Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Zakłady > Pracownia Koordynacji Badań i Dydaktyki Bezpieczeństwa Narodowego

Pracownia Koordynacji Badań i Dydaktyki Bezpieczeństwa Narodowego

26.10.12.

Regulamin „Pracowni koordynacji badań i dydaktyki Bezpieczeństwa Narodowego”

1. Do czasu utworzenia Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego, na podstawie art. 35. Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego w Instytucie Studiów Międzynarodowych działa międzyzakładowa „Pracownia koordynacji badań i dydaktyki Bezpieczeństwa Narodowego” zwana dalej „Pracownią”.

2. Pracownią kieruje Kierownik powoływany w trybie przewidzianym w Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego. W zakresie pełnionej funkcji, Kierownik Pracowni podlega bezpośrednio Dyrektorowi ISM.

3. Do zespołu Pracowni, Dyrektor Instytutu przydziela Pracowników Zakładów ISM spośród najbardziej zaangażowanych w badania oraz dydaktykę na kierunku BN. Przydział następuje na wniosek Kierownika Pracowni w porozumieniu z właściwym Kierownikiem Zakładu ISM. Członkowie zespołu pozostają Pracownikami Zakładów.

4. Do zadań Pracowni należy :

- inicjowanie i koordynowanie badań z zakresu nauk o bezpieczeństwie,

- odpowiednio do wymogów KRK oraz specjalizacji ISM w zakresie badań i dydaktyki BN opracowywanie projektów zmian w zakresie treści nauczania na kierunku BN,

- monitorowanie kierunków badań, treści dydaktycznych oraz innych inicjatyw zewnętrznych (np. merytoryczne konferencje i seminaria naukowe) związanych z kierunkiem studiów BN,

- rejestracja publikacji, konferencji i seminariów wykonanych i prowadzonych w ISM a odnoszących się do treści związanych z przedmiotem Nauk o bezpieczeństwie,

- koordynacja i nadzór na prowadzoną w ISM dydaktyką na kierunku BN

- przedstawianie Dyrektorowi wniosków w sprawach objętych dyspozycją niniejszego p – ktu 4. – wnioski przedkłada Kierownik Pracowni.

5. Kierownik Pracowni prowadzi dokumentację funkcjonowania Pracowni (zespołu Pracowni) w formie uzgodnionej z Dyrektorem ISM.

6. Kierownik Pracowni bezpośrednio koordynuje pracę Pracowników prowadzących zajęcia na kierunku BN zatrudnianych z zewnątrz na podstawie umowy o dzieło.

7. Wnioski, o których mowa w pkt. 4. Kierownik Pracowni przedstawia Dyrektorowi ISM nie rzadziej niż raz w semestrze.

8. Dyrektor ISM przedstawia konkluzje wniosków do opinii Rady ISM.

9. Rada ISM może w każdym czasie zwrócić się do Dyrektora ISM z wnioskiem o przedstawienie stanu funkcjonowania Pracowni.

10. Niniejszy regulamin (zmiany w regulaminie) podlega opiniowaniu przez Radę ISM.


Po pozytywnej opinii Rady Instytutu,

zatwierdzam

/-/ Zdzisław J. Winnicki

Dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych