Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Seminaria magisterskie > Seminarium magisterskie - dr hab. Przemysław Mikiewicz

Seminarium magisterskie - dr hab. Przemysław Mikiewicz

Seminarium magisterskie jest specyficznym typem zajęć dydaktycznych ze względu na zakres samodzielnej pracy studenta realizowanej pod kierunkiem opiekuna naukowego. Praca magisterska jest w pewnym sensie ukoronowaniem studiów i powinna tym samym potwierdzać umiejętność studenta w zakresie przygotowania pisania prac naukowych z dziedziny współczesnych stosunków międzynarodowych. Student przystępujący do zajęć seminaryjnych winien wykazywać się nabytymi uprzednio wiadomościami z dziedziny ogólnej wiedzy o polityce i stosunkach międzynarodowych. Konieczna jest ogólna orientacja w zagadnieniach związanych ze poszukiwaniem i doborem źródeł oraz zdolność do odnajdywania związków przyczynowych, zachodzących pomiędzy różnymi zjawiskami. Umiejętności te będą rozwijane i ćwiczone w toku zajęć. Seminarium wspomaga bowiem niezbędny proces, jakim jest rozpoznanie dostępnych w danej tematyce źródeł oraz poznawanie i doskonalenie stosowania metod i technik badawczych, umożliwiających pogłębione poznawanie interesujących studenta zagadnień szczegółowych. Student doskonali także umiejętności metodologiczne i formalne, niezbędne do poprawnego posługiwania się warsztatem naukowym.

Tematyka podejmowanych prac magisterskich w ramach seminarium podlega pewnym ograniczeniom, ponieważ prowadzący zajęcia w największym stopniu może służyć pomocą studentom w obszarach badawczych najbardziej znanych sobie. Są nimi zagadnienia z zakresu współczesnych problemów globalnych oraz globalizacji. Pozostała tematyka będzie także dopuszczalna w ramach zajęć, ale z wyłączeniem prac historycznych oraz czysto teoretycznych. Prace magisterskie z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych mają koncentrować się na konkretnych problemach, zatem podejmowanie studiów nad teorią samą w sobie uznaje się za bezcelowe. Z drugiej jednak strony, posłużenie się narzędziami teoretycznymi dla zbadania konkretnych problemów, jest konieczne.

Przygotowanie pracy magisterskiej możliwe jest tylko dzięki współpracy studenta z prowadzącym. Ta współpraca obejmuje zarówno opanowanie podstaw metodologicznych badań w wybranym obszarze, jak i cały złożony proces konceptualizacji, łącznie z doborem źródeł oraz właściwym pisaniem tekstu pracy. Student musi pozostać otwarty na sugestie i wymagania swojego promotora tak, aby tekst spełniał podstawowe wymogi stawiane tekstowi naukowemu.

Przygotowanie takiego tekstu wymaga systematycznej pracy. Zajęcia rozpoczynają się od

zaznajomienia studenta istotą poznania naukowego, problemami poznania w naukach społecznych i podstawowymi zagadnieniami metodologicznymi. Pierwszy semestr seminarium służy praktycznemu zapoznawaniu się z zagadnieniami metodologicznymi oraz tematycznej konceptualizacji pracy. Kolejne semestry służą opanowywaniu techniki pisania poprzez stałe ćwiczenia oraz bieżącej kontroli postępów w pisaniu pracy. Dlatego student jest zobowiązany do świadomego wyboru obszaru badawczego i metod naukowych, za pomocą których obszar ten będzie później studiowany. Następnie student musi konsekwentnie zastosować przyjęte przez siebie reguły badawcze. Kolejno powstające fragmenty prac magisterskich podlegają stałej krytyce na zajęciach oraz są dyskutowane w gronie studenckim. Ten system pracy umożliwia stałe udoskonalanie własnego warsztatu badawczego i nabywanie doświadczeń w wyniku prac nad przygotowywaniem tekstu oraz w wyniku jego bieżącej weryfikacji.