Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Kandydaci > Kierunki > stosunki międzynarodowe - studia magisterskie

stosunki międzynarodowe - studia magisterskie

Absolwenci kierunku stosunki międzynarodowe, studia magisterskie, przede wszystkim z powodzeniem podejmują zatrudnienie w przedsiębiorstwach międzynarodowych i krajowych, zajmując się obsługą i koordynacją realizowanych przez nie procesów biznesowych (usługi outsourcingowe, obsługa transakcji handlowych, komunikacja z otoczeniem zewnętrznym, konstruowanie przekazu marketingowego). Są również przygotowani do podjęcia zatrudnienia za granicą, co umożliwia im bardzo dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego.

Wiedza oraz umiejętności zdobyte podczas studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe predestynują także do podjęcia zatrudnienia w organizacjach międzynarodowych (o zasięgu globalnym i regionalnym, zwłaszcza w strukturach europejskich) oraz szeroko rozumianym sektorze publicznym, zarówno w administracji centralnej (ministerstwa, agendy rządowe), jak i samorządowej (urzędy marszałkowskie, urzędy powiatów, miast, czy gmin), sektorze edukacyjnym, czy przedsiębiorstwach użyteczności publicznej.

Wreszcie, co także wymaga podkreślenia, dynamicznie rozwijający się sektor organizacji pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia, organizacje otoczenia biznesu, organizacje eksperckie i polityczne) systematycznie zgłasza zapotrzebowanie na absolwentów kierunku Stosunki międzynarodowe.


Studenci mają do wyboru jedną z sześciu specjalności:

Dyplomacja publiczna i media

Oferta specjalności Dyplomacja publiczna i media w nowatorski sposób łączy dydaktykę akademicką z nowym kierunkiem badań, znajdującym na pograniczu dyscypliny stosunków międzynarodowych oraz badań nad mediami i komunikowaniem. Główny akcent kładzie się tutaj na proces oddziaływania na publiczność za granicą przez rządy i organizacje niepaństwowe w celu wpływania na opinię publiczną i ułatwienia międzynarodowego pozycjonowania państwa. Program specjalności obejmuje zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu dyplomacji publicznej, analizy porównawczej jej modeli w wybranych krajach, ze szczególnym uwzględnieniem roli samych mediów i kształtowania przekazu za granicą, komunikowania globalnego oraz kształtowania marki państw, regionów i miast. Zajęcia w ramach specjalizacji są ponadto mocno zorientowane na aktywne formy dydaktyczne, obejmują trening umiejętności komunikacyjnych w warunkach wielokulturowości oraz negocjacje z elementami protokołu dyplomatycznego. Ofertę uzupełnia problematyka dyplomacji kulturalnej i gospodarczej, stanowiąca istotny komponent modelu nowej dyplomacji publicznej. Studenci tej specjalności mogą brać udział w Programie Double Degree, którego celem jest uzyskanie dwóch dyplomów studiów magisterskich.


Gospodarka i biznes międzynarodowy

Koncepcja merytoryczna specjalności Gospodarka i biznes międzynarodowy opiera się na podziale treści kształcenia na dwie osie. Pierwsza z nich zorientowana jest na kwestie teoretyczne i dotyczy czynników kształtujących współczesne stosunki gospodarcze w warunkach globalizacji (rynki wschodzące, kraje rozwijające się, rozwiązania instytucjonalne w wybranych systemach gospodarczych, procesy integracji gospodarczej, ekonomia polityczna). Druga oś poprzez swoją stricte projektową orientację koncentruje się z kolei na wybranych zagadnieniach z zakresu funkcjonowania biznesu międzynarodowego (wstęp do biznesu międzynarodowego, przygotowanie i realizacja transakcji międzynarodowych, analiza atrakcyjności docelowych rynków, strategie korporacji i przedsiębiorstw międzynarodowych w gospodarce światowej, inwestycje zagraniczne, zarządzanie potencjałem konkurencyjności firmy, etyka w biznesie).


Studia wschodnie

Oferta programowa specjalności Studia wschodnie obejmuje spektrum zajęć pozwalających zdobyć pogłębioną wiedzę na temat Europy Środkowej i Wschodniej, Bliskiego, Środkowego i Dalekiego Wschodu. Zajęcia dydaktyczne koncentrują się na problematyce postradzieckiej. Studenci zgłębiają kwestie systemów politycznych państw byłego ZSRR, ich politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, problematykę narodowościową oraz relacje

międzycywilizacyjne w regionie. Należy podkreślić, że zajęcia w ramach specjalności są ściśle powiązane z profilem badań prowadzonych przez wykładowców. Jednocześnie student ma możliwość nauki języka rosyjskiego na poziomie średniozaawansowanym, jakkolwiek nie jest jednak warunkiem niezbędnym, by studiować w ramach tejże specjalności. Nie do przecenienia jest również popularność tej problematyki wśród studentów ze Wschodu – stypendystów polskiego rządu: z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Kazachstanu, a nawet Mongolii, co pozwala dokładniej poznać specyfikę badanego obszaru poprzez uwzględnienie różnych perspektyw i doświadczeń.Studia niemieckie

Oferta specjalności Studia niemieckie kierowana jest do zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy w zakresie szeroko pojętego niemcoznawstwa, obejmującego swoim zakresem merytorycznym kraje niemieckiego obszaru kulturowego i językowego. Ponieważ Niemcy to obecnie jeden z kluczowych graczy na arenie międzynarodowej, nie sposób pominąć zagadnień ekonomicznych, funkcjonowania dyplomacji niemieckiej w procesie kształtowania polityki europejskiej oraz nowych obszarów aktywności polityki zagranicznej Niemiec – krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji. Zajęcia dydaktyczne obejmują zarówno kwestie politologiczne, kulturowe oraz społeczne, by w ich wymiarze praktycznym uchwycić ideę powiązania pracy ośrodków akademickich z politykami i systemem polityczno-administracyjnym, systematycznie i wielopłaszczyznowo kształtujących działania Niemiec na arenie międzynarodowej i wykorzystujących podejście smart power do budowania swojej pozycji. Wyborowi specjalności „Studia niemieckie” sprzyja możliwość skorzystania z bogatej oferty stypendialnej oraz w ramach wszechstronnej współpracy z niemieckimi ośrodkami akademickimi.


Studia rozwojowe i regionalne

Specjalność Studia rozwojowe i regionalne to spójne połączenie dwóch zasadniczych obszarów tematycznych, tj.: międzynarodowej współpracy rozwojowej oraz wielowymiarowego ujmowania problematyki poszczególnych regionów świata w różnych

skalach tj. lokalnej, regionalnej i globalnej. Podstawowym celem międzynarodowej współpracy rozwojowej jest poszukiwanie takich rozwiązań, dzięki którym możliwe będzie stopniowe zmniejszanie dysproporcji rozwojowych występujących pomiędzy państwami rozwiniętymi a rozwijającymi się krajami Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. Studia regionalne koncentrują się na tworzeniu zasobów kompleksowej wiedzy, która może być użyteczna przy rozwiązywaniu problemów politycznych, społecznych, instytucjonalnych czy ekonomicznych w poszczególnych regionach. Połączenie obu tych interdyscyplinarnych obszarów tematycznych pozwala na uzyskanie efektu synergii, zarówno dla podjęcia działań rozwojowych jak i uzyskania wielowymiarowej analizy regionalnej – w tym metod, które prowadzą do łączenia różnorodnych elementów wiedzy.


Współczesne służby dyplomatyczne

Oferta programowa specjalności Współczesne służby dyplomatyczne zorientowana jest na wykształcenie i rozwijanie wiedzy, umiejętności analitycznych oraz kompetencji niezbędnych w wykonywaniu zawodu dyplomaty. Kursy specjalnościowe mają charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny poprzez wykorzystanie dorobku zarówno nauk prawnych, jak i społecznych (stosunków międzynarodowych, politologii). Ideą przewodnią jest wyposażenie studenta w znajomość mechanizmów ustrojowych współczesnej Polski i kształtowania procesu decyzyjnego w dziedzinie samej polityki zagranicznej oraz w ramach środowiska międzynarodowego Polski w aspekcie multilateralnym. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez pracowników Zakładu Polityki Zagranicznej RP, których problematyka badawcza ściśle koresponduje z profilem specjalności, co gwarantuje studentowi bezpośredni kontakt z nowymi trendami rozwoju wiedzy akademickiej w tym zakresie.Możliwość pogłębienia konkretnych obszarów wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych istnieje także poprzez wyjazdy na studia na uczelnie zagraniczne (program Erasmus-Plus, Erasmus Mundus, program Double Degree realizowany we współpracy z Uniwersytetem w Padwie) oraz krajowe (program MOST), a także w ramach licznych konkursów ogłaszanych przez jednostki wchodzące w skład szeroko rozumianego sektora intensywnie współpracującego ze światem akademickim (fundacje, stowarzyszenia, organizacje społeczne i polityczne, programy staży i praktyk).

Program studiów

Program kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe, studia magisterskie skutecznie łączy ze sobą wymogi klasycznego kształcenia akademickiego, wymagającego gruntownego oparcia dydaktyki na dorobku teoretycznym nauk społecznych (zwłaszcza nauk politycznych, ekonomicznych i prawnych) oraz rozwijania umiejętności praktycznych wraz ze świadomością konieczności nieustannego aktualizowania posiadanej wiedzy i kompetencji oraz określania nowych kierunków własnego rozwoju osobistego i zawodowego.

Do pierwszej z ww. grup zalicza się wspólne dla wszystkich studentów kierunku (obejmujące Teorię stosunków międzynarodowych, Globalizację i regionalizację, Ekonomię rozwoju, Prognozowanie i symulacje międzynarodowe, Międzynarodowe transakcje gospodarcze, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Prawa człowieka we współczesnym świecie, Międzynarodową ochronę środowiska, Mocarstwa w stosunkach międzynarodowych, Aktorzy i role międzynarodowe) oraz te stanowiące o charakterystyce wybranej specjalności.

Druga grupa to zajęcia wybieralne w ramach specjalności (j.w.) oraz oferty kursów fakultatywnych, kształtowanej elastycznie przez kadrę Instytutu Studiów Międzynarodowych w powiązaniu z aktualnie realizowanymi badaniami. Całość uzupełniona jest ofertą specjalistycznych lektoratów językowych (jęz. angielski, niemiecki, rosyjski, francuski i włoski).

Warto podkreślić, że konstrukcja programu studiów „Stosunki międzynarodowe”, studia magisterskie umożliwia osiągnięcie poziomu wybieralności treści kształcenia wyraźnie przekraczającym minimalne wymogi (ponad 60% przy wymaganych 30% wg przeliczenia na punkty kredytowe).

Program kształcenia obejmuje również możliwość zrealizowania praktyk studenckich (na studiach magisterskich nie są one obowiązkowe) oraz uwzględnia możliwość zdobycia i uznania określonej wiedzy, umiejętności i kompetencji w toku tzw. edukacji nieformalnej i pozaformalnej obejmującej przeróżne możliwe formy aktywności około- i pozauniwersyteckiej (działalność naukowa, edukacyjna, popularyzatorska, społeczna, polityczna, obywatelska, kulturalna) ukierunkowanej na samorozwój oraz realizację studenckich pasji i zainteresowań istotnie wzbogacających cele formalnego programu kształcenia.

aplikuj

Koncepcja merytoryczna specjalności Gospodarka i biznes międzynarodowy opiera się na podziale treści kształcenia na dwie osie. Pierwsza z nich zorientowana jest na kwestie teoretyczne i dotyczy czynników oraz uwarunkowań procesów wzrostu i rozwoju gospodarczego we współczesnym świecie (kraje rozwijające się i pomoc rozwojowa, charakterystyka rozwiązań instytucjonalnych w wybranych systemach gospodarczych, przebieg procesów integracji gospodarczej w Europie). Druga oś poprzez swoją stricte projektową orientację koncentruje się z kolei na wybranych zagadnieniach z zakresu funkcjonowania biznesu międzynarodowego (przygotowanie i realizacja transakcji międzynarodowych, analiza atrakcyjności docelowych rynków, identyfikacja i funkcjonowanie rynków wschodzących, strategie korporacji transnarodowych i przedsiębiorstw międzynarodowych w gospodarce światowej, inwestycje zagraniczne, zarządzanie potencjałem konkurencyjności firmy i wybranymi procesami biznesowymi, etyka w biznesie, praktyczny wymiar idei klastrów).