Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Kandydaci > Kierunki > stosunki międzynarodowe - studia licencjackie

stosunki międzynarodowe - studia licencjackie


Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe otrzymuje tytuł zawodowy licencjata.

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe pozwalają absolwentowi na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z pogranicza politologii, ekonomii, prawa, komunikacji społecznej i historii. Dysponuje on ponadto umiejętnościami praktycznymi kształtowanymi podczas zajęć warsztatowych oraz praktyk studenckich. Przygotowując pracę licencjacką nabywa zdolności analitycznego myślenia, krytycznego gromadzenia materiału badawczego i wypowiadania się na piśmie. Ma możliwość doskonalenia bądź nauki od podstaw dwóch nowożytnych języków europejskich, w rozmiarze godzinowym znacznie przekraczającym średnią uniwersytecką.

W ramach studiów student ma możliwość odbycia części studiów poza Uniwersytetem Wrocławskim: w Polsce w ramach programu „Most” oraz w Europie w ramach programu „Erasmus +”: w Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Estonii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii, a także we Włoszech.

Po czwartym semestrze studiów student kierunku Stosunki międzynarodowe wybiera jedną z sześciu specjalności, której ukończenie zostaje potwierdzone odpowiednim wpisem w dyplomie licencjackim:

Gospodarka i biznes międzynarodowy

Absolwent specjalności Gospodarka i biznes międzynarodowy charakteryzuje się wiedzą i umiejętnościami z zakresu międzynarodowych stosunków ekonomicznych, a swoją przyszłość zawodową wiąże zarówno z pracą w przedsiębiorstwie działającym na zagranicznych rynkach, międzynarodowej korporacji czy też pomysłem na prowadzenie własnej firmy, jak również w podmiotach administracji publicznej zajmującej się szeroko pojętą problematyką gospodarczą. Potrafi efektywnie pracować w zespołach projektowych zorientowanych na określenie rozwiązań wybranych problemów społeczno-gospodarczych oraz biznesowych. Absolwent dysponuje ponadto rozwiniętymi kompetencjami społecznymi umożliwiającymi efektywną komunikację z otoczeniem zewnętrznym oraz prowadzenie negocjacji w międzynarodowym środowisku.


Służby zagraniczne

Specjalność Służby zagraniczne przygotowuje absolwenta do podjęcia pracy w dyplomacji i urzędach konsularnych, w administracji rządowej i samorządowej, jak również w organizacjach pozarządowych oraz firmach i koncernach medialnych. Absolwent posiada zdolność rozumienia i profesjonalnego analizowania zjawisk zachodzących w środowisku międzynarodowym, jak i na polskiej scenie politycznej – w aspekcie polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej.


Zarządzanie komunikacją w stosunkach międzynarodowych

Absolwent specjalności Zarządzanie komunikacją w stosunkach międzynarodowych jest biegły w zakresie wykorzystania mediów i innych narzędzi komunikowania w relacjach zagranicznych. Istotną rolę w tym zakresie przypisać należy zrozumieniu problemu

wielokulturowości we współczesnym świecie. Absolwent przygotowany jest do zarządzania procesami komunikowania na wszystkich poziomach administracji, dysponuje umiejętnością pozyskiwania, weryfikowania i tworzenia informacji oraz przygotowania tekstów pisanych, posiada kompetencje w zakresie współpracy z dziennikarzami i mediami.

Studia europejskie

Absolwent specjalności Studia europejskie jest biegły w procesach integracji europejskiej osadzonych w szerszej perspektywie zjawisk obecnych we współczesnych społeczeństwach i państwach europejskich, w tym w problematyce bezpieczeństwa. Jest doskonale przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach odpowiedzialnych za współpracę europejską, w tym związanych z funduszami europejskimi, w służbie dyplomatycznej i konsularnej Unii Europejskiej, w przedsiębiorstwach poruszających się na rynkach wspólnotowych.


Studia niemieckie

Z kolei specjalność Studia niemieckie kształtuje absolwenta orientującego się w aktualnych problemach największego sąsiada naszego kraju – Niemiec, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i międzynarodowym. Relacje Polski z Niemcami obejmują praktycznie każdą sferę życia, stąd też absolwent specjalności może podjąć pracę w wielu sektorach przedsiębiorstw, instytucjach państwowych i samorządowych, czy też fundacjach i stowarzyszeniach.


Studia wschodnie

W ramach specjalności Studia wschodnie absolwent zdobywa doskonałe podstawy teoretyczne do podjęcia pracy w instytucjach publicznych i pozarządowych oraz przedsiębiorstwach działających na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej i Azji. Współcześnie kierunek wschodni odgrywa wybitnie istotną rolę we współczesnych relacjach międzypaństwowych, a rynek pracy potrzebuje specjalistów znających tamtejsze realia. Absolwent specjalności uzyskuje pracę w szeroko rozumianym sektorze administracji i biznesu, w tym polskiej służbie dyplomatycznej i konsularnej (m.in. przy wydawaniu wiz), ale również instytucjach Unii Europejskiej w Brukseli i Strasburgu. Z powodzeniem odnajduje się również w działalności związanej z handlem zagranicznym oraz w pracy analitycznej.


aplikuj