Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Seminaria magisterskie > Seminarium magisterskie SM - prof. zw. dr hab. Maciej Mróz

Seminarium magisterskie SM - prof. zw. dr hab. Maciej Mróz

Seminarium magisterskie w ramach specjalności dyplomatycznej zostanie poświęcone szeroko rozumianej problematyce współczesnej polityki międzynarodowej i dyplomacji, ze szczególnym uwzględnieniem polityki zagranicznej Polski, organizacji i funkcjonowaniu służby zagranicznej, działalności placówek RP w państwach i przy organizacjach międzynarodowych. Studenci wybierający seminarium w ramach specjalności dyplomatycznej winni posiadać niezbędny zasób wiedzy, m.in. z zakresu polityki międzynarodowej, historii dyplomacji, prawa dyplomatycznego i konsularnego, metodologii badań nauk społecznych i innych przedmiotów, realizowanych w czasie studiów licencjackich; legitymować się znajomością co najmniej dwóch języków obcych; poza tym preferowane będą osoby, które odbyły staże w placówkach dyplomatycznych i instytucjach międzynarodowych. Kandydaci powinni charakteryzować się umiejętnością krytycznego myślenia, analizowania procesów politycznych i społecznych, a także posiadać podstawowe przygotowanie do samodzielnego prowadzenia kwerendy bibliotecznej i zbierania materiałów źródłowych oraz ich opracowywania i analizowania. W trakcie seminarium studenci uzyskają możność poszerzania i systematyzowania wiedzy na temat współczesnych stosunków międzynarodowych, z położeniem nacisku na problematykę relacji bilateralnych i multilateralnych pomiędzy państwami i innymi aktorami stosunków międzynarodowych. Jednym z ważniejszych celów seminarium obok samego przygotowania pod kierunkiem promotora pracy magisterskiej, będzie także ugruntowanie znajomości problematyki międzynarodowej, zarówno w kontekście dyplomacji regionalnych integracji, jak i dyplomacji problemów globalnych współczesnego świata, oraz stałe poszerzanie umiejętności rozumienia procesów politycznych, społecznych i ekonomicznych, zachodzących we współczesnym świecie i ich wpływu na zachowanie różnych aktorów stosunków międzynarodowych i szerzej - całego otoczenia międzynarodowego.

Uczestnicy seminarium magisterskiego będą mogli stale pogłębiać zasób wiadomości z zakresu funkcjonowania wewnętrznych i zewnętrznych organów państwa, wpływu systemu politycznego na realizację polityki zagranicznej państw, dyplomacji dwu i wielostronnej, instrumentarium dyplomatycznego itp. Istotnym tematem zajęć seminaryjnych w pierwszym semestrze będzie utrwalanie wiedzy z zakresu metodologii nauk społecznych niezbędnej dla przygotowania pod kierunkiem kierownika seminarium pracy magisterskiej. Seminarium magisterskie realizowane w ramach specjalności dyplomatycznej obejmuje prezentację przez magistrantów wyników własnych badań, dyskusję w grupie, przy czym preferowane będzie interdyscyplinarne podejście do badań naukowych poprzez wykorzystanie dorobku różnych dyscyplin przydatnych w opisie i analizie problematyki międzynarodowej. Warunkiem uzyskania zaliczenia pierwszego semestru seminarium będzie sporządzenie i prezentacja wstępu i pierwszego rozdziału pracy magisterskiej oraz pozytywna ocena recenzji z wybranej literatury wchodzącej w zakres podjętego tematu z dziedziny stosunków międzynarodowych.