Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Seminaria magisterskie > Seminarium magisterskie - dr hab. Małgorzata Łakota-Micker

Seminarium magisterskie - dr hab. Małgorzata Łakota-Micker

Oferta seminarium magisterskiego, kierunek: Stosunki międzynarodowe

dr hab. Małgorzata Łakota-Micker

  

Opis seminarium:


Seminarium magisterskie realizowane w ramach specjalności dyplomatycznej, skierowane jest przede wszystkim do osób, których zainteresowania wiążą się z pojęciem szeroko rozumianej Dyplomacji, jej znaczeniem i rolą we współczesnym Świecie.

Ewolucja dyplomacji, uwarunkowania współczesnej dyplomacji, organizacja i działalność polskiej służby zagranicznej, działalność przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej, Protokół dyplomatyczny i jego zastosowanie w dyplomacji, Prawo dyplomatyczne i konsularne, to główne zagadnienia wokół, których kształtować się będą tematy rozpraw magisterskich.


Podstawowym celem seminarium jest przygotowanie magistranta do samodzielnego skonstruowania planu ramowego pracy, doboru odpowiednich materiałów źródłowych, literatury, przeprowadzenia ich analizy, postawienia hipotez badawczych oraz opracowania pracy magisterskiej i jej obrony.

Kandydaci, chętni pogłębienia swojej wiedzy i zdobycia nowych doświadczeń, powinni posiadać wiedzę na temat kategorii pojęciowych z zakresu dyplomacji i protokołu dyplomatycznego, historii dyplomacji, prawa dyplomatycznego i konsularnego (zasadniczych aktów prawnych odnoszących się do ww. tematyki, m.in. Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych, Ustawy Prawo konsularne RP), polityki międzynarodowej.

Podczas zajęć magistranci przejdą szkolenie biblioteczne, poznają zasady korzystania z baz danych, co ułatwi im poprowadzenie dalszej, samodzielnej kwerendy naukowej. W trakcie seminarium, w oparciu o dostępną literaturę, skupią się na zagadnieniach dotyczących: metod badawczych stosowanych w naukach społecznych, zasadach konstruowania poszczególnych części pracy magisterskiej, sporządzaniu przypisów i bibliografii.

 

W ramach trwającego cztery semestry seminarium magisterskiego realizacja powyższych założeń będzie wyglądała następująco:


Semestr I – Magistranci zapoznają się z metodologią prac naukowych, określą swój temat rozprawy, stworzą konspekt pracy, przedstawią go promotorowi i pozostałym uczestnikom seminarium w trakcie prezentacji.

Semestr II – Magistranci przedkładają pierwotną koncepcję pracy wraz z bibliografią, doprecyzowują założenia pracy magisterskiej, omawiają na forum grupy swoje spostrzeżenia, idee, doskonalą umiejętności warsztatowe.

Semestr III – Magistranci pracują indywidualnie pod kierunkiem promotora.

Pod koniec semestru oddają wstępnie przygotowaną pracę magisterską do wglądu.

Semestr IV – Magistranci na forum grupy prezentują swoje prace magisterskie, wypełniają dokumentację niezbędną przed obroną pracy, przygotowują się do egzaminu.


Warunkiem zaliczenia pierwszego semestru seminarium jest udział i aktywność na zajęciach oraz przedstawienie opracowania uwzględniającego założenia poszczególnych rozdziałów pracy wraz z bibliografią.

Zajęcia będą odbywały się na platformie Ms Teams.