Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

Opiekun praktyk studenckich ISM dla kierunku bezpieczeństwo narodowe: 

dr Mariusz Kozerski


Opiekun praktyk studenckich ISM dla kierunku stosunki międzynarodowe:

dr Joanna Trajman


W związku z Zarządzeniem Nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. we wszelkich sprawach związanych z praktykami studenckimi proszę o kontakt drogą mailową. Zaświadczenia o ukończeniu praktyk mogą Państwo przesyłać w formie skanów.


Szanowni Państwo,

pobrać dokumenty na praktykę i zapoznać się z procedurą odbywania praktyk studenckich możecie Państwo pod linkiem:

 Procedura dotycząca odbywania praktyk studenckich obowiązująca studentów studiów licencjackich SM i BN

INFORMACJE O PRAKTYKACH STUDENCKICH

Studia na kierunkach stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo narodowe stwarzają studentom możliwość znalezienia i odbycia praktyki w wielu atrakcyjnych miejscach, zarówno w kraju, jak i za granicą, w tym w urzędach, instytucjach publicznych, mediach, organizacjach pozarządowych i firmach prywatnych.

Wśród miejsc, w których praktyki odbywali studenci Instytutu Studiów Międzynarodowych są ambasady i konsulaty RP, zarówno w krajach europejskich (m.in. Francja, Niemcy, Rosja, Wielka Brytania) jak i pozaeuropejskich (np. Chiny, Meksyk, Tajlandia). Duże i ciekawe możliwości praktyk stwarzają instytucje rządowe w kraju, przede wszystkim zaś Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Kultury czy Ministerstwo Obrony Narodowej. Wielu studentów naszego Instytutu skorzystało z możliwości praktyk, jakie oferują organizacje międzynarodowe i pozarządowe, biura posłów do Parlamentu Europejskiego, biura parlamentarzystów w Polsce, a także instytucje samorządowe.

PROGRAM PRAKTYK DLA STUDENTÓW KIERUNKU STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE I BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE NA UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM

Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego uważa praktyki studenckie za istotny element swojego programu kształcenia. Uczestniczący w nich studenci mają szansę zdobyć nowe, przydatne w przyszłej pracy zawodowej umiejętności, a także wykorzystać w praktyce zdobytą w trakcie studiów wiedzę teoretyczną. Celem praktyki studenckiej jest jak najlepsze przygotowanie absolwenta stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa narodowego do znalezienia i podjęcia satysfakcjonującej pracy w zawodzie wyuczonym bądź pokrewnym. Dlatego też praktyka odbywana przez studentów Instytutu Studiów Międzynarodowych powinna, w miarę możliwości, spełniać następujące wymogi:

ZASADY ZALICZENIA PRAKTYK STUDENCKICH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Odbycie praktyki studenckiej jest obowiązkowe na studiach licencjackich (I stopnia), zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, na kierunkach stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo narodowe.

Studenci studiów licencjackich (I stopnia) zobowiązani są odbyć praktykę do końca 3 roku studiów. 

Obowiązek odbycia praktyk nie dotyczy studentów studiów uzupełniających magisterskich (II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne). Studenci studiów magisterskich mogą indywidualnie odbyć dodatkowe praktyki, ubiegając się o uzyskanie odpowiedniej liczby punktów ECTS. Punkty te nie wliczają się do sumy punktów uzyskiwanych z przedmiotów wymaganych do zaliczenia semestru i traktowane są jako dodatkowa aktywność studenta. W celu uzyskania zaliczenia należy napisać podanie do Prodziekana ds. kształcenia składając je u Opiekuna praktyk studenckich w celu uzyskania opinii dotyczącej realizacji przez praktykę oczekiwanych dla kierunku efektów kształcenia.