Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Zakłady > Zakład Studiów nad UE

Zakład Studiów nad UE

Zakład Studiów nad UE powstał w 1995 r. w ramach tworzonego wówczas Instytutu Studiów Międzynarodowych (do 2000 r. działającego pod nazwą: Instytut Badań Niemcoznawczych i Europejskich). Kierownikiem Zakładu została wtedy prof. Elżbieta Stadtmüller. Skład osobowy Zakładu, jak i jego profil ulegał zmianom. Początkowa grupa kilku pracowników i doktorantów rozrosła się dziś do grona ponad dwudziestoosobowego. Część pracowników odeszła w minionym okresie, by zasilić lub utworzyć własne Zakłady (np. prof. Beata Ociepka, która zajęła się komunikowaniem i mediami).

 

Problematyka badawcza wykroczyła też poza początkowe zainteresowania integracją europejską, polską polityką zagraniczną oraz sąsiedztwem Polski. Wpłynęła na to, poza indywidualnymi wyborami kierunków badawczych przez pracowników, konieczność powiązania procesów zachodzących w Europie z globalnymi tendencjami w rozwoju stosunków międzynarodowych. Znaczenie miał też fakt iż Zakład był odpowiedzialny za prowadzenie dwóch specjalności - poza „integracją europejską”, także „problemów globalnych”.

 

Pracownicy Zakładu od początku zaangażowani są w rozwój angielskojęzycznej oferty przedmiotów w Uniwersytecie Wrocławskim. Prof. Stadtmüller organizowała i koordynowała Humanities and Social Sciences courses programme w ramach English Interdisciplinary Studies dla Uniwersytetu Wrocławskiego od 2003 r. do chwili ich zastąpienia przez studia kierunkowe. Dr Patrycja Matusz-Protasiewicz odpowiadała z kolei za uruchomienie studiów magisterskich w języku angielskim na kierunku stosunki międzynarodowe dla obcokrajowców. Wielu pracowników i doktorantów uczyło i uczy na tej formie studiów. Zakład niestety nigdy „nie narzekał” na brak godzin, przekraczając pensum (szerzej o dydaktyce prowadzonej w Zakładzie patrz zakładka oferta dydaktyczna (ECTS)).

 

Innym rodzajem aktywności pracowników i doktorantów są projekty badawcze i rozwojowe, indywidualne i zespołowe, m.in. unijne jak np. GARNET, Fatal Transaction, INNOVINT (szersze informacje w zakładce granty/projekty). Zakład organizuje też wiele konferencji międzynarodowych (szerzej w zakładce konferencje). A jego pracownicy pełnią różne funkcje doradcze i eksperckie np. dr Krzysztof Kociubiński i dr Renata Duda byli wieloletnimi członkami jury Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej (na szczeblu okręgowym), dr Leszek Kwieciński jest ekspertem zewnętrznym w Narodowym Programie Foresight 2020 koordynowanym przez MNiSW, dr Patrycja Matusz-Protasiewicz jest ekspertem Rady Europy (European Committee on Migration) prowadząc badanie: „Practical approaches to short-term migration -Preliminary Report”, dr Andrzej Polus był ekspertem w drugiej dolnośląskiej inicjatywie edukacyjnej dotyczącej międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju, a prof. Elżbieta Stadtmüller od V Programu Ramowego (obecnie VII) jest m.in. ekspertem UE do oceny projektów badawczych, akredytuje kierunki studiów czy recenzuje projekty badawcze dla Ministerstwa.

 

Wielu pracowników Zakładu pełniło i pełni różne funkcje, np. prof. Elżbieta Stadtmüller w latach 1995-2008 była wicedyrektorem ISM (ds. dydaktycznych a następnie ds. nauki), dr Krzysztof Kociubiński był koordynatorem ds. ECTS w latach 2004-2007, dr Grzegorz Rdzanek od 2009 jest dyrektorem ds. dydaktyki, dr Łukasz Fijałkowski zajmuje się praktykami studenckimi, natomiast dr Leszek Kwieciński został w 2005 pełnomocnikiem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego ds. innowacyjności i przedsiębiorczości akademickiej i w kolejnych latach inicjował, a także współorganizował szereg przedsięwzięć związanych ze współpracą uczelni i przemysłu.

Zainteresowania naukowe Zakładu obecnie odnoszą się do szeroko rozumianej problematyki studiów nad Unią Europejską - jej rozwoju, polityk, współpracy z innymi państwami i obszarami - jak również nad państwami wchodzącymi w jej skład. Problemy Europy są też analizowane w kontekście procesów i zjawisk ogólnoświatowych, takich jak globalizacja, regionalizacja, governance, migracje, bezpieczeństwo, innowacje. Innym obszarem badawczym jest polska polityka zagraniczna, w tym głównie kwestie stosunków z sąsiadami, integracji i bezpieczeństwa europejskiego. Poza badaniami nad Europą pracownicy i doktoranci zajmują się ze szczególną uwagą Afryką i Azją Wschodnią.