Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Seminaria magisterskie > Seminarium magisterskie SM - dr hab. prof. nadzw. UWr Tadeusz Lebioda

Seminarium magisterskie SM - dr hab. prof. UWr Tadeusz Lebioda


Do udziału w seminarium zaproszeni są studenci niezależnie od wyboru specjalności.

Indywidualne konsultacje w sprawie wyboru seminarium odbywać się będą w pokoju 109 w ISM. Zapraszam również do komunikacji mailowej – tlebioda@op.pl


Celem seminarium jest przygotowanie każdego studenta do napisania pracy magisterskiej.

Studenci wybierają tematy prac magisterskich zgodnie z ich indywidualnymi zainteresowaniami.

Spektrum tematyczne mieścić się powinno w ramach szeroko rozumianej polityki międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej polityki XX oraz przełomu XX/XXI wieku pozwalającej na korzystanie w badaniach między innymi z materiałów internetowych. Szczegółowe zagadnienia omówione zostaną na konsultacjach, po zaprezentowaniu przez studenta preferowanych przez niego zainteresowań. Realizowane przez studentów indywidualne projekty badawcze dyskutowane będą również na bieżąco w poszczególnych semestrach trwania seminarium oraz konsultowane będą drogą mailową, po dokonaniu przez studenta wyboru seminarium.


Seminarium w pierwszej części zakłada omówienie przez wykładowcę metodologii prowadzenia badań. Student dowie się w pierwszym semestrze w jaki sposób wybierać i konstruować temat pracy, jak określać zasadniczą hipotezę lub hipotezy, jak kształtować problemy badawcze, w jaki sposób układać strukturę pracy, formułować rozdziały i podrozdziały. Omawianie metodologii obejmować będzie również wyjaśnienie sposobów docierania, wykorzystywania i selekcji materiałów źródłowych zarówno elektronicznych jak i konwencjonalnych oraz literatury przedmiotu, także w postaci elektronicznej i konwencjonalnej, w oparciu o które napisana zostanie praca. Student dowie jak wygląda struktura wstępu oraz z jakich elementów powinien się on składać? Jak kształtować poszczególne rozdziały pracy oraz w jaki sposób argumentować w trakcie całej narracji. Duża uwaga poświęcona zostanie sposobom formułowania wniosków oraz ich systematyzowaniu w zakończeniu pracy magisterskiej.


Studentom przypomniany zostanie warsztat badawczy konieczny do zastosowania przy pisaniu pracy. Uczestnik seminarium dowie się, jak ukształtować stronę tytułową swojej pracy, jak budować spis treści, w jaki sposób sporządzać przypisy (także przy korzystaniu z materiałów internetowych), jak poprawnie formatować elementy graficzne pracy, jak je opisywać, jak sporządzać indeksy, wreszcie w jaki sposób zestawiać i systematyzować bibliografię. Omówione zostaną również zasady sporządzania w pracy aneksów. Student dowie się w odniesieniu do jakich rodzaj ów tematów aneksu są potrzebne a do jakich ich stosowanie nie jest konieczne.


W kolejnych semestrach seminarium konceptualizacji podlegać będą indywidualne projekty prac magisterskich każdego uczestnika. Systematycznie dyskutowane będą propozycje tematów przedkładane przez studentów, które wynikać będą z ich zainteresowań. W zakresie problematyki międzynarodowej XX oraz przełomu XX/XXI wieku możliwe jest formułowanie tematów o charakterze interdyscyplinarnym łączących w sobie elementy politologiczne z zagadnieniami socjologicznymi, historycznymi, kulturoznawczymi, prawnymi i administracyjnymi. Tematy poszczególnych prac dotyczyć mogą zarówno relacji międzynarodowych rozgrywających się w Europie i na świecie w ujęciu dwustronnym jak i wielostronnym. Aspekty polityki międzynarodowej w ujęciu globalnym jak i regionalnym a nawet lokalnym nie powinny być zbyt obszerne pod względem rozpiętości ram czasowych. Nie powinny być także przesycone mnogością wątków. Skoncentrowanie się na świadomie wybranych przez autora kwestiach i możliwie zwartych ramach czasowych wpłynąć powinno korzystnie na przejrzystość argumentacji oraz ostrość wyciąganych wniosków.

Poniżej w ujęciu schematycznym podane zostały zagadnienia, w ramach których mogą zostać kształtowane tematy prac magisterskich:

Powyższe zagadnienia mają jedynie charakter poglądowy.

Zapraszam na rozmowę w trakcie konsultacji lub po uzgodnieniu terminów drogą mailową.

Tadeusz Lebioda

tlebioda@op.pl