Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Zakłady > Zakład Studiów Regionalnych i Rozwojowych

Zakład Studiów Regionalnych i Rozwojowych

Powstanie Zakładu

Zakład Studiów Regionalnych i Rozwojowych (ZSRiR) powstał w 2015 r. w konsekwencji podziału istniejącego wówczas Zakładu Studiów nad Unią Europejską (ZSnUE) na dwie odrębne jednostki. Zakład Studiów nad Unią Europejską – protoplasta ZSRiR, rozpoczął swoją działalność w 1995 r., jako jeden z pierwszych zakładów powstałych w strukturach Instytutu Badań Niemcoznawczych i Europejskich UWr., który w 2000 r. przyjął nazwę: Instytut Studiów Międzynarodowych UWr. Pierwszą kierowniczką Zakładu została prof. Elżbieta Stadtmüller. Sam skład osobowy jednostki, jak i jej profil naukowo–dydaktyczny w ciągu dwóch dekad istnienia w naturalny sposób ewaluował. Część pracowników zmieniła miejsce swojej pracy (dr Sufyan El-Yaqub, prof. Klaus Bachmann, prof. Piotr Daniluk, dr Mariusz Wojtan, mgr Ewa Jankowska) lub też, kontynuując pracę w Instytucie, utworzyła własne zakłady lub pracownie (prof. Beata Ociepka, dr Grzegorz Rdzanek). Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż większość pracowników ZSnUE stanowili uczniowie i wychowankowie Pani prof. Elżbiety Stadtmüller.

W 2013 r. nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika ZSnUE – prof. Elżbietę Stadtmüller zastąpił dr hab. Krzysztof Kociubiński.

Zainteresowania naukowe pracowników ZSnUE przeszły długi proces ewolucji. O ile w początkowej fazie działalności Zakładu dominowały badania prowadzone w zakresie problematyki Wspólnot Europejskich oraz szeroko rozumianej integracji europejskiej, to w późniejszym okresie obszar zainteresowania został znacznie poszerzony. W konsekwencji, w ramach zakładu podjęto badania nad zagadnieniami obejmującymi swoim zakresem m.in. globalizację, regionalizację, governance, migracje, bezpieczeństwo, innowacje społeczno-gospodarcze, studia afrykańskie i azjatyckie oraz polską politykę zagraniczną.

Z uwagi na systematycznie zwiększającą się liczbę pracowników (w 2014 r. było ich 11) oraz ewolucję ich zainteresowań naukowych, w sposób naturalny narodziła się idea podziału dotychczasowego zakładu na dwie mniejsze jednostki.

Obecnie w Zakładzie Studiów Regionalnych i Rozwojowych pracuje 6 naukowców – 1 z tytułem profesora, 3 doktorów habilitowanych oraz 2 doktorów. Dochodzi to tego grupa blisko 10 doktorantów. Do kluczowych kierunków i obszarów badań realizowanych przez pracowników należą: analiza procesów globalnych i regionalnych, teoria stosunków międzynarodowych, analiza sytuacji społeczno–politycznej w poszczególnych regionach świata (ze szczególnym uwzględnieniem Afryki Subsaharyjskiej oraz Azji), demokracja lokalna, międzynarodowe stosunki polityczne, międzynarodowa współpraca rozwojowa, bezpieczeństwo międzynarodowe, sekurytyzacja polityki oraz problematyka ekologiczna.

W ścisłym związku z zainteresowaniami naukowymi pracowników Zakładu pozostają prowadzone przez nich zajęcia dydaktyczne, których celem jest przekazanie studentom fachowej wiedzy i odpowiednich umiejętności. Uzyskane przez nich kompetencje są solidną podstawą do ubiegania się o staże i pracę w instytucjach funkcjonujących w obszarze administracji krajowej i europejskiej, a także w instytucjach NGO.

W ramach swojej misji ZSRiR wyznaczył sobie kilka równoległych celów, do których należy zaliczyć:

Pracownicy Zakładu w strukturach ISM

Pracownicy Zakładu od wielu lat aktywnie angażują się na rzecz rozwoju Instytutu Studiów Międzynarodowych UWr. Prof. Elżbieta Stadtmüller w latach 1995-2008 zajmowała stanowisko zastępcy Dyrektora, początkowo ds. dydaktycznych, a następnie ds. nauki. Prof. Krzysztof Kociubiński od 2018 r. pełni funkcję Dyrektora ISM, zaś dr Katarzyna Jęrzejczyk – Kuliniak od 2020 r. sprawuje funkcję Zastępcy Dyrektora ds. nauki. W 2020 r. prof. Przemysław Mikiewicz został wybrany wiceprzewodniczącym Rady Dyscypliny Nauk o Polityce i Administracji na Wydziale Nauk Społecznych UWr. Ponadto dr Łukasz Fijałkowski przez wiele lat pełnił funkcję koordynatora praktyk studenckich, był przedstawicielem adiunktów w Radzie ISM, a od kilku lat jest koordynatorem programu MA in International Relations-Global Studies.

Zainteresowania naukowe pracowników Zakładu