podejmują kwestie równowagi w gospodarce narodowej, finanse publiczne, politykę gospodarczą, finansowanie dóbr publicznych oraz wydatków na obronność. Ponadto obszary naukowych dociekań koncentrują się na zagadnieniach związanych z kryzysami gospodarczymi i finansowymi, międzynarodowymi determinantami bezpieczeństwa kraju oraz zewnętrznymi procesami ekonomicznymi wpływającymi na stabilność narodowych systemów gospodarczych. Seminarium obejmuje także zagadnienia związane z problematyką gospodarczą w odniesieniu do bezpieczeństwa międzynarodowego. Należy podkreślić, iż wskazane obszary tematyczne realizowane są w odniesieniu do wszystkich regionów świata. Jednocześnie seminarium umożliwia prowadzenie badań związanych z gospodarką Polski.

 

W wymiarze metodycznym zasadniczym celem seminarium magisterskiego jest przygotowanie studentów do prowadzenia niezbędnych badań naukowych umożliwiających właściwe przygotowanie dysertacji z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych. W związku z tym seminarium koncentruje się przede wszystkim na prezentacji głównych aspektów metodologicznych w obrębie nauk społecznych i ekonomicznych, kluczowych dla osiągnięcia założonych celów badawczych pracy magisterskiej. Kurs dostarcza podstawowej wiedzy w odniesieniu do stosowanych/dostępnych metod badawczych, metod przetwarzania i analizy danych oraz prezentacji wyników badań. Ponadto seminarium koncentruje się na rozwoju warsztatu naukowego seminarzystów w zakresie poszukiwania, pozyskiwania i opracowywania danych źródłowych, jak również właściwego planowania procesu badawczego, poprawnego stawiania i weryfikacji hipotez badawczych oraz poprawnej konstrukcji pracy magisterskiej (zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym). Dodatkowo seminarium obejmuje szereg działań merytorycznych zmierzających do poszerzenia indywidualnej wiedzy studentów z bezpieczeństwa finansowo-ekonomicznego w obszarach bezpośrednio zbieżnych z realizowanym tematem badawczym dysertacji.

 

Seminarium magisterskie z zakresu bezpieczeństwa finansowo-ekonomicznego adresowane jest do studentów zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką ekonomiczną, finansową, rozwojową, biznesową w powiązaniu z problematyką bezpieczeństwa. Ponadto kurs ten adresowany jest również do osób poszukujących możliwości realizacji tematów praktycznych, których opracowanie umożliwi znaczące podniesienie kompetencji zawodowych w danym obszarze tematycznym.

 

W konsekwencji w wymiarze akademickim student będzie kompetentny w zakresie aplikacji głównych metod badawczych właściwych dla dziedziny. Natomiast w wymiarze praktycznym, w zależności od wyboru tematu pracy, student będzie miał możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności o charakterze aplikacyjnym, pozwalającym na ich późniejsze wykorzystanie w praktyce.

 

 

Przykładowe zagadnienia merytoryczne realizowane w ramach prac magisterskich:

 

- Bezpieczeństwo państwa a finanse publiczne

- Polityka energetyczna i zarządzanie surowcami

- Bezpieczeństwo surowcowe

- Makroekonomiczne determinanty bezpieczeństwa

- Modele finansowania sfery bezpieczeństwa

- Handel bronią

- Bezpieczeństwo handlowe

- Przepływy kapitału a bezpieczeństwo kraju

- Kryzysy finansowe

- Kryzysy gospodarcze

- Migracje siły roboczej a bezpieczeństwo kraju

- Globalizacja i bezpieczeństwo kraju

- Regionalizacja i bezpieczeństwo kraju

- Global governance (wymiar ekonomiczny) i finansowanie globalnych dóbr publicznych

- Międzynarodowe relacje ekonomiczne i finansowe w kontekście bezpieczeństwa

- Gospodarcze stosunki bilateralne a bezpieczeństwo (np. Polska – Rosja, Chiny – USA)