Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Seminaria magisterskie > Seminarium magisterskie - dr hab. prof. nadzw. UWr. Leszek Kwieciński

Seminarium magisterskie - dr hab. prof. UWr. Leszek Kwieciński

Zakres tematyczny seminarium

W ramach seminarium magisterskiego będą mogły być realizowane prace magisterskie zawierające się w poniżej zaprezentowanych obszarach badawczych.

 1. Zależności i relacje w sferach polityka – gospodarka - nauka
  • współpraca biznes-nauka-państwo,
  • Gospodarka Oparta na Wiedzy,
  • polityka innowacyjna i badawczo-rozwojowa,
  • przedsiębiorczość akademicka – nowe role dla szkół wyższych,
  • instytucje otoczenia biznesu: parki technologiczne, parki przemysłowe, inkubatory przedsiębiorczości, klastry,
  • deregulacja wybranych sektorów gospodarki,
  • interwencjonizm państwowy: pomoc publiczna, specjalne strefy ekonomiczne,
  • nowe zarządzanie publiczne (NPM),
  • innowacyjność i internacjonalizacja gospodarki,
  • partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) i publiczno-publiczne (P2P).
 2. Procesy europeizacji i integracji europejskiej, rola i funkcjonowanie Unii Europejskiej
  • procesy europeizacji w zakresie politycznym, gospodarczym i społecznym,
  • relacje państwa członkowskie – UE,
  • działania i efektywność instytucji i organizacji Unii Europejskiej,
  • teoretyczne analizy i modele związane z ewolucją integracji europejskiej i UE,
  • wybrane polityki sektorowe UE: polityka regionalna, polityka spójności, polityka badawczo-rozwojowa, polityka społeczna, polityka migracyjna, polityka zagraniczna i bezpieczeństwa,
  • ocena efektywność funduszy strukturalnych UE,
  • UE jako aktor w stosunkach międzynarodowych,
  • procesy społeczno-gospodarcze w państwach członkowskich UE: procesy demograficzne, konkurencyjność międzynarodowa, bezpieczeństwo socjalne, decentralizacja, deregulacja, legitymizacja, partycypacja,
  • strategie rozwojowe UE – zarządzanie UE, Otwarta Metoda Koordynacji, komitologia, modele Multi-Level Governance.
 3. 3. Państwo i polityka
  • rola i znaczenie państwa w procesach integracji i globalizacji,
  • polityki publiczne,
  • administracja publiczna,
  • typy i rodzaje współczesnych państw: państwo pozytywne a państwo regulacyjne,
  • Nowe Zarządzanie Publiczne a New Public Governance,
  • rola, znaczenie i efektywność instytucji zarządzania rozproszonego (agencje, komitety, rady),
  • znaczenie polityki regionalnej i lokalnej – subsydiarność i partnerstwo,
  • dialog społeczny i obywatelski – partycypacja i legitymizacja.

Założenia i cele przedmiotu

Celem głównym przedmiotu jest pozyskanie przez studenta wiedzy i umiejętności z zakresu sporządzania planu badawczego, w oparciu o który będzie zobowiązany do przedstawienia pracy magisterskiej. Podczas zajęć będą zatem prezentowane metody i techniki właściwe dla nauk społecznych, a także zakres niezbędnej literatury przedmiotu związany z właściwym w sensie metodologicznym i merytorycznym przygotowaniem pracy końcowej.

Praca magisterska winna opierać się zarówno o badania zastane, jak również badania pierwotne (wywiady, ankiety, badania terenowe) przygotowane wspólnie przez prowadzącego seminarium, jak i studenta.

Plan seminarium

Formy zaliczenia przedmiotu

Obecność, aktywność, przygotowanie cząstkowych i końcowych opracowań merytoryczno-metodologicznych, prezentacje.