Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Zakłady > Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem

Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem

Misja Zakładu

Misją Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem w obszarze poszukiwań badawczych jest prowadzenie wielowątkowych badań empirycznych związanych ze zjawiskami społecznymi, politycznymi i militarnymi w sferze bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Natomiast w obszarze kształcenia studentów i młodych adeptów nauki wdrażanie własnych osiągnięć badawczych w procesach dydaktycznych, realizowanych w ramach kursów na kierunkach związanych z bezpieczeństwem oraz w Kolegium Doktorskim Nauk o Bezpieczeństwie.

Profil naukowy Zakładu

Pracownicy Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem koncentrują się na prowadzeniu wieloaspektowych badań naukowych z zakresu społecznych, politycznych i militarnych problemów bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. W obszarze tym kierują swoją uwagę na takie kwestie, jak: prawne aspekty bezpieczeństwa, źródła współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa, wyzwania dla bezpieczeństwa regionalnego, systemy bezpieczeństwa zbiorowego i ich ewolucja, kultura bezpieczeństwa, funkcjonowanie cywilnych i wojskowych służb specjalnych, zjawisko współczesnego terroryzmu, problemy bezpieczeństwa w wymiarze geopolitycznym, funkcjonowanie prywatnych firm wojskowych i ochrony, zagadnienia międzynarodowego prawa humanitarnego, operacje pokojowe, cyberbezpieczeństwo, konflikty hybrydowe, międzynarodowa współpraca wywiadowcza, problemy myśli politycznej w sferze bezpieczeństwa. Podejmowane są również rozważania teoretyczne w obszarze krytycznych studiów nad bezpieczeństwem.

Pracownicy Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem mają na swym koncie szereg osiągnieć badawczych, czego wyrazem jest znaczący i zróżnicowany dorobek naukowy. Opublikowali oni kilkaset cenionych prac naukowych w kraju i za granicą, nierzadko w prestiżowych wydawnictwach i czasopismach naukowych. W ich dorobku znajdują się monografie, rozdziały w monografiach, redakcje naukowe oraz artykuły. Ponadto publikowali oni również opracowania problemowe w materiałach dydaktycznych oraz hasła w wydawnictwach encyklopedycznych. O randze ich dorobku świadczy również udział w licznych konferencjach i seminariach naukowych w kraju i za granica, podczas których mogli prezentować swoje ustalenia badawcze.

Profil dydaktyczny Zakładu

Zgodnie z misją Zakładu pracownicy badawczo-dydaktyczni wiążą wyniki swoich badań naukowych z kształceniem studentów na poziomie licencjatu i studiów magisterskich na kierunkach bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego oraz w Kolegium Doktorskim Nauk o Bezpieczeństwie. Pracownicy Zakładu prowadzą wykłady i zajęcia z zakresu: metodologii badań bezpieczeństwa, nowego podejścia do bezpieczeństwa, historii najnowszej, wstępu do wiedzy o wojskowości i obronności, międzynarodowych stosunków wojskowych, służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa, stanów nadzwyczajnych w systemie bezpieczeństwa państwa, międzynarodowego prawa humanitarnego, współczesnych sił zbrojnych, użycia siły w stosunkach międzynarodowych, zarządzania konfliktem i systemami reagowania kryzysowego, bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej, pozamilitarnych sektorów bezpieczeństwa oraz nowych technologii militarnych.

Pracownicy Zakładu prowadzą również zajęcia na studiach anglojęzycznych Global Studies z zakresu Regional Security Complex in Central Asia i Conventional and Hybrid Warfare oraz cieszące się dużym powodzeniem seminaria dyplomowe na studiach licencjackich i magisterskich.

Pracownicy naukowi Zakładu