Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Seminaria magisterskie > Seminarium magisterskie SM - dr hab. prof. nadzw. UWr Marek Wróblewski

Seminarium magisterskie SM - dr hab. prof. UWr Marek Wróblewski

Dr hab. Marek Wróblewski

Prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Integracji Europejskiej

Instytut Studiów Międzynarodowych UWr.

 

Seminarium magisterskie

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

 

Seminarium magisterskie z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych obejmuje wszystkie główne zagadnienia związane ze sferą ekonomiczną w wymiarze międzynarodowym oraz krajowym z odniesieniami do otoczenia zewnętrznego gospodarki. W szczególności zajęcia te w warstwie merytorycznej podejmują m.in. problematykę zagranicznej polityki ekonomicznej, handlu międzynarodowego, przepływów czynników produkcji w skali międzynarodowej (w tym zwłaszcza przepływów kapitału), regionalnej integracji gospodarczej, współpracy gospodarczej, a także ekonomicznych aspektów procesów globalizacji i regionalizacji. Ponadto obszary naukowych dociekań koncentrują się na zagadnieniach z zakresu internacjonalizacji przedsiębiorstw, finansów międzynarodowych, ekonomii rozwoju, transformacji ekonomicznej, rozwoju regionalnego oraz szeroko rozumianego biznesu międzynarodowego (organizacja i techniki handlu zagranicznego, marketing międzynarodowy, rozliczenia międzynarodowe, logistyka, zarządzanie międzynarodowe). Seminarium obejmuje także zagadnienia związane z problematyką gospodarczą w odniesieniu do bezpieczeństwa międzynarodowego. Należy podkreślić, iż wskazane obszary tematyczne realizowane są w odniesieniu do wszystkich regionów świata. Jednocześnie seminarium umożliwia prowadzenie badań związanych z gospodarką Polski w perspektywie procesów międzynarodowych.

 

W wymiarze metodycznym zasadniczym celem seminarium magisterskiego jest przygotowanie studentów do prowadzenia niezbędnych badań naukowych umożliwiających właściwe przygotowanie dysertacji z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych. W związku z tym seminarium koncentruje się przede wszystkim na prezentacji głównych aspektów metodologicznych w obrębie nauk ekonomicznych i społecznych, kluczowych dla osiągnięcia założonych celów badawczych pracy magisterskiej. Kurs dostarcza podstawowej wiedzy w odniesieniu do stosowanych/dostępnych metod badawczych, metod przetwarzania i analizy danych oraz prezentacji wyników badań. Ponadto seminarium koncentruje się na rozwoju warsztatu naukowego seminarzystów w zakresie poszukiwania, pozyskiwania i opracowywania danych źródłowych, jak również właściwego planowania procesu badawczego, poprawnego stawiania i weryfikacji hipotez badawczych oraz poprawnej konstrukcji pracy magisterskiej (zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym). Dodatkowo seminarium obejmuje szereg działań merytorycznych zmierzających do poszerzenia indywidualnej wiedzy studentów z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych w obszarach bezpośrednio zbieżnych z realizowanym tematem badawczym dysertacji.

 

Seminarium magisterskie z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych adresowane jest do studentów zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką ekonomiczną, finansową, rozwojową, biznesową oraz studentów zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa ekonomicznego w wymiarze międzynarodowym. Ponadto kurs ten adresowany jest również do osób poszukujących możliwości realizacji tematów praktycznych, których opracowanie umożliwi znaczące podniesienie kompetencji zawodowych w danym obszarze tematycznym. Należy podkreślić, iż istotnym walorem oferowanego seminarium jest możliwość zastosowania zdobytej konkretnej wiedzy w pracy zawodowej.

 

W konsekwencji w wymiarze akademickim student będzie kompetentny w zakresie aplikacji głównych metod badawczych właściwych dla dziedziny ekonomii, międzynarodowych stosunków gospodarczych, biznesu międzynarodowego oraz nauk społecznych. Natomiast w wymiarze praktycznym, w zależności od wyboru tematu pracy, student będzie miał możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności o charakterze aplikacyjnym, pozwalającym na ich późniejsze wykorzystanie na rynku pracy.

 

Przykładowe zagadnienia merytoryczne realizowane w ramach prac magisterskich:

 

 

- Międzynarodowe relacje ekonomiczne i finansowe

- Gospodarcze stosunki bilateralne (np. Polska – Rosja, Chiny – USA)

- Międzynarodowy przepływ towarów i usług

- Międzynarodowe przepływy kapitału, w tym BIZ

- Globalizacja i regionalizacja – aspekty ekonomiczne

- Global governance – wymiar ekonomiczny (instytucje międzynarodowe)

- Kryzysy finansowe i ekonomiczne

- Zagraniczna polityka ekonomiczna

- Biznes międzynarodowy i marketing międzynarodowy

- Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw

- Wsparcie i promocja eksportu oraz inwestycji zagranicznych

- Klimat inwestycyjny

- Regionalna integracja ekonomiczna

- Europejska integracja walutowa

- Rozwój regionalny i polityka regionalna

- Fundusze strukturalne UE

- Transformacja ekonomiczna w Europie Środkowo-Wschodniej

- Bezpieczeństwo ekonomiczne w wymiarze międzynarodowym