Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Zakłady > Zakład Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych i Integracji Europejskiej

Zakład Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych i Integracji Europejskiej

Misją Zakładu Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych i Integracji Europejskiej (MSGiIE) w wymiarze badawczym jest prowadzenie badań naukowych, dotyczących istotnych procesów zachodzących w gospodarce światowej oraz w międzynarodowych relacjach ekonomicznych. Natomiast zadaniem w obszarze dydaktycznym jest kształcenie studentów na poziomie uniwersyteckim, w zakresie przedmiotów ekonomicznych związanych ze specjalnością naukową Zakładu, z uwzględnieniem prowadzonych w sposób ciągły badań naukowych.

Profil naukowy

Zespół Zakładu MSGiIE prowadzi zdywersyfikowane badania naukowe z zakresu m.in. ekonomii, międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych i finansowych, globalnego zarządzania, regionalnej integracji ekonomicznej, krajowego i międzynarodowego bezpieczeństwa ekonomicznego, handlu międzynarodowego i przepływów czynników produkcji w gospodarce światowej, ekonomii rozwoju, polityki zrównoważonego rozwoju i międzynarodowych działań na rzecz zielonego ładu, ekonomicznych aspektów procesów globalizacji i regionalizacji, zagranicznej polityki ekonomicznej, polityki eksportowej i polityki energetycznej. Ponadto realizowane są badania dotyczące internacjonalizacji gospodarki i przedsiębiorstw, międzynarodowej konkurencyjności gospodarek i przedsiębiorstw, integracji europejskiej, w tym integracji monetarnej, polskiego handlu zagranicznego oraz rozwoju regionalnego i transformacji ekonomicznej w EŚW. W Zakładzie prowadzone są także badania nad systemami kapitalistycznymi, teoriami ładu społeczno-ekonomicznego oraz MEP.

Zakład MSGiIE osiągnął liczne sukcesy na polu naukowym, wypracowując bardzo znaczący i różnorodny dorobek naukowy. Pracownicy Zakładu opublikowali kilkaset wysoko ocenionych opracowań naukowych w kraju i za granicą, często w prestiżowych, wysoko punktowanych czasopismach naukowych. Ponadto w ich dorobku znajdują się zarówno monografie, rozdziały w książkach, opracowania problemowe, artykuły w prestiżowych czasopismach naukowych, jak również publikacje dydaktyczne w formie podręczników, kompendiów wiedzy i skryptów. ZMSGiIE z sukcesem realizował również szereg projektów badawczych i rozwojowych, finansowanych ze środków pozyskanych w ramach postępowań konkursowych. Należy podkreślić, iż wskazane projekty miały w dużej mierze charakter badań empirycznych i były realizowane w różnych regionach świata oraz Polski. W rezultacie pracownicy Zakładu są zapraszani w charakterze ekspertów przez instytucje publiczne (krajowe i międzynarodowe), otoczenia biznesu, przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe. Uczestniczyli oni również w prestiżowych programach stypendialnych, realizując badania naukowe w zagranicznych ośrodkach akademickich i instytucjach międzynawowych.

Profil dydaktyczny

Zakres prac badawczych ma również związek z ofertą dydaktyczną Zakładu MSGiIE. Aktualnie pracownicy prowadzą zajęcia na wszystkich poziomach studiów (studia licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie) na kierunkach Stosunki Międzynarodowe, Bezpieczeństwo Narodowe oraz Bezpieczeństwo Międzynarodowe. Są to przedmioty z zakresu m.in. ekonomii, międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, międzynarodowych transakcji gospodarczych, globalizacji i regionalizacji, zarządzania i biznesu międzynarodowego, polityki gospodarczej, ekonomii rozwoju, polityki rozwoju,

międzynarodowej polityki społecznej, marketingu międzynarodowego, społecznej gospodarki rynkowej, zarządzania surowcami mineralnymi, bezpieczeństwa finansowo-ekonomicznego, a także biznes planu i przedsiębiorczości, międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw, wywiadu gospodarczego w przedsiębiorstwie i etyki biznesu. Należy podkreślić, iż pracownicy naukowi Zakładu realizują również zajęcia dydaktyczne w ramach studiów prowadzonych w ISM UWr. w języku angielskim (na studiach I i II stopnia). W rezultacie siatka zajęć dydaktycznych Zakładu – łącząc przedmioty ekonomiczne i biznesowe – stanowi kompleksową i zintegrowaną ofertę dla studentów.

Pracownicy naukowi Zakładu MSGiIE