Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Seminaria magisterskie > Seminarium magisterskie - dr hab. Tadeusz Lebioda prof. UWr

Seminarium magisterskie - dr hab. Tadeusz Lebioda, prof. UWr

Tadeusz Lebioda tadeusz.lebioda@uwr.edu.pl


Seminarium magisterskie


Do udziału w seminarium zaproszeni są studenci niezależnie od wyboru specjalności.


Celem seminarium jest przygotowanie studenta do napisania pracy magisterskiej.


Studenci wybierają tematy prac magisterskich zgodnie z ich indywidualnymi zainteresowaniami.


Spektrum tematyczne mieścić się powinno w ramach szeroko rozumianej polityki międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej polityki XX oraz przełomu XX/XXI wieku pozwalającej na korzystanie w badaniach między innymi z materiałów internetowych. Szczegółowe zagadnienia omówione zostaną na seminarium, po zaprezentowaniu przez studenta preferowanych przez niego zainteresowań. Realizowane przez studentów indywidualne projekty badawcze dyskutowane będą również na bieżąco w trakcie konsultacji oraz drogą mailową, po dokonaniu przez studenta wyboru seminarium.


Seminarium w pierwszej części zakłada omówienie przez wykładowcę metodologii prowadzenia badań. Student dowie się w pierwszym semestrze w jaki sposób wybierać i konstruować temat pracy, jak określać zasadniczą hipotezę lub hipotezy, jak kształtować problemy badawcze, w jaki sposób układać strukturę pracy, formułować rozdziały i podrozdziały. Omawianie metodologii obejmować będzie również wyjaśnienie sposobów docierania, wykorzystywania i selekcji materiałów źródłowych zarówno elektronicznych jak i konwencjonalnych oraz literatury przedmiotu, także w postaci elektronicznej i konwencjonalnej, w oparciu o które napisana zostanie praca. Student dowie jak wygląda struktura wstępu oraz z jakich elementów powinien się on składać? Jak kształtować poszczególne rozdziały pracy oraz w jaki sposób argumentować w trakcie całej narracji. Duża uwaga poświęcona zostanie sposobom formułowania wniosków oraz ich systematyzowaniu w zakończeniu pracy magisterskiej.


Studentom przypomniany zostanie warsztat badawczy konieczny do napisania pracy. Uczestnik seminarium dowie się, jak ukształtować stronę tytułową, jak budować spis treści, w jaki sposób sporządzać przypisy (także przy korzystaniu z materiałów internetowych), jak poprawnie formatować elementy graficzne, jak je opisywać, jak sporządzać indeksy, wreszcie w jaki sposób zestawiać i systematyzować bibliografię. Omówione zostaną również zasady sporządzania aneksów. Student dowie się w odniesieniu do jakich rodzajów tematów aneksy są potrzebne a do jakich ich stosowanie nie jest konieczne.

W kolejnych semestrach seminarium konceptualizacji podlegać będą indywidualne projekty prac magisterskich każdego uczestnika. Systematycznie dyskutowane będą propozycje tematów przedkładane przez studentów, które wynikać będą z ich zainteresowań. W zakresie problematyki międzynarodowej XX oraz przełomu XX/XXI wieku możliwe jest formułowanie tematów o charakterze interdyscyplinarnym łączących w sobie elementy politologiczne z zagadnieniami socjologicznymi, historycznymi, kulturoznawczymi, prawnymi i administracyjnymi. Tematy poszczególnych prac dotyczyć mogą zarówno relacji międzynarodowych rozgrywających się w Europie i na świecie w

ujęciu dwustronnym jak i wielostronnym. Aspekty polityki międzynarodowej w ujęciu globalnym jak i regionalnym a nawet lokalnym nie powinny być zbyt obszerne pod względem rozpiętości ram czasowych. Nie powinny być także przesycone mnogością wątków. Skoncentrowanie się na świadomie wybranych przez autora kwestiach i możliwie zwartych ramach czasowych wpłynąć powinno korzystnie na przejrzystość argumentacji oraz ostrość wyciąganych wniosków oraz przede wszystkim na osiągnięcie nowych wartości poznawczych.


Poniżej w ujęciu schematycznym podane zostały zagadnienia, w ramach których mogą zostać wyłaniane tematy prac magisterskich:


Powyższe zagadnienia mają jedynie charakter poglądowy.

Zapraszam na rozmowę w trakcie konsultacji lub po uzgodnieniu terminów drogą mailową.


Tadeusz Lebioda

tlebioda@op.pl