Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > O Instytucie Studiów Międzynarodowych UWr

O Instytucie Studiów Międzynarodowych UWr

Regulamin_Instytutu_Studiow_Miedzynarodowych_i_Bezpieczenstwa_2023 (PDF / 300.48 kb)


Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzi działalność naukową i dydaktyczną w zakresie szeroko rozumianych stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

W Instytucie Studiów Międzynarodowych uprawiane są następujące dyscypliny naukowe: nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie, nauki o mediach i komunikacji społecznej, nauki prawne, nauki o kulturze i religii, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki socjologiczne, nauki historyczne oraz ekonomia i finanse. Dwie wiodące dyscypliny to nauki o polityce i administracji oraz nauki o bezpieczeństwie. Pracownicy Instytutu kładą nacisk na rozwój wszystkich dyscyplin naukowych, na uwagę zasługuje jednakże fakt, że Rada Dyscypliny Nauk o Bezpieczeństwie w większości składa się z pracowników ISM. Rozwój nauk o bezpieczeństwie i umacnianie pozycji dyscypliny jest jednym z priorytetów działalności naukowej instytutu.

W Instytucie Studiów Międzynarodowych jest zatrudnionych ogółem 60 osób, w tym 57 nauczycieli akademickich i 3 pracowników administracyjnych. W skład kadry naukowo-dydaktycznej wchodzą 3 osoby z tytułem profesora, 13 na stanowisku profesora uczelni, 7 adiunktów z habilitacją, 29 adiunktów i 5 lektorek języków obcych.

koszarowa_010_eczt9g

 Pracownicy Instytutu Studiów Międzynarodowych prowadzą ożywioną działalność naukowo-badawczą. W 2020 roku pracownicy ISM realizowali 7 zewnętrznych grantów badawczych przyznawanych w drodze postępowania konkursowego przez Narodowe Centrum Nauki, program OPUS i Harmonia, Horyzont 2000, NCBiR po jednym grancie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki, Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej "MOZART", Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej w Opolu, oraz jeden w ramach Inicjatywy Doskonałości – Uczelnia Badawcza; które to umożliwiają prowadzenie zaawansowanych prac badawczych oraz dydaktycznych. Zakończono z sukcesem realizację jednego grant NCN. Ponadto pracownicy ISM brali udział także w innych multilateralnych projektach badawczych finansowanych z zewnętrznych środków (krajowych i zagranicznych), w tym np. ERASMUS-MUNDUS, DAAD, ERASMUS+, multilateralnych programach badawczych.

Pracownicy ISM w ramach prowadzonych badań naukowych współpracują z instytucjami akademickimi oraz instytucjami publicznymi (Narodowe Centrum Nauki, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Parlament Europejski, Komisja Europejska).

Pracownicy ISM brali udział w pracach merytorycznych związanych z opracowaniem ekspertyz oraz prac problemowych dla licznych podmiotów sektora publicznego i prywatnego (m.in. instytucji publicznych organizacji pozarządowych czy instytucji pracodawców). Zakres tych działań był zróżnicowany merytorycznie i korelował z indywidualnymi zainteresowaniami badawczymi poszczególnych pracowników/zespołów naukowych, mieszcząc się jednocześnie w domenie badawczej dyscyplin: nauk o polityce i administracji, bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, ekonomii i prawa. Dodatkowo na uwagę zasługuje działalność ekspercka prowadzona głównie w postaci webinariów, szkoleń i aktywności online.

koszarowa_011_mwya2l

Od 1998 roku kształcimy studentów na kierunku stosunki międzynarodowe, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na tym kierunku prowadzimy trzyletnie studia licencjackie i dwuletnie magisterskie. W 2009 roku rozpoczęliśmy nowy kierunek trzyletnich studiów licencjackich – bezpieczeństwo narodowe, a w 2013 roku dwuletnie studia magisterskie - bezpieczeństwo międzynarodowe. Kształcimy studentów także na anglojęzycznych specjalnościach Global Studies w studiów licencjackich i magisterskich na kierunku stosunki międzynarodowe.

Studenci stosunków międzynarodowych mogą wybierać spośród sześciu specjalności: służby zagraniczne, studia wschodnie studnia niemieckie, studia europejskie, zarządzanie komunikacją w stosunkach międzynarodowych, gospodarka i biznes międzynarodowy. Studenci magisterskich studiów na kierunku stosunki międzynarodowe mogą wybierać spośród następujących specjalności: dyplomacja publiczna i biznes, gospodarka i biznes międzynarodowy, współczesne służby dyplomatyczne, studia niemieckie, studia wschodnie, studia rozwojowe i regionalne.

Studenci bezpieczeństwa narodowego mogą wybierać spośród dwóch ścieżek edukacyjnych: bezpieczeństwo państwowe i bezpieczeństwo międzynarodowe. Studenci studiów magisterskich bezpieczeństwo międzynarodowe oprócz obowiązkowego programu studiów mogą zgłębiać swoje zainteresowania w ramach modułów do wyboru, takich tak: Stany nadzwyczajne w systemie bezpieczeństwa państwa, współczesne konflikty zbrojne, Zarządzanie nowymi rodzajami zagrożeń przez Unię Europejską, Konflikty kulturowe.

Studenci naszych kierunków od wielu lat uczestniczą w programie wymiany akademickiej Erasmus+. Instytut Studiów Międzynarodowych obecnie ma podpisanych 56 umów z uczelniami z 18 krajów europejskich oraz z uczelniami w Turcji.

Nasz instytut bierze także udział w prestiżowym anglojęzycznym programie studiów magisterskich European Master in „Global Studies – European Perspective”. Wraz z pięcioma uczelniami partnerskimi (Uniwersytet w Lipsku, London School of Economics and Political Science, Uniwersytet w Roskilde, Uniwersytet w Ghent, Uniwersytet w Wiedniu) tworzy interdycyplinarny program studiów poświęcony wzorcom globalizacji. Program EMGS jest programem typu joint degree, współfinansowanym ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus Mundus.

Studenci ISM mogą również studiować w ramach programu podwójnego dyplomowania (double degree) na Uniwersytecie w Padwie (Włochy) i Ruhr-Universität Bochum (Niemcy).

W roku akademickim 2020/2021 kształciliśmy 205 studentów na stosunkach międzynarodowych licencjackich, 92 na stosunkach międzynarodowych magisterskich, 277 na kierunku bezpieczeństwo narodowe, 70 na bezpieczeństwie międzynarodowym oraz 66 osób na specjalności anglojęzycznej Global Studies (studia licencjackie) i 37 osób na specjalności anglojęzycznej Global Studies (studia magisterskie).

koszarowa_p1_syt7su


Warto przypomnieć, że obecna nazwa Instytutu istnieje od 2000 roku. Od 1995 roku jednostka nosiła nazwę Instytut Badań Niemcoznawczych i Europejskich, który powstał z przekształcenia Katedry Badań Niemcoznawczych. W lutym 1998 r. IBNiE wraz z pozostałymi jednostkami wchodzącymi w skład Wydziału Nauk Społecznych wprowadził się do kampusu przy ulicy Koszarowej 3.