Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Praktyki studenckie > Procedura dotycząca odbywania praktyk studenckich obowiązująca studentów studiów licencjackich SM i BN

Procedura dotycząca odbywania praktyk studenckich obowiązująca studentów studiów licencjackich SM i BN

Student znajduje miejsce odbywania praktyki (przede wszystkim w instytucji związanej z kierunkiem). Opiekun praktyk studenckich jedynie wspomaga Studenta, informując o potencjalnych miejscach odbywania praktyk lub przedstawiając napływające do instytutu oferty praktyk.


Moment odbywania praktyki nie może kolidować z obowiązkami Studenta, tzn. nie stanowi podstawy do zwolnienia z uczestnictwa w zajęciach w trakcie roku akademickiego. Praktyki powinny być odbywane w czasie wolnym od zajęć akademickich.


Praktyka trwa minimum 3 tygodnie (minimum 90 godzin zegarowych).


Na czas trwania praktyki Student musi być ubezpieczony od dwóch ryzyk - od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC).


Student najpierw przechodzi procedurę dokumentową, a dopiero później udaje się fizycznie na odbycie praktyk. W innym (odwrotnym) przypadku praktyka nie zostanie zaliczona.


W ISM Student przychodzi do Opiekuna praktyk studenckich z wypełnionym (w miarę możliwości) kompletem dokumentów (w dwóch egzemplarzach), a następnie komplet dokumentów Opiekun składa w Dziekanacie.


Studentów obowiązuje Zarządzenie Rektora UWr:

  1. ZARZĄDZENIE Nr31/2021Rektora Uniwersytetu Wrocławskiegoz dnia17 marca 2021 r.w sprawie organizacji praktyk przewidzianych w programach studióww Uniwersytecie Wrocławskim (PDF / 154.10 kb) 
Na komplet dokumentów składają się:
  1. Skierowanie na praktykę (Załącznik nr 4 do Zarządzenia Rektora Nr 31/2021) - dwa egzemplarze, wydrukowane i wypełnione;
  2. Dokumenty świadczące o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas odbywania praktyki - dwie kserokopie oraz oryginał polisy do wglądu ("Student przed rozpoczęciem praktyki zobowiązany jest ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej na czas trwania praktyki." - paragraf 9 punkt 2 Zarządzenia Rektora Nr 31/2021),
  3. Deklaracja Studenta dotycząca odbywania praktyki (Załącznik nr 5 do Zarządzenia Rektora Nr 31/2021) - dwa egzemplarze, wydrukowane, wypełnione i podpisane przez Studenta;
  4. Umowa o organizacji praktyk zawierana pomiędzy UWr a zakładem pracy (Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora Nr 31/2021) - dwa egzemplarze, wydrukowane i wypełnione;
  5. Program praktyk (Załącznik nr 1 do powyższej umowy) - dwa egzemplarze, wydrukowane i wypełnione (plik do pobrania:  Program-praktyk--Zalacznik-Nr-1-do-Umowy (PDF / 92.48 kb)).

Program praktyk ustalany jest przez Studenta i zakład pracy, przy czym powinien spełniać minimalne wymogi dotyczące praktyk studenckich w ISM, odpowiednie dla danego kierunku studiów.
Program jest zatwierdzany przez Opiekuna praktyk studenckich.
W przygotowaniu programu praktyk pomocne Studentowi mogą być cele szczegółowe praktyk studenckich dla właściwego kierunku studiów SM lub BN (SM - plik do pobrania: Cele-szczegolowe-praktyk-studenckich-SM (PDF / 221.20 kb) , BN - plik do pobrania: Cele-szczegolowe-praktyk-studenckich-BN (PDF / 222.52 kb)).


Umowa (Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 31/2021) podpisywana jest z ramienia ISM przez Pana Prodziekana ds. Studenckich dr. hab. Jacka Zielińskiego. 

Komplet dokumentów Studenta dotyczących praktyki studenckiej musi znaleźć się u Opiekuna praktyk studenckich przed rozpoczęciem praktyki.

W innym wypadku (odbycie praktyki bez wcześniejszego złożenia dokumentów u Opiekuna praktyk studenckich, odbycie praktyki bez wcześniejszej umowy, czyli bez przejścia procedury zgodnej z obowiązującymi regulacjami prawnymi, tj. Zarządzeniem Rektora Nr 31/2021) praktyki nie zostaną zaliczone.

Po odbyciu praktyki

Student odbiera u pracodawcy zaświadczenie o odbyciu praktyki. Jego treść powinna być zgodna z Załącznikiem nr 6 do Zarządzenia Rektora Nr 31/2021 (najlepiej, aby było to na tym właśnie druku). 

Po zakończeniu swojej praktyki Student zgłasza się najpierw do Dziekanatu po stosowne potwierdzenie na zaświadczeniu o odbyciu praktyki. Następnie Student zgłasza się z wyżej wymienionym zaświadczeniem do Opiekuna praktyk studenckich w celu uzyskania wpisu z praktyki. Czynności te aktualnie należy przeprowadzić za pomocą poczty elektronicznej (przesłanie skanów z wykorzystaniem e-maili w domenie uwr.edu.pl).


UWAGA!

W sytuacji, gdy zakład pracy najpierw żąda skierowania z Uczelni, należy takie skierowanie samodzielnie wydrukować, wypełnić i przesłać drogą e-mailową do Opiekuna praktyk studenckich (załącznik nr 4 do Zarządzenia Rektora Nr 31/2021).