Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Praktyki studenckie > Ogólne warunki otrzymania zaliczenia z praktyk

1. Praktyka powinna trwać minimum 3 tygodnie (90 godzin).

2. Student uzyskuje zaliczenie praktyk na podstawie przedstawionej dokumentacji będącej zaświadczeniem o odbyciu praktyki na koniec 3 roku studiów (6 semestr). Ocena z praktyk (wraz z przewidzianą liczbą punktów ECTS) wlicza się do średniej ocen w semestrze, w którym zostaje zaliczona.

3. Praktyka powinna spełniać warunki zawarte w programie praktyk, który powinien odzwierciedlać zakładane dla kierunku efekty uczenia się. Końcowa ocena uzależniona jest od stopnia realizacji przez studenta oczekiwanych efektów uczenia się.

4. W przypadku braku spełnienia minimalnych wymagań odnośnie efektów uczenia się praktyka może nie zostać zaliczona.

5. Pobyt na stypendium Erasmus nie jest uznawany za praktykę (z wyjątkiem programu Erasmus praktyki).

6. Za odbycie praktyki przewidzianej programem studiów może zostać uznane wykonywanie pracy zawodowej przez studenta. Muszą tu być jednak spełnione dodatkowe warunki.


Wszystkie kwestie związane z praktykami studenckimi reguluje ZARZĄDZENIE Nr 31/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie organizacji praktyk przewidzianych w programach studiów w Uniwersytecie Wrocławskim

§10

  1. Za odbycie praktyki przewidzianej programem studiów może zostać uznane wykonywanie pracy zawodowej przez studenta, o ile jej charakter jest zgodny z kierunkiem studiów a okres zatrudnienia jest nie krótszy od wymaganego czasu praktyki.
  2. Dopuszczalne są różne udokumentowane formy pracy zawodowej, np. umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie, własna działalność gospodarcza.
  3. W celu uzyskania zaliczenia pracy zawodowej na poczet odbytej praktyki student zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie wniosku z dokumentacją potwierdzającą ten fakt.
  4. Wniosek wraz z dokumentacją powinien zostać złożony przed rozpoczęciem praktyki.
  5. Wniosek studenta w sprawie zaliczenia praktyki przewidzianej programem studiów jest rozpatrywany każdorazowo indywidualnie. Rozstrzygnięcie w tej sprawie podejmuje dziekan.

Praca zawodowa studenta powinna spełniać przynajmniej w dostatecznym stopniu oczekiwane dla kierunku efekty ​uczenia się i być wykonywana w okresie trwania studiów. 


W celu zaliczenia pracy zawodowej jako praktyki wymagane jest złożenie u Opiekuna praktyk:

1) podania do Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z prośbą o uznanie pracy zawodowej jako obowiązkowej praktyki studenckiej (BN - plik do pobrania: PRAKTYKI-BN-podanie-o-zaliczenie-miejsca-pracy-zawodowej-na-poczet-praktyki-studenckiej (DOCX / 16.92 kb) , SM - plik do pobrania:  PRAKTYKI-SM-podanie-o-zaliczenie-miejsca-pracy-zawodowej-na-poczet-praktyki-studenckiej (DOCX / 16.93 kb)   

2) dokumentu potwierdzającego podjęcie pracy zawodowej, tj. kserokopia lub skan (oryginał do wglądu) umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, albo wystawionego przez pracodawcę zaświadczenia o zatrudnieniu,

3) jeżeli w wymienionym powyżej dokumencie nie ma opisu zakresu obowiązków, należy również dołączyć dokument je określający, tj. szczegółowy zakres obowiązków lub wykaz czynności wykonywanych na zajmowanym stanowisku, wystawiony przez pracodawcę - z pieczątką i podpisem danego pracodawcy.


Dokumenty te należy złożyć u Opiekuna praktyk nie później niż 30 dni przed końcem semestru! 


Podanie jest opiniowane przez Opiekuna praktyk oraz Zastępcę Dyrektora ISM ds. dydaktycznych, a następnie jest przedkładane do rozpatrzenia Prodziekanowi ds. kształcenia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia podania student uzyskuje zaliczenie praktyki u Opiekuna praktyk na podstawie zaświadczenia uzyskanego w Dziekanacie WNS.